autentificare cu OpenID
Hotărâre privind organizarea și funcționarea Aeroclubului României
 • semnat: Prim-ministru, Petre Roman

Acte care menționează acest act:

Guvernul României hotărăște:

Art. 1. - Aeroclubul Central Român din subordinea Ministerului Transporturilor se reorganizează sub denumirea de „Aeroclubul României”, cu sediul în București și are emblema prevăzută în anexa nr. 1[1].

Art. 2. - Aeroclubul României funcționează ca instituție publică finanțată de la bugetul administrației centrale de stat, are personalitate juridică, iar în compunerea sa intră aerocluburile teritoriale prevăzute în anexa nr. 2 ca subunități fără personalitate juridică cu sediile și terenurile de zbor în localitățile prevăzute în această anexă.

Art. 3. - Obiectul de activitate al Aeroclubului României îl constituie:

 • Pregătirea tineretului în domeniul aeronautic sportiv, prin organizarea de cursuri și tabere de instruire, în colaborare cu asociațiile sportive și organizațiile de tineret, precum și a persoanelor particulare, cetățeni români sau străini, contra cost, în vederea obținerii conform legii a documentelor nominale de calificare.
 • Perfecționarea personalului aeronautic sportiv propriu.
 • Organizarea de mitinguri aviatice și alte manifestări sportive aeronautice în scopul atragerii tineretului pentru practicarea sporturilor aeronautice.
 • Asigurarea, contra cost, de asistență tehnică de specialitate asociațiilor sportive sau persoanelor particulare deținătoare de aeronave sportive.
 • Exploatarea, întreținerea și repararea aeronavelor, motoarelor și instalațiilor din dotare, precum și prestarea de servicii și asistență tehnică la terți, din țară sau străinătate.
 • Efectuarea operațiunilor de export-import de studii, proiecte, engineering, tehnologie, aeronave, motoare de avion, materii și materiale de aviație, precum și alte operațiuni de comerț exterior, pentru activități cu caracter sportiv, care asigură utilizarea intensă și eficientă a mijloacelor de care dispune.
 • Asigurarea, în colaborare cu Federația Aeronautică Română, a pregătirii loturilor naționale, cu suportarea cheltuielilor de către aceasta și asociațiile sportive interesate.
 • Efectuarea de orice alte activități în domeniul aviației, cu caracter sportiv, menite să asigure realizarea de profituri în lei și în valută.
 • Aeroclubul României editează, în condițiile legii, reviste și publicații de propagandă și informare aeronautică sportivă, precum și lucrări cu caracter de specialitate.

Art. 4. - Sumele în lei și valută, după caz, rezultate din executarea activităților prevăzute la art. 3 vor constitui venituri extrabugetare și vor fi utilizate: 50% pentru achiziționarea de aeronave, echipamente sportive și activități de dezvoltare și reclamă, iar 50% vor fi făcute venit la bugetul statului.

În acest scop, Aeroclubul României își va deschide conturi în lei și valută la băncile autorizate.

Art. 5. - Aeroclubul României este autorizat să primească subvenții sau donații de la persoane fizice sau juridice, care vor fi folosite potrivit legii.

Art. 6. - (1) Salarizarea personalului din alte activități decât cele de specialitate din cadrul Aeroclubului României se face în baza Hotărârii Guvernului nr. 307/1991. Salariile de bază pentru personalul cu funcții de specialitate sunt cele prevăzute în anexa nr. 3, care devine anexa nr. 10 A la Hotărârea Guvernului nr. 307/1991.

(2) Personalul din cadrul Aeroclubului României care participă la instruirea în zbor, la controlul și urmărirea întreținerii și reparării tehnicii de aviație va putea beneficia pe lângă sporul prevăzut la art. 8 lit. b) din Hotărârea Guvernului nr. 307/1991, și de un spor de tehnicitate, complexitate și responsabilitate de până la 20% din salariul de bază, pentru timpul efectiv lucrat. Aceeași persoană nu poate primi concomitent sporul pentru tehnicitate, complexitate și responsabilitate, cu sporul pentru condiții grele de muncă. Acest spor face parte din salariul de bază. Diferențierea acestui spor pe categorii de personal se va face la propunerea consiliului de administrație al unității, cu avizul Departamentului Aviației Civile.

