autentificare cu OpenID
Documentul de la Viena, din 1990, al negocierilor pentru măsuri de întărire a încrederii și securității, organizate în conformitate cu prevederile relevante ale Documentului final al Reuniunii de la Viena a Conferinței pentru securitate și cooperare în Europa

(1) Reprezentanții statelor participante la Conferința pentru securitate și cooperare în Europa (C.S.C.E.) - Austria, Belgia, Bulgaria, Canada, Cipru, Republica Federativă Cehă și Slovacă, Danemarca, Elveția, Finlanda, Franța, Germania, Grecia, Irlanda, Islanda, Italia, Iugoslavia, Liechtenstein, Luxemburg, Malta, Marea Britanie, Monaco, Norvegia, Olanda, Polonia, Portugalia, România, San Marino, Spania, Statele Unite ale Americii, Suedia, Turcia, Ungaria, U.R.S.S., Vatican, s-au întrunit la Viena, de la 9 martie 1989, în conformitate cu prevederile referitoare la Conferința asupra măsurilor de încredere și securitate și pentru dezarmare în Europa, conținute în documentele finale ale reuniunilor de la Madrid și Viena în cadrul „urmărilor” C.S.C.E.

(2) Statele participante au reamintit că scopul Conferinței cu privire la măsuri de întărire a încrederii și securității și pentru dezarmare în Europa, ca parte substanțială și integrantă a procesului multilateral inițiat de Conferința pentru securitate și cooperare în Europa, este să întreprindă, pe etape, noi acțiuni efective și concrete menite să conducă la realizarea de progrese în întărirea încrederii și securității și înfăptuirea dezarmării, astfel încât să pună în practică și să dea expresie îndatoririi statelor de a se abține de la amenințarea cu forța sau folosirea forței în relațiile lor reciproce, ca și în relațiile lor internaționale, în general.

(3) La deschiderea reuniunii au fost prezentate discursuri de către miniștri ai afacerilor externe și alți șefi de delegații.

(4) De la 16 ianuarie la 5 februarie 1990, statele participante au avut discuții în cadrul unui seminar asupra doctrinelor militare în legătură cu situația, structura și activitățile forțelor convenționale în zona de aplicare a măsurilor de întărire a încrederii și securității. Încurajate de cursul dezbaterilor, statele participante au decis să organizeze un al doilea seminar asupra doctrinelor militare, în primăvara anului 1991, la Viena.

(5) Statele participante au adoptat prezentul document, care integrează un set nou de măsuri de întărire a încrederii și securității cu măsurile adoptate în Documentul Conferinței de la Stockholm, care au fost dezvoltate în lumina experienței câștigate.

(6) Statele participante au recunoscut că măsurile de întărire a încrederii și securității care se completează reciproc, adoptate prin prezentul document și care sunt în conformitate cu mandatele reuniunilor de la Madrid și Viena, din cadrul „urmărilor” C.S.C.E. servesc, prin natura și scopul lor, ca și prin traducerea lor în viață, la întărirea încrederii și securității în Europa.

(7) Statele participante au recunoscut, de asemenea, că negocierile vor continua, în conformitate cu mandatele reuniunilor de la Madrid și Viena, din cadrul „urmărilor” C.S.C.E., în scopul de a consolida și dezvolta pe mai departe rezultatele deja obținute și că propunerile care au fost prezentate vor face în continuare obiectul negocierilor.

(8) Statele participante au reamintit declarația privind abținerea de la amenințarea cu forța sau folosirea forței, conținută în paragrafele 9-27 ale Documentului Conferinței de la Stockholm și au subliniat valabilitatea sa continuă în lumina Cartei de la Paris pentru o nouă Europă.

(9) Statele participante au adoptat următoarele:


I. Schimbul anual de informații militare
Informații asupra forțelor militare

(10) Statele participante vor schimba anual informații asupra forțelor lor militare, referitoare la organizarea militară, efectivele și sistemele importante de arme și echipamente, așa cum se specifică mai jos, în zona de aplicare a măsurilor de întărire a încrederii și securității.

(11) Informațiile se vor comunica, într-un format convenit, tuturor celorlalte state participante, nu mai târziu de 15 decembrie al fiecărui an. Ele vor fi valabile de la 1 ianuarie al anului următor și vor include:

(11.1) Informații privind organizarea de comandă a acelor forțe militare la care se referă punctele 2 și 3 din acest capitol, specificându-se denumirea și subordonarea tuturor formațiunilor[1] și unităților[2], pentru fiecare nivel de comandă, în jos, până la inclusiv brigadă/regiment sau nivel echivalent;
(11.2) Pentru fiecare formațiune și unitate de luptă[3] a forțelor terestre, în jos, până la inclusiv brigadă/regiment sau nivel echivalent, informațiile vor indica:
(11.2.1) - Denumirea și subordonarea;
(11.2.2) - dacă sunt active sau neactive[4];
(11.2.3) - amplasarea normală a comandamentului în timp de pace, indicată prin elemente geografice exacte și/sau prin coordonate;
(11.2.4) - efectivele autorizate în timp de pace;
(11.2.5) - sistemele importante de arme și echipamente din înzestrare specificându-se numărul pentru fiecare tip de:
(11.2.5.1) - tancuri de luptă;
(11.2.5.2) - elicoptere;
(11.2.5.3) - vehicule blindate de luptă;
(11.2.5.4) - instalații de lansare a armelor antitanc dirijate, montate permanent/din construcție pe vehiculele blindate;
(11.2.5.5) - piese de artilerie, autopropulsate și tractate, aruncătoare și instalații de lansare proiectile reactive (calibrul 100 mm și mai mare);
(11.2.5.6) - vehicule blindate lansatoare de poduri.
(11.3) Pentru fiecare formațiune amfibie și unitate de luptă amfibie[5], amplasată permanent în zona de aplicare, până la nivelul în jos, brigadă/regiment sau unitate echivalentă inclusiv, informațiile vor include datele arătate mai sus.
(11.4) Pentru fiecare formațiune aeriană și unitate de luptă aeriană[6] a forțelor aeriene, a forțelor de apărare aeriană sau a aviației maritime cu baza nepermanentă la sol, în jos, până ia inclusiv aripă/regiment aerian sau nivel echivalent, informațiile vor include:
(11.4.1) - denumirea și subordonarea;
(11.4.2) - amplasarea normală în timp de pace a comandamentului, indicată prin termeni geografici exacți și/sau prin coordonate;
(11.4.3) - amplasarea normală în timp de pace a unității, indicată prin baza aeriană sau aerodromul pe care este bazată unitatea, specificându-se:
(11.4.3.1.) - denumirea ori, dacă este cazul, numele bazei aeriene sau aerodromului, și
(11.4.3.2) - locul acesteia, indicat prin termeni geografici exacți și/sau prin coordonate;
(11.4.4) - efectivele autorizate în timp de pace[7];
(11.4.5) - numărul pentru fiecare tip de:
(11.4.5.1) - avioane;
(11.4.5.2) - elicoptere;

parte organică a formațiunii sau unității.

Informații asupra planurilor de înzestrare cu sisteme importante de arme și echipamente

(12) Statele participante vor schimba anual informații asupra planurilor lor de înzestrare cu sisteme importante de arme și echipamente, așa cum sunt specificate în prevederile referitoare la informațiile asupra forțelor militare, în zona de aplicare a măsurilor de întărire a încrederii și securității.

(13) Informațiile se vor comunica, într-un format convenit, tuturor celorlalte state participante, nu mai târziu de 15 decembrie al fiecărui an. Ele se vor referi la planurile pentru următorul an și vor include:

(13.1) - tipul și denumirea sistemelor de arme/echipamente ce vor fi introduse în înzestrare;
(13.2) - numărul total pentru fiecare sistem de arme/echipamente;
(13.3) - de câte ori este posibil, numărul pentru fiecare sistem de arme/echipamente planificate a fi repartizate fiecărei formațiuni sau unități;
(13.4) - măsura în care înzestrarea se va adăuga sau va înlocui sistemele de arme/echipamente existente.
Informații asupra bugetelor militare

(14) Statele participante vor schimba anual informații despre bugetele lor militare pentru anul bugetar următor, detaliind cheltuielile de apărare pe baza categoriilor stabilite în „Instrumentul pentru raportarea standardizată internațională a cheltuielilor militare”, adoptat de Organizația Națiunilor Unite la 12 decembrie 1980.

(15) Informațiile vor fi furnizate tuturor celorlalte state participante nu mai târziu de două luni după aprobarea bugetului militar de către autoritățile naționale competente.

(16) Fiecare stat participant poate cere clarificări din partea oricărui alt stat participant despre informațiile bugetare furnizate. Întrebările vor fi adresate într-o perioadă de două luni de la primirea informațiilor bugetare ale unui stat participant. Statele participante se vor strădui să răspundă complet și prompt la aceste întrebări. Întrebările și răspunsurile pot fi transmise, tuturor celorlalte state participante.


