autentificare cu OpenID
Criteriile și procedura pentru selectarea societăților comerciale care se privatizează prin vânzare de acțiuni, înainte de organizarea Fondurilor Proprietății Private și a Fondului Proprietății de Stat
 • semnat: Președintele Agenției Naționale pentru Privatizare, Theodor Stolojan
Agenția Națională pentru Privatizare

1. Potrivit prevederilor cap. V din Legea nr. 58/1991, pe baza propunerilor societăților comerciale și la recomandarea ministerelor de resort, Agenția Națională pentru Privatizare (A.N.P.) poate selecta până la 0,5% din totalul societăților comerciale cu capital social de stat, în vederea privatizării prin vânzare de acțiuni, înainte de organizarea Fondurilor Proprietății Private și a Fondului Proprietății de Stat.

2. Criteriile de bază în funcție de care se vor recomanda și selecta societățile comerciale se referă, în principal, la:

 • societatea comercială să fie potențial profitabilă;
 • atitudinea salariaților să fie favorabilă privatizării societății comerciale;
 • salariații, alți investitori români și străini să fie interesați în cumpărarea de acțiuni ale societății comerciale;
 • activitatea societății comerciale să nu aibă un grad ridicat de dependență față de: subvenții, reglementări restrictive, fosta piață C.A.E.R., un număr restrâns de furnizori sau clienți;
 • rezultatele privatizării societății comerciale să aibă un impact favorabil asupra cetățenilor, salariaților, investitorilor și altor societăți comerciale.

Pentru a se departaja societățile comerciale în raport cu aceste criterii de bază, ministerele de resort, prefecturile și Primăria municipiului București vor folosi:

 • autoaprecierea societății comerciale, concretizată prin răspunsurile date la chestionarul referitor la criteriile de bază (anexa nr. 1);
 • informațiile pentru fundamentarea propunerii de

privatizare a societății comerciale privind: obiectul de activitate și structura, piața în care operează și poziția pe piața respectivă, potențialul economico-financiar (anexa nr. 2).

În acest scop, ținând seama de specificul sectorului sau subsectorului economic în care își desfășoară activitatea societățile comerciale, ministerele de resort, prefecturile și Primăria municipiului București vor stabili limite cantitative referitoare la criteriile de departajare pentru emiterea recomandărilor.

3. Procedura pentru selectare este următoarea:

a) Societățile comerciale care doresc să participe la selecție pregătesc dosarul cu propunerea de privatizare, având conținutul din anexa nr. 3.

b) Consiliul de administrație al societății comerciale prezintă propunerea de privatizare consiliului împuterniciților statului sau adunării generale a acționarilor.

Dosarul cu propunerea de privatizare, aprobată de consiliul împuterniciților statului sau de adunarea generală a acționarilor, se transmite ministerului de resort sau, după caz, prefecturii ori Primăriei municipiului București, până la data de 18 octombrie 1991. Totodată, o copie a acestuia se depune la filiala județeană a A.N.P.

c) Ministerele de resort, prefecturile și Primăria municipiului București transmit la A.N.P. lista cu societățile comerciale recomandate, până la data de 30 octombrie 1991. Lista va fi însoțită de dosarele primite de la societățile comerciale recomandate, precum și de descrierea metodei utilizate la recomandare sau de motivația recomandării fiecărei societăți comerciale.

d) A.N.P. efectuează selectarea, urmărind realizarea unui eșantion reprezentativ de societăți comerciale privatizabile prin vânzare de acțiuni, înainte de organizarea Fondurilor Proprietății Private și a Fondului Proprietății de Stat.

4. Societățile comerciale care au fost selectate vor începe pregătirea privatizării și vor avea posibilitatea de a se privatiza înainte de organizarea Fondurilor Proprietății Private și a Fondului Proprietății de Stat.

Societățile comerciale care au transmis propuneri de privatizare și sunt privatizabile, dar nu au fost recomandate sau selectate, ca urmare a restricțiilor de număr sau de reprezentativitate, pot începe pregătirea privatizării, dar privatizarea se va realiza după organizarea Fondurilor Proprietății Private și a Fondului Proprietății de Stat.

5. Pe baza experienței practice care va rezulta din activitatea de recomandare și selectare a societăților comerciale pentru privatizare în această etapă, se vor aduce perfecționările necesare criteriilor și procedurii de selectare, care urmează a fi folosite pentru elaborarea programelor anuale de privatizare și orientarea asistenței tehnice din fonduri nerambursabile.


