autentificare cu OpenID
Hotărâre pentru aprobarea unor înțelegeri privind schimbul de mărfuri și plățile între Guvernul României și Guvernul Republicii Populare Socialiste Albania
  • semnat: Prim-ministru, Petre Roman
Guvernul României hotărăște:

Articol unic. - Se aprobă Acordul dintre Guvernul României și Guvernul Republicii Populare Socialiste Albania privind schimbul de mărfuri și plățile pe perioada 1991-1993 și Protocolul dintre Guvernul României și Guvernul Republicii Populare Socialiste Albania privind schimbul de mărfuri și plățile pentru anul 1991, semnate la București la 27 decembrie 1990.


[modificare] Acord între Guvernul României și Guvernul Republicii Populare Socialiste Albania privind schimbul de mărfuri și plățile pe perioada 1991-1993

Guvernul României și Guvernul Republicii Populare Socialiste Albania,
animate de dorința comună de a dezvolta, consolida și facilita relațiile comerciale dintre cele două țări pe perioada 1991-1993, pe baza principiilor egalității în drepturi și avantajului reciproc,
au convenit următoarele:
Articolul 1

Schimbul de mărfuri, prestările de servicii și efectuarea plăților reciproce dintre România și Republica Populară Socialistă Albania, care sunt stabilite în articolele prezentului acord, începând cu 1 ianuarie 1991, se vor efectua prin conturi de cliring exprimate în dolari S.U.A. și în conformitate cu regulile practicate în comerțul internațional și cu legislația valutară și alte dispoziții în vigoare în cele două țări.

Articolul 2

Ambele părți își vor acorda reciproc tratamentul clauzei națiunii celei mai favorizate în domeniul vamal și pentru alte taxe, reguli și formalități în legătură cu exporturile și importurile mărfurilor.

Cele de mai sus nu se vor aplica:

a) avantajelor acordate sau care s-ar putea acorda, de către oricare dintre cele două părți, țărilor vecine, în scopul facilitării comerțului dintre ele;
b) avantajelor pe care una dintre părți le-ar putea acorda în viitor țărilor participante la o uniune vamală, zonă de liber schimb și grupărilor economice regionale.
Articolul 3

Ambele părți vor acționa activ, în continuare, pentru dezvoltarea pe o perioadă de lungă durată a relațiilor comerciale bilaterale, menținând permanent echilibrul schimbului de mărfuri și al plăților.

Articolul 4

Schimburile de mărfuri dintre România și Republica Populară Socialistă Albania, pe perioada 1 ianuarie 1991 până la 31 decembrie 1993, se vor efectua prin conturile de cliring exprimate în dolari S.U.A., în conformitate cu nomenclatorul de mărfuri și cantitățile respective, care se vor stabili prin listele protocoalelor anuale „A” (exportul mărfurilor din România în Republica Populară Socialistă Albania) și „B” (exportul mărfurilor din Republica Populară Socialistă Albania în România), care vor avea caracter indicativ.

Articolul 5

În baza acestui acord vor fi încheiate protocoalele anuale privind schimbul de mărfuri și plățile.

Protocoalele anuale vor fi încheiate cel mai târziu cu 3 luni înaintea anului în care intră în vigoare protocolul, având întotdeauna în vedere respectarea echilibrului schimbului de mărfuri și al plăților.

Articolul 6

Livrările reciproce de mărfuri prevăzute la art. 4 din prezentul acord și în protocoalele anuale privind schimburile de mărfuri și plățile se vor efectua pe baza contractelor separate încheiate între agenții economici autorizați să desfășoare activități de comerț exterior în România și întreprinderile de comerț exterior din Republica Populară Socialistă Albania.

