autentificare cu OpenID
Declarația comună a celor 22 de state
Șefii de stat sau de guvern ai Belgiei, Bulgariei, Canadei, Cehoslovaciei, Danemarcei, Franței, Germaniei, Greciei, Islandei, Italiei, Luxemburgului, Marii Britanii, Norvegiei, Olandei, Poloniei, Portugaliei, României, Spaniei, S.U.A., Turciei, Ungariei și U.R.S.S.,
salutând cu căldură schimbările istorice din Europa,
profund satisfăcuți de înfăptuirea crescândă în întreaga Europă a angajamentului comun față de o democrație pluralistă, domnia legii și drepturilor omului, care sunt esențiale pentru o securitate durabilă pe continent,
afirmând sfârșitul erei de scindare și confruntare care a durat mai mult de patru decenii, îmbunătățirea relațiilor dintre țările lor și contribuția pe care aceasta o aduce la securitatea tuturor,
încredințați că semnarea Tratatului privind forțele armate convenționale în Europa reprezintă o contribuție majoră la obiectivul comun de întărire a securității și stabilității în Europa și
convinși că aceste dezvoltări trebuie să constituie o parte a unui proces continuu de cooperare în construirea structurilor unui continent mai unit,
declară următoarele:

1. Semnatarii declară solemn că, în noua eră a relațiilor europene care începe, ei nu mai sunt adversari, vor dezvolta noi relații de parteneriat și vor întinde unul altuia mâna prieteniei.

2. Ei reamintesc obligațiile ce le revin în baza Cartei O.N.U. și reafirmă toate angajamentele lor asumate prin Actul final de la Helsinki. Ei subliniază că toate cele zece principii de la Helsinki au o semnificație primordială și că, prin urmare, ele vor fi aplicate în mod egal și fără rezerve, fiecare din ele fiind interpretat prin luarea în considerare a celorlalte. În acest context, ei afirmă obligația și angajamentul lor de a se abține de la amenințarea sau folosirea forței împotriva integrității teritoriale sau independenței politice a oricărui stat, de la încercările de schimbare a frontierelor existente prin amenințarea sau folosirea forței și de la orice alte acțiuni care contravin principiilor și scopurilor acestor documente. Nici una din armele lor nu vor fi folosite vreodată, cu excepția autoapărării sau, altfel, în conformitate cu Carta O.N.U.

3. Ei recunosc că securitatea este indivizibilă și că securitatea fiecăreia dintre țările lor este indisolubil legată de securitatea tuturor statelor participante la C.S.C.E.

4. Ei se angajează să mențină numai acele capacități militare care sunt necesare pentru prevenirea războiului și asigurarea unei apărări efective. Ei vor avea în vedere relația dintre capacitățile și doctrinele militare.

5. Ei reafirmă că fiecare stat are dreptul să fie sau nu parte la un tratat sau alianță.

6. Ei iau notă, cu aprobare, de intensificarea contactelor politice și militare între ei pentru promovarea înțelegerii și încrederii reciproce. Ei salută, în acest context, răspunsurile pozitive date la recentele propuneri privind o nouă legătură diplomatică regulată.

7. Ei declară hotărârea lor de a contribui activ la realizarea unor acorduri de dezarmare și control al armamentelor convenționale, nucleare și chimice, care întăresc stabilitatea și securitatea tuturor. Ei cheamă, în special, la intrarea cât mai curând în vigoare a Tratatului privind forțele armate convenționale în Europa și se angajează ei înșiși să continue procesul de întărire a păcii în Europa prin controlul armamentelor convenționale în cadrul C.S.C.E. Ei salută perspectiva noilor negocieri dintre S.U.A. și Uniunea Sovietică asupra reducerii forțelor lor nucleare cu rază scurtă de acțiune.