[modificare] Anexa Nr. 1

Chestionar
referitor la propria apreciere efectuată de către societatea comercială, în vederea propunerii de privatizare prin vânzare de acțiunii, înainte de organizarea Fondurilor Proprietății Private și a Fondului Proprietății de Stat

A. Dacă pentru societatea comercială este adecvată una dintre afirmațiile de mai jos, consiliul de administrație nu va înainta propunerea pentru privatizare:

A 1. Activitatea pe care o desfășoară societatea comercială poluează semnificativ aerul, apa sau solul;

A 2. Privatizarea societății comerciale va conduce, în context local, la un șomaj semnificativ.

B. Consiliul de administrație va răspunde la întrebările de mai jos cu DA sau NU, atribuind fiecărui răspuns o valoare numerică, fie 0, fie 10, corespunzătoare precizărilor de la fiecare întrebare:

B 1. Activitatea societății comerciale depinde de subvenții?

 • pentru răspuns DA: B 1 = 0; pentru răspuns NU: B 1 = 10.

B 2. Prețurile produselor/serviciilor societății comerciale sunt supuse unor plafoane sau altor forme de control rezultate din reglementări guvernamentale?

 • pentru răspuns DA: B 2 = 0; pentru răspuns NU: B 2 = 10.

B 3. Societatea comercială a avut discuții cu posibili investitori străini?

 • pentru răspuns DA: B 3 = 10; pentru răspuns NU: B 3 = 0.

C. Consiliul de administrație va răspunde la întrebările de mai jos, atribuind fiecărui răspuns o valoare numerică între 0 și 10 (0 sau 1 sau 2 sau ..., 10), potrivit precizărilor de la fiecare întrebare:

C 1. În ce măsură salariații au o atitudine favorabilă față de privatizarea societății comerciale, chiar dacă nu intenționează să cumpere acțiuni ale acesteia? (atitudinea favorabilă se notează cu o valoare numerică mai mare)

 • C 1 = .....

C 2. Care este gradul de interes al salariaților în cumpărarea de acțiuni ale societății comerciale, în cazul privatizării acesteia, chiar dacă în prezent nu dispun de fonduri? (gradul mai ridicat de interes se notează cu o valoare numerică mai mare)

 • C 2 = .....

C 3. Privatizarea societății comerciale poate atrage investitori străini? (atracția mai mare pentru investitori se notează cu o valoare numerică mai mare)

 • C 3 = .....

C 4. Care este gradul de integrare pe orizontală a societății comerciale? (gradul mai redus de integrare se notează cu o valoare numerică mai mare; un grad de integrare mai mare de 75% se notează cu 0)

 • C 4 = .....

C 5. Va avea privatizarea societății comerciale un efect pozitiv asupra altor societăți comerciale cu capital de stat? (efectul pozitiv mai important se notează cu o valoare numerică mai mare)

 • C 5 = .....

C 6. Care este perspectiva evoluției pieței specifice societății comerciale? (o perspectivă mai bună se notează cu o valoare numerică mai mare)

 • C 6 = .....

C 7. Cum apreciați influența privatizării societății comerciale asupra calității produselor/serviciilor acesteia? (o influență pozitivă importantă asupra calității se notează cu o valoare numerică mai mare)

 • C 7 = .....

C 8. În ce măsură societatea comercială are utilaje moderne? (existența utilajelor moderne se notează cu o valoare numerică mai mare)

 • C 8 = .....

C 9. A fost societatea comercială dependentă, în ultimii doi ani de fosta piață C.A.E.R.? (gradul mai redus de dependență la import și/sau la export se notează cu o valoare numerică mai mare; un grad de dependență mai mare de 50% se notează cu 0)

 • C 9 = .....

C 10. A avut societatea comercială, în ultimii doi ani, relații de afaceri cu parteneri occidentali? (relațiile mai intense se notează cu o valoare numerică mai mare)

 • C 10 = .....

C 11. Produsele/serviciile societății comerciale corespund normelor de calitate impuse de reglementările interne, inclusiv cele referitoare la protecția mediului? (o pondere mai mare a produselor/serviciilor care corespund se notează cu o valoare numerică mai mare)

 • C 11 = .....