Personalul operativ de dirijare, control și informare a traficului aerian beneficiază de sporul de vechime în muncă, în același cuantum ca și personalul cu activitate similară din cadrul Administrației Naționale a Aeroporturilor din România.

(3) Indemnizațiile specifice activității aeronautice sunt prevăzute în anexele nr. 4, 5 și 6.

Art. 7. - Aeroclubul României participă, împreună cu Federația Aeronautică Română, la reprezentarea sportului aeronautic român în cadrul Federației Aeronautice Internaționale.

Art. 8. - Activitatea Aeroclubului României se conduce, organizează și desfășoară potrivit regulamentului de organizare și funcționare aprobat de Ministerul Transporturilor.

Art. 9. - Anexele nr. 1-6 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 10. - Conducerea Aeroclubului României va lua măsuri pentru dezvoltarea activității și creșterea eficienței economice în vederea trecerii, în cel mai scurt timp, pe autofinanțare potrivit dispozițiilor legale în vigoare.

Art. 11. - Prezenta hotărâre intră în vigoare pe data publicării; pe aceeași dată se abrogă orice dispoziții contrare.


[modificare] Anexa nr. 2

Aerocluburile teritoriale
Subunități fără personalitate juridică
Nr. crt.
Denumirea
Sediul
Teren de zbor (aerodrom)
1. Aeroclubul „Traian Vuia” Arad Arad Aerodrom Arad
2. Aeroclubul „Crișana" Oradea Oradea Aerodrom Oradea
3. Aeroclubul „Aurel Vlaicu” București București Aerodrom Clinceni
4. Aeroclubul „Moldova” Iași Iași Aerodrom Iași-Sud
5. Aeroclubul „Mircea Zorileanu” Sânpetru - Brașov Brașov Aerodrom Sânpetru
6. Aeroclubul „Mircea Zorileanu” Ghimbav - Brașov Brașov Aerodrom Ghimbav
7. Aeroclubul „Someș” Cluj-Napoca Cluj-Napoca Aerodrom Dezmir
8. Aeroclubul „Samus” Satu Mare Satu Mare Aerodrom Satu Mare
9. Aeroclubul „Gheorghe Bănciulescu" Ploiești Ploiești Aerodrom Strejnic
10. Aeroclubul „Grigore Baștan" Suceava Suceava Aerodrom Salcea
11. Aeroclubul „Mureș” Târgu Mureș Târgu Mureș Aerodrom Mureșeni
12. Aeroclubul „Oltenia” Craiova Craiova Aerodrom Balta Verde
13. Aeroclubul „Maramureș” Baia Mare Baia Mare Aerodrom Tăuții-Măgheruș
14. Aeroclubul „Dacia” Deva Deva Aerodrom Săulești
15. Aeroclubul „Transilvania” Sibiu Sibiu Aerodrom Turnișor
16. Aeroclubul „Henri Coandă” Pitești Pitești Aerodrom Pitești


[modificare] Anexa nr. 3

Aeroclubul României
Salarii de bază pentru funcțiile de specialitate

A. Personal navigant profesionist
Nr. crt.
Funcția
Nivel studii[2]
Salariul de bază
Gradația
1
2
3
4
a) Funcții de execuție
1. Personal navigant profesionist, clasa I 10.300 10.700 11.100 11.500
2. Personal navigant profesionist, clasa a II-a 8.850 9.200 9.550 9.900
3. Personal navigant profesionist, clasa a III-a 7.650 7.950 8.250 8.650
4. Personal navigant profesionist, clasa a IV-a 6.600 6.850 7.100 7.350
5. Personal navigant profesionist, debutant 6.350 - - -
b) Funcții de conducere
Nr. crt.
Funcția
Indemnizația de conducere maximă
1. Comandant detașament zbor Salariul de bază corespunzător funcției de execuție și clasei profesionale
2.500
2. Comandant aeroclub teritorial A
1.500
3. Comandant aeroclub teritorial B
1.400
4. Comandant adjunct aeroclub teritorial A
1.000
5. Comandant adjunct aeroclub teritorial B
750
6. Șef sector zbor, aeroclub teritorial
600
Notă:

1. Personalul navigant profesionist este încadrat pe clase profesionale de calificare, astfel:

Clasa I - cuprinde personalul navigant profesionist posesor al următoarelor calificări:

a) pilot (parașutist) încercător;
b) pilot recepție și control pe toate tipurile de aeronave (la avion minim 2 tipuri).

