autentificare cu OpenID
Hotărâre pentru aprobarea Acordului privind cooperarea în domeniul sănătății și al științelor medicale între Guvernul României și Guvernul Republicii Turcia
 • semnat: Prim-ministru, Petre Roman
Guvernul României hotărăște:

Articol unic. - Se aprobă Acordul privind cooperarea în domeniul sănătății și al științelor medicale între Guvernul României și Guvernul Republicii Turcia, încheiat la Ankara la 10 ianuarie 1991.


[modificare] Acord privind cooperarea în domeniul sănătății și al științelor medicale între Guvernul României și Guvernul Republicii Turcia

Guvernul României și Guvernul Republicii Turcia (ambele vor fi în continuare numite părți), dorind să dezvolte relațiile bilaterale în domeniul sănătății și al științelor medicale și fiind convinse că această cooperare va contribui la promovarea stării de sănătate a celor două popoare, au convenit următoarele:
Articolul 1

Părțile contractante vor dezvolta și extinde cooperarea în domeniul sănătății și al științelor medicale și vor promova schimburile bilaterale de experiență.

Ambele părți vor promova schimburile de experți (până la 10 persoane/an), pe perioade de 2-4 săptămâni pentru fiecare expert, în problemele de asistență materno-infantilă, planificare familială, neonatologie, stomatologie și conducere sanitară etc. (vezi anexa nr. I).

Părțile vor promova trimiterea de experți cu scopul de perfecționare, specializare, documentare și îmbogățirea experienței, părțile exprimându-și acordul reciproc pentru îndeplinirea fiecărui stagiu.

Ambele părți vor dezvolta cooperarea între institutele de științe medicale.

Părțile își vor transmite reciproc agenda evenimentelor științifice și medicale pentru anul următor până la data de 31 decembrie a fiecărui an.

Articolul 2

Părțile vor promova cooperarea științifică și tehnologică în domenii de interes reciproc (vezi anexa nr. I). Anexa va fi revăzută și completată periodic.

Articolul 3

Părțile vor dezvolta cooperarea științifică și tehnologică prevăzută de acest acord după cum urmează:

 • participarea la programele de cercetare științifică de interes bilateral;
 • participarea la forme de cooperare directă între institute științifice din cele două țări, specializate în domeniul medical (vezi anexa nr. II);
 • ambele părți vor asigura taxe reduse pentru participarea la manifestările științifice organizate de cele două ministere ale sănătății;
 • organizarea de manifestări științifice medicale bilaterale în România și Turcia.
Articolul 4

Părțile se vor informa reciproc prin transmiterea de buletine asupra principalelor reglementări din domeniul sănătății publice, la cerere.

Aceste buletine vor fi trimise la:

 • Departamentul cooperare internațională, str. Ministerului nr. 2, București, pentru partea română;
 • Ministerul Sănătății - Direcția pentru relații externe, pentru partea turcă.

Părțile se vor informa reciproc prin trimiterea buletinelor epidemiologice lunare asupra situației epidemiologice.

Articolul 5

În legătură cu schimbul reciproc de experți:

 • partea trimițătoare va acoperi costul călătoriei internaționale între capitalele celor două țări;
 • partea primitoare va acoperi costul cazării în hotel de categoria I, costul transportului intern, al programului de vizite de documentare, eventual tarifele legate de asigurarea traducerii, precum și diurna obișnuită.

Părțile se vor informa reciproc asupra: numelui, curriculum vitae, perioadei de ședere, problemelor și conferințelor propuse pentru studiu, precum și asupra limbii internaționale vorbite de persoanele propuse pentru a efectua schimbul de experiență, printr-un protocol transmis cu 45 zile înaintea sosirii.

Partea trimițătoare va transmite după confirmarea vizitei informații în legătură cu mijlocul de transport folosit de delegat, data plecării din țară și a sosirii în țara primitoare, cu cel puțin 15 zile înainte.

Articolul 6

Părțile, în cadrul acestui acord, vor asigura experților aflați temporar în vizită, asistența medicală gratuită în caz de îmbolnăviri acute (cu excepția protezelor stomatologice).

Articolul 7

Părțile vor dezvolta, în scopul promovării medicinei preventive și a asistenței medicale în cele două țări, cooperarea comercială și economică pe termen lung, în cadrul actualelor reglementări, necesități și prevederi naționale.

Articolul 8

Părțile contractante vor promova formarea de instituții, inclusiv a investițiilor mixte, pentru producerea de echipament medical și medicamente în Turcia și România.

Ministerul sănătății din Republica Turcia va sprijini, în măsura posibilităților, satisfacerea necesităților de medicamente ale României, în caz de solicitare.