C 12. Produsele/serviciile societății comerciale corespund normelor de calitate impuse de reglementările externe, inclusiv cele referitoare la protecția mediului? (o pondere mai mare a produselor/serviciilor care corespund se notează cu o valoare numerică mai mare)

 • C 12 = .....


[modificare] Anexa Nr. 2

Informații
pentru fundamentarea propunerii de privatizare prin vânzare de acțiuni, înainte de organizarea Fondurilor Proprietății Private și a Fondului Proprietății de Stat
1. Informații cu caracter general

1.1. Scurt istoric al societății comerciale (descriere)

1.1.1. Numărul actului normativ prin care a fost înființată societatea comercială;
1.1.2. Unitatea economică de stat din care a provenit;
1.1.3. Modul în care a fost înființată unitatea economică de stat din care provine (anul, naționalizare, investiție după anul 1948 etc.).

1.2. Dreptul de proprietate (descriere)

1.2.1. Dreptul de proprietate și/sau de folosință a terenului, clădirilor, utilajelor etc.;
1.2.2. Bunurile din patrimoniu al căror drept de folosință a fost cedat prin locație de gestiune, închirieri etc.;
1.2.3. Proprietatea intelectuală (invenții, mărci etc.).

1.3. Structura organizatorică a societății comerciale (descriere, organigrame)

1.3.1. Precizarea existenței filialelor, apartenența la un holding etc.;
1.3.2. Organigrama;
1.3.3. Amplasarea geografică a componentelor organizatorice (atunci când acestea funcționează în localități diferite).

1.4 Activitatea de bază (descriere; tabel)

1.4.1. Obiectul activității de bază (activităților de bază);
1.4.2. Ponderea activității de bază (activităților de bază) în totalul activității societății comerciale (în anii 1988, 1989, 1990, semestrul I 1991);
1.4.3. Principalele grupe de produse și ponderea acestora în activitatea de bază (în anii 1988, 1989, 1990, semestrul 1 1991).

1.5. Procesul tehnologic (descriere)

1.5.1. Tipul de tehnologie folosită și prezentarea procesului tehnologic;
1.5.2. Precizarea anului când a avut loc o retehnologizare semnificativă pentru societatea comercială; în ce a constat, ce tip și ce proveniență au avut tehnologiile și utilajele nou introduse etc.

1.6. Reziduurile (descriere)

1.6.1. Reziduurile rezultate din procesul tehnologic și modul de eliminare a acestora;
1.6.2. Indicatori caracteristici pentru poluarea aerului, apei și solului; comparația cu limitele stabilite de norme interne și internaționale.
2. Informații privind piața în care activează societatea comercială

2.1. Evoluția pieței specifice și a poziției pe care societatea comercială o ocupă pe piață (tabele - anii 1988, 1989, 1990, semestrul I 1991, proiecții 1991, 1992; în milioane lei și, respectiv, în milioane dolari; pentru anii 1988-1990, transformarea rublelor transferabile în dolari se va face la paritatea 1 la 1)

2.1.1. Volumul vânzărilor pe piața internă specifică (indiferent de firma vânzătoare) și schimbările procentuale anuale:
 • vânzări efectuate din producția internă;
 • vânzări din import;
 • vânzări efectuate de societatea comercială și schimbări procentuale anuale, ponderea acestor vânzări în piața internă și în vânzările efectuate din producția internă;
2.1.2. Volumul vânzărilor pe piața externă specifică (indiferent de firma vânzătoare și țara de origine) și schimbări procentuale anuale:
 • vânzările efectuate de societatea comercială pe piața externă - din care fosta piață C.A.E.R. - și schimbări procentuale anuale; ponderea acestor vânzări în volumul vânzărilor pe piața externă.

2.2. Natura pieței specifice - intern și extern (descriere) - fragmentată cu mulți concurenți sau concentrată cu puțini concurenți

2.3. Clienții societății comerciale (tabel - anii 1988, 1989, 1990, semestrul I 1991; în milioane lei și, respectiv, în milioane dolari)

2.3.1. Clienți interni - enumerarea principalilor clienți, a vânzărilor și a ponderilor;
2.3.2. Clienți externi - enumerarea principalilor clienți, a vânzărilor și a ponderilor.
Notă: Prin client principal intern sau extern se înțelege acela cu o pondere mai mare sau egală cu 10% din volumul valoric al vânzărilor societății comerciale pe piața internă, respectiv pe cea externă.

