autentificare cu OpenID
Hotărâre privind organizațiile patronale ale regiilor autonome și societăților comerciale cu capital integral de stat
 • semnat: Prim-ministru, Petre Roman
În vederea organizării patronatului în România corespunzător exigențelor economiei de piață și pentru orientarea în acest scop a regiilor autonome și societăților comerciale cu capital integral de stat,
Guvernul României hotărăște:
Capitolul I
Organizațiile patronale

Art. 1. - 0rganizațiile patronale ale regiilor autonome și societăților cu capital integral de stat sunt asociații fără scop lucrativ, constituite pe criteriul ramurilor de activitate sau pe criteriul teritorial.

Pot fi membri în organizațiile patronale ale regiilor autonome și societăților comerciale cu capital de stat și societăți comerciale cu capital integral sau parțial privat, precum și persoanele fizice care au calitatea de comercianți dacă au cel puțin 50 de salariați.

Societățile comerciale cu capital integral de stat se pot asocia la organizații patronale altele decât cele constituite potrivit prezentei hotărâri.

Art. 2. - Organizația patronală de ramură se constituie prin asocierea regiilor și societăților comerciale cu capital integral de stat a căror activitate de bază este specifică unei ramuri economice.

Într-o ramură economică se pot înființa mai multe organizații patronale de ramură.

Art. 3. - Organizațiile patronale teritoriale se constituie de către regiile sau societățile comerciale cu capital integral de stat dintr-o localitate, indiferent de specificul activității lor.

În cadrul unei localități se pot înființa mai multe organizații patronale teritoriale.

Art. 4. - Organizația patronală poate fi constituită de cel puțin trei fondatori.

Actul de constituire a organizației este statutul semnat de fondatori.

Organizația este persoană juridică în condițiile Legii pentru persoanele juridice nr. 21/1924.

Primirea de noi membri în organizație se face prin acceptarea în scris a statutului.

Organizația se dizolvă dacă numărul membrilor este mai mic decât limita prevăzută în statut sau în alte cazuri stabilite de acesta.

Art. 5. - Au calitatea de a reprezenta agenții economici la constituirea organizației patronale, cât și în desfășurarea activității sale, președinții consiliilor de administrație sau, dacă nu sunt constituite asemenea consilii, unul dintre administratori desemnat de asociați.

Comercianții persoane fizice nu pot fi reprezentați.

Art. 6. - Statutul organizației patronale va cuprinde:

 • denumirea și sediul organizației, care poate fi și la sediul unuia dintre membri;
 • scopul organizației și contribuția membrilor la cheltuielile comune;
 • formele de conlucrare a membrilor în realizarea scopului organizației;
 • organele de conducere ale organizației și modul de adoptare a hotărârilor;
 • alte prevederi necesare desfășurării activității organizației;
 • modalitățile de modificare a statutului;
 • cazurile în care organizațiile se dizolvă și modul de lichidare a patrimoniului.

Art. 7. - Organizațiile patronale au, în principal, următoarele atribuții:

 • realizarea unui larg schimb de informații în vederea dezvoltării relațiilor de colaborare și cooperare între membri, precum și pentru specializarea acestora pe piață;
 • dezvoltarea unor politici comerciale specifice a membrilor pe terțe piețe;
 • cooperarea membrilor în vederea optimizării eforturilor de investiții legate de retehnologizarea, optimizarea exploatării și dezvoltarea capacităților de producție;
 • efectuarea unor studii de marketing și de fezabilitate în interesul membrilor;
 • dezvoltarea dialogului cu sindicatele, inițierea în acest scop de comisii mixte patronat-sindicate, precum și sprijinirea sau, după caz, reprezentarea membrilor în cadrul negocierii cu sindicatele la nivel de ramură sau în plan teritorial;
 • optimizarea tehnicilor de transparență și reclamă comercială, combaterea fenomenelor de concurență neloială și a tendințelor de monopol;
 • apărarea intereselor membrilor în fața organelor de stat, în cazul în care aceste interese au un caracter comun;
 • asigurarea unei prezențe active a organizației în presă și celelalte mijloace de informare în masă;
 • colaborarea cu alte organizații similare din țară sau străinătate.

Atribuțiile prevăzute la alin. 1 se pot exercita numai cu condiția să nu aducă atingere libertății comerțului, cu respectarea strictă a dispozițiilor legale în această privință.

Art. 8. - Organizația patronală este condusă de un președinte ales prin votul a jumătate plus unu din membrii săi.

Hotărârile organizației se iau cu votul majorității simple a membrilor care au participat la adoptarea lor și sunt obligatorii numai pentru membrii care le-au adoptat. Votul poate fi și prin corespondență.

Organizația poate avea și un consiliu de conducere ales cu votul a cel puțin două treimi din totalitatea membrilor.

Președintele și membrii consiliului de conducere sunt reeligibili, iar durata unul mandat este de doi ani.

Prin statut se pot stabili și alte forme de organizare specifice decât cele prevăzute la alin. 1, 3 și 4.

Capitolul II
Federațiile patronale

Art. 9. - Organizațiile patronale de ramură sau teritoriale se pot asocia în federații patronale.

Organizațiile patronale pot participa, în funcție de diversitatea specificului activității membrilor lor, la una sau mai multe federații patronale.

Art. 10. - În cadrul federației patronale, membrii sunt reprezentați de președinții organizațiilor patronale.

Art. 11. - Prevederile art. 4 și 6-8 se aplică în mod corespunzător și în ce privește federațiile patronale.

Art. 12. - Federațiile patronale se pot asocia într-o federație cu caracter național.

Federația cu caracter național reprezintă interesele membrilor față de Guvern și celelalte organe centrale, precum și față de organizațiile sindicale de tip confederație la nivel național.

Reprezentarea intereselor specifice unei federații patronale se poate face numai cu participarea acesteia.

Atribuțiile și modul de organizare și funcționare a federației cu caracter național se stabilesc prin statutul acesteia, aprobat în ședința sa de constituire cu votul majorității simple a președinților federațiilor patronale participante.

Pot propune spre adoptare un proiect de statut numai grupuri de inițiativă alcătuite din cel puțin 5 președinți ai unor federații patronale.

Capitolul III
Dispoziții finale

Art. 13. - Organele centrale care îndeplinesc funcția de minister de resort vor lua măsuri ca, în termen de 30 de zile de la publicarea acestei hotărâri, reprezentanții lor din consiliile de administrație ale regiilor autonome și împuterniciții statului din societățile comerciale să ia măsuri ca regiile și societățile în care funcționează să constituie organizațiile patronale.

Odată constituite, organizațiile se vor asocia în federații, în următoarele 15 zile.

Art. 14. - Ministerul Justiției este autorizat să asigure, la cerere, asistența juridică necesară pentru constituirea organizațiilor și federațiilor patronale pe întreg teritoriul țării.