II. Reducerea riscului
Mecanismul pentru consultare și cooperare privind activitățile militare neobișnuite

(17) Statele participante vor avea, în conformitate cu prevederile care urmează, consultări și vor coopera între ele asupra oricărei activități neobișnuite și neplanificate, semnificative din punct de vedere militar, a forțelor lor militare, în afara locurilor lor normale de amplasare în timp de pace, în zona de aplicare a măsurilor de încredere și de securitate în legătură cu care un stat participant își exprimă preocuparea sa de securitate.

(17.1) Statul participant care are preocupări în legătură cu o astfel de activitate poate transmite o cerere pentru o explicație către un alt stat participant, unde se desfășoară activitatea.
(17.1.1) Cererea va menționa cauza sau cauzele îngrijorării și, în măsura posibilului, tipul și locul sau aria activității.
(17.1.2) Răspunsul va fi transmis în nu mai mult de 48 de ore.
(17.1.3) Răspunsul va fi dat la întrebările puse, precum și la orice alte informații relevante care ar putea ajuta la clarificarea activității care a creat preocuparea.
(17.1.4) Cererea și răspunsul vor fi transmise, fără întârziere, tuturor celorlalte state participante.
(17.2) Statul care a adresat cererea, după examinarea răspunsului primit, poate să solicite o întâlnire pentru a discuta problema.
(17.2.1) Statul care a adresat cererea poate solicita o întâlnire cu statul care a dat răspunsul.
(17.2.1.1) O astfel de întâlnire va fi convenită în nu mai mult de 48 de ore.
(17.2.1.2) Cererea pentru o astfel de întâlnire va fi transmisă, fără întârziere, tuturor statelor participante.
(17.2.1.3) Statul care a răspuns la cerere este îndreptățit să solicite altor state participante, în special celor care ar putea fi implicate în activitate, să participe la întâlnire.
(17.2.1.4) O astfel de întâlnire va fi organizată într-un loc ce va fi convenit reciproc de către statul care a cerut și cel care a răspuns. Dacă nu se realizează acordul, întâlnirea va fi organizată la Centrul pentru prevenirea conflictelor.
(17.2.1.5) Statul care a adresat cererea și cel care a răspuns vor transmite neîntârziat, în comun sau separat, un raport asupra întâlnirii, către toate celelalte state participante.
(17.2.2) Statul care a adresat cererea poate solicita o întâlnire a tuturor statelor participante.
(17.2.2.1) O astfel de întâlnire va fi convenită în nu mai mult de 48 de ore.
(17.2.2.2) Centrul de prevenire a conflictelor va servi drept cadru pentru o astfel de întâlnire.
(17.2.2.3) Satele participante implicate în problema care se discută vor lua măsuri să fie reprezentate la o astfel de întâlnire.
(17.3) Comunicările dintre statele participante, făcute în scopul de mai sus, vor fi transmise de preferință prin rețeaua de comunicații a măsurilor de întărire a încrederii și securității.
Cooperarea privind incidentele periculoase de natură militară

(18) Statele participante vor coopera în raportarea și clarificarea incidentelor periculoase de natură militară în zona de aplicare a măsurilor de încredere și securitate, în scopul de a preveni posibile neînțelegeri și a diminua efectele asupra altui stat participant.

(18.1) Fiecare stat participant va desemna un punct de contact în caz de asemenea incidente periculoase și va informa despre acesta toate celelalte state participante. O listă cu asemenea puncte va fi disponibilă la Centrul pentru prevenirea conflictelor.
(18.2) În cazul unui asemenea incident periculos, statul participant ale cărui forțe militare sunt implicate în incident va furniza informațiile disponibile către alte state participante de o manieră expeditivă. Orice stat participant afectat de un astfel de incident poate, de asemenea, cere clarificări corespunzătoare. Astfel de cereri vor primi un răspuns prompt.
(18.3) Comunicările dintre statele participante vor fi transmise, de preferință, prin rețeaua de comunicații a măsurilor de încredere și securitate.
(18.4) Problemele referitoare la informațiile despre asemenea incidente periculoase pot fi discutate de statele participante la Centrul pentru prevenirea conflictelor, la reuniunea anuală pentru examinarea aplicării măsurilor de încredere de la centru sau la întâlniri suplimentare ce se vor conveni acolo.
(18.5) Aceste prevederi nu vor afecta drepturile și obligațiile statelor participante asumate în baza unui acord internațional privitor la incidentele periculoase, nici nu vor exclude metodele suplimentare de raportare și clarificare a incidentelor periculoase.


III. Contacte
Vizite la bazele aeriene

(19) Fiecare stat participant cu unități aeriene de luptă comunicate potrivit paragrafului (11) va organiza vizite pentru reprezentanți ai tuturor celorlalte state participante la una din bazele aeriene normale pentru timp de pace[8], unde astfel de unități sunt amplasate, în scopul de a asigura vizitatorilor posibilitatea de a vedea activitățile la baza aeriană, inclusiv pregătirile pentru îndeplinirea funcțiilor bazei aeriene, și de a obține o impresie asupra numărului aproximativ de ieșiri-avion și tipului de misiuni care au loc.

(20) Nici un stat participant nu va fi obligat să organizeze mai mult de o astfel de vizită într-o perioadă de 5 ani.

(21) Indicațiile prealabile ce vor fi date de statele participante asupra datelor unor astfel de vizite pentru anul (anii) următor(i) pot fi discutate la reuniunile anuale de evaluare.

(22) De regulă, din fiecare stat participant vor fi invitați până la doi vizitatori.

(23) Invitațiile vor fi transmise către toate statele participante cu 42 de zile sau mai mult înainte de vizită. Invitația va indica un program preliminar cuprinzând: locul, data și ora adunării, durata planificată, limbile care vor fi folosite; aranjamentele pentru masă, cazare și transport; echipamentul permis să fie folosit în timpul vizitei; orice alte informații care ar putea fi considerate utile.

(24) Când baza aeriană care urmează a fi vizitată este situată pe teritoriul unui alt stat participant, invitațiile vor fi emise de statul participant pe al cărui teritoriu este situată baza aeriană. În astfel de cazuri, responsabilitățile de gazdă, delegate de acest stat pentru statul participant care organizează vizita, vor fi specificate în invitație.

(25) Răspunsurile la invitație, indicând numele și rangul vizitatorilor, vor fi date nu mai târziu de 21 de zile după emiterea invitației. Dacă invitația nu este acceptată la timp, se va presupune că nu vor fi trimiși vizitatori.

(26) Vizita la baza aeriană va dura minimum 24 de ore.

(27) În cursul vizitei, vizitatorilor li se vor face prezentări asupra scopurilor și funcțiilor bazei aeriene și asupra activităților curente de la baza aeriană. Ei vor avea posibilitatea să comunice cu comandanții și trupele, inclusiv cu unitățile de sprijin/logistice situate la baza aeriană.

(28) Vizitatorilor li se va da posibilitatea să vadă toate tipurile de avioane situate la baza aeriană.

(29) La sfârșitul vizitei, statul gazdă va da posibilitate vizitatorilor să se întâlnească împreună cu oficialii statului gazdă și cu personalul superior, de la baza aeriană, pentru a discuta desfășurarea vizitei.

(30) Statul gazdă va decide programul vizitei și va acorda acces vizitatorilor la baza aeriană.

(31) Vizitatorii vor urma indicațiile date de statul gazdă în conformitate cu prevederile convenite în acest document.

(32) Vizitatorilor li se va asigura cazare corespunzătoare într-un loc potrivit pentru efectuarea vizitei.

(33) Statul invitat va acoperi cheltuielile de călătorie pentru reprezentanții săi la și de la locul de adunare specificat în invitație.

(34) Statele participante vor asigura, printr-o cooperare corespunzătoare cu vizitatorii, să nu fie întreprinsă nici o acțiune care ar putea afecta securitatea vizitatorilor.

Contactele militare

(35) Pentru îmbunătățirea, în continuare, a relațiilor lor reciproce, în interesul întăririi procesului încrederii și creșterii securității, statele participante vor promova și facilita, în mod corespunzător:

(35.1) - schimburi și vizite între reprezentanții militari sau ai apărării;
(35.2) - contacte între instituții militare cu activități similare;
(35.3) - participarea de către reprezentanții militări ai altor state participante la cursuri de instruire;
(35.4) - schimburi între comandanții militari și ofițeri de comandă, până la eșalonul de brigadă/regiment sau echivalent;
(35.5) - schimburi și contacte între oameni de știință și experți în problemele militare și din domenii cu activități similare;
(35.6) - organizarea de acțiuni sportive și culturale între membrii forțelor lor armate.


IV. Notificarea prealabilă a anumitor activități militare

(36) Statele participante vor notifica, în scris, prin canale diplomatice, în forma convenită, înainte cu 42 de zile sau mai mult, tuturor celorlalte state participante, începerea activităților militare notificabile[9] în zona de aplicare a măsurilor de întărire a încrederii și securității.

