autentificare cu OpenID
Hotărâre pentru aprobarea unor înțelegeri între Guvernul României și Guvernul Republicii Moldova privind colaborarea economică și schimburile comerciale
  • semnat: Prim-ministru, Petre Roman
Guvernul României hotărăște:

Articol unic. - Se aproba Acordul dintre Guvernul României și Guvern Republicii Moldova cu privire la colaborarea economică și schimburile comerciale, precum și Acordul dintre Guvernul României și Guvernul Republicii Moldova privind înființarea Comisiei interguvernamentale de colaborare economică, comercială și tehnico-științifică, ambele documente semnate la 6 august 1991.


[modificare] Acord între Guvernul României și Guvernul Republicii Moldova cu privire la colaborarea economică și schimburile comerciale

Guvernul României și Guvernul Republicii Moldova, denumite în continuare părți,
recunoscând importanța deosebită a dezvoltării relațiilor economice și comerciale,
tinzând să adâncească relațiile de bună vecinătate dintre România și Republica Moldova,
luând în considerare schimbările profunde care au loc în viața economică a României și Republicii Moldova,
conducându-se, în relațiile economice și comerciale, după principiile egalității în drepturi, avantajului reciproc și dreptului internațional,
s-au înțeles asupra următoarelor:
Articolul 1

Părțile vor acționa pentru promovarea și extinderea continuă a colaborării economice și a schimburilor comerciale, pe baza egalității în drepturi și a avantajului reciproc, în scopul satisfacerii cât mai depline a cerințelor economiilor lor naționale și al ridicării bunăstării locuitorilor din România și Republica Moldova.

Părțile, în conformitate cu legislația lor în vigoare, vor contribui la dezvoltarea colaborării economice în toate domeniile de interes reciproc. În acest scop, părțile vor stimula lărgirea cooperării în producție, crearea de organizații, întreprinderi și societăți mixte, realizarea de investiții reciproce de capital, precum și a altor forme moderne de colaborare, practicate în economia mondială.

Părțile convin, de asemenea, să constituie o comisie mixtă interguvernamentală de colaborare economică, comercială și tehnico-științifică, ale cărei atribuții și modalități de lucru se stabilesc printr-un acord separat.

Articolul 2

Participanții la relațiile economice externe ai părților, denumiți în continuare agenți economici, având în vedere că, începând cu 1 ianuarie 1991, în relațiile reciproce s-a trecut la decontări și plăți în valută liber convertibilă, vor aplica prețurile mondiale și se vor conduce după principiile adoptate în comerțul internațional și practica financiară în întregul complex al relațiilor economico-comerciale între România și Republica Moldova, în conformitate cu legislația în vigoare a părților.

Decontările în baza prezentului acord se pot efectua în oricare din formele existente în practica bancară internațională.

Articolul 3

În scopul realizării relațiilor economico-comerciale, volumele și nomenclatorul de mărfuri și servicii acordate de ambele părți vor fi stabilite, în marea lor majoritate, prin liste indicative de livrări convenite și reciproc corelate, de regulă, pentru fiecare an.

Părțile vor crea condiții necesare pentru încheierea și realizarea de contracte pentru livrarea de mărfuri și acordarea de servicii, în conformitate cu alineatul anterior al prezentului articol.

Cumpărarea de mărfuri și acordarea de servicii, conform listelor indicative, se vor realiza de către agenții economici ai uneia dintre părți, cu acoperirea valorii lor de către subiecții celeilalte părți, pe seama sumelor încasate din exportul de mărfuri și acordarea de servicii.

Nomenclatorul și volumele de mărfuri și servicii care se realizează în baza listelor convenite de livrări reciproc corelate se stabilesc printr-un protocol încheiat, de către părți, până la 30 septembrie al anului curent pentru fiecare an calendaristic următor. Listele convenite pot fi completate și precizate pe parcursul anului, cu acordul scris al părților.

Articolul 4

Decontările pentru livrarea de mărfuri și acordarea de servicii, prevăzute în art. 3 din prezentul acord, se efectuează prin băncile împuternicite de către fiecare parte, care vor deschide, în acest scop, conturi speciale. Băncile respective vor încheia, în termen de o lună de la data semnării prezentului acord, o convenție interbancară privind modalitatea de efectuare a decontărilor menționate și facilitățile acordate reciproc, inclusiv un credit tehnic.

