autentificare cu OpenID
Hotărâre privind acordarea unor facilități pentru școlarizarea în România a cetățenilor de origine română având domiciliul în străinătate
  • semnat: Prim-ministru, Petre Roman
Guvernul României hotărăște:

Art. 1. - Ministerul Învățământului și Științei aprobă cetățenilor de origine română cu domiciliul în străinătate școlarizarea, în condițiile prevăzute de lege pentru cetățenii români cu domiciliul în țară, în învățământul de toate gradele din România.

În acest sens, înscrierea la studii a persoanelor din această categorie se realizează prin:

a) concurs de admitere în condițiile în vigoare pentru cetățenii români având domiciliul stabil în România;

b) echivalarea studiilor parțiale efectuate în țările în care domiciliază, luându-se în considerare actele de studii prezentate de solicitanți - diplome, foi matricole și programe analitice - și cu stabilirea de examene de diferență la disciplinele care nu au fost studiate în instituțiile școlare de unde provin; examenele de diferență vor fi susținute în interval de 1 an de la înscrierea la studii a candidatului.

Pe timpul studiilor, aceste persoane vor beneficia de asistență medicală în condițiile asigurate elevilor sau, după caz, studenților români și își vor suporta integral cheltuielile de întreținere.

Art. 2. - Cetățenii de origine română înscriși la studii fără concurs de admitere, pe cont propriu valutar, beneficiază de dreptul la școlarizare în condițiile art. 1 - inclusiv în caz de repatriere - după ce promovează concursul de admitere într-o sesiune legal stabilită, cu recunoașterea anilor de studii promovați anterior.

Cifrele de școlarizare prevăzute pentru cetățenii români cu domiciliul stabil în România nu vor fi afectate de înscrierea la studii, prin concurs, a persoanelor la care se referă art. 1 și 2; candidații din această categorie vor fi declarați admiși dacă obțin medie cel puțin egală cu a ultimului candidat român promovat.

Art. 3. - Cetățenii de origine română aflați la studii pe cont propriu valutar, care au obținut în anul universitar 1990/1991 cel puțin media 9 sau mai mare, pot beneficia începând cu anul universitar 1991/1992, în caz de repatriere, de drepturile asigurate cetățenilor români cu domiciliul stabil în România, fără a se prezenta la concursul de admitere menționat la art. 2.

Nu beneficiază de prevederile prezentului articol cei care, în ultimul an școlar, au încălcat legile țării sau disciplina universitară.

Art. 4. - Se constituie un fond suplimentar de 20 burse la dispoziția Ministerului Afacerilor Externe, pentru a fi acordate unor cetățeni de origine română cu domiciliul în străinătate care - direct sau prin familiile lor - contribuie la prezentarea corectă a imaginii României peste hotare, promovarea în străinătate a culturii și istoriei poporului român.

Art. 5. - Fundația culturală română va putea oferi, suplimentar, 20 de burse unor cetățeni de origine română, având domiciliul stabil în alte țări, în contextul general al promovării relațiilor culturale cu alte state, prin acordarea de burse.

Art. 6. - Fondurile necesare pentru bursele prevăzute la art. 4 se asigură prin bugetul de venituri și cheltuieli al Ministerului Învățământului și Științei, iar pentru cele de la art. 5, prin suplimentarea subvenției acordate de Guvern Fundației culturale române.

Art. 7. - Cetățenii de origine română cu domiciliul în străinătate, înscriși la studii pe cont propriu valutar în România, beneficiază, începând cu anul universitar 1991/1992, de reducerea cu 1/3 a taxelor de școlarizare.

Această reducere nu afectează încasările instituțiilor de învățământ care asigură școlarizarea, întrucât se acoperă prin subvenționare de la bugetul Departamentului Informațiilor din cadrul Guvernului României, cu acoperire de la fondul valutar al statului.

Beneficiarii acestei prevederi, care se aplică în limita unui număr de o mie de locuri în instituțiile de învățământ superior, vor fi departajați de către Ministerul Învățământului și Științei, pe baza rezultatelor școlare obținute anterior, printr-o procedură ce va fi stabilită în timp util.

Art. 8. - Originea română a candidaților care fac obiectul prezentei hotărâri va fi stabilită de către Ministerul Afacerilor Externe.

Art. 9. - Ministerul Învățământului și Științei va înscrie la studii, fără concurs, un număr de 115 cetățeni de origine română, din R.S.F. Iugoslavia - 75, Bulgaria - 15 și Ungaria - 25, care vor beneficia de facilitățile materiale prevăzute în art. 1.

În cazurile în care autoritățile competente din țările de proveniență nu emit documente care să ateste etnia română a candidaților, dovedirea etniei române poate fi atestată în condițiile art. 8.

Art. 10. - Prevederile prezentei hotărâri se aplică începând cu anul universitar 1991/1992.