(37) Notificarea va fi transmisă de către statul participant pe teritoriul căruia activitatea respectivă este planificată să aibă loc, chiar dacă forțele acelui stat nu sunt angajate în activitatea respectivă sau mărimea acestor forțe este sub nivelul notificabil. Aceasta nu scutește alte state participante de obligația de a face notificări, dacă implicarea lor în activitatea militară planificată atinge nivelul de notificare.

(38) Fiecare din următoarele activități militare din teren, desfășurate ca o singură activitate, în zona de aplicare a măsurilor pentru întărirea încrederii și securității și care ating sau depășesc nivelurile definite mai jos, vor fi notificate:

(38.1) Angajarea de formațiuni ale forțelor de uscat[10] ale statelor participante în aceeași activitate de instruire, desfășurată sub o singură comandă operativă, independent, sau în combinație cu orice componente posibile, aeriene sau navale.
(38.1.1) Această activitate militară va face obiectul notificării, ori de câte ori implică, în orice moment pe durata activității:
 • cel puțin 13.000 de militari, inclusiv trupe de sprijin, sau
 • cel puțin 300 de tancuri
dacă sunt organizate în structură de divizie sau, cel puțin în două brigăzi/regimente, nu neapărat subordonate aceleiași divizii.
(38.1.2) Participarea forțelor aeriene ale statelor participante va fi inclusă în notificare dacă s-a prevăzut că în cursul activității vor avea loc 200 sau mai multe ieșiri-avion, exceptând elicopterele.
(38.2) Angajarea de forțe militare, fie într-o acțiune de desant maritim, fie într-o operație de desant-parașutare în zona de aplicare a măsurilor de întărire a încrederii și securității.
(38.2.1) Aceste activități militare vor fi supuse notificării ori de câte ori în acțiunea de desant maritim sunt debarcați cel puțin 3.000 de militari și ori de câte ori în acțiunea de desant-parașutare sunt parașutați cel puțin 3.000 de militari.
(38.3) Angajarea unor formațiuni ale trupelor de uscat ale statelor participante într-un transfer, din afara zonei de aplicare a măsurilor de întărire a încrederii și securității, la punctele de sosire din zonă sau din interiorul zonei de aplicare a măsurilor de întărire a încrederii și securității, în punctele de concentrare din zonă, pentru a participa la o activitate de instruire notificabilă sau pentru a fi concentrate.
(38.3.1) Sosirea sau concentrarea acestor forțe va fi supusă notificării ori de câte ori ele implică, în același timp, de-a lungul activității:
 • cel puțin 13.000 de militari, inclusiv trupe de sprijin, sau
 • cel puțin 300 de tancuri
dacă sunt organizate în structură de divizie sau cel puțin în două brigăzi/regimente, nu neapărat subordonate aceleiași divizii.
(38.3.2) Forțele care au fost transferate în zonă vor fi supuse tuturor prevederilor măsurilor convenite pentru întărirea încrederii și securității atunci când părăsesc punctele lor de sosire pentru a participa la o activitate de instruire notificabilă sau pentru a fi concentrate în zona de aplicare a măsurilor de întărire a încrederii și securității.

(39) Activitățile militare notificabile, efectuate fără ca trupele angajate să fie avertizate în prealabil, se exceptează de la prevederea ca notificarea prealabilă să fie făcută cu 42 de zile înainte.

(39.1) Notificarea unor asemenea activități peste plafoanele convenite va fi transmisă în momentul în care trupele implicate încep asemenea activități.

(40) Notificarea va fi făcută în scris, pentru fiecare activitate militară notificabilă, în următoarea formă convenită:

(41) A. Informații de ordin general:

(41.1) denumirea activității militare;
(41.2) scopul general al activității militare;
(41.3) numele statelor implicate în activitatea militară;
(41.4) nivelul de comandă, organizare și conducere a activității militare;
(41.5) data începerii și terminării activității militare.

(42) B. Informații asupra diferitelor tipuri de activități militare notificabile:

(42.1) angajarea formațiunilor forțelor terestre ale statelor participante în aceeași activitate de instruire desfășurată sub o singură comandă operativă, independent sau în combinație cu orice componente posibile, aeriene sau navale:
(42.1.1) numărul total de militari care iau parte la o activitate militară și anume: trupe de uscat, trupe de desant maritim, trupe aeromobile și de desant aerian și, când este cazul, numărul de militari participanți pentru fiecare stat implicat;
(42.1.2) denumirea, subordonarea, numărul și tipul formațiunilor și unităților participante pentru fiecare stat, până la și inclusiv brigadă/regiment sau nivel echivalent;
(42.1.3) numărul total de tancuri de luptă pentru fiecare stat și numărul total de lansatoare de rachete antitanc dirijate, montate pe vehicule blindate;
(42.1.4) numărul total de piese de artilerie și de aruncătoare multiple de proiectile reactive (de calibrul 100 mm sau mai mari);
(42.1.5) numărul total de elicoptere, pe categorii;
(42.1.6) numărul prevăzut de ieșiri-avion, cu excepția elicopterelor;
(42.1.7) scopul misiunilor aeriene;
(42.1.8) categoriile de avioane implicate;
(42.1.9) nivelul de comandă, organizare și conducere pentru participarea forțelor aeriene;
(42.1.10) sprijinul de foc navă-sol;
(42.1.11) informații privind alt sprijin de foc navă-sol;
(42.1.12) nivelul de comandă, organizare și conducere pentru participarea forțelor navale;
(42.2) angajarea forțelor militare, fie într-o acțiune de desant maritim fie într-o operație de desant-parașutare în zona de aplicare a măsurilor de întărire a încrederii și securității:
(42.2.1) numărul total al trupelor de desant maritim implicate în activități notificabile de desant maritim și/sau numărul total de trupe aeropurtate implicate în activități notificabile de desant-parașutare;
(42.2.2) în cazul activităților notificabile de desant maritim, punctul sau punctele de îmbarcare, dacă sunt în zona de aplicare a măsurilor de încredere și securitate;
(42.3) angajarea de formațiuni ale forțelor terestre ale statelor participante într-un transfer din afara zonei de aplicare a măsurilor de încredere și securitate în puncte de sosire din zonă, sau din interiorul zonei de aplicare a măsurilor de încredere și securitate, în puncte de concentrare în zonă, pentru a participa la o activitate de instruire notificabilă sau pentru a fi concentrate:
(42.3.1) numărul total de militari transferați;
(42.3.2) numărul și tipul diviziilor care participă la transfer;
(42.3.3) numărul total de tancuri de luptă care participă la sosirea sau la concentrarea notificabilă;
(42.3.4) coordonatele geografice pentru punctele de sosire și pentru punctele de concentrare.

(43) C. Zona și timpul prevăzut pentru activitate:

(43.1) zona activității militare, delimitată prin caracteristici geografice împreună, când este cazul, cu coordonate geografice;
(43.2) datele de începere și de încheiere ale fiecărei faze (transferuri, desfășurare, concentrare de forțe, faza activă de instruire, faza de repliere), a activităților din zona de aplicare a măsurilor de încredere și securitate ale formațiunilor participante, scopul tactic și zonele geografice corespunzătoare (delimitate prin coordonate geografice) pentru fiecare fază;
(43.3) scurtă descriere a fiecărei faze.

(44) D. Alte informații:

(44.1) schimbări, când este cazul, față de informațiile transmise prin calendarul anual în legătură cu activitatea;
(44.2) legătura dintre activitate și alte activități notificabile.


V. Observarea anumitor activități militare

(45) Statele participante vor invita observatori din toate celelalte state participante la următoarele activități militare notificabile:

(45.1) - angajarea de formațiuni ale forțelor terestre[11] ale țărilor participante în aceeași activitate de instruire, sub o singură comandă operativă, independent sau în combinație cu orice alte componente aeriene sau navale;
(45.2) - angajarea forțelor militare fie într-o operație de desant maritim, fie într-o acțiune de desant-parașutare în zona de aplicare a măsurilor de încredere și securitate;
(45.3) - în situația angajării de formațiuni ale forțelor terestre ale statelor participante într-un transfer din afara zonei de aplicare a măsurilor de încredere și securitate în puncte de sosire în zonă sau din interiorul zonei de aplicare a măsurilor de încredere și securitate în puncte de concentrare din zonă, pentru a participa la o activitate de instruire notificabilă sau pentru a fi concentrate, concentrarea acestor forțe. Forțele care au fost transferate în zonă vor fi supuse tuturor prevederilor măsurilor de încredere și securitate convenite, când ele părăsesc punctele lor de sosire pentru a participa la o activitate de instruire notificabilă sau pentru a fi concentrate în interiorul zonei de aplicare a măsurilor de încredere și securitate.
(45.4) Activitățile sus-menționate vor fi supuse observării ori de câte ori numărul trupelor angajate atinge sau depășește 17.000 de militari, cu excepția situațiilor în care se desfășoară fie o acțiune de desant maritim, fie o acțiune de desant-parașutare, care vor fi supuse observării, ori de câte ori numărul militarilor angajați atinge sau depășește nivelul de 5.000 de militari.

