autentificare cu OpenID
Hotărâre pentru aprobarea unor înțelegeri între Guvernul României și Guvernul U.R.S.S. privind schimbul de mărfuri și plățile reciproce
 • semnat: Prim-ministru, Petre Roman
Guvernul României hotărăște:

Articol unic. - Se aprobă Acordul dintre Guvernul României și Guvernul Uniunii Republicilor Sovietice Socialiste privind trecerea la noul mecanism al relațiilor economice între România și U.R.S.S., semnat la 30 noiembrie 1990, Acordul dintre Guvernul României și Guvernul Uniunii Republicilor Sovietice Socialiste privind colaborarea comercial-economică în 1991, semnat la 20 decembrie 1990, precum și schimbul de scrisori efectuat la 29 martie 1991, ca parte integrantă a acestui acord.


[modificare] Acord între Guvernul României și Guvernul Uniunii Republicilor Sovietice Socialiste privind trecerea la noul mecanism al relațiilor economice între România și U.R.S.S.

Guvernul României și Guvernul Uniunii Republicilor Sovietice Socialiste denumite în continuare părți,
pornind de la hotărârile celei de-a 45-a ședințe a Sesiunii Consiliului de Ajutor Economic Reciproc privind necesitatea perfecționării mecanismului relațiilor economice reciproce și apropierii acestuia de procesele economiei mondiale, precum și de la practica și normele existente pe piața internațională,
conducându-se în realizarea relațiilor economice reciproce după principiile egalității în drepturi și avantajului reciproc,
au convenit asupra următoarelor:
Articolul 1

Participanții români și sovietici la relațiile economice externe vor trece, de la 1 ianuarie 1991, în întregul complex al relațiilor economico-comerciale între România și U.R.S.S., la decontări și plăți în valută liber convertibilă, la prețurile mondiale curente și în condițiile adoptate în practica internațională.

Decontările în baza acestui acord se pot efectua în oricare din formele existente în practica bancară internațională.

Articolul 2

În scopul realizării, în anul 1991, a relațiilor existente și necesare pentru economiile celor două țării, o parte a volumului total și a nomenclatorului de mărfuri și servicii (sub formă de liste indicative) se va conveni de către părți, în termen de o lună de la data semnării prezentului acord, și se va perfecta printr-un document interguvernamental corespunzător.

Principiul menționat de reglementarea livrărilor reciproce și prestărilor de servicii poate fi aplicat și în viitor pe baza înțelegerii între părți.

Pentru continuarea relațiilor economice tradiționale, existente între ramurile economiilor naționale și întreprinderile ambelor țări, care prezintă interes reciproc, părțile vor sprijini realizarea și a altor livrări reciproce de mărfuri și prestări de servicii, având în vedere că listele indicative menționate nu sunt limitative.

Eventualul activ în relațiile economico-comerciale al uneia dintre părți, rezultat din operațiunile de export-import efectuate în cadrul prezentului acord, pe baza înțelegerii reciproce, poate fi folosit, în conformitate cu practica mondială, pentru plata către cealaltă parte de achiziții suplimentare de mărfuri, echilibrarea decontărilor reciproce, rambursarea înainte de termen a unor credite acordate sau a unor noi credite, precum și pentru crearea condițiilor care să contribuie la dezvoltarea colaborării economico-comerciale și conlucrarea economică dintre întreprinderile și organizațiile celor două țări, inclusiv crearea de întreprinderi comune, sau eventualul sold să fie reglementat prin alte măsuri reciproc convenite.

Articolul 3

Părțile vor crea condițiile economice, financiare, juridice și alte condiții necesare, care să contribuie la menținerea și dezvoltarea diferitelor forme ale relațiilor economico-comerciale între participanții la relațiile economice externe ale României și U.R.S.S., inclusiv la nivel republican și regional, incluzând legături directe, crearea de întreprinderi comune, dezvoltarea specializării și cooperării în producție și altele.