2.4. Contractele comerciale și rețeaua de distribuție (descriere)

2.4.1. Natura contractelor comerciale - de lungă durată, de scurtă durată;
2.4.2. Rețeaua de distribuție, verigile intermediare.

2.5. Concurenții societății comerciale (tabel - anii 1988, 1989, 1990, semestrul I 1991; în milioane lei și, respectiv, în milioane dolari)

2.5.1. Principalii concurenți pe piața internă și ponderea acestora în vânzările de pe piața internă;
2.5.2. Principalii concurenți pe piața externă și ponderea acestora în vânzările de pe piața externă.

2.6. Avantajele actuale ale societății comerciale față de concurenți (descriere)

2.6.1. Pe piața internă;
2.6.2. Pe piața externă.

2.7. Furnizorii societății comerciale (tabel - anii 1988, 1989, 1990, semestrul I 1991; în milioane lei și, respectiv, în milioane dolari; pentru anii 1988-1990, transformarea rublelor transferabile în dolari se face la paritatea 1 la 1)

2.7.1. Furnizorii interni - enumerarea principalilor furnizori interni și a ponderilor;
2.7.2. Furnizorii externi - enumerarea principalilor furnizori externi și a ponderilor.
Notă: Prin furnizor principal intern sau extern se înțelege acela cu o pondere mai mare sau egală cu 10% din volumul valoric al aprovizionărilor din intern, respectiv din import.

2.8. Investitorii străini care și-au exprimat interesul față de societatea comercială (descriere)

2.8.1. Interes de natură strategică - investitori străini care au activități în același domeniu cu societatea comercială și pot contribui la retehnologizări etc.
Enumerarea lor, ce activități desfășoară, adresa;
2.8.2. Interes de natură financiară - investitori străini care nu au activități în același domeniu cu societatea comercială.
Enumerarea lor, ce activități desfășoară, adresa.
3. Informații privind forța de muncă

3.1. Număr mediu scriptic de salariați (tabel - anii 1988, 1989, 1990, semestrul I 1991)

 • din care: personal T.E.S.A.

3.2. Structura salariaților pe vârste, la 30.06.1991 (tabel)

Numărul total, cu defalcare pe bărbați și femei, cu următoarele intervale de grupare:

 • până la 30 ani;
 • 31-40 ani;
 • 41-50 ani;
 • 51-55 ani;
 • 56-60 ani;
 • peste 60 ani.

3.3. Structura salariaților la 30.06.1991 după vechimea în societatea comercială (care prezintă propunerea de privatizare), inclusiv în unitatea economică de stat din care aceasta a provenit (tabel)

Numărul total, cu defalcare pe bărbați și femei, cu următoarele intervale de grupare:

 • până la 5 ani;
 • 6-10 ani;
 • 11-15 ani;
 • 16-20 ani;
 • peste 20 ani.
4. Informații privind potențialul financiar
Notă metodologică generală

A. Indicatorii se vor prezenta în tabele cu următoarea formă:

Cod Indicator 1988 1989 1990 1991
sem.I
1991
prev.
1992
prev.


Pentru elementele de patrimoniu (bilanț), indicatorii se referă la situația existentă la sfârșitul fiecărui an, respectiv al semestrului I 1991.

Pentru elementele de rezultate financiare, indicatorii se referă la situația existentă pe fiecare an, respectiv semestrul I 1991.

B. Indicatorii în mărime absolută se exprimă în milioane lei cu o zecimală.

Toți indicatorii sunt în prețurile folosite în perioadele respective de raportare.

Patru previziuni 1991 se folosesc realizările în prețurile la care operațiunile s-au înregistrat, iar pentru perioada până la sfârșitul anului, prețurile formate după 31 iulie 1991.

Previziunile pe anul 1992 pot fi elaborate în prețuri curente din luna septembrie 1991 sau în prețuri previzibile pentru 1992, făcându-se precizări cu privire la prețurile folosite și la modificările avute în vedere.

C. Societățile comerciale, care s-au înființat prin comasarea unor întreprinderi de stat, formează indicatorii pentru anii 1988, 1989, 1990 prin însumarea datelor din bilanțurile și, după caz, din evidențele contabile de la fiecare întreprindere de stat.