Articolul 5

Pentru toate tipurile de operațiuni necomerciale, plățile se vor reglementa în valută liber convertibilă, în conformitate cu legislația în vigoare a părților, cu excepția cazurilor în care părțile convin altfel prin organele lor competente.

Articolul 6

Agenții economici ai părților, pe bază de înțelegere reciprocă, pot încheia contracte pentru livrarea de mărfuri și acordarea de servicii, care nu sunt cuprinse în listele indicative sau peste volumele convenite în listele indicative, inclusiv contracte pe termen lung, în special pentru livrări de mărfuri cu ciclu lung de fabricație, în cazul realizării înțelegerii privind prețurile și alte condiții comerciale.

Părțile, prin organele lor competente, vor acorda sprijin agenților economici la realizarea activității economice externe, inclusiv la eliberarea de autorizații pentru livrarea de mărfuri și acordarea de servicii, cu respectarea prevederilor legislației părților.

Articolul 7

Mărfurile care se livrează în conformitate cu prezentul acord pot fi reexportate în terțe țări numai cu acordul prealabil, scris, al exportatorului.

Articolul 8

Pentru examinarea stadiului îndeplinirii prezentului acord, reprezentanții împuterniciți ai părților se vor întâlni, alternativ, la București și Chișinău și, în cazul în care va fi necesar, vor lua măsuri corespunzătoare.

Articolul 9

Pe bază de înțelegere între părți, în prezentul acord se pot efectua modificări sau completări.

Articolul 10

Prezentul acord se încheie pe o perioadă nelimitată și va intra în vigoare la data când părțile vor comunica reciproc că au fost îndeplinite toate cerințele legale pentru intrarea lui în vigoare.

Prezentul acord poate fi reziliat prin notificare de oricare dintre părți. În acest caz, acordul își pierde valabilitatea după expirarea a 6 luni de la data notificării privind rezilierea.

Contractele încheiate în cadrul prezentului acord, dar neexecutate în perioada valabilității sale, vor fi îndeplinite în conformitate cu prevederile prezentului acord.

Încheiat la Chișinău la 6 august 1991, în două exemplare originale în limba română, ambele texte fiind egal autentice.

Pentru Guvernul României
Petre Roman
Pentru Guvernul Republicii Moldova
Valeriu Muravschi


[modificare] Acord între Guvernul României și Guvernul Republicii Moldova privind înființarea Comisiei interguvernamentale de colaborare economică, comercială și tehnico-științifică

Guvernul României și Guvernul Republicii Moldova, denumite mai jos părți,
animate de dorința de a dezvolta și promova colaborarea economică, comercială și tehnico-științifică dintre ele,
pe baza principiilor egalității în drepturi și avantajului reciproc,
în conformitate cu prevederile art. 1 din Acordul dintre Guvernul României și Guvernul Republicii Moldova cu privire la colaborarea economică și schimburile comerciale, din 6 august 1991,
au convenit asupra următoarelor:
Articolul 1

Părțile înființează Comisia interguvernamentală de colaborare economică, comercială și tehnico-științifică, denumită în continuare comisia mixtă.

Articolul 2

Părțile vor desemna reprezentanții lor în comisia mixtă și anume președinți, vicepreședinți, secretari și membri.

Articolul 3

Pornind de la direcțiile principale ale dezvoltării economico-sociale ale celor două țări, acestea vor încuraja și își vor acorda reciproc facilitățile necesare pentru dezvoltarea colaborării economice, comerciale și tehnico-științifice în domeniile de interes reciproc.

Părțile vor dezvolta și promova colaborarea economică, comercială și tehnico-științifică, în principal, prin următoarele forme:

  • elaborarea unor programe curente și de lungă durată privind dezvoltarea colaborării economice, comerciale și tehnico- științifice în domenii de interes reciproc;
  • construirea de noi obiective economice, lărgirea și modernizarea unor obiective, linii și instalații existente, prin livrări de utilaje și echipamente necesare, acordarea de asistență tehnică și pregătirea de personal pentru obiectivele care se realizează în cadrul acestui acord;
  • crearea de organizații, întreprinderi și societăți mixte, realizarea de investiții reciproce de capital, precum și a altor forme moderne de colaborare, practicate în economia mondială;
  • extinderea schimbului de experiență, de cunoștințe și documentație tehnică, de licențe și tehnologie în diferite domenii de interes reciproc, pentru îmbunătățirea proceselor tehnologice existente și introducerea în producție a proceselor tehnologice noi;
  • promovarea schimburilor comerciale reciproc avantajoase între agenții economici ai părților, prin sprijinirea acestora la încheierea de contracte pe termen lung, în special pentru livrări de mărfuri cu ciclu lung de fabricație, precum și la obținerea de autorizații pentru livrarea de mărfuri și acordarea de servicii, cu respectarea prevederilor legislației părților.

