autentificare cu OpenID
Hotărâre pentru aprobarea înțelegerilor privind schimbul de mărfuri și plățile între Guvernul României și Guvernul Republicii Ungare
  • semnat: Prim-ministru, Petre Roman
Guvernul României hotărăște:

Articol unic. - Se aprobă Convenția dintre Guvernul României și Guvernul Republicii Ungare privind comerțul și plățile începând cu 1 ianuarie 1991 și Protocolul dintre Guvernul României și Guvernul Republicii Ungare privind lichidarea creanțelor și obligațiilor reciproce în relațiile de plăți existente la 31 decembrie 1990, semnate la Budapesta la 23 ianuarie 1991.


[modificare] Convenție între Guvernul României și Guvernul Republicii Ungare privind comerțul și plățile începând cu 1 ianuarie 1991

Guvernul României și Guvernul Republicii Ungare, denumite în continuare părți contractante,
în dorința de a consolida, dezvolta și facilita relațiile comerciale dintre cele două țări pe baza egalității în drepturi, avantajului reciproc și a respectării principiilor din comerțul internațional,
aliniindu-se la procesele economice mondiale,
au convenit asupra următoarelor:
Articolul 1

În relațiile comerciale reciproce, țările părților contractante se vor conduce după prevederile Acordului general pentru tarife și comerț (G.A.T.T.), ale prezentei convenții, precum și ale convențiilor internaționale semnate de cele două părți contractante.

Articolul 2

Livrările reciproce de mărfuri și servicii se vor înfăptui pe baza contractelor încheiate între persoanele juridice și fizice române, care, în conformitate cu legislația română în vigoare, au dreptul de a desfășura activitate de comerț exterior, pe de o parte, și persoanele juridice și fizice ungare, care, în conformitate cu legislația ungară în vigoare, desfășoară activitate de comerț exterior, pe de altă parte, denumite în continuare subiecți.

Părțile contractante consideră posibilă și încheierea de înțelegeri de lungă durată între subiecții din cele două țări.

Articolul 3

Începând cu 1 ianuarie 1991, subiecții vor încheia contracte pentru livrări de mărfuri și servicii la prețurile pieței mondiale, în devize convertibile convenite între ei și cu respectarea uzanțelor din comerțul internațional.

Pe lângă comerțul desfășurat în devize convertibile, subiecții pot să realizeze și alte forme folosite în comerțul internațional, în conformitate cu legislația în vigoare în țările părților contractante.

Articolul 4

Plățile între cele două țări, începând cu 1 ianuarie 1991, se vor efectua în devize liber convertibile.

Articolul 5

Organele competente din țările părților contractante pot încheia înțelegeri separate privind plățile aferente operațiunilor necomerciale și altor domenii de interes reciproc.

Articolul 6

Banca Română de Comerț Exterior și Banca Națională Ungară, în termen de 30 de zile după semnarea prezentei convenții, vor încheia o înțelegere privind modalitățile și tehnicile bancare necesare efectuării plăților între cele două țări după 1 ianuarie 1991.

Articolul 7

Părțile contractante vor sprijini, potrivit competenței lor, realizarea formelor de cooperare și specializare în producție dintre subiecții lor economici.

Articolul 8

Părțile contractante vor sprijini schimburile de informații privind legislația celeilalte țări referitoare la activitatea de comerț exterior, financiar-bancară, investiții, impozitare, asigurări, transporturi, dreptul muncii etc.

Articolul 9

În vederea realizării obiectivelor prezentei convenții, părțile contractante înființează o comisie mixtă, formată din reprezentanții părților contractante. Comisia se întrunește într-una din țările părților contractante, alternativ, cel puțin o dată pe an.

Obiectivele comisiei vor fi, în principal:

  • examinează modul de realizare a celor stabilite prin prezenta convenție și elaborează recomandările necesare atingerii scopului convenției;
  • desfășoară schimb de informații cu privire la prevederile și eventualele modificări intervenite în legislația țărilor părților contractante;
  • creează condiții pentru schimbul de informații privind colaborarea în domeniile: comerț, industrie, agricultură și alte sectoare economice;
  • examinează măsurile necesare pentru sprijinirea și dezvoltarea în continuare a relațiilor economice și comerciale dintre cele două țări, care fac obiectul prezentei convenții.
Articolul 10

Prezenta convenție se completează cu Protocolul dintre Guvernul României și Guvernul Republicii Ungare privind lichidarea creanțelor și obligațiilor reciproce în relațiile de plăți existente la 31 decembrie 1990, încheiat între părțile contractante, care se va semna concomitent cu aceasta.

Articolul 11

Prezenta convenție intră în vigoare în ziua în care părțile contractante comunică reciproc, pe cale diplomatică, aprobarea acesteia în conformitate cu legislația părților contractante.

Convenția rămâne în vigoare pentru o perioadă de 5 ani; în măsura în care nici una dintre părțile contractante nu o denunță în formă notificată, cu 6 luni înainte de expirarea convenției, valabilitatea prezentei convenții se prelungește în mod automat pentru perioade de câte un an.