(46) Statul gazdă va transmite invitația în scris, prin canale diplomatice, tuturor celorlalte state participante, o dată cu notificarea. Statul gazdă va fi statul participant pe al cărui teritoriu va avea loc activitatea notificată.

(47) Statul gazdă poate delega unele din responsabilitățile sale, de gazdă, altui stat participant angajat în activitatea militară, pe teritoriul statului gazdă. În astfel de situații, statul gazdă va specifica alocarea de responsabilități în invitația sa de a observa activitatea.

(48) Fiecare stat participant poate trimite până la doi observatori la activitatea militară ce urmează a fi observată.

(49) Statul invitat poate hotărî dacă va trimite observatori militari și/sau civili, inclusiv membri ai personalului său acreditat în statul gazdă. Observatorii militari vor purta, de regulă, uniformele și însemnele lor pe durata îndeplinirii sarcinilor ce le revin.

(50) Răspunsurile la invitație vor fi transmise în scris, nu mai târziu de 21 de zile de la emiterea invitației.

(51) Statele participante care acceptă o invitație vor comunica numele și gradele observatorilor lor în răspunsul la invitație. Dacă invitația nu este acceptată la timp, se va înțelege că nu vor fi trimiși observatori.

(52) Împreună cu invitația, statul gazdă va transmite un program general de observare, care va conține următoarele informații:

(52.1) - data, ora și locul de adunare a observatorilor;
(52.2) - durata planificată a programului de observare;
(52.3) - limbile care vor fi utilizate pentru interpretare și/sau traducere;
(52.4) - aranjamentele privind cazarea, masa și transportul pentru observatori;
(52.5) - aranjamentele pentru echipamentul de observare care va fi asigurat observatorilor de către statul gazdă;
(52.6) - autorizarea posibilă, de către statul gazdă, a folosirii de echipament special, pe care observatorii îl pot aduce cu ei;
(52.7) - aranjamentele pentru îmbrăcămintea specială care să fie pusă la dispoziția observatorilor, în cazul în care o cer condițiile climaterice sau de mediu.

(53) Observatorii pot face cereri cu privire la programul de observare. Statul gazdă le va da curs în măsura posibilului.

(54) Statul gazdă va stabili durata observării, care să permită observatorilor să observe activitatea militară notificabilă, din momentul în care pragurile convenite pentru observare sunt atinse sau depășite, până în momentul în care, pentru ultima dată pe timpul activității, pragurile pentru observare nu vor mai fi atinse.

(55) Statul gazdă va pune la dispoziția observatorilor mijloace de transport pentru a ajunge în zona de desfășurare a activităților notificate și pentru a se întoarce din această zonă. Aceste mijloace de transport vor fi puse la dispoziție fie din capitală, fie din altă localitate convenabilă, ce va fi anunțată în invitație, astfel încât observatorii să fie în măsură să ajungă la locul respectiv înainte de începerea programului de observare.

(56) Statul invitat va suporta cheltuielile de transport pentru observatorii săi până în capitala statului gazdă sau altă localitate convenabilă specificată în invitație, precum și cheltuielile de întoarcere.

(57) Observatorilor li se va asigura un tratament egal și li se vor oferi posibilități egale pentru îndeplinirea atribuțiilor lor.

(58) Observatorilor li se vor acorda, pe durata misiunii lor, privilegiile și imunitățile acordate agenților diplomatici, potrivit Convenției de la Viena cu privire la relațiile diplomatice.

(59) Statele participante vor asigura că personalul oficial și trupele care participă într-o activitate militară obiect al observării, precum și alt personal militar existent în zona activității militare, a fost informat, în mod corespunzător, despre prezența, statutul și funcțiile observatorilor. Statele participante vor asigura, în cooperare cu observatorii, să nu se întreprindă vreo acțiune care ar putea să afecteze securitatea observatorilor.

(60) Statului gazdă nu i se va cere să permită observarea zonelor cu restricții, a instalațiilor sau obiectivelor de apărare.

(61) În scopul de a se da observatorilor posibilitatea să se asigure că activitatea notificată nu constituie prin caracterul ei o amenințare și că este efectuată în conformitate cu prevederile corespunzătoare privind notificarea, statul gazdă:

(61.1) - va face la începutul programului de observare o scurtă prezentare asupra scopului, situației de bază, fazelor activității și schimbărilor posibile față de notificare și va asigura observatorilor un program de observare cu activitatea zilnică;
(61.2) - va da observatorilor o hartă la scara de 1 la nu mai mult de 250.000, reprezentând zona activității militare notificate și situația tactică inițială din această zonă. Pentru descrierea întregii zone a activității militare notificate pot fi furnizate, suplimentar, hărți la o scară mai mică;
(61.3) - va asigura observatorilor echipament de observare corespunzător; suplimentar, observatorilor li se va permite să folosească propriile lor binocluri, hărți, aparate de fotografiat și video-camere, dictafoane și echipament cu posibilitate de vedere pe timp de noapte. Echipamentul menționat mai sus va fi supus examinării și aprobării de către statul gazdă. Se înțelege că statul gazdă poate limita folosirea unui anumit echipament în zonele, instalațiile sau obiectivele de apărare cu restricții;
(61.4) - va încuraja, oricând este posibil și cu luarea în considerare a securității observatorilor, să se asigure un survol, preferabil cu elicopterul, al ariei activității militare. Dacă va avea loc, un astfel de survol va permite observatorilor să observe din aer dispunerea forțelor angajate în activitate, în scopul de a avea o imagine despre obiectul și mărimea activității militare. Cel puțin un observator din fiecare stat participant, prezent la observare, va avea posibilitatea să participe la survol. Elicoptere și/ori aeronave pot fi asigurate atât de statul gazdă, cât și de un alt stat participant, la cererea și cu acordul statului gazdă;
(61.5) - va face în decursul programului de observare, zilnic, scurte informări pentru observatori, cu ajutorul hărților, asupra diferitelor faze ale activității militare și asupra evoluției acestora și va informa pe observatori asupra poziției lor geografice; în cazul unei activități a trupelor de uscat, efectuată în combinație cu componente aeriene sau navale, informările vor fi făcute de reprezentanți ai acestor forțe;
(61.6) - va asigura posibilitatea observării în mod direct a forțelor statului (statelor) angajate în activitatea militară, astfel încât observatorii să-și facă o impresie despre cursul întregii activități; în acest scop, observatorilor li se va da posibilitatea să observe unitățile de luptă și de sprijin ale tuturor formațiunilor participante la eșalonul divizie sau echivalent și, când este cazul, să viziteze unitățile la un eșalon mai jos de divizie sau echivalent și să comunice cu comandanții și trupele. Comandanții și alt personal superior al formațiunilor participante, precum și al unităților vizitate, vor informa observatorii despre misiunea și dispozitivul unităților lor;
(61.7) - va conduce observatorii în zona activității militare; observatorii vor respecta instrucțiunile date de statul gazdă în concordanță cu prevederile convenite în prezentul document;
(61.8) - va pune la dispoziția observatorilor mijloacele de transport corespunzătoare în zona activității militare;
(61.9) - va asigura observatorilor posibilitatea de a comunica la timp cu ambasadele lor sau cu alte misiuni oficiale și oficii consulare; statul gazdă nu est obligat să suporte cheltuielile de comunicație ale observatorilor;
(61.10) - va asigura observatorilor condiții adecvate de cazare și masă, într-un loc care să permită buna desfășurare a programului de observare și, atunci când este necesar, asistență medicală;
(61.11) - va asigura, la sfârșitul fiecărei observări, posibilitatea observatorilor să se întâlnească împreună cu oficialitățile statului gazdă, pentru a discuta desfășurarea activității observate. Atunci când alte state decât statul gazdă vor fi angajate în activitate, reprezentanții militari ai acelor state vor fi, de asemenea, invitați să ia parte la această discuție.

(62) Statele participante nu sunt obligate să invite observatori la activitățile militare notificabile desfășurate fără anunțarea prealabilă a trupelor implicate afară de cazul în care aceste activități notificabile au o durată mai mare de 72 ore. Continuarea acestor activități pentru această durată va fi supusă observării cât timp pragurile pentru observare sunt atinse sau depășite. Programul de observare va urma, cât mai îndeaproape posibil, toate prevederile privind observarea stabilite în prezentul document.

(63) Statele participante sunt încurajate să permită reprezentanților mass-media din toate statele participante să participe la observarea activităților militare în conformitate cu procedurile de acreditare ale statului gazdă. În astfel de situații, reprezentanții mass-media din toate statele participante vor fi tratați fără discriminare și li se va da acces egal la acele faze ale activității deschise pentru reprezentanții mass-media.

(64) Prezența reprezentanților mass-media nu va afecta activitatea pe care o desfășoară observatorii în îndeplinirea funcțiilor lor și nici fluxul activității militare.