Articolul 9

Părțile vor asigura delegaților guvernamentali (și rudelor de gradul I, care îi însoțesc), aflați temporar în deplasare: asistență medicală, materiale sanitare și medicamente prin servicii ambulatorii, precum și asistență medicală necesară, inclusiv supraveghere medicală, în cazuri de urgență medico-chirurgicale, îmbolnăviri (suspectați sau diagnosticați) de boli contagioase și accidente, în mod gratuit.

Cheltuielile pentru transportul bolnavilor în țara de origine vor fi acoperite de bolnavi.

Cetățenilor celor două țări, aflați temporar în călătorie, li se va asigura gratuit tratament medical în cazurile de îmbolnăvire de boli contagioase, până la organizarea transportului în țara de origine.

Transportul poate fi asigurat de partea doritoare.

În cazurile de deces, părțile vor asigura pe bază de reciprocitate, în mod gratuit, asistență medico-legală, inclusiv îmbălsămarea; cheltuielile de transport internațional vor fi suportate de aparținătorii celui decedat.

Articolul 10

Părțile vor putea trimite bolnavi, în cadrul schimbului reciproc, în scopul stabilirii diagnosticului și pentru tratament, pentru diferite maladii, pe baza acordului bilateral și în limita posibilităților existente.

Articolul 11

Părțile vor stabili un „Comitet de coordonare” care va urmări detaliile cooperării bilaterale.

Comitetul de coordonare:

 • va lua măsurile necesare pentru îndeplinirea prevederilor prezentului acord;
 • va identifica soluțiile pentru dificultățile care ar putea apărea;
 • va revizui prezentul acord în funcție de posibilele schimbări survenite;
 • va defini numărul, data și domeniile în care se vor face schimburile de experți și va informa în scris ambele ministere la intervale de 6 luni.

Comitetul de coordonare va fi alcătuit din trei persoane conduse de un secretar de stat sau de adjunctul acestuia.

Articolul 12

Cu începere de la data semnării prezentului acord, Protocolul privind cooperarea tehnică în domeniul sănătății și al științelor medicale, semnat la data de 8 aprilie 1982 la București, se abrogă.

Articolul 13

Părțile autorizează ministerele de resort pentru a asigura îndeplinirea prevederilor cuprinse în prezentul acord.

Articolul 14

Prezentul acord intră în vigoare de la data semnării pentru o perioadă de trei ani.

Valabilitatea acordului va fi apoi prelungită automat pentru perioade de câte trei ani, în cazul în care nu a fost denunțat cu șase luni înainte de data expirării.


Acest acord s-a semnat la Ankara la data de 10 ianuarie 1991, în trei exemplare, în limbile turcă, română, și engleză, fiecare dintre acestea având valabilitate egală.

Textul în limba engleză este textul de referință.

Din partea Guvernului României
Bogdan Marinescu
Din partea Guvernului Republicii Turcia
Halil Sivgin


[modificare] Anexa Nr. I
Domenii de cooperare
 1. Perfecționarea medicilor și altor categorii de personal în domeniul planificării familiale, schimbul de experiență în domeniul nutriției, morbidității prin boli diareice și boli acute respiratorii, al urmăririi medicale active a nou-născuților, inclusiv a programelor privind supraviețuirea copiilor.
 2. Controlul calității medicamentelor și cosmeticelor, precum și elaborarea metodologiilor de obținere a licenței pentru acestea.
 3. Controlul și evaluarea efectului medicamentelor psihotrope și al narcoticelor.
 4. Controlul producției de seruri și vaccinuri.
 5. Crearea serviciilor pentru cercetare și consulting în domeniul farmacologiei și toxicologiei.
 6. Producerea și controlul sângelui și preparatelor din sânge.
 7. Cooperare în domeniul avizării și controlului aditivilor alimentari.
 8. Cooperare în domeniul bolilor transmisibile, cum ar fi tuberculoza, malaria și infecția HIV.
 9. Bolile sângelui și hematologie.
 10. Oncologie.
 11. Cardiologie și chirurgie cardiacă.
 12. Transplantarea de organe.
 13. Cooperare și acțiuni bilaterale de cercetare asupra mediului înconjurător.
 14. Conducere spitalicească, bioinginerie spitalicească, organizarea serviciilor de urgență și a transportului bolnavilor.
 15. Cooperare în domeniul educației pentru sănătate și schimburi de materiale educative, în limita posibilităților.
 16. Cooperare în domeniul balneologiei și turismului medical.
 17. Cooperare în alte domenii ale sănătății, pe baza acordului bilateral al părților.


[modificare] Anexa Nr. II
Cooperarea în domeniul cercetării științifice

Părțile vor promova cooperarea directă între institute de cercetare din partea română (Institutul pentru ocrotirea mamei și copilului, Institutul oncologic București, Spitalul de obstetrică și ginecologie „Panait Sârbu”, Clinica de chirurgie cardio-vasculară Tg. Mureș, Institutul de igienă și sănătate publică București) și institute similare din Turcia.