autentificare cu OpenID
Hotărâre privind înființarea Institutului român de studii internaționale
  • semnat: Prim-ministru, Petre Roman
Guvernul României hotărăște:

Art. 1. - Se înființează Institutul român de studii internaționale, for de audiență și dezbateri în domeniul dreptului internațional și relațiilor internaționale.

Institutul român de studii internaționale are personalitate juridică și sediul în municipiul București.

Art. 2. - Institutul român de studii internaționale va funcționa în mod autonom, sub îndrumarea Ministerului Afacerilor Externe și a Academiei Române.

Art. 3. - Institutul român de studii internaționale are ca obiective:

a) organizarea de dezbateri și conferințe pe teme de drept internațional și relații internaționale, de interes deosebit;

b) elaborarea de studii, analize și lucrări relative la securitatea și cooperarea europeană și pe plan subregional, problematica păcii și securității la nivel global, dezarmarea și controlul armamentelor, prevenirea și aplanarea conflictelor, fenomenele și tendințele politicii mondiale, procesele de integrare economică, politică și militară ce au loc în diferite continente și regiuni ale lumii, probleme actuale ale politicii externe și teme de interes deosebit pentru statul român;

c) efectuarea de cercetări în domeniul dreptului internațional public și privat, dreptului diplomatic și consular, dreptului mediului ambiant, dreptului economic internațional, dreptului aerian și spațial, regimurilor internaționale privind fluviile, strâmtorile și teritoriile marine și submarine, utilizării în scopuri pașnice a energiei nucleare, direcțiilor de dezvoltare, activităților și structurilor organizațiilor internaționale;

d) editarea unor lucrări cu caracter politic, juridic, economic, cultural și istoric pe baza studierii documentelor diplomatice existente în arhiva Ministerului Afacerilor Externe;

e) elaborarea de studii, analize și lucrări necesare activității internaționale a Parlamentului, Președinției, Guvernului, Ministerului Afacerilor Externe și altor ministere și organe ale administrației centrale de stat, pe baza unor solicitări exprese.

Art. 4. - În cadrul institutului se pot organiza stagii periodice de perfecționare pentru personalul diplomatic al Ministerului Afacerilor Externe.

Art. 5. - Institutul va publica o revistă trimestrială, un anuar de drept și relații internaționale, serii monografice, studii și referate, prelegeri și conferințe, serii documentare, rapoarte anuale de activitate.

Art. 6. - Institutul poate stabili relații de colaborare cu institute similare din alte state, poate efectua schimburi de publicații, poate organiza reuniuni științifice cu participarea unor specialiști din țară și străinătate, poate lua parte la manifestări științifice și invita personalități marcante din țară și străinătate, poate să conferențieze sub auspiciile sale.

Art. 7. - Institutul român de studii internaționale dispune de un număr total de 46 de posturi, din care 32 personal de cercetare, 9 personal tehnic și de specialitate și 5 personal administrativ și de serviciu.

Structura organizatorică și statul de funcții ale institutului se aprobă de Ministerul Afacerilor Externe și Academia Română, potrivit legii.

Pentru buna desfășurare a activității, institutul poate folosi, în condițiile legii, și personal diplomatic din Ministerul Afacerilor Externe, personal din alte institute de cercetare, instituții de învățământ superior, precum și specialiști din ministere și alte organe centrale ale administrației de stat.

Art. 8. - Organele de conducere ale Institutului român de studii internaționale sunt consiliul științific și directorul, cu rang de ambasador.

Directorul este numit de ministrul afacerilor externe în consens cu președintele Academiei Române.

Consiliul științific este format din personalități științifice și academice, cadre universitare, specialiști și cercetători din domeniul dreptului internațional și relațiilor internaționale desemnați de ministrul afacerilor externe și de președintele Academiei Române. Directorul institutului și adjuncți acestuia fac parte de drept din consiliul științific.

Art. 9. - Fondurile necesare funcționării Institutului român de studii internaționale se asigură, în condițiile legii, prin subvenții de la bugetul administrației centrale de stat, puse la dispoziția Ministerului Afacerilor Externe, precum și din contribuții voluntare ale unor persoane juridice și fizice din țară, din donații primite din străinătate, din venituri rezultate din executarea unor contracte de cercetare și din alte activități specifice institutului.

În anul 1991 nu se solicită suplimentarea cheltuielilor de la buget.

Art. 10. - Prezenta hotărâre intră în vigoare pe data publicării în Monitorul Oficial al României.