autentificare cu OpenID
Hotărâre privind atribuțiile Oficiului de supraveghere a activității de asigurare și reasigurare
  • semnat: Prim-ministru, Petre Roman
Guvernul României hotărăște:

Art. 1. - În vederea supravegherii aplicării dispozițiilor legale cu privire la activitatea de asigurare, pentru prevenirea stării de insolvabilitate a societăților comerciale din domeniul asigurărilor și apărarea drepturilor asiguraților, Oficiul de supraveghere a activității de asigurare și reasigurare din cadrul Ministerului Economiei și Finanțelor are următoarele atribuții:

a) avizează constituirea societăților comerciale din domeniul asigurărilor și autorizează, de la caz la caz, includerea asigurărilor prin efectul legii în obiectul de activitate al societăților;

b) stabilește perioadele sau termenele de vărsare a capitalului până la limita nivelului subscris;

c) elaborează propuneri de acte normative cu privire la asigurările prin efectul legii, stabilește tarifele de prime și emite norme tehnice de aplicare a acestor asigurări;

d) avizează elementele de calcul ale tarifelor de prime la asigurările de viață și la asigurările la care se constituie rezervă de prime;

e) analizează bilanțurile anuale ale societăților comerciale din domeniul asigurărilor și examinează situațiile financiare anuale ale reprezentanțelor societăților comerciale străine înființate în România;

f) stabilește marja de solvabilitate a societăților de asigurare, a societăților de asigurare-reasigurare și a societăților de reasigurare în limitele prevăzute de lege;

g) avizează modificarea statutelor, majorarea și micșorarea capitalurilor, transferurile de portofoliu, dizolvarea, fuziunea sau alte forme de încetare a societăților comerciale din domeniul asigurărilor, în realizarea scopului de apărare a drepturilor asiguraților;

h) publică, anual, un raport asupra situației financiare a societăților comerciale din domeniul asigurărilor;

i) primește și rezolvă reclamațiile împotriva societăților comerciale din domeniul asigurărilor, luând măsuri pentru respectarea drepturilor asiguraților, precum și a celor care apelează la serviciile prestate de asigurători;

j) constituie și administrează fondul de protejare a asiguraților, destinat plăților de despăgubiri și sume asigurate în cazuri de faliment ale societăților comerciale din domeniul asigurărilor;

k) îndeplinește alte atribuții referitoare la buna desfășurare a activității de asigurare.

Art. 2. - În îndeplinirea atribuțiilor sale, Oficiul de supraveghere a activității de asigurare și reasigurare are dreptul:

a) să solicite adunărilor generale ale acționarilor sau consiliilor de administrație ale societăților comerciale din domeniul asigurărilor, anularea sau suspendarea provizorie a deciziilor care sunt contrare legilor ori care nu au avizul Oficiului de supraveghere a activității de asigurare și reasigurare în situațiile stabilite prin lege, precum și schimbarea din consiliile de administrație și din funcții de conducere a celor care au încălcat normele legale în vigoare privind constituirea și funcționarea acestor societăți;

b) să dispună interzicerea sau limitarea operațiunilor societăților comerciale din domeniul asigurărilor, pe o durată limitată de timp, pentru ansamblul activității sau pentru anumite feluri de asigurări, în vederea menținerii solvabilității;

c) să solicite tribunalului declararea stării de faliment a societăților comerciale din domeniul asigurărilor, în lipsa solicitării societăților în cauză.

Art. 3. - Oficiul de supraveghere a activității de asigurare și reasigurare este coordonat de ministrul bugetului, veniturilor statului și controlului financiar și este condus de un director general.

Art. 4. - Structura organizatorică a Oficiului de supraveghere a activității de asigurare și reasigurare se aprobă prin ordin al ministrului bugetului, veniturilor statului și controlului financiar.

Art. 5. - Prezenta hotărâre intră în vigoare o dată cu Legea nr. 47/1991 privind constituirea, organizarea și funcționarea societăților comerciale din domeniul asigurărilor.