VI. Calendare anuale

(65) Fiecare stat participant va schimba, cu toate celelalte state participante, un calendar anual al activităților sale militare supuse notificării prealabile[12] din zona de aplicare a măsurilor de încredere și securitate prevăzute pentru anul calendaristic următor. Un stat participant care va găzdui o activitate militară supusă notificării prealabile, dar care va fi desfășurată de un alt stat participant, vă include această activitate în calendarul său anual. Acesta va fi transmis în fiecare an, în scris, prin canale diplomatice, nu mai târziu de 15 noiembrie, pentru anul care urmează.

(66) Dacă un stat participant nu planifică nici o activitate militară supusă notificării prealabile, acesta va informa pe toate celelalte state participante în aceeași manieră ca și pentru schimbul anual de calendare.

(67) Fiecare stat participant va prezenta activitățile sus-menționate în ordine cronologică și va furniza informații cu privire la fiecare activitate, după următorul model:

(67.1) - tipul de activitate militară și denumirea acesteia;
(67.2) - caracteristicile generale și scopul activității militare;
(67.3) - statele implicate în activitatea militară;
(67.4) - zona activității militare, indicată prin repere geografice, când este posibil, și definită prin coordonatele geografice;
(67.5) - durata planificată a activității militare indicată prin datele preconizate ale începutului și sfârșitului activității;
(67.6) - numărul total de trupe[12] preconizat să participe în activitatea militară. Pentru activitățile la care participă mai mult de un stat, statul gazdă va asigura astfel de informații pentru fiecare stat implicat;
(67.7) - tipurile de forțe armate care iau parte la activitatea militară;
(67.8) - nivelul preconizat al activității militare și denumirea comandei operaționale directe sub care această activitate militară se va desfășura;
(67.9) - numărul și tipul diviziilor care sunt prevăzute să participe la activitatea militară;
(67.10) - orice alte informații suplimentare, printre care componentele forțelor armate pe care statul participant ce planifică activitatea le consideră relevante.

(68) În cazul în care apar necesare modificări în legătură cu activitățile militare din calendarul anual, ele vor fi comunicate tuturor celorlalte state participante nu mai târziu decât în notificarea corespunzătoare.

(69) Dacă un stat participant anulează o activitate militară din calendarul său anual sau o reduce la un nivel mai jos de pragul notificării, acel stat va informa imediat celelalte state participante.

(70) Informațiile asupra activităților militare supuse notificării prealabile, care nu au fost incluse în calendarul anual, vor fi comunicate tuturor statelor participante, cât mai curând posibil, în conformitate cu modelul prevăzut pentru calendarul anual.


VII. Dispoziții privind limitările

(71) Fiecare stat participant va comunica, în scris, tuturor celorlalte state participante, până la 15 noiembrie al fiecărui an, informații referitoare la activitățile militare care fac obiectul notificării prealabile[13], implicând mai mult de 40.000 militari, planificate să se desfășoare sau să fie găzduite în cel de-al doilea an calendaristic care urmează. O asemenea comunicare va include informații preliminare privind fiecare activitate referitoare la scopurile ei generale, perioada de timp și durata, zona, mărimea și statele implicate.

(72) Statele participante nu vor desfășura activități militare care fac obiectul notificării prealabile implicând mai mult de 40.000 militari, dacă ele nu au făcut obiectul comunicărilor așa cum sunt definite mai sus.

(73) Statele participante nu vor efectua activități militare supuse notificării prealabile la care iau parte efective mai mari de 40.000 de militari, decât în cazul în care acestea au fost incluse în calendarul anual nu mai târziu decât la 15 noiembrie al fiecărui an.

(74) în cazul în care au loc activități militare supuse notificării prealabile, în plus față de cele conținute în calendarul anual, numărul lor trebuie să fie cât mai redus posibil.


VIII. Respectarea obligațiilor și verificarea

(75) în conformitate cu mandatul Reuniunii de la Madrid, măsurile de încredere și securitate ce vor fi convenite „vor fi însoțite de modalități adecvate de verificare, corespunzătoare conținutului lor”.

(76) Statele participante recunosc că mijloacele tehnice naționale pot să joace un rol în verificarea aplicării măsurilor de încredere și securitate convenite.

Inspecția

(77) În conformitate cu prevederile conținute în acest document, fiecare stat participant are dreptul să efectueze inspecții pe teritoriul oricărui alt stat participant în cadrul zonei de aplicare a măsurilor de întărire a încrederii și securității.

(78) Orice stat participant va avea dreptul să adreseze o cerere de inspecție unui alt stat participant, pe teritoriul căruia, în zona de aplicare a măsurilor de încredere și securitate, respectarea măsurilor de încredere și securitate adoptate este pusă la îndoială.

(79) Nici un stat participant nu va fi obligat să accepte pe teritoriul său, în interiorul zonei de aplicare a măsurilor de întărire a încrederii și securității, mai mult de trei inspecții într-un an calendaristic.

(80) Nici un stat participant nu va fi obligat să accepte mai mult de o inspecție într-un an calendaristic din partea aceluiași stat participant.

(81) O inspecție nu va fi luată în calcul dacă, din motive de forță majoră, ea nu a putut fi efectuată.

(82) Statul participant care cere o inspecție va prezenta motivele acestei cereri.

(83) Statul participant care a primit o asemenea cerere va răspunde afirmativ la aceasta în cadrul perioadei de timp convenite, sub rezerva prevederilor conținute în paragrafele 79 și 80.

(84) Orice diferend posibil în legătură cu valabilitatea motivelor cererii nu va împiedica sau întârzia efectuarea inspecției.

(85) Statului participant care solicită o inspecție i se va permite să desemneze o anumită zonă pentru inspecția pe teritoriul unui alt stat, în interiorul zonei de aplicare a măsurilor de încredere și securitate. O asemenea zonă va fi denumită „zonă specificată”. Zona specificată va cuprinde terenul unde se desfășoară activități militare notificabile sau unde un alt stat participant crede că are loc o activitate militară notificabilă. Zona specificată va fi definită și delimitată în funcție de întinderea și amploarea activităților militare notificabile, însă nu va depăși suprafața necesară desfășurării unei activități militare la nivel de armată.

(86) În zona specificată, reprezentanților statului care efectuează inspecția, însoțiți de reprezentanți ai statului primitor, li se va permite accesul, intrarea și supravegherea neîngrădită, cu excepția zonelor sau punctelor sensibile în care accesul este în mod normal interzis sau limitat, a instalațiilor militare și a altor instalații de apărare, precum și a navelor, vehiculelor și mijloacelor aeriene. Numărul și întinderea zonelor cu restricții vor fi cât mai limitate posibil. Zonele în care pot avea loc activități militare notificabile nu vor fi declarate zone cu restricții, cu excepția anumitor instalații militare permanente sau temporare care, în sens teritorial, trebuie să fie cât mai reduse posibil și, în consecință, aceste zone nu vor fi folosite pentru a împiedica inspectarea unor activități militare notificabile. Zonele cu restricții nu vor fi folosite într-un mod care ar contraveni prevederilor convenite cu privire la inspecție.

(87) În zona specificată, forțele statelor participante, altele decât cele ale statului primitor, vor fi supuse, de asemenea, inspecției desfășurate de către statul care efectuează inspecția.

(88) Se va permite efectuarea inspecției de la sol, din aer sau pe ambele căi.

(89) Reprezentanții statului primitor vor însoți echipa de inspecție, inclusiv atunci când aceasta se găsește în vehicule terestre sau în aeronavă, din momentul când acestea sunt utilizate prima dată și până când ele nu mai sunt folosite pentru inspecție. (90) În cererea sa, statul care inspectează va notifica statului inspectat următoarele:

(90.1) - motivele cererii;
(90.2) - localizarea zonei specificate, definită prin coordonate geografice;
(90.3) - punctul (punctele) preferat(e) de intrare pentru echipa de inspecție;
(90.4) - mijlocul de transport până la și de la punctul (punctele) de intrare și, dacă este cazul, până și din zona specificată;
(90.5) - locul în care va începe inspecția în zona specificată;
(90.6) - dacă inspecția va fi efectuată de la sol, din aer sau din ambele simultan;
(90.7) - dacă inspecția aeriană se va efectua cu un avion, un elicopter sau cu ambele;
(90.8) - dacă echipa de inspecție va utiliza vehicule terestre puse la dispoziție de către statul primitor sau, în caz de acord reciproc, propriile sale vehicule;
(90.9) - informații pentru acordarea de vize diplomatice inspectorilor care urmează să intre în statul primitor.

(91) Răspunsul la cerere va fi dat în cel mai scurt timp posibil, dar care să nu depășească 24 de ore. În 36 de ore de la prezentarea cererii, echipei de inspecție i se va permite să intre pe teritoriul statului primitor.

(92) Orice cerere pentru inspecție, precum și răspunsul la aceasta vor fi comunicate fără întârziere tuturor statelor participante.