Prezenta convenție a fost semnată la Budapesta în ziua de 23 ianuarie 1991, în două exemplare, fiecare în limbile română și maghiară, ambele texte având aceeași valabilitate.

În numele Guvernului României
Constantin Fota,
ministrul comerțului și turismului
În numele Guvernului Republicii Ungare
Béla Kádár,
ministrul relațiilor economice internaționale


[modificare] Protocol între Guvernul României și Guvernul Republicii Ungare privind lichidarea creanțelor și obligațiilor reciproce în relațiile de plăți existente la 31 decembrie 1990
Având în vedere expirarea valabilității Acordului dintre Guvernul Republicii Socialiste România și Guvernul Republicii Populare Ungare privind schimburile de mărfuri și plățile în perioada 1986-1990, semnat la 22 octombrie 1985, precum și trecerea, începând cu 1 ianuarie 1991, la decontarea în devize convertibile, Guvernul României și Guvernul Republicii Ungare, denumite în continuare părți contractante, au convenit asupra următoarelor:
Articolul 1

Decontările reciproce se vor efectua, după 1 ianuarie 1991, în baza Convenției dintre Guvernul României și Guvernul Republicii Ungare privind comerțul și plățile începând cu 1 ianuarie 1991.

Articolul 2

În conformitate cu prevederile prezentului protocol, subiecții economici din țările părților contractante vor conveni, până la 31 ianuarie 1991, modul de reglementare a realizării contractelor încheiate în ruble transferabile, cu termene de livrare după 31 decembrie 1990.

Articolul 3

Soldul balanței de plăți în ruble transferabile, existent la 31 decembrie 1990, între țările părților contractante va fi transferat din contul curent de la Banca Internațională de Colaborare Economică într-un cont separat de lichidare, care va fi deschis în acest scop la Banca Română de Comerț Exterior și la Banca Națională Ungară, denumite în continuare bănci.

Contul de lichidare va fi ținut în ruble transferabile, iar condițiile de funcționare, comisioane, speze bancare, dobânzi etc. se vor stabili printr-o înțelegere între bănci, în termen de 30 de zile de la semnarea prezentului protocol.

Articolul 4

În contul de lichidare se decontează livrările restante din perioada anterioară, care trebuie sa fie derulate cel târziu până la 31 ianuarie 1991, precum și alte obligații și creanțe scadente până la 31 decembrie 1990, la prețurile în vigoare în ruble transferabile și în condițiile contractelor încheiate.

Soldul contului de lichidare va fi confirmat între bănci până la 31 martie 1991.

Articolul 5

Echilibrarea soldului contului de lichidare se va efectua până la 30 iunie 1991, prin livrări de mărfuri, în ruble transferabile, la prețurile contractuale ale anului 1990.

După stabilirea coeficientului de transformare a rublelor transferabile în devize convertibile, partea debitoare va examina solicitările părții creditoare de utilizare parțială a soldului existent pentru efectuarea unor plăți ale sale pe teritoriul părții debitoare.

Articolul 6

Contul de lichidare se va încheia de către cele două bănci până la 15 iulie 1991, urmând ca soldul final al acestui cont să fie confirmat până la 31 august 1991.

Articolul 7

Soldul astfel determinat va fi transformat din ruble transferabile în devize convertibile până la 1 septembrie 1991, pe baza unui coeficient ce va fi convenit de către organele competente din țările părților contractante până la 28 februarie 1991, pe baza metodologiei stabilite în „Aide-memoire”, semnat de către acestea.

Suma în devize convertibile rezultată va fi achitată de către partea debitoare printr-un transfer unic în devize convertibile până la 1 octombrie 1991 sau se va constitui în credit acordat părții debitoare, rambursabil până la 31 decembrie 1991, ale cărui condiții se vor conveni de către bănci până la 15 iulie 1991.

În cazul rambursării prin transfer unic, partea debitoare va plăti o dobândă, începând cu 1 iulie 1991 până la data efectuării transferului, în condițiile existente pe piața internațională a creditelor.

Articolul 8

Banca Română de Comerț Exterior și Banca Națională Ungară vor conveni, în termen de 30 de zile de la semnarea prezentului protocol, modalitatea tehnică de realizare a acestuia.

Articolul 9

Prezentul protocol face parte integrantă din Convenția dintre Guvernul României și Guvernul Republicii Ungare privind comerțul și plățile începând cu 1 ianuarie 1991.

Articolul 10

Prezentul protocol intră în vigoare la data semnării lui și se aplică începând cu 1 ianuarie 1991, rămânând valabil până la completa lichidare a tuturor obligațiilor rezultate din acesta.

Prezentul protocol a fost semnat la Budapesta în ziua de 23 ianuarie 1991, în două exemplare originale, fiecare în limbile română și maghiară, ambele texte având aceeași valabilitate.

În numele Guvernului României
Constantin Fota,
ministrul comerțului și turismului
În numele Guvernului Republicii Ungare
Béla Kádár,
ministrul relațiilor economice internaționale