autentificare cu OpenID
Hotărâre pentru aprobarea Protocolului dintre Guvernul României și Consiliul Executiv Federal al Adunării Republicii Socialiste Federative Iugoslavia privind schimbul de mărfuri și servicii pe anul 1991
  • semnat: Prim-ministru, Petre Roman
Guvernul României hotărăște:

Articol unic. - Se aprobă Protocolul dintre Guvernul României și Consiliul Executiv Federal al Adunării Republicii Socialiste Federative Iugoslavia privind schimbul de mărfuri și servicii pe anul 1991, semnat la Belgrad la 20 decembrie 1990.


[modificare] Protocol între Guvernul României și Consiliul Executiv Federal al Adunării Republicii Socialiste Federative Iugoslavia privind schimbul de mărfuri și servicii pe anul 1991

Guvernul României și Consiliul Executiv Federal al Adunării Republicii Socialiste Federative Iugoslavia (denumite în continuare părți contractante), având în vedere relațiile tradiționale de prietenie dintre cele două țări și interesul de a stimula în continuare activitatea de dezvoltare a colaborării economice și tehnico-științifice reciproc avantajoase, precum și realizarea unui schimb stabil și echilibrat de mărfuri și servicii pe anul 1991, care să corespundă posibilităților reale ale economiilor naționale, conducându-se în realizarea livrărilor de mărfuri după prevederile Acordului general pentru tarife și comerț (G.A.T.T.), au convenit următoarele:
Articolul 1

Livrările de mărfuri între agenții economici din România și întreprinderile și alte persoane juridice din Republica Socialistă Federativă Iugoslavia se vor desfășura pe baza Listei de export de mărfuri și servicii din România în Republica Socialistă Federativă Iugoslavia pe anul 1991 și Listei de export de mărfuri și servicii din Republica Socialistă Federativă Iugoslavia în România pe anul 1991 (în cele ce urmează denumite liste de export), care sunt anexate la prezentul protocol și constituie parte integrantă a acestuia.

Articolul 2

Listele de export menționate la art. 1 din prezentul protocol au caracter indicativ.

Agenții economici din România și întreprinderile și alte persoane juridice din Republica Socialistă Federativă Iugoslavia vor încheia contracte privind livrările reciproce de mărfuri în cadrul listelor de export.

Obiectul livrărilor reciproce poate fi constituit și din mărfuri peste cantitățile, respectiv valorile, menționate în listele de export, precum și din mărfuri care nu sunt cuprinse în aceste liste. Părțile contractante, în conformitate cu reglementările naționale în vigoare, vor sprijini realizarea acestor livrări.

Articolul 3

Baza pentru stabilirea prețurilor mărfurilor care se vor livra, în conformitate cu prezentul protocol, între agenții economici din România și întreprinderile și alte persoane juridice din Republica Socialistă Federativă Iugoslavia o constituie prețurile de pe piețele mondiale principale, pentru aceeași marfă comparabilă din punct de vedere tehnic și calitativ.

Articolul 4

Toate plățile care se referă la exportul și importul de mărfuri și prestații de servicii din cadrul prezentului protocol se vor efectua în conformitate cu Protocolul privind lichidarea contului de cliring și trecerea la plățile în valută liber convertibilă dintre Republica Socialistă România și Republica Socialistă Federativă Iugoslavia, în vigoare, semnat în luna decembrie 1974.

Articolul 5

Agenții economici din România și întreprinderile și alte persoane juridice din Republica Socialistă Federativă Iugoslavia pot efectua reexportul mărfurilor cu consimțământul prealabil al organelor competente ale țării de origine a mărfii.

Articolul 6

Prezentul protocol va fi supus aprobării conform legislațiilor naționale ale celor două țări. El intră în vigoare la data schimbului de note prin care se confirmă că s-a îndeplinit procedura de aprobare, conform legislației naționale a fiecărei țări, însă se va aplica provizoriu de la 1 ianuarie 1991.

Prezentul protocol este valabil până la data de 31 decembrie 1991.

Încheiat la Belgrad, în ziua de 26 decembrie 1990, în două exemplare originale în limba română și limba sârbo-croată, ambele texte având aceeași valabilitate.

Pentru Guvernul României
Dr. Napoleon Pop
Pentru Consiliul Executiv Federal al Adunării Republicii Socialiste Federative Iugoslavia
Djordje Hadži-Mihailović