Clasa a II-a - cuprinde personalul navigant profesionist posesor al următoarelor calificări:

a) pilot recepție și control pe un tip de aeronavă;
b) parașutist recepție și control;
c) pilot instructor de zbor pe minim 2 tipuri de aeronavă;
d) mecanic navigant, recepție și control.

Clasa a III-a - cuprinde personalul navigant profesionist posesor al următoarelor calificări:

a) pilot instructor pe un tip de aeronavă;
b) instructor parașutist aeronavă;
c) mecanic navigant instructor.

Clasa a IV-a - cuprinde personalul navigant profesionist posesor al următoarelor calificări:

a) pilot instructor debutant pe durata de un an de la obținerea calificării;
b) pilot comandant zbor cu motor;
c) mecanic navigant.

Debutant - personal navigant profesionist debutant.

2. Personalul navigant profesionist de inspecție și control va beneficia de un salariu mai mare cu 10% față de salariul de bază prevăzut pentru calificarea obținută, pentru timpul efectiv lucrat.

3. Aeroclub tip A = cu 3-4 activități de zbor;

    Aeroclub tip B = cu 1-2 activități de zbor.


B. Personal tehnic aeronautic
Nr. crt.
Funcția
Nivel studii
Salariul de bază
Gradația
1
2
3
4
a) Funcții de execuție pe clase profesionale
- cu studii superioare -
1. Inginer de aviație clasa I
S
10.300 10.700 11.100 11.500
2. Inginer de aviație clasa a II-a
S
8.850 9.200 9.550 9.900
3. Inginer de aviație clasa a III-a
S
7.650 7.950 8.250 8.650
4. Inginer de aviație clasa a IV-a
S
6.600 6.850 7.100 7.350
5. Inginer de aviație debutant
S
6.350 - - -
b) Funcții de execuție pe clase profesionale
1. Tehnician de aviație clasa I
M
6.850 7.100 7.350 7.650
2. Tehnician de aviație clasa a II-a
M
5.900 6.100 6.350 6.600
3. Tehnician de aviație clasa a III-a
M
5.100 5.300 5.500 5.700
4. Tehnician de aviație clasa a IV-a
M
4.600 4.750 4.900 -
5. Tehnician de aviație debutant
M
4.450 - - -
6. Mecanic de aviație clasa I
Școală tehnică de av. sau echiv.
7.350 7.650 7.950 -
7. Mecanic de aviație clasa a II-a
Idem
6.600 6.850 7.100 -
8. Mecanic de aviație clasa a III-a
Idem
5.900 6.100 6.350 -
9. Mecanic de aviație clasa a IV-a
Idem
5.300 5.500 5.700 -
10. Mecanic de aviație clasa a V-a
Idem
4.750 4.900 5.100 -
11. Mecanic de aviație debutant
Idem
4.600 - - -
12. Mecanic pentru întreținerea aparatelor de lansare la zbor (turn de parașutism, automotor, plior parașute, deltaplanism etc.) clasa I
Școală profesională sau M
6.600 6.850 7.100 -
13. Idem clasa a II-a
Idem
5.900 6.100 6.350 -
14. Idem clasa a III-a
Idem
5.300 5.500 5.700 -
15. Idem clasa a IV-a
Idem
4.750 4.900 5.100 -
16. Idem - debutant
Idem
4.600 - - -
17. Maistru de aviație clasa I
Școală maiștri aviație
7.650 7.950 8.250 8.550
18. Maistru de aviație clasa a II-a
Școală maiștri aviație
6.600 6.850 7.100 7.350
19. Maistru de aviație clasa a III-a
Școală maiștri aviație
5.700 5.900 6.100 6.350
c) Funcții de conducere
Nr. crt.
Funcția
Indemnizația de conducere maximă
1. Șef serviciu, sector, secție Salariul de bază corespunzător funcției de execuție și clasei profesionale
1.900
2. Șef birou, atelier, laborator, grupa LR
1.500
3. Șef sector tehnic aeroclub teritorial
600
Notă:

A. Încadrarea ca personal tehnic aeronautic, conform normelor interne și internaționale pentru aviația civilă se menține numai dacă licența de funcționare pentru tipurile de aeronave din dotare este în vigoare.

B. Încadrarea în clase profesionale se stabilește de Consiliul de administrație al Aeroclubului României cu acordul Departamentului Aviației Civile.


C. Personal operativ aeronautic
Nr. crt.
Funcția
Nivel studii
Salariul de bază
Gradația
1
2
3
4
a) Funcții de execuție pe grade profesionale
1. Meteorolog aeronautic, specialist, gradul I
S
10.300 10.700 11.100 11.500
2. Meteorolog aeronautic, specialist, gradul II
S
8.850 9.200 9.550 9.900
3. Meteorolog aeronautic, specialist, gradul III
S
7.650 7.950 8.250 8.650
4. Meteorolog aeronautic, specialist, gradul IV
S
6.600 6.850 7.100 7.350
5. Meteorolog aeronautic, specialist, debutant
S
6.350 - - -
b) Funcții de execuție pe trepte profesionale
1. Meteorolog aeronautic I
M + curs calific.
5.700 5.900 6.100 6.350
2. Meteorolog aeronautic II
Idem
4.900 5.100 5.300 5.500
3. Meteorolog aeronautic III
Idem
4.300 4.450 4.600 4.750
4. Meteorolog aeronautic debutant
Idem
4.150 - - -
5. Controler trafic operațiuni auxiliare I
Idem
6.600 6.850 7.100 7.350
6. Controler trafic operațiuni auxiliare II
Idem
5.700 5.900 6.100 6.350
7. Controler trafic operațiuni auxiliare III
Idem
4.900 5.100 5.300 5.500
8. Controler trafic operațiuni auxiliare IV
Idem
4.300 4.450 4.600 4.750
9. Controler trafic operațiuni auxiliare debutant
Idem
4.150 - 5.700 -
c) Funcții de conducere
Nr. crt.
Funcția
Indemnizația de conducere maximă
1. Șef serviciu informare zbor, meteo, navigație Salariul de bază corespunzător funcției de execuție și clasei profesionale
1.900
Notă:

1. Personalul meteo aeronautic și de control trafic aerian poate fi menținut în funcție numai dacă are licența de funcționare în vigoare.

2. Până la obținerea calificării inițiale și licenței de funcționare, personalul operativ (meteorologi și controlori de trafic aerian) aeronautic va fi salarizat ca debutant.


[modificare] Anexa nr. 4

Indemnizația de zbor pentru personalul navigant profesionist: zborul cu motor, zborul fără motor și personal tehnic navigant profesionist de recepție și control
Nr. crt.
Funcția la bord/
Misiuni
Școală și acrobație
Remorcaj
Transp. și lansări paraș.
Planor
Motoplanor
lei/h
lei/h
lei/h
lei/h
lei/st.
lei/h
lei/h
lei/h
lei/h
lei/h
N
T.P./R
A
N
T.P.
N
L.P.
TR. PL.
T.P.
TER.
DIST.
U
A
N
T.P.
A
1 pl 2 pl - - - - - - - -
1. Pilot comandant 70 85 130 70 90 80 90 - - - - - - - - - -
2. Pilot instructor 80 100 130 80 100 90 100 70 100 80 90 120 130 130 80 100 130
3. Mecanic navigant - - - - - 55 65 - - - - - - - - - -
4. Mecanic navigant instructor - - - - - 60 70 - - - - - - - - - -
Legenda:
N - Zbor normal
T.P. - Tur de pistă
L.P. - Lansări parașutiști
R - Raid
TR. PL. - Transport planor
PL. - Planor
A - Acrobație
TER. - Termică
U - Undă
DIST. - Distanță
Notă:

1. Piloții în pregătire vor primi până la obținerea calificării, 50% din indemnizația de zbor cuvenită respectivei categorii de personal navigant și misiunii pentru care se pregătește.