Contractele vor fi semnate pe baza protocoalelor anuale privind schimbul de mărfuri și plățile și vor cuprinde:

a) contingentele mărfurilor din listele „A” și „B”, pentru care economiile naționale din ambele țări au interes prioritar;
b) mărfurile cerute și oferite reciproc, pentru care sunt interesați subiecții economici din cele două țări, autorizați să desfășoare activități de comerț exterior;
c) tranzacții de barter și alte schimburi comerciale care se vor conveni între subiecții autorizați să desfășoare activități de comerț exterior în cele două țări.
Articolul 7

Plățile reciproce pentru contractele ce se vor realiza în conformitate cu art. 6 al acestui acord vor fi efectuate, după cum urmează:

a) pentru livrările de mărfuri conform art. 6 lit. a), precum și pentru prestările de servicii respective se vor efectua prin conturi de cliring exprimate în dolari S.U.A.;
b) pentru livrările de mărfuri conform art. 6 lit. b), precum și pentru prestările de servicii respective se vor efectua prin conturi de cliring separate exprimate în dolari S.U.A.;
c) pentru livrările de mărfuri conform art. 6 lit. c), precum și pentru prestările de servicii respective se vor efectua prin conturi de cliring separate exprimate în dolari S.U.A.
Articolul 8

Prețurile mărfurilor și prestărilor de servicii care fac obiectul schimburilor dintre cele două țări în cadrul acestui acord vor fi stabilite în dolari S.U.A. prin contractele ce se vor încheia de subiecții economici autorizați să desfășoare activități de comerț exterior, pe baza prețurilor piețelor mondiale principale pentru aceeași marfă comparabilă din punct de vedere tehnic și calitativ.

Articolul 9

Mărfurile care vor fi livrate în cadrul acestui acord vor putea fi reexportate într-o terță țară numai cu acordul scris al vânzătorului.

Articolul 10

Plățile pentru mărfurile care se vor livra în cadrul prezentului acord și celelalte plăți, care au legătură cu livrarea mărfurilor, se vor efectua prin conturi de cliring exprimate în dolari S.U.A., în România de către Banca Română de Comerț Exterior și în Republica Populară Socialistă Albania de către Banca Statului Albanez.

Ambele bănci, în fiecare an, în perioada de valabilitate a prezentului acord, își vor deschide reciproc conturi de cliring exprimate în dolari S.U.A. conform art. 1 lit. a), b) și c), nepurtătoare de dobânzi până la limita creditului tehnic de 2,7 milioane dolari, fără speze și comisioane.

Pentru partea ce depășește limita creditului tehnic de 2,7 milioane dolari S.U.A. se va aplica o dobândă de 3% pe an, calculată pe perioada de depășire, și se va plăti de partea debitoare, părții creditoare, în luna ianuarie a anului viitor, trecând-o în contul de cliring exprimat în dolari S.U.A. cu data valutară 31 decembrie a anului respectiv.

Cele două bănci vor efectua plățile fără a lua în considerare soldul conturilor de cliring exprimate în dolari S.U.A. la data respectivă.

Soldul conturilor de cliring exprimate în dolari S.U.A., care va rezulta la sfârșitul fiecărui an, va fi pus de acord de către cele două bănci până la 28 februarie al anului viitor, după înregistrarea operațiunilor efectuate de ele până la 31 decembrie.

Soldul care va rezulta la 31 decembrie al anului respectiv și confirmat după încheierea operațiunilor de către băncile din ambele țări va fi ținut în conturi separate și se va lichida de către partea debitoare până la 30 iunie al anului curent prin livrări de mărfuri din contractele nerealizate până la 31 decembrie al anului trecut și prin alte mărfuri suplimentare convenite între cele două țări.

Asupra acestui sold va fi calculată o dobândă anuală de 3% pentru perioada de la 1 ianuarie până la 31 martie și de 6% pentru perioada de la 31 martie până la 30 iunie.

Soldul rămas la 30 iunie va trece în contul de cliring al anului curent.

Articolul 11

Plățile necomerciale reciproce vor fi efectuate conform unui acord separat, care se va încheia între ministerele de finanțe ale celor două țări, în termen de până la 60 de zile de la data semnării prezentului acord.