8. Ei salută contribuția pe care măsurile de creștere a încrederii și securității au adus-o și o aduc la slăbirea tensiunii și sprijină pe deplin dezvoltarea în continuare a unor asemenea măsuri. Ei reafirmă importanța inițiativei privind „Cerul deschis” și hotărârea lor de a acționa pentru încheierea cu succes cât mai curând posibil a acestor negocieri.

9. Ei se angajează să acționeze, împreună cu celelalte state participante la C.S.C.E., pentru întărirea procesului C.S.C.E., astfel încât acesta să-și aducă o contribuție și mai mare la securitatea și stabilitatea în Europa. Ei recunosc îndeosebi necesitatea intensificării consultărilor politice între participanții la C.S.C.E. și a dezvoltării altor mecanisme C.S.C.E. Ei sunt convinși că Tratatul privind forțele armate convenționale în Europa și Acordul privind un nou set substanțial de măsuri de întărire a încrederii și securității (C.S.B.M.), împreună cu noi modele de cooperare în cadrul C.S.C.E. vor duce la întărirea securității și, prin aceasta, la o pace și stabilitate durabile în Europa.

10. Ei consideră că punctele de mai sus reflectă dorința profundă a popoarelor lor pentru o strânsă cooperare și înțelegere reciprocă și declară că vor acționa cu perseverență pentru dezvoltarea în continuare a relațiilor lor, în conformitate cu prezenta declarație și cu principiile stabilite prin Actul final de la Helsinki.


Originalul acestei declarații, ale cărei texte în engleză, franceză, germană, italiană, rusă și spaniolă au aceeași autenticitate, va fi transmis Guvernului Franței, care îl va păstra în arhivele sale. Guvernul Franței este rugat să transmită textul declarației secretarului general al O.N.U., în vederea difuzării lui tuturor statelor membre ale organizației, ca document oficial al O.N.U., cu mențiunea că el nu face parte din categoria documentelor care se înregistrează conform Articolului 102 al Cartei O.N.U. Fiecare dintre statele semnatare va primi din partea Guvernului Franței o copie autentică a acestei declarații.

Drept pentru care înalții reprezentanți au semnat prezenta declarație.

Paris, 19 noiembrie 1990.
În numele:
Regatului Belgiei
Wilfried Martens
Prim-ministru

Republicii Bulgaria
Jeliu Jelev
Președintele Republicii

Canadei
Martin Brian Mulroney
Prim-ministru

Republicii Federative Cehe și Slovace
Václav Havel
Președintele Republicii Federative Cehe și Slovace

Regatului Danemarcei
Poul Schlüter
Prim-ministru

Republicii Franceze
François Mitterrand
Președintele Republicii Franceze

Republicii Federale Germania
Helmut Kohl
Cancelar federal

Republicii Elene
Constantin Mitsotakis
Prim-ministru

Republicii Islanda
Steingrimur Hermannsson
Prim-ministru

Republicii Italiene
Giulio Andreotti
Președintele Consiliului de Miniștri

Marelui Ducat al Luxemburgului
Jacques Santer
Prim-ministru, ministru de stat
Regatului Unit al Marii Britanii și al Irlandei de Nord
Margaret Thatcher
Prim-ministru, prim-lord al trezoreriei și ministrul serviciilor publice

Regatului Norvegiei
Gro Harlem Brundtland
Prim-ministru

Regatului Țărilor de Jos
Ruud F. M. Lubbers
Prim-ministru

Republicii Polone
Tadeusz Mazowiecki
Președintele Consiliului de Miniștri

Republicii Portugalia
Anibal Cavaco Silva
Prim-ministru

României
Ion Iliescu
Președintele României

Regatului Spaniei
Felipe Gonzalez Marquez
Președintele Guvernului

Statelor Unite ale Americii
George Bush
Președintele Statelor Unite ale Americii

Republicii Turcia
Turgut Özal
Președintele Republicii Turcia

Republicii Ungare
József Antall
Prim-ministru

Uniunii Republicilor Socialiste Sovietice
Mihail Gorbaciov
Președintele Uniunii Republicilor Socialiste Sovietice