2. Indemnizația de zbor pentru zboruri tehnice interne și oficiale, zboruri de înaltă acrobație și acrobație în formație cu manevre în plan vertical se majorează cu 80% pentru fiecare oră de zbor.

3. Indemnizația de zbor se majorează cu 25%, pentru fiecare oră de zbor executată cu elev la bord.

4. Pentru zboruri executate noaptea sau în condiții de zbor după instrumente, indemnizația cuvenită se majorează cu 50% pentru fiecare oră de zbor.

5. Pentru fiecare depanare din teren neomologat, piloții remorcheri vor primi, pe lângă indemnizația orară, o primă de 100 lei.

6. Pentru aeronavele ultraușoare indemnizația de zbor va fi asimilată cu cea prevăzută pentru planoare și motoplanoare.


[modificare] Anexa nr. 5

Indemnizațiile de salt cu parașuta pentru personalul navigant profesionist din aviația sportivă
a) Salturi de instrucție cu parașuta:
1. cu deschidere automată
130 lei
2. cu deschidere comandată
172 lei
b) Salturi speciale cu parașuta: Cu deschidere
automată comandată
1. salturi pe apă
172 lei 216 lei
2. salturi de noapte
172 lei 216 lei
3. salturi executate în teren accidentat
216 lei 255 lei
4. salturi din aeronavă cu viteză de 250 km/h
216 lei 258 lei
c) Acrobație clasică, lucru relativ în cădere liberă, lucru relativ pe cupolă 258 lei
d) Parașute în fază de prototip și serie 0 300 lei
e) Parașute în fază de încercare și model experimental 600 lei
f) Salturi din turn:
1. de la platformă
25 lei
2. declanșate
50 lei
g) Salturi la pantă (planare) sau remorcaj cu diferența de nivel mai mare de 50 m 100 lei
h) Ora de zbor ca instructor la bordul aeronavei din care se execută salturi cu parașuta:
 • 50% din indemnizația orei de zbor a unui pilot care lansează parașutiști în situația în care instructorul nu execută salt.


[modificare] Anexa nr. 6

Indemnizația de exploatare aeronave pentru personalul tehnic de deservire a aeronavelor la zbor
Mecanic aviație Avion Prima de exploatare
Mecanic aviație Zlin 1 aterizare = 2 lei
Mecanic aviație PZL-104 1 aterizare = 2 lei
Mecanic aviație AN-2 1 aterizare = 4 lei
Mecanic aviație Motoplanor 1 aterizare = 2 lei
Mecanic aviație Planor D.C. 1 aterizare = 1 leu
Mecanic aviație Planor S.C. 1 aterizare = 3 lei
Remorcher mosorist Automosor tract. (mosor) planor 1 remorcaj = 2 lei
Mecanic turn Turn parașutiști 1 lansare = 1 leu
Zlin 1 aterizare = 1 leu
Șef tehnic PZL-104 1 aterizare = 1 leu
Mecanic AN-2 1 aterizare = 1 leu
Radio și I.E.A.B. Motoplanor 1 aterizare = 1 leu
Planor 1 aterizare = 1 leu
Notă:

1. Criteriile de acordare a indemnizației de exploatare se stabilesc de Consiliul de administrație al Aeroclubului României cu acordul Departamentului Aviației Civile.

2. În zilele de sâmbătă, duminică și sărbătorile legale, prima de exploatare va fi majorată cu 100%.

3. Șeful tehnic și mecanicii R.E.A.B. vor primi indemnizația de exploatare pentru fiecare aeronavă dată la zbor.

 1. Anexa se comunică celor interesați.
 2. Nivelul studiilor și condițiile de ocupare a funcțiilor se stabilesc prin ordin al ministrului.