autentificare cu OpenID
Hotărâre privind drepturile unor categorii de personal încadrat în unități sanitare
  • semnat: Prim-ministru, Petre Roman
Guvernul României hotărăște:

Art. 1. - Medicii și farmaciștii, pe perioada cât ocupă funcții eligibile sau alte funcții în Parlament, prefecturi, primării, ministere și alte organe ale administrației de stat centrale sau locale, precum și în alte unități bugetare, își păstrează gradele profesionale și vechimea în munca sanitară și în specialitate și pot să lucreze în unități sanitare până la 50% din timpul normal de lucru, în cadrul normei de bază unde sunt salarizați.

Personalul prevăzut la alin. 1 își păstrează, pe toată perioada respectivă, postul avut în rețeaua sanitară, putând participa la concursurile organizate pentru promovarea în funcție sau acordarea de grade profesionale sanitare.

Art. 2. - În vederea creării unor condiții corespunzătoare de muncă și viață, precum și pentru stimularea stabilității în mediul rural, personalul din unitățile sanitare beneficiază, în incinta unităților sanitare, de spațiu locativ gratuit, după cum urmează:

a) medicii, farmaciștii și personalul sanitar mediu încadrat în dispensare medicale, farmacii și puncte farmaceutice situate în mediul rural;
b) medicii interni și secundari, pe perioada stagiului respectiv;
c) personalul încadrat în unitățile sanitare de psihiatrie din mediul rural, precum și din unitățile sanitare de tuberculoză izolate, din mediul rural;
d) personalul încadrat la Spitalul Tichilești (leprozerie).

Repartizarea spațiului locativ personalului îndreptățit, în limita spațiului disponibil din unitatea sanitară, se face de consiliul de administrație din unitatea sanitară cu personalitate juridică.

În cazul când în incinta unității nu există spațiu locativ suficient, dreptul la locuință nu se compensează în bani, primăriile având obligația, în acest caz, să asigure locuințele necesare personalului sanitar respectiv, chiria fiind suportată de acest personal.

Art. 3. - Unitățile sanitare cu paturi sunt obligate să servească masa în mod gratuit personalului sanitar cu pregătire superioară, inclusiv medicilor secundari și interni, pe timpul efectuării gărzilor, la nivelul costului alocației de hrană stabilite pentru unitatea sau secția unde se desfășoară garda.

Personalul din unitățile sanitare izolate, nominalizate de Ministerul Sănătății, poate lua masa în unitățile respective, plătind 50% din alocația de hrană. În unitățile sanitare cu paturi pot lua masa, în limita posibilităților, salariații unităților respective și membrii lor de familie, plătind integral alocația de hrană. În aceleași condiții poate lua masa personalul detașat, precum și cel aflat în delegare, în stagiul de internat sau la cursuri de perfecționare și specializare.

Art. 4. - Pentru asigurarea funcționării dispensarelor medicale și farmaciilor în mediul rural, primăriile vor pune la dispoziție localuri corespunzătoare, cât mai aproape de populația deservită.

Personalul sanitar de la dispensarele medicale din mediul rural beneficiază de transport gratuit pentru deplasările efectuate în interesul serviciului.

Art. 5. - Începând cu data de 1 august 1991 se acordă medicilor din unitățile sanitare un spor la salariul lunar de 1.300 lei brut pentru specificul responsabilității medicului, cu acoperire din veniturile proprii realizate.

Condițiile de acordare a sporului se stabilesc de Ministerul Sănătății, cu acordul Ministerului Muncii și Protecției Sociale.

Art. 6. - Prezenta hotărâre se aplică începând cu data de 1 aprilie 1991.

Art. 7. - Hotărârea Consiliului de Miniștri nr. 2853 din 19 decembrie 1955 - nepublicată - privind dreptul personalului unităților sanitare de a lua masa la cantina care deservește bolnavii, Hotărârea Consiliului de Miniștri nr. 362/12.06.1964 - nepublicată - privind drepturile personalului sanitar detașat în stațiunile Mamaia și Eforie Nord în vederea asigurării asistenței sanitare a turiștilor străini, precum și orice altă dispoziție contrară prezentei hotărâri se abrogă.