Societățile comerciale care s-au înființat prin divizarea întreprinderilor de stat formează indicatorii pentru anii 1988, 1989, 1990 prin defalcarea indicatorilor raportați de către întreprinderea de stat sau, după caz, existenți în evidența contabilă a acesteia.

 • În situația în care societățile comerciale nu și-au definitivat până în prezent serii statistice de date, iar elaborarea acestora pentru toți indicatorii solicitați nu este posibilă, se vor include în tabele numai indicatorii la care defalcarea se poate realiza.

D. Sursa datelor:

D. 1) Pentru începutul anului 1991 și semestrul I 1991, indicatorii se preiau din formularele 01 „Rezultatele financiare și obligațiile fiscale” și 02 „Situația patrimoniului” prevăzute de Normele metodologice ale M.F. nr. 3108/26 martie 1991, precum și din evidențele contabile.

Indicatorii având codul format din 5 cifre coincid cu indicatorii raportați prin formularele 01 și 02 la Normele metodologice ale M.F. nr. 3108/1991. Ultimele 4 cifre din cod indică codul formularului de raportare și numărul rândului din acesta.

Indicatorii având codul format din mai mult de 5 cifre se preiau din evidențele contabile sau se prelucrează pe baza altor indicatori.

D. 2) Pentru anii 1988, 1989, 1990, indicatorii se preiau din formularele de raportare utilizate la datele respective și din evidențele contabile, prelucrați în concordanță cu structura organizatorică actuală a societății comerciale și cu structura de prezentare a datelor solicitată.

4.01. Rezultatele financiare (tabel)
4.01.01. Venituri din activitatea de bază;
4.01.02. Venituri din alte activități;
4.01.03. Diferențe de preț și tarif;
4.01.04. Venituri financiare;
4.01.05. din care: venituri din titluri de participare;
4.01.06. Total venituri;
4.01.07. din care: din export;
4.01.08. Cheltuieli pentru activitatea de bază;
4.01.09. Cheltuieli pentru alte activități;
4.01.10. Cheltuieli financiare;
4.01.11. Total cheltuieli;
4.01.12. Impozitul pe circulația mărfurilor;
4.01.13. din care: vărsat;
4.01.15. Cheltuieli suportate direct din venituri;
4.01.16. din care: taxa pentru folosirea terenurilor proprietate de stat;
4.01.17. Profit impozabil;
4.01.18. Impozitul pe profit;
4.01.19. din care: vărsat;
4.01.20. Profitul net;
4.01.21. Pierderi;
4.01.22. Subvenții pentru acoperirea pierderilor;
4.01.24. Volumul total de activitate;
4.01.25. Costuri aferente volumului total de activitate, din care:
4.01.26.
 • materii prime și materiale;
4.01.27.
 • amortizarea mijloacelor fixe;
4.01.28.
 • salarii (pentru anii 1998, 1989, 1990, la costurile cu salariile se adaugă și impozitul pe fondul total de salarii)
4.01.32.
 • contribuția pentru asigurări sociale;
4.01.33.
 • contribuția la fondul de șomaj (4%)
4.01.38. Cheltuieli pentru investiții;
4.01.46. Pierderi din anii precedenți neacoperite.
4.02. Situația patrimoniului (tabel)
4.02.01. Total activ;
4.02.02. Imobilizări;
4.02.03.
 • Mijloace fixe la valoarea rămasă;
4.02.04.
 • Investiții în curs de execuție;
4.02.05.
 • Alte imobilizări;
4.02.06. Stocuri;
4.02.07.
 • Materiale;
4.02.08.
 • Produse finite;
4.02.09.
 • Producție neterminată și semifabricate;
4.02.10.
 • Cheltuieli anticipate;
4.02.11.
 • Produse, lucrări și servicii facturate;
4.02.12.
 • Mărfuri;
4.02.13.
 • Alte stocuri;
4.02.14.
 • Disponibilități bănești și plasamente;
4.02.15.
 • Numerar în casă și alte valori;
4.02.16.
 • Disponibil la bancă;
4.02.17.
 • Valori mobiliare de plasament;
4.02.18.
 • Alte disponibilități;
4.02.19. Terți;
4.02.20.
 • Clienți;
4.02.21.
 • Debitori;
4.02.22.
 • Decontări cu terți;
4.02.23. Alte cheltuieli;
4.02.24. Vărsăminte și prelevări din profit;
4.02.25. Pierderi;
4.02.26. Total pasiv;
4.02.27. Capital social subscris;
4.02.28.
 • Capital social vărsat;
4.02.29. Fonduri proprii;
4.02.30. Rezerve și finanțări;
4.02.31. Obligații;
4.02.32.
 • Furnizori;
4.02.33.
 • Creditori;
4.02.34.
 • Alte obligații;
4.02.35. Credite bancare și împrumuturi;
4.02.36. Profit și subvenții;
4.02.37.
 • Profit;
4.02.38.
 • Subvenții pentru acoperirea pierderilor.

