autentificare cu OpenID
Hotărâre privind școlarizarea cetățenilor din alte țări în România, în anul de învățământ 1991/1992
 • semnat: Prim-ministru, Petre Roman
Guvernul României hotărăște:

Art. 1. - Școlarizarea, în România, a cetățenilor din alte țări se poate face prin acordarea de burse de către statul român sau pe cont propriu.

Art. 2. - Școlarizarea cetățenilor din alte țări în România ca bursieri ai statului rămân se realizează:

a) în baza prevederilor programelor de aplicare a acordurilor interguvernamentale de colaborare culturală;

b) în funcție de interesele externe ale României, situație în care anual pot fi școlarizați 150 de cetățeni străini ca bursieri ai statului român, provenind, de regulă, din țări cu care România nu are perfectate documente de felul celor menționate la lit. a).

Repartizarea acestor burse pe țări beneficiare se va face de către: Ministerul Afacerilor Externe - 50 de burse, Ministerul Comerțului și Turismului - 40 de burse și Ministerul Învățământului și Științei - 30 de burse;

c) pe bază de reciprocitate, potrivit convențiilor de colaborare directă încheiate, în cadrul autonomiei universitare, de către instituțiile de învățământ superior cu instituțiile similare din străinătate;

d) la solicitarea altor ministere (2-3 burse, fiecare), a Uniunii Scriitorilor (2-3 burse) și a Fundației Culturale Române (50 de burse).

Art. 3. - Fondurile necesare pentru bursele prevăzute la art. 2 se asigură, după caz:

 • prin bugetul de venituri și cheltuieli al Ministerului Învățământului și Științei, pentru bursele menționate la art. 2 lit. a) și b);
 • din alocațiile bugetare ale instituțiilor interesate, pentru bursele menționate la art. 2. lit. c) și d).

Art. 4. - Cuantumul burselor ce se acordă cetățenilor din alte țări și modul de plăți sunt prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Bursierii școlarizați în baza unor documente bilaterale de colaborare culturală, în care sunt prevăzute alte cuantumuri ale burselor, vor beneficia de burse potrivit precizărilor din documentele respective.

Pentru școlarizarea cetățenilor din alte țări, instituțiile care acordă burse sunt obligate să asigure numai plata în lei a cuantumului burselor respective.

Art. 5. - Personalul reprezentanțelor oficiale străine - ambasade, oficii consulare, agenții economice -, al organizațiilor și organismelor internaționale, precum și membrii de familie al acestuia, pot fi școlarizați fără plan de taxe școlare, însă cu suportarea pe cont propriu a cheltuielilor de întreținere, în măsura în care, pe bază de reciprocitate, personalul similar al României și membrii de familie ai acestuia au asigurată școlarizarea gratuită în țările în cauză.

Calitatea oficială a candidaților din această categorie, cât și îndeplinirea clauzei de reciprocitate, vor fi confirmate de către Ministerul Afacerilor Externe.

Art. 6. - Ministerul Învățământului și Științei va asigura înscrierea la studii și școlarizarea în anul de învățământ 1991/1992 a unui număr de până la 3.000 cetățeni din alte țări, care vor suporta pe cont propriu, în valută liber convertibilă, taxele stabilite prin reglementările în vigoare.

Art. 7. - Înscrierea la studii în România a cetățenilor din alte țări se aprobă de către Ministerul Învățământului și Științei, care:

 • echivalează studiile efectuate în străinătate de către candidați;
 • precizează condițiile materiale în care se vor efectua studiile;
 • repartizează solicitanții pe instituții de învățământ, în funcție de cifrele de școlarizare prealabil stabilite;
 • asigură, cu sprijinul Ministerului Sănătății, efectuarea de către candidați a unui control medical epidemiologic - inclusiv a unui test SIDA - pentru acces în colectivitate studențească. Costul testului SIDA va fi suportat de către candidați.

Art. 8. - Înscrierea la studii în condițiile prezentei hotărâri se face fără concurs, pe baza actelor de studii corespunzătoare, în funcție de capacitatea de școlarizare a instituțiilor de învățământ solicitate de candidați.

Pentru profilurile de învățământ artistic, de arhitectură și de educație fizică și sport se vor susține probe de aptitudini stabilite de instituțiile de specialitate.

Art. 9. - Prezenta hotărâre se aplică pentru anul de învățământ 1991/1992.


[modificare] Anexă

Cuantumul lunar al burselor pentru cetățenii străini
 1. Pentru elevii din licee și din învățământul primar și gimnazial: 3.300 lei;
 2. Pentru studenți: 4.000 lei;
 3. Pentru studii postuniversitare: 5.000 lei.
 4. Bursa poate fi atribuită în prestații (masa la cantină și camera în cămin) sau plătită în lei, la solicitarea beneficiarului.
  Bursierii statului român beneficiază de asistență medicală gratuită.
 5. Bursele se acordă indiferent de veniturile lunare realizate de părinți sau alți susținători legali, precum și de rezultatele la învățătură.
 6. Bursierii statului român beneficiază de burse, în limitele duratei studiilor, pe întregul an calendaristic, inclusiv pentru perioadele de vacanță în care se află în România.

Bursele acordate de statul român se atribuie și pe durata anului pregătitor de limba română, dacă este cazul.

Plata burselor se suspendă după prima repetenție.

Bursa se acordă încă 30 de zile după finalizarea studiilor liceale, superioare, de doctorat sau specializare postuniversitară cu durata de cel puțin un an.