Articolul 4

Banca Română de Comerț Exterior și Banca pentru Activitatea Economică Externă a U.R.S.S. vor conveni soldul decontărilor reciproce în ruble transferabile, existent la 31 decembrie 1990, în conturile acestora la Banca Internațională de Colaborare Economică și îl vor transfera în conturile speciale de ruble transferabile, deschise la Banca Română de Comerț Exterior și Banca pentru Activitatea Economică Externă a U.R.S.S. Se are în vedere că prin condițiile economice de ținere a acestor conturi nu se va înrăutăți situația nici uneia dintre părți, statornicită în cadrul decontărilor prin intermediul Băncii Internaționale de Colaborare Economică.

Decontările în cadrul contractelor încheiate în conformitate cu Protocolul privind schimburile de mărfuri și plățile dintre Republica Socialistă România și U.R.S.S. pe anul 1990, din 16 noiembrie 1989, cu termen de livrare în anul 1990 și neexecutate până la 31 decembrie 1990, precum și cele cu termen de livrare în anul 1991, se vor realiza în ruble transferabile, în condițiile prevăzute în aceste contracte.

Părțile vor elabora, până la 1 martie 1991, măsurile convenite, astfel încât în decontările reciproce prin intermediul conturilor speciale, menționate mai sus, să se realizeze, nu mai târziu de 30 iunie 1991, un sold zero.

Banca Română de Comerț Exterior și Banca pentru Activitatea Economică Externă a U.R.S.S. vor conveni, până la sfârșitul anului 1990, modalitatea tehnică de ținere a conturilor speciale și de finalizare a decontărilor în cadrul acestora.

Articolul 5

Pentru toate felurile de operațiuni necomerciale între România și U.R.S.S., trecerea la decontări în valută liber convertibilă se va realiza începând cu 1 ianuarie 1991.

Articolul 6

Participanții români și sovietici la relațiile economice externe pot încheia, pe bază de înțelegere reciprocă în ce privește prețurile și alte condiții comerciale, conform prevederilor acestui acord, contracte, inclusiv pe termen lung, îndeosebi pentru livrările de mărfuri cu ciclu lung de fabricație.

Articolul 7

În legătură cu trecerea la noul mecanism al relațiilor economice externe, obligațiile părților decurgând din Convenția dintre Guvernul Republicii Socialiste România și Guvernul Uniunii Republicilor Sovietice Socialiste privând colaborarea în construirea obiectivelor industriei gazelor a U.R.S.S. în 1984-1988, din 19 iulie 1984, și din scrisorile părților din 1 septembrie 1989 și, legat de aceasta, livrările de gaze naturale din U.R.S.S. în România și din Convenția dintre Guvernul Republicii Socialiste România și Guvernul Uniunii Republicilor Sovietice Socialiste privind colaborarea în construirea pe teritoriul U.R.S.S. a Combinatului de îmbogățire a minereurilor acide cu conținut de fier de la Krivoi Rog din 29 decembrie 1986, precum și condițiile colaborării pe mai departe, vor fi precizate de părți în protocoale la convențiile menționate, până la sfârșitul anului 1990.

Articolul 8

Părțile vor lua măsuri corespunzătoare pentru ca organizațiile și departamentele competente ale celor două țări, care au încheiat între ele acorduri privind specializarea și cooperarea în producție și alte probleme ale colaborării economico-comerciale, să introducă în aceste acorduri, pe răspunderea lor, modificările corespunzătoare decurgând din prezentul acord.

Participanții ambelor țări la relațiile economice externe, pornind de la prevederile prezentului acord, vor revedea, pe răspundere proprie, contractele încheiate prevăzând plățile în ruble transferabile, cu termen de livrare după 1 ianuarie 1991, precum și pe cele neexecutate la 30 iunie 1991, din cadrul Protocolului privind schimburile de mărfuri și plățile pe anul 1990 dintre Republica Socialistă România și U.R.S.S. din 16 noiembrie 1989.

Articolul 9

Banca Română de Comerț Exterior și Banca pentru Activitatea Economică Externă a U.R.S.S. vor conveni și stabili, în caz de necesitate, modalitatea tehnică de realizare a operațiunilor bancare, efectuate în valută convertibilă, pornind de la prevederile prezentului acord.

Articolul 10

Reprezentanții împuterniciți ai organelor competente ale părților se vor întâlni cu regularitate, alternativ, la București și Moscova, pentru examinarea stadiului îndeplinirii prezentului acord.

Articolul 11