(93) Statul primitor va trebui să desemneze punctul (punctele) de intrare cât mai aproape cu putință de zona specificată. Statul primitor va asigura ca echipa de inspecție să ajungă fără întârziere în zona specificată, de la punctul (punctele) de intrare.

(94) Toate statele participante vor facilita tranzitul echipelor de inspecție prin teritoriul lor.

(95) Inspecția va fi terminată în maximum 48 de ore de la sosirea echipei de inspecție în zona specificată.

(96) O echipă de inspecție va fi compusă din maximum patru inspectori. Pe timpul desfășurării inspecției, echipa de inspecție se poate împărți în două grupe.

(97) Inspectorii și, dacă este cazul, personalul auxiliar, vor beneficia, pe timpul misiunii lor, de privilegiile și imunitățile prevăzute în Convenția de la Viena cu privire la relațiile diplomatice.

(98) Statele participante vor asigura că trupele, alt personal militar și oficiali din zona specificată sunt informați corespunzător cu privire la prezența, statutul și funcțiile inspectorilor și, dacă este cazul, ale personalului auxiliar. Statul primitor va asigura că nu va fi întreprinsă nici o acțiune de reprezentanții lui, care ar pune în pericol inspectorii și personalul auxiliar. În îndeplinirea obligațiilor lor, inspectorii și, dacă este cazul, personalul auxiliar vor lua în considerare preocupările referitoare la securitate exprimate de reprezentanții statului primitor.

(99) Statul primitor va asigura echipei de inspecție masa și cazarea într-un loc care să permită buna desfășurare a inspecției și, în caz de necesitate, asistență medicală; totuși, aceasta nu exclude folosirea de către echipa de inspecție a propriilor corturi și alimente.

(100) Echipa de inspecție va putea folosi propriile sale hărți și planuri de navigație, aparate de fotografiat și camere video, binocluri, echipamente cu posibilitate de vedere pe timp de noapte și dictafoane. La sosire în zona specificată, echipa de inspecție va arăta echipamentul reprezentanților statului primitor.

(101) Echipa de inspecție va avea acces la echipamentul de telecomunicații corespunzător al statului primitor, în scopul comunicării cu ambasada sa sau cu alte misiuni oficiale și posturi consulare acreditate în statul primitor.

(102) Statul primitor va asigura echipei de inspecție accesul la echipamentul de telecomunicații corespunzător, în scopul comunicării neîntrerupte între subgrupe.

(103) Inspectorii vor fi îndreptățiți să ceară și să primească informații, la un timp convenit, din partea reprezentanților militari ai statului primitor. La cererea inspectorilor, astfel de informații vor fi date de comandanții formațiunilor sau unităților în zona specificată. Sugestiile statului primitor în ce privește informațiile vor fi luate în considerație.

(104) Statul care inspectează va specifica dacă inspecția aeriană va fi efectuată folosind un avion, un elicopter sau ambele. Aeronava folosită pentru inspecție va fi aleasă pe baza înțelegerii reciproce dintre statul care inspectează și statul primitor. Aeronava va fi aleasă astfel încât să ofere echipei de inspecție o vizibilitate permanentă a terenului pe timpul inspecției.

(105) După ce planul de zbor, unde vor fi specificate, între altele, itinerarul, viteza și altitudinea de zbor deasupra zonei specificate, alese de echipa de inspecție, va fi înregistrat de autoritățile însărcinate cu controlul aerian, se va permite aeronavei echipei de inspecție să intre neîntârziat în zona specificată. În zona specificată, echipei de inspecție i se va permite, la cerere, să devieze de la planul de zbor aprobat, pentru a efectua observații speciale, cu condiția ca abaterile respective să fie în conformitate cu paragraful (86), precum și cu cerințele siguranței de zbor și cerințele de trafic aerian. Instrucțiunile vor fi transmise echipajului printr-un reprezentant al statului primitor, care se va afla la bordul aeronavei folosite pentru inspecție.

(106) Se va permite unui membru al echipei de inspecție, în cazul în care se formulează o asemenea cerere, să observe în orice moment datele de pe echipamentul de navigație al aeronavei și să aibă acces la hărțile și graficul de zbor ale echipajului, pentru a determina locul exact al aeronavei pe timpul zborului de inspecție.

(107) Inspectorii aflați în misiune aeriană sau terestră pot reveni în zona specificată ori de câte ori doresc, în perioada de 48 de ore cât durează inspecția.

(108) Statul primitor va pune la dispoziție, pentru efectuarea inspecției, vehicule de teren. Ori de câte ori se va conveni, ținându-se seama de caracteristicile geografice ale zonei supuse inspecției, statul care inspectează va putea utiliza propriile sale vehicule.

(109) În cazul în care vehiculele de teren sau aeronavele sunt puse la dispoziție de statul care inspectează, ele vor avea câte un șofer însoțitor pentru fiecare vehicul terestru și câte un echipaj de însoțire pentru aeronavă.

(110) Statul care inspectează va întocmi un raport cu privire la inspecția efectuată și va trimite, fără întârziere, câte un exemplar din acest raport tuturor statelor participante.

(111) Cheltuielile de inspecție vor fi suportate de statul primitor, în afară de cazul în care statul care inspectează utilizează o aeronavă proprie și/sau vehicule de teren proprii. Cheltuielile de transport până și de la punctul (punctele) de intrare vor fi suportate de statul care inspectează.

Evaluarea

(112) Informațiile comunicate, potrivit prevederilor referitoare la informații asupra forțelor militare și asupra planurilor de înzestrare cu principalele sisteme de arme și echipamente, vor face obiectul evaluării.

(113) Sub rezerva prevederilor de mai sus, fiecare stat participant va asigura, potrivit prevederilor de mai sus, posibilitatea vizitării formațiunilor și unităților active în amplasamentele lor normale pentru timp de pace, așa cum se prevede în punctele 2 și 3 ale dispozițiilor privind informațiile asupra forțelor militare, pentru a-i permite altui stat participant să evalueze informațiile comunicate.

(114) Fiecare stat participant va fi obligat să accepte o cotă de o vizită de evaluare pe an calendaristic pentru fiecare 60 de unități, sau o porțiune din aceasta, raportate potrivit paragrafului (11). Totuși, nici un stat participant nu va fi obligat să accepte mai mult de 15 vizite într-un an calendaristic. Nici un stat participant nu va fi obligat să accepte mai mult de o cincime din cota sa de vizite din partea aceluiași stat participant; un stat participant cu o cotă mai mică de cinci vizite nu va fi obligat să accepte mai mult de o vizită din partea aceluiași stat participant într-un an calendaristic. Nici o formațiune sau unitate nu va putea fi vizitată mai mult de două ori într-un an calendaristic și nu mai mult de o dată de către același stat participant într-un an calendaristic.

(115) Nici un stat participant nu va fi obligat să accepte mai mult de o vizită în același timp pe teritoriul său.

(116) Dacă un stat participant are formațiuni sau unități staționate pe teritoriul altor state participante (state gazdă) în zona de aplicare a măsurilor de întărire a încrederii și securității, numărul maxim al vizitelor de evaluare permise la forțele sale în fiecare dintre statele implicate va fi proporțional cu numărul unităților sale din fiecare stat. Aplicarea acestei prevederi nu afectează numărul de vizite pe care acest stat participant (stat care staționează), va trebui să le accepte potrivit paragrafului (114).

(117) Cererile pentru asemenea vizite vor fi prezentate cu un preaviz de cinci zile.

(118) Cererea va specifica:

(118.1) - formațiunea sau unitatea ce se vizitează;
(118.2) - data propusă pentru vizită;
(118.3) - punctul (punctele) preferat(e) de intrare, precum și data și ora estimată de sosire a echipei de evaluare;
(118.4) - modul de transfer la și de la punctul (punctele) de intrare și, dacă este cazul, la și de la formațiunea sau unitatea ce se vizitează;
(118.5) - numele și gradul membrilor echipei și, dacă este cazul, informații cu privire la acordarea vizelor diplomatice.

(119) Dacă o formațiune sau unitate a unui stat participant este staționată pe teritoriul unui alt stat participant, cererea se va adresa statului gazdă și se va trimite simultan și statului parte care staționează.

(120) Răspunsul la cerere se dă în termen de 48 de ore după primirea cererii.

(121) În cazul formațiunilor sau unităților unui stat participant, răspunsul va fi dat de către statul gazdă, în consultare cu statul care staționează. După consultarea dintre statul gazdă și statul care staționează, statul gazdă va specifica, în răspunsul său, fiecare dintre responsabilitățile sale pe care este de acord să o delege statului care staționează.

(122) Răspunsul va indica dacă formațiunea sau unitatea este disponibilă pentru evaluare, la data propusă, în locul său normal de amplasare în timp de pace.