Articolul 12

Soldul conturilor de cliring exprimate în dolari S.U.A., care va rezulta la sfârșitul perioadei de valabilitate a acestui acord, va fi lichidat de partea debitoare prin livrări de mărfuri până la 30 iunie 1994, în conturile prevăzute în prezentul acord.

Cele două părți se vor întâlni și vor conveni măsurile corespunzătoare de lichidare a soldului rămas la 30 iunie 1994.

Articolul 13

Banca Română de Comerț Exterior și Banca Statului Albanez se vor înțelege și vor semna un aranjament bancar asupra modalităților tehnice de efectuare a plăților și a altor operațiuni bancare, în termen de până la 60 de zile de la data semnării prezentului acord.

Articolul 14

Reprezentanții celor două ministere de comerț exterior se vor întâlni, alternativ, la Tirana și la București pentru a examina realizarea prezentului acord, a îndeplinirii prevederilor protocolului comercial pe anul respectiv și luarea măsurilor necesare.

Articolul 15

Subiecții economici din cele două țări, la semnarea contractelor, pot apela la „Regulile privind livrările de mărfuri și plățile între întreprinderile de comerț exterior din Republica Socialistă România și întreprinderile de comerț exterior din Republica Populară Socialistă Albania” din 5 decembrie 1985, în cazul în care nu convin alte forme și prevederile acestor reguli sunt în interesul lor.

Articolul 16

Prezentul acord va intra în vigoare după aprobarea lui de către organele competente ale fiecărei țări, la data la care părțile își vor notifica una alteia, pe cale diplomatică, această aprobare și va fi valabil de la 1 ianuarie 1991 până la 31 decembrie 1993.

Dispozițiile prezentului acord vor fi valabile și după 31 decembrie 1993, pentru contractele încheiate în cadrul acestuia, dar neexecutate până a expirarea valabilității lui.

Întocmit și semnat la București, la data de 27 decembrie 1990, în două exemplare originale, fiecare în limba română și în limba albaneză, ambele texte fiind egal autentice.

Pentru Guvernul României
Constantin Fota
Pentru Guvernul Republicii Populare Socialiste Albania
Shane Korbeci


[modificare] Protocol între Guvernul României și Guvernul Republicii Populare Socialiste Albania privind schimbul de mărfuri și plățile pentru anul 1991
Guvernul României și Guvernul Republicii Populare Socialiste Albania, pe baza art. 5 din Acordul dintre Guvernul României și Guvernul Republicii Populare Socialiste Albania privind schimbul de mărfuri și plățile pe perioada 1991-1993, semnat la București la 27 decembrie 1990, au convenit următoarele:
Articolul 1

Schimburile de mărfuri între România și Republica Populară Socialistă Albania pe perioada 1 ianuarie 1991 până la 31 decembrie 1991 se vor efectua conform listelor „A/1991” (exportul mărfurilor din România în Republica Populară Socialistă Albania) și „B/1991'” (exportul mărfurilor din Republica Populară Socialistă Albania în România) în conformitate cu art. 4 din Acordul dintre Guvernul României și Guvernul Republicii Populare Socialiste Albania privind schimbul de mărfuri și plățile pe perioada 1991-1993, semnat la București la 27 decembrie 1990, anexe la prezentul protocol și care fac parte integrantă din acesta.

Articolul 2

Livrările reciproce de mărfuri prevăzute la art. 1 al prezentului protocol se vor efectua pe baza contractelor încheiate între agenții economici autorizați să desfășoare activități de comerț exterior în România și întreprinderile de comerț exterior din Republica Populară Socialistă Albania.

De asemenea, subiecții economici autorizați să desfășoare activități de comerț exterior din cele două țări pot încheia contracte pentru livrările de mărfuri care nu sunt cuprinse în listele de mărfuri „A/1991” și „B/1991” în conformitate cu art. 6 al acordului mai sus menționat.

Contractele se pot încheia pentru perioade mai mari de un an în cazul în care aceasta este cerută de natura și specificul mărfurilor.

Articolul 3

Prețurile mărfurilor care vor face obiectul schimburilor dintre cele două țări, în anul 1991, se vor stabili în dolari S.U.A., în contractele care se vor semna de subiecții economici autorizați să desfășoare activități de comerț exterior, pe baza prețurilor de pe piețele mondiale principale pentru aceeași marfă comparabilă din punct de vedere tehnic și calitativ.

Articolul 4

Plățile pentru livrările de mărfuri și alte plăți ce se vor realiza în cadrul prezentului protocol vor fi efectuate de către Banca Română de Comerț Exterior și Banca Statului Albanez pe baza Acordului dintre Guvernul României și Guvernul Republicii Populare Socialiste Albania privind schimbul de mărfuri și plățile pe perioada 1991-1993, semnat la București la 27 decembrie 1990.

Articolul 5

Pentru alte probleme care nu sunt menționate în acest protocol se aplică prevederile Acordului dintre Guvernul României și Guvernul Republicii Populare Socialiste Albania privind schimbul de mărfuri și plățile pe perioada 1991-1993, semnat la București la 27 decembrie 1990.

Articolul 6

Prezentul protocol va intra în vigoare după aprobarea lui de către organele competente ale fiecărei țări, la data la care părțile își vor notifica una alteia, pe cale diplomatică, această aprobare și va fi valabil de la 1 ianuarie 1991 până la 31 decembrie 1991.

Dispozițiile prezentului protocol vor fi valabile și după 31 decembrie 1991 pentru contractele încheiate în baza acestuia, dar care nu au fost realizate până la 31 decembrie 1991.

Întocmit și semnat la București, la 27 decembrie 1990, în două exemplare originale, fiecare în limba română și în limba albaneză, ambele texte fiind egal autentice.

Pentru Guvernul României
Constantin Fota
Pentru Guvernul Republicii Populare Socialiste Albania
Shane Korbeci


Lista „A/1991"
a mărfurilor de export din România în Republica Populară Socialistă Albania
Nr. crt.
Denumirea mărfii
U.M.
Cantitate sau valoare
1. Tablă din oțel
tone
1.500
2. Oțel beton
tone
2.000
3. Profile din oțel
tone
1.400
4. Cabluri din oțel
tone
1.500
5. Țevi din oțel
tone
6.000
6. Țevi extracție
tone
1.350
7. Burlane de tubaj
tone
3.500
8. Tije de pompare
mii $
800
9. Anvelope
mii garn.
15
10. Furtunuri din cauciuc
mii $
300
11. Carbid
tone
400
12. Clorură de calciu
tone
60
13. Bicromat de sodiu
tone
210
14. Lindan
tone
25
15. Formaldehidă
tone
1.000
16. Dicetilftalat
tone
200
17. Tetraclorură de carbon
tone
26
18. Percloretilenă
tone
40
19. Fenol tehnic
tone
100
20. Bicarbonat de sodiu
tone
300
21. Folie de polietilenă
tone
500
22. Silicagel
tone
2
23. Fibre poliester tip bumbac
tone
500
24. Fibre poliamidice
tone
90
25. Fire acrilice
tone
60
26. Fire pentru perdele
tone
19
27. Medicamente
mii $
300
28. Uleiuri minerale
tone
600
29. Hârtie de scris și ambalaj
tone
250
30. Carton duplex
tone
100
31. Carton velin
tone
450
32. Saci hârtie
mii buc.
500


Lista „B/1991"
a mărfurilor de export din Republica Populară Socialistă Albania în România
Nr. crt.
Denumirea mărfii
U.M.
Cantitate sau valoare
1. Minereu de crom 42%
mii tone
12
2. Concentrat de crom
mii tone
11
3. Ferocrom
tone
2.000
4. Energie electrică
mil. KWh
100
5. Cărbune energetic
mii tone
300
8. Bitum de petrol
tone
1.000
7. Sulf
tone
1.000
8. Sârmă de cupru de 7,2 mm
tone
200
9. Sârmă și conductori din cupru
mii $
2.000
10. Conductori emailați din cupru
mii $
1.300