Lista indicativă
de export de mărfuri și servicii din România în Republica Socialistă Federativă Iugoslavia în anul 1991
Nr. crt.
Denumirea mărfii
U.M.
Cantitate sau valoare
1. Schimb de produse metalurgice
mil. $
12,0
2. Produse metalurgice
mil. $
25,0
din care:
- în contrapartidă cu cărămizi refractare magneziene
16,0
- în contrapartidă cu cărămizi silica și alte materiale refractare
9,0
3. Produse din aluminiu și cupru (schimb)
mil. $
7,0
4. Sare industrială
mii tone
50,0
5. Livrări de produse în baza convenției și contractului pe termen lung de cooperare în producție dintre Societatea „Petrolexport” București și HIP-Pancevo
mil. $
48,0
6. Livrări de produse în cadrul colaborării dintre Combinatul chimic Craiova și IH-Prahovo
mil. $
7,0
7. Livrări de produse în cadrul colaborării dintre Combinatul chimic Craiova și Zorka Sabac
mil. $
2,5
8. Sodă calcinată
mii tone
20,0
9. Materii prime și produse farmaceutice, inclusiv cosmetice
mil. $
6,0
10. Substanțe pentru protecția plantelor
mil. $
0,5
11. Diverse produse chimice
mil. $
30,0
12. Colaborare în schimburile de tractoare, mașini agricole, echipamente pentru agricultură, subansamble și piese
mil. $
7,0
13. Colaborare în industria auto
mil. $
3,5
14. Colaborare în domeniul industriei electrotehnice
mil. $
5,0
15. Colaborare în domeniul utilajelor miniere
mil. $
1,0
16. Colaborare în domeniul utilajelor energetice
mil. $
1,0
17. Cooperare în producția de biciclete, motorete și pompe de injecție
mil. $
1,0
18. Colaborare în producție și livrări reciproce de mașini-unelte și prese pentru metale
mil. $
3,0
19. Colaborare în domeniul construcțiilor și echipamentelor navale
mil. $
1,0
20. Colaborare în domeniul materialului rulant de cale ferată
mil. $
3,0
21. Colaborare și livrări reciproce de scule și aparate de măsură
mil. $
1,0
22. Rulmenți
mil. $
2,0
23. Colaborare și livrări reciproce de utilaje tehnologice, subansamble și piese
mil. $
6,0
24. Colaborare în domeniul echipamentelor de automatizare, hidraulice, pneumatice, componente și accesorii
mil. $
1,0
25. Colaborare în domeniul industriei electronice
mil. $
2,0
26. Alte produse ale industriei construcțiilor de mașini
mil. $
2,5
27. Schimb de produse ale industriei textile
mil. $
7,0
28. Schimb de produse ale industriei de prelucrare a lemnului și hârtiei
mil. $
2,0
29. Produse agroalimentare
mil. $
5,0
30. Schimb de semințe și material săditor
mil. $
0,5
31. Colaborare economică în zona de frontieră
mil. $
5,0
32. Diverse alte mărfuri
mil. $
5,0
33. Transporturi și alte servicii
mil. $
20,0


Lista indicativă
de export de mărfuri și servicii din Republica Socialistă Federativă Iugoslavia în România în anul 1991
1. Schimb de produse metalurgice
mil. $
12,0
2. Tablă cositorită
mii tone
3,0
3. Ferocrom
mii tone
1,0
4. Electrocorindon
mii tone
3,0
5. Cărbune energetic
mii tone
100,0
6. Cărămizi refractare magneziene
mii tone
20,0
7. Cărămizi silica și alte materiale refractare
mil. $
9,0
8. Produse din azbest
mil. $
1,5
9. Produse din aluminiu și cupru (schimb)
mil. $
7,0
10. Bauxită
mii tone
100,0
11. Livrări de produse în baza convenției și contractului pe termen lung de cooperare în producție dintre Societatea „Petrolexport” București și HIP-Pancevo
mil. $
48,0
12. Livrări de produse în cadrul colaborării dintre Combinatul chimic Craiova și IH-Prahovo
mil. $
7,0
13. Livrări de produse în cadrul colaborării dintre Combinatul chimic Craiova și Zorka Sabac
mil. $
2,5
14. Xantați
mil. $
2,0
15. Substanțe pentru protecția plantelor
mil. $
0,5
16. Bioxid de titan
mii tone
2,0
17. Oxid de zinc
mii tone
2,0
18. Materii prime și produse farmaceutice, inclusiv cosmetice
mil. $
6,0
19. Diverse produse chimice
mil. $
12,0
20. Colaborare în schimbul de tractoare, mașini agricole, echipamente pentru agricultură, subansamble și piese
mil. $
7,0
21. Colaborare în industria auto
mil. $
3,5
22. Colaborare în domeniul industriei electrotehnice, inclusiv acumulatori
mil. $
5,0
23. Colaborare în domeniul utilajului minier
mil. $
1,0
24. Colaborare în domeniul utilajului energetic
mil. $
1,0
25. Cooperare în producție de biciclete, motorete și pompe de injecție
mil. $
1,0
26. Colaborare în producție și livrări reciproce de mașini unelte și prese pentru metale
mil. $
3,0
27. Colaborare în domeniul construcțiilor și echipamentelor navale
mil. $
1,0
28. Colaborare în domeniul materialului rulant de cale ferată
mil. $
3,0
29. Colaborare și livrări reciproce de scule și aparate de măsură
mil. $
1,0
30. Rulmenți
mil. $
2,0
31. Colaborare și livrări reciproce de utilaje tehnologice, subansamble, piese și cisterne pentru vagoane
mil. $
6,0
32. Colaborare în domeniul echipamentelor de automatizare, hidraulice, pneumatice, componente și accesorii
mil. $
1,0
33. Colaborare în domeniul industriei electronice
mil. $
2,0
34. Alte produse ale industriei construcțiilor de mașini
mil. $
2,5
35. Schimb de produse ale industriei textile
mil. $
7,0
36. Schimb de produse ale industriei de prelucrare a lemnului și hârtiei
mil. $
2,0
37. Produse agroalimentare
mil. $
5,0
38. Schimb de semințe și material săditor
mil. $
0,5
39. Colaborare economică în zona de frontieră
mil. $
5,0
40. Diverse alte produse
mil. $
5,0
41. Transporturi și alte servicii
mil. $
20,0