(123) Formațiunile sau unitățile se pot afla în locul lor de amplasare normală în timp de pace, dar nedisponibile pentru evaluare. Fiecare stat participant este îndreptățit, în asemenea cazuri, să nu accepte o vizită; motivele neacceptării și numărul de zile după care formațiunea sau unitatea va fi disponibilă pentru evaluare se va comunica în răspuns. Fiecare stat participant este îndreptățit să invoce această prevedere până la maximum cinci ori, pentru o durată totală de nu mai mult de 30 de zile într-un an calendaristic.

(124) Dacă formațiunea sau unitatea este absentă din amplasamentul normal pentru timp de pace, răspunsul va indica motivele și durata absenței. Statul solicitant poate oferi posibilitatea unei vizite la formațiune sau unitate în afara amplasamentului său normal pentru timp de pace.

Dacă statul solicitat nu oferă această posibilitate, statul solicitant va putea să viziteze locul normal de amplasare în timp de pace al formațiunii sau unității. Statul care solicită poate, totuși, să se abțină, în oricare din cazuri, de la vizită.

(125) Vizitele nu se vor lua în calcul în detrimentul cotei statelor care primesc, dacă nu au loc. Prin urmare, dacă vizitele nu au loc din motive de forță majoră, ele nu vor intra în calcul.

(126) Răspunsul va desemna punctul (punctele) de intrare și va indica, dacă este, cazul, ora și locul de constituire a echipei. Punctul (punctele) de intrare și, dacă este cazul, locul de constituire vor fi desemnate cât mai aproape posibil de formațiunea sau unitatea ce va fi vizitată. Statul gazdă va asigura ca echipa să fie în măsură să ajungă fără întârziere, la unitate sau formațiune, în afara amplasamentului său normal pentru timp de pace.

(127) Cererea și răspunsul se vor comunica, fără întârziere, tuturor statelor participante.

(128) Statele participante vor facilita trecerea echipelor prin teritoriul lor.

(129) Echipa va avea nu mai mult de doi membri. Ea poate fi însoțită de un interpret, ca personal auxiliar.

(130) Membrilor echipei și, dacă este cazul, personalului auxiliar li se vor asigura, pe timpul misiunii lor, privilegiile și imunitățile în conformitate cu Convenția de la Viena cu privire la relațiile diplomatice.

(131) Vizita va avea loc în cursul unei singure zile de lucru și va dura până la 12 ore.

(132) Vizita va începe cu o prezentare făcută de un ofițer care comandă formațiunea sau unitatea, sau de către locțiitorul acestuia, în comandamentul formațiunii sau unității, referitoare la efective, precum și la sistemele importante de arme și echipamente, comunicate potrivit paragrafului (11).

(132.1) În cazul unei vizite la o formațiune, statul primitor poate oferi posibilitatea să se vadă personalul și principalele sisteme de arme și echipamente comunicate potrivit paragrafului (11), pentru acea formațiune, dar nu pentru vreuna din formațiunile și unitățile acesteia care sunt în amplasamentele lor normale.
(132.2) În cazul unei vizite la o unitate, statul primitor va da posibilitatea să se vadă personalul și sistemele importante de arme și echipamente ale unității, comunicate potrivit paragrafului (11) din locurile lor normale de amplasare.

(133) Accesul nu va trebui să fie acordat în punctele, facilitățile și echipamentele sensibile.

(134) Echipa va fi însoțită, tot timpul, de către reprezentanți ai statului primitor.

(135) Statul primitor va asigura echipei transportul corespunzător pe timpul vizitei la formațiune sau unitate.

(136) Binocluri și dictafoane personale pot fi utilizate de către echipă.

(137) Vizita nu se va interfera cu activitățile formațiunii sau unității.

(138) Statele participante vor asigura ca efectivele, alt personal înarmat și persoanele oficiale din formațiune sau unitate să fie informate corespunzător în legătură cu prezența, statutul și atribuțiile membrilor echipei și, dacă este cazul, ale personalului auxiliar. Statele participante vor asigura, de asemenea, ca nici o acțiune întreprinsă de către reprezentanții săi să nu afecteze pe membrii echipei și, după caz, personalul auxiliar în îndeplinirea atribuțiilor lor. În realizarea misiunilor lor, membrii echipei și, după caz, personalul auxiliar vor ține cont de preocupările de securitate exprimate de către reprezentanții statului primitor.

(139) Cheltuielile de călătorie la și de la punctul (punctele) de intrare se suportă de către statul care vizitează.

(140) Statul care vizitează va întocmi un raport asupra vizitei, pe care îl va comunica, fără întârziere, tuturor celorlalte state participante.

(141) Fiecare stat participant va fi îndreptățit să obțină în timp util clarificările necesare de la oricare alt stat participant în legătură cu aplicarea măsurilor convenite de încredere și securitate. Comunicările făcute în acest context vor fi transmise, dacă este cazul, tuturor celorlalte state participante.

(142) Comunicările referitoare la respectarea obligațiilor și verificare vor fi transmise, de preferință, prin rețeaua de comunicații și pentru întărirea măsurilor de încredere și securitate.


IX. Comunicațiile

(143) Statele participante vor stabili o rețea de comunicații directe între capitalele lor pentru transmiterea mesajelor privind măsurile convenite. Rețeaua va completa canalele diplomatice deja existente. Statele participante vor lua măsuri pentru a folosi rețeaua în mod flexibil, eficient și cu costuri reduse.

(144) Fiecare stat participant va desemna un punct de contact capabil pentru transmiterea și primirea acestor mesaje de la alte state participante pe o bază de 24 ore din 24. Fiecare stat participant va notifica acest punct, în scris, celorlalte state participante nu mai târziu de 15 aprilie 1990 și va notifica, în prealabil, orice schimbare a acestui punct.

(145) Caracteristicile tehnice ale rețelei sunt convenite în anexa nr. II.

(146) Comunicațiile pot fi în una din cele șase limbi de lucru ale C.S.C.E.

(147) Detaliile asupra folosirii acestor șase limbi sunt convenite în anexa nr. III. Prevederile acestei anexe au fost elaborate numai pentru scopurile practice ale sistemului de comunicare. Ele nu urmăresc să schimbe folosirea deja existentă a tuturor celor șase limbi de lucru ale C.S.C.E. potrivit regulilor și practicilor stabilite, așa cum sunt înscrise în recomandările finale ale consultărilor de la Helsinki.

(148) Mesajele vor fi considerate comunicări oficiale ale statului trimițător. Dacă conținutul mesajului nu are legătură cu nici o măsură convenită, statul primitor va avea dreptul să-l respingă, informând despre aceasta pe celelalte state participante.

(149) Statele participante pot conveni între ele pentru a folosi rețeaua în alte scopuri.

(150) Toate aspectele privind funcționarea rețelei pot fi discutate la întâlnirea anuală de experți.


X. Întâlnirea anuală pentru examinarea aplicării

(151) Statele participante vor organiza în fiecare an o întâlnire pentru a discuta aplicarea prezentă și viitoare a măsurilor convenite de întărire a încrederii și securității. Discuțiile ar putea privi:

(151.1) - clarificarea problemelor ridicate de o astfel de aplicare;
(151.2) - realizarea măsurilor convenite;
(151.3) - implicațiile tuturor informațiilor rezultate din aplicarea oricăror măsuri convenite pentru procesul creșterii încrederii și securității în cadrul C.S.C.E.

(152) Înaintea încheierii fiecărei întâlniri anuale, statele participante vor conveni, de regulă, ordinea de zi și datele de desfășurare a întâlnirii anuale următoare. Lipsa acordului nu va constitui un motiv suficient pentru a prelungi o întâlnire, afară de cazul în care s-a convenit altfel. Agenda și datele pot fi, la nevoie, convenite între întâlniri.

(153) Centrul pentru prevenirea conflictelor va servi drept cadru pentru aceste întâlniri.

(154) Prima întâlnire anuală de examinare a aplicării măsurilor de încredere va avea loc în 1991.

* * *

(155) Statele participante subliniază că acest nou set de măsuri de întărire a încrederii și securității, care se completează reciproc, dezvoltă și extinde rezultatele deja înfăptuite la Conferința de la Stockholm și este destinat să reducă pericolul confruntării militare în Europa și scoate în evidență că punerea lui în aplicare va contribui la realizarea acestor obiective.

(156) Reafirmând obiectivele pertinente ale Actului final, statele participante sunt hotărâte să continue să întărească încrederea, să reducă riscurile confruntării militare și să crească securitatea pentru toți.

(157) Măsurile adoptate în prezentul document vor fi obligatorii din punct de vedere politic și vor intra în vigoare la 1 ianuarie 1991.

(158) Guvernul Austriei este rugat să transmită prezentul document Reuniunii șefilor de stat sau de guvern ai statelor participante la procesul C.S.C.E. de la Paris și Reuniunii C.S.C.E. de la Helsinki. Guvernul Austriei este, de asemenea, rugat să transmită prezentul document secretarului general al Organizației Națiunilor Unite și guvernelor statelor mediteraneene neparticipante.

(159) Textul acestui document va fi publicat în fiecare stat participant, care îl va difuza și face cunoscut cât mai larg cu putință.

(160) Reprezentanții statelor participante exprimă profunda lor recunoștință guvernului și poporului Austriei pentru organizarea excelentă a negocierilor asupra măsurilor de întărire a încrederii și securității de la Viena și pentru calda ospitalitate acordată delegațiilor participante la negocieri.

Viena, 17 noiembrie 1990.


[modificare] Anexa Nr. I

Potrivit prevederilor Mandatului de la Madrid, zona de aplicare a măsurilor de întărire a încrederii și securității este definită după cum urmează:

Pe baza egalității în drepturi, echilibrului și reciprocității, respectului egal pentru interesele de securitate ale tuturor statelor participante la C.S.C.E. și a obligațiilor lor respective privind măsurile de întărire a încrederii și securității și de dezarmare în Europa, aceste măsuri de întărire a încrederii și securității vor acoperi întreaga Europă, precum și zona maritimă adiacentă[14] și spațiul aerian. Ele vor fi semnificative din punct de vedere militar și obligatorii din punct de vedere politic și vor fi însoțite de forme adecvate de verificare, corespunzătoare conținutului lor.

În ce privește zona maritimă adiacentă[14] și spațiul aerian, măsurile vor fi aplicabile activităților militare ale tuturor statelor participante care au loc în zona respectivă, ori de câte ori aceste activități afectează securitatea în Europa și constituie o parte a activităților care se desfășoară în întreaga Europă, așa cum se specifică mai sus, pe care ele vor fi de acord să le notifice. Specificațiile necesare vor fi stabilite la negocierile privind măsurile de întărire a încrederii și securității, la conferință.

Nimic din definiția zonei date mai sus nu va diminua obligațiile deja asumate prin Actul final. Măsurile de întărire a încrederii și securității care vor fi convenite la conferință vor fi, de asemenea, aplicabile în toate zonele acoperite de oricare din prevederile Actului final referitoare la măsurile de încredere și unele aspecte ale securității și dezarmării.


[modificare] Anexa Nr. II

Caracteristicile tehnice ale rețelei de comunicații

1. Rețeaua de comunicații va fi bazată pe sistemul Packet Switched Data Network (P.S.D.N.), potrivit Protocolului X.25.

2. Acesta va folosi serviciile publice al P.S.D.N., când este posibil.

3. Mesajele ce se vor opera vor fi centralizate într-un singur loc.

4. Sistemul de transfer al mesajelor va trebui să aibă capacitatea numai de a înmagazina și transmite mai departe, în scopul de a-și îndeplini rolul de coordonare.

5. Programele pentru comunicări vor fi bazate pe recomandările X.400.

6. Cerințele minime ale aparaturii pentru terminalele sistemelor din capitale vor fi P.C.-compatibile.

7. Vor fi folosite coduri de adresare în scopul asigurării securității comunicărilor.

8. Nu este cerută cifrarea.

9. Integritatea mesajelor trebuie să fie protejată.


[modificare] Anexa Nr. III

Folosirea celor șase limbi de lucru C.S.C.E.

Mesajele vor fi transmise, întotdeauna, când este posibil, pe bază de formular cu rubrici în toate cele șase limbi de lucru C.S.C.E.

Astfel de formulare vor fi elaborate și convenite între statele participante, în scopul de a face ca mesajele transmise să fie înțelese imediat prin reducerea la minimum a elementului de limbă. Statele participante convin să coopereze în acest scop. Aceasta va include repetate intrări pe bază de formulare convenite în litere latine.

Orice text narativ, care este trecut în formulare, și mesajele care nu pot fi cuprinse în formulare vor fi transmise în limba de lucru C.S.C.E. aleasă de către statul care transmite.

Fiecare stat participant are dreptul să ceară, în caz de îndoieli, clarificări despre mesajele primite.


[modificare] Anexa Nr. IV

Declarația Președintelui

Statele participante, în scopul de a facilita o folosire eficientă a rețelei de comunicații, vor acorda atenția necesară cerințelor practice de transmitere rapidă a mesajelor lor și de înțelegere imediată. Când va fi nevoie să răspundă acestui principiu, o traducere într-o altă limbă de lucru C.S.C.E. va fi anexată. Statele participante au indicat cel puțin două limbi de lucru C.S.C.E. în care ele ar prefera să primească traducerea.

Aceste prevederi nu vor prejudicia în nici un fel pentru viitor folosirea în continuare a celor șase limbi de lucru C.S.C.E., potrivit regulilor și practicilor stabilite, așa cum sunt înscrise în recomandările finale ale consultărilor de la Helsinki.

Această declarație va fi o anexă la Documentul de la Viena din 1990 și va fi publicată împreună cu acesta.

Viena, 17 noiembrie 1990.


[modificare] Anexa Nr. V

Declarația Președintelui

Având în vedere că Mandatul de la Madrid prevede că măsurile de întărire a încrederii și securității vor fi însoțite de forme corespunzătoare de verificare, se înțelege că în cadrul negocierilor ce vor continua vor fi găsite soluții adecvate pentru evaluarea formațiunilor și unităților neactive care sunt activate pentru antrenament de rutină.

Această declarație va fi o anexă la Documentul de la Viena din 1990 și va fi publicată împreună cu acesta.

Viena, 17 noiembrie 1990.


[modificare] Anexa Nr. VI

Declarația Președintelui

Se înțelege că problema costurilor pe durata vizitelor de evaluare va fi examinată în cadrul negocierilor viitoare.

Această declarație va fi o anexă la Documentul de la Viena din 1990 și va fi publicată împreună cu acesta.

Viena, 17 noiembrie 1990.


[modificare] Anexa Nr. VII

Declarația Președintelui

Se înțelege că, având în vedere data convenită pentru intrarea în vigoare a măsurilor de întărire a încrederii și securității și a prevederilor conținute în acestea referitoare la dispozițiile restrictive, schimbul anual de informații militare și evaluarea lor și exprimând interesul lor pentru o trecere rapidă la deplina aplicare a prevederilor acestui document, statele participante au convenit următoarele:

Comunicările, potrivit prevederilor convenite, referitoare la activitățile militare la care participă mai mult de 40.000 de militari, planificate pentru anul calendaristic 1992, vor fi făcute până la 15 decembrie 1990.

Informațiile asupra forțelor militare vor fi schimbate nu mai târziu de 15 aprilie 1991 și vor fi valabile de la 1 mai 1991. Informațiile asupra programelor pentru înzestrare cu sisteme importante de arme și echipamente vor fi schimbate nu mai târziu de 15 aprilie 1991.

Prevederile referitoare la evaluare se vor aplica de la 1 iulie 1991. În consecință, pentru anul 1991 nici un stat participant nu va fi obligat să primească mai mult de jumătate din numărul vizitelor de evaluare la care este obligat prin prezentul document.

Această declarație va fi o anexă la Documentul de la Viena din 1990 și va fi publicată împreună cu acesta.

Viena, 17 noiembrie 1990.
 1. În acest context, formațiuni sunt armatele, corpurile de armată, diviziile și unitățile echivalente.
 2. În acest context, unități sunt brigăzile, regimentele și unitățile echivalente.
 3. În acest context, unități de luptă sunt infanteria, blindatele, unitățile mecanizate și de infanterie moto, artileria, unitățile de geniu și unitățile de aviație de armată. Se includ și acele unități de luptă care sunt aeromobile sau de desant aerian.
 4. În acest context, formațiuni sau unități de luptă neactive sunt acelea asigurate cu efective de la 0 până la 15 la sută din efectivele autorizate în timp de pace. Acest termen include formațiunile și unitățile cu efective reduse.
 5. Unitate de luptă așa cum se definește mai sus.
 6. În acest context, unitățile de luptă aeriană sunt unitățile a căror majoritate a avioanelor din organică sunt avioane de luptă.
 7. Ca o excepție, aceste informații nu trebuie să includă unitățile de avioane ale apărării antiaeriene.
 8. În acest context, prin termenul bază aeriană normală pentru timp de pace se înțelege un loc normal de amplasare în timp de pace a unității aeriene de luptă, indicat de baza aeriană sau aerodromul militar unde unitatea își are baza.
 9. În acest document, termenul notificabilă are înțelesul de supusă notificării.
 10. În acest context, termenul forțe de uscat include forțele de desant maritim, aeromobile și de desant aerian.
 11. În acest context, termenul forțe terestre indică trupe de desant maritim, aeromobile și aeropurtate.
 12. 12,0 12,1 Așa cum sunt definite în prevederile asupra notificării prealabile a anumitor activități militare.
 13. Așa cum este definit în prevederile asupra notificării prealabile a anumitor activități militare.
 14. 14,0 14,1 În acest context, noțiunea de zonă maritimă adiacentă este înțeleasă ca referindu-se și la zonele oceanice adiacente Europei.
  Ori de câte ori în acest document se folosește expresia zonă de aplicare a măsurilor de întărire a încrederii și securității se va aplica definiția de mai sus.