autentificare cu OpenID
Hotărâre privind unele măsuri de executare a lucrărilor agricole pentru recolta anului 1992
 • semnat: Prim-ministru, Petre Roman
Guvernul României hotărăște:

Art. 1. - Pentru desfășurarea în condiții normale a lucrărilor agricole pentru recolta anului 1992 și în special la culturile de grâu, orz, orzoaică, până la atribuirea titlurilor de proprietate, viitorii proprietari cărora li s-au comunicat de către comisiile de aplicare a legii fondului funciar suprafețele ce urmează să le fie atribuite în proprietate, pot să angajeze efectuarea de cheltuieli, pentru executarea lucrărilor mecanice, aprovizionarea cu îngrășăminte chimice, semințe, substanțe de combatere a dăunătorilor, prin societățile comerciale prestatoare de servicii pentru agricultură.

Art. 2. - Producătorii agricoli individuali, precum și cei cărora li s-au comunicat suprafețele ce urmează a le fi atribuite în proprietate, asociațiile și societățile agricole pot încheia contracte potrivit modelului anexat, care constituie titlu executoriu, cu societățile comerciale prestatoare de servicii pentru executarea lucrărilor mecanice, asigurarea îngrășămintelor chimice, semințelor și substanțelor de combatere a dăunătorilor, cu obligația de a contracta cu Regia autonomă ROMCEREAL livrarea, din recolta anului 1992, de produse agricole de egală valoare cu serviciile contractate sau plata în bani la data executării lucrărilor.

Tarifele de plată a lucrărilor mecanice se vor negocia de beneficiari cu societățile comerciale prestatoare de servicii, potrivit art. 48 din Legea nr. 15/1990.

Art. 3. - Sucursalele Regiei autonome ROMCEREAL, în baza contractelor încheiate de producătorii agricoli menționați la art. 1 și 2, vor deconta din credite bancare, special acordate cu această destinație, unităților prestatoare de servicii, contravaloarea serviciilor recepționate cantitativ și calitativ de către beneficiari.

Art. 4. - Creditele speciale necesare Regiei autonome BOMCEREAL pentru plata lucrărilor agricole executate și serviciilor prestate până la 31 decembrie 1991 se vor rambursa din contravaloarea produselor agricole preluate de la producători, din recolta anului 1992, la prețuri negociate.

Art. 5. - Regia autonomă ROMCEREAL, prin sucursalele sale, acordă producătorilor agricoli care contractează produse agricole pentru constituirea fondului de stat, avansuri bănești de până la 50% din contravaloarea producției contractate, în afară de cea prevăzută la art. 2.

Avansurile bănești ce se acordă de sucursalele Regiei autonome ROMCEREAL din fonduri proprii sau din credite, se dau producătorilor agricoli fără dobândă.

Art. 6. - Creditele ce se negociază de către unitățile Băncii Agricole - S.A. pentru executarea lucrărilor și prestărilor de servicii prevăzute la art. 2 pentru producția de grâu și orz, contractată la fondul de stat, se acordă Regiei autonome ROMCEREAL cu dobânda pieței, urmând ca 50% din aceasta să se suporte de la bugetul administrației centrale de stat, pe bază de deconturi prezentate de Regia autonomă ROMCEREAL la termenele care se vor conveni și negocia cu Banca Agricolă - S.A.

Art. 7. - Prefecturile, primăriile municipale, orășenești și comunale, organele agricole de la toate nivelurile, inclusiv comisiile de lichidare, sunt obligate să organizeze și să urmărească executarea la timp și în bune condiții a tuturor lucrărilor agricole (arătură, fertilizări, structura culturilor cu respectarea asolamentelor, semănat etc.).


[modificare] Anexă

Contract

Societatea comercială ................................................. - S.A. cu sediul în comuna (orașul) ....................... județul ............................, reprezentată prin ......................................... în calitate de ................................. și ................................................ în calitate de .............................. și:

Producătorul agricol: dl (d-na) ....................................................... domiciliat(ă) în comuna (orașul) ...................... str. ................................... nr. ....., județul ........................... posesor(oare) al buletinului de identitate seria ............................. nr. ................ emis de ........................................ la data de .....................;

Asociația/societatea agricolă ................................................ din satul (comuna, orașul) ............................., județul ........................, reprezentată prin ....................................... în calitate de .......................................;

Regia autonomă ROMCEREAL, sucursala ............................................................ cu sediul în ......................., județul ....................., reprezentată prin ..............................................., în calitate de ......................, și ......................................... în calitate de .................................................. am convenit următoarele:

a) Societatea comercială ............................................................................... se obligă:

 • să execute următoarele lucrări mecanice (felul lucrărilor, suprafața, cultura etc.)
 • ..............................................
 • ..............................................
 • ..............................................
 • ..............................................
 • să asigure aprovizionarea cu următoarele cantități de:

semințe: soiul ................................................., categoria biologică ............................................... kg ................;

soiul .................................................., categoria biologică ......................................................... kg ................;

soiul .................................................., categoria biologică ......................................................... kg ................;

soiul .................................................., categoria biologică ......................................................... kg ................;

soiul .................................................., categoria biologică ......................................................... kg ................;

îngrășăminte chimice: azot, sortiment ................................................... tone ...................; fosfor, sortiment

............................... tone ..............; potasiu, sortiment ................... tone ..............; combinate, sortiment .......................... tone ................., sortiment .......................... tone .................;

substanțe de combatere: pesticide, sortiment ........................................... kg .................; insecticide, sortiment ............... kg ................; erbicide, sortiment ................................... kg .........................., sortiment ..................................... kg ................

b) Producătorul agricol individual, asociația sau societatea agricolă ................................................... se obligă:

 • să plătească în produse (cereale, oleaginoase, leguminoase boabe), din recolta anului 1992, cheltuielile făcute cu executarea lucrărilor mecanice și asigurarea cu semințe, îngrășăminte chimice și substanțe de combatere a dăunătorilor;
 • produsele pentru plata lucrărilor și aprovizionărilor se predau la recoltarea culturii, la cea mai apropiată unitate a Regiei autonome ROMCEREAL în condiții de livrare loco-lan, la prețurile negociate;

c) Sucursalele Regiei autonome ROMCEREAL se obligă:

 • să deconteze Societății comerciale ......................................................... - S.A., din credite bancare speciale contravaloarea lucrărilor executate și a aprovizionării efectuate, recepționate cantitativ și calitativ de către fiecare producător agricol.


Nr. și data înregistrării la
Societatea comercială ..........................................


Semnăturile părților contractante


Societatea comercială
persoanele împuternicite
Producătorul agricol:
 • individual
 • asociația agricolă
 • societatea agricolă
Sucursala Regiei autonome ROMCEREAL
persoanele împuternicite
Notă:

Contractul se întocmește în patru (4) exemplare, astfel:

 • câte un exemplar la:
  • producătorul agricol
  • societatea comercială
 • și două exemplare la: sucursala Regiei autonome ROMCEREAL.