Precizare: În tabelul 4.02 „Situația patrimoniului" se introduce o coloană suplimentară privind situația la 30.06.1991, corectată cu pierderile din anii 1989 și 1990, precum și cu creditele neperformante care au fost preluate (sau urmează a se prelua) de către stat și băncile comerciale, în conformitate cu H.G. nr. 447/1991.

4.03. Alte grupări ale rezultatelor financiare necesare analizei propunerii de privatizare
4.03.00.1. Venituri (exclusiv impozitul pe circulația mărfurilor);
4.03.00.2. Cheltuieli (exclusiv dobânzi);
4.03.00.3. Profit brut;
4.03.00.4. Dobânzi;
4.03.00.5. Impozit pe profit;
4.03.00.6. Profit net.

Sursa datelor:

4.03.00.1. = 4.01.06 - 4.01.12

4.03.00.2. = 4.01.11 + 4.01.15 - dobânzi bancare (cuprinse în cheltuielile financiare la poziția 4.01.10)

4.03.00.3 = 4.03.00.1 - 4.03.00.2

4.03.00.4 = dobânzile bancare incluse în cadrul cheltuielilor financiare (4.01.10), respectiv din contul 550.01

4.03.00.5 = 4.01.18

4.03.00.6 = 4.01.20 - 4.03.00.3 - 4.03.00.4 - 4.03.00.5

4.04. Alte grupări ale elementelor de patrimoniu necesare analizei propunerii de privatizare
4.04.00.1. Active curente
din care:
4.04.00.2. Disponibilități bănești;
4.04.00.3. Stocuri (în societatea comercială);
4.04.00.4. Venituri și alte sume de încasat
din care:
4.04.00.5.
 • cu termene de încasare depășite față de circuitul normal de încasare, dar pentru care există posibilități de încasare;
4.04.00.6.
 • incerte la încasare (debitori falimentari, dispăruți etc.).
4.04.00.7. Active fixe nete;
4.04.00.8. Mijloace fixe la valoarea de inventar;
4.04.00.9. Amortizare acumulată;
4.04.00.10. Alte active;
4.04.00.11. Total active;
4.04.00.12. Obligații de plăți curente;
4.04.00.13.
 • din care, cu termene depășite;
4.04.00.14. Datorie bancară curentă;
4.04.00.15. Obligații de plăți față de furnizori;
4.04.00.16. Alte obligații de plăți curente (impozite, taxe, contribuții, asigurări sociale neachitate etc.);
4.04.00.17. Datorie pe termen mediu și lung (peste un an);
4.04.00.18. Alte obligații de plăți;
4.04.00.19. Total obligații de plăți;
4.04.00.20. Capitalul social disponibil și alte fonduri (rezerve, venituri reținute din profit etc.);
4.04.00.21. Total pasive.

Sursa datelor:

4.04.00.1 = 4.04.00.2 + 4.04.00.3 + 4.04.00.4

4.04.00.2 = 4.02.15 + 4.02.16

4.04.00.3 = 4.02.06 - 4.02.11

4.04.00.4 = 4.02.11 + 4.02.17 + 4.02.18 + 4.02.20 + 4.02.21 + 4.02.22 (exclusiv capitalul social subscris dar nevărsat, respectiv soldul contului 460 „Decontări cu acționarii sau asociații")

4.04.00.7 = 4.02.03 + 4.02.04 + soldul contului 101 „Terenuri" (din contul poziției 4.02.05)

4.04.00.10 = 4.02.05 (exclusiv soldul contului 101 „Terenuri") + 4.02.23

4.04.00.11 = 4.04.00.1 + 4.04.00.7 + 4.04.00.10

sau

4.02.01 - 4.02.24 - 4.02.25 - capitalul subscris dar nevărsat (soldul contului 460 „Decontări cu acționarii sau asociații" inclus la poziția 4.02.22)

4.04.00.12 = 4.04.00.14 + 4.04.00.15 + 4.04.00.16

4.04.00.14 = Indicatorul se formează prin însumarea soldurilor conturilor de credite bancare pe termen scurt și a soldurilor conturilor de credite bancare pe termen mediu și lung nerambursate la scadență și nereeșalonate (care sunt incluse în poziția 4.02.35)

4.04.00.15 = 4.02.32

4.04.00.16 = 4.02.33 + 4.02.34

4.04.00.17 = Indicatorul se formează prin însumarea soldurilor conturilor de credite bancare pe termen mediu și lung (peste un an) neajunse la scadență (care sunt incluse în poziția 4.02.35)

4.04.00.18 = Soldul conturilor 725 și 742, care au fost incluse în pozițiile 4.02.29, respectiv 4.02.30

4.04.00.19 = 4.04.00.12 + 4.04.00.17 + 4.04.00.18

4.04.00.20 = 4.04.00.11 - 4.04.00.19

4.04.00.21 = 4.04.00.19 + 4.04.00.20

sau

4.02.26 - capitalul social subscris dar nevărsat (soldul contului 460 inclus la poziția 4.02.22) - 4.02.37

4.05.

Indicatori în mărime relativă

4.05.00.1.

Profit brut la 1 leu venituri = Profitbrut(4.03.00.3)Venituri(4.03.00.1)

4.05.00.2.

Profit net la 1 leu venituri = Profitnet(4.03.00.6)Venituri(4.03.00.1)

4.05.00.3.

Active fixe nete la 1 leu venituri = Activefixenete(4.04.00.7)Venituri(4.03.00.1)

4.05.00.4.

Active circulante la 1 leu venituri = (4.04.00.1-4.04.00.2)-(4.04.00.12-4.04.00.14)(4.03.00.1)

4.05.00.5.

Datoria la 1 leu capital social și alte fonduri = (4.04.00.14)+(4.04.00.17)(4.04.00.20)

4.05.00.6.

Profit net la 1 leu active = Profitnet(4.03.00.6)Active(4.04.00.11)

4.05.00.7.

Profit net la 1 leu capital social și alte fonduri = Profitnet(4.03.00.6)Capitalsocialsialtefonduri(4.04.00.20)

4.05.00.8.

Venituri pe un salariat = Venituri(4.03.00.1)Numarulmediudesalariati

4.05.00.9.

Profitul net pe un salariat = Profitnet(4.03.00.6)Numarulmediudesalariati

4.06. Indicele prețurilor la producția vândută de către societatea comercială
 • octombrie 1990 = 1,00
 • iunie 1991 =
 • august 1991 =
5. Opinii și alte informații pe care societatea comercială le consideră importante pentru susținerea propunerii de privatizare ca, de exemplu, perspective privind piața, retehnologizarea, profitabilitatea etc.
* * *

Societatea comercială poate stabili caracterul confidențial pentru informațiile din această anexă, în măsura în care consideră necesar acest lucru.


[modificare] Anexa Nr. 3

Conținutul dosarului
cu propunerea de privatizare prin vânzare de acțiuni, înainte de organizarea Fondurilor Proprietății Private și a Fondului Proprietății de Stat

1. O filă cu datele de identificare a societății comerciale:

Denumirea societății comerciale;
Numărul de înregistrare în registrul comerțului;
Strada și numărul;
Localitatea;
Județul;
Telefonul;
Telefaxul;
Telexul;
Sectorul / subsectorul;
Ministerul de resort.

2. O filă cu extrasul din hotărârea consiliului împuterniciților statului sau adunării generale a acționarilor, după caz, privind aprobarea propunerii de privatizare.

3. O filă cu răspunsurile la chestionarul din anexa nr. 1, referitor la propria apreciere efectuată de către societatea comercială. Răspunsurile vor fi înscrise în filă sub forma de mai jos (completându-se spațiile de sub codurile întrebărilor - de la B 1 la C 12 - cu valorile numerice atribuite fiecărui răspuns):

B 1 B 2 B 3 C 1 C 2 C 3 C 4 C 5 C 6 C 7 C 8 C 9 C 10 C 11 C 12


4. File cuprinzând informațiile pentru fundamentarea propunerii de privatizare, redate sub formă descriptivă sau tabelară. Informațiile solicitate și forma de redare sunt prevăzute în anexa nr. 2.