Domeniile și formele de colaborare mai sus-menționate nu exclud posibilitatea colaborării în alte domenii și în alte forme, asupra cărora cele două părți vor cădea de acord.

Articolul 4

Comisia mixtă are următoarele sarcini principale:

  • urmărirea modului de realizare în practică a prevederilor prezentului acord;
  • efectuarea schimbului de informații necesare și examinarea stadiului de îndeplinire a acțiunilor și obiectivelor în curs de realizare;
  • analizarea, inițierea, sprijinirea și promovarea de noi acțiuni care să ducă la dezvoltarea colaborării economice, comerciale și tehnico-științifice dintre cele două părți;
  • examinarea modului de îndeplinire și luarea de măsuri concrete, necesare pentru realizarea prevederilor din protocoalele, convențiile, programele și contractele încheiate pe baza acestui acord sau a altor înțelegeri bilaterale privind colaborarea economică, comercială și tehnico-științifică dintre cele două părți.
Articolul 5

Prezentul acord se va transpune în practică prin încheierea de protocoale, convenții, programe și contracte între organele, organizațiile, întreprinderile și agenții comerciali ai celor două părți, prin care se vor stabili obiectivele și condițiile concrete de colaborare, de livrare și alte obligații reciproce.

Articolul 6

Comisia mixtă se întrunește în sesiuni ordinare, de regulă o dată pe semestru, alternativ în România și Republica Moldova. Sesiunile sunt prezidate de președintele în comisia mixtă a părții gazdă.

Data și ordinea de zi a sesiunii comisiei mixte se convin, în principiu, prin protocolul sesiunii anterioare și se vor preciza cu cel puțin o lună înainte de întrunirea sesiunii, pe baza propunerilor prezentate de președinții celor două părți în comisia mixtă.

Cele două părți își vor comunica, cu cel puțin 10 zile înaintea începerii lucrărilor sesiunii, componența delegațiilor lor.

La sesiunile comisiei mixte pot participa, în funcție de necesități, experți și personal tehnic din România și Republica Moldova.

În vederea analizării stadiului îndeplinirii înțelegerilor realizate în comisia mixtă sau pentru pregătirea sesiunilor, părțile pot organiza întâlniri de lucru ale președinților, vicepreședinților sau secretarilor părților în comisia mixtă.

Articolul 7

Rezultatele lucrărilor sesiunilor comisiei mixte se vor consemna în protocoalele sesiunilor comisiei mixte, care vor intra în vigoare în conformitate cu legislația părților.

Articolul 8

Comisia mixtă poate să constituie, în caz de necesitate, organe permanente sau temporare de lucru, cum sunt subcomisiile și grupele de lucru, care își vor desfășura activitatea sub conducerea acesteia.

Articolul 9

Protocoalele și celelalte documente ale sesiunii comisiei mixte și ale organelor sale de lucru se întocmesc în câte două exemplare originale, în limba română, ambele texte fiind egal autentice.

Articolul 10

Prezentul acord poate fi modificat sau completat cu acordul scris al celor două părți.

Toate cheltuielile ocazionate de organizarea și desfășurarea sesiunilor comisiei mixte, ale organelor sale de lucru permanente sau temporare le va suporta, pe bază de reciprocitate, partea organizatoare.

Cheltuielile privind transportul participanților până la locul desfășurării întâlnirilor, menționate mai sus, vor fi suportate de partea care trimite reprezentanții săi la întâlnirile respective.

Articolul 11

Prezentul acord se încheie pe o perioadă nelimitată și va intra în vigoare la data când părțile vor comunica reciproc că au fost îndeplinite toate cerințele legale pentru intrarea lui în vigoare.

Prezentul acord poate fi reziliat prin notificare de oricare dintre părți. În acest caz, acordul își pierde valabilitatea după expirarea a 6 luni de la data notificării privind rezilierea.

Încheiat la Chișinău la 6 august 1991, în două exemplare originale în limba română, ambele texte fiind egal autentice.

Din partea Guvernului României
Constantin Fota
Din partea Guvernului Republicii Moldova
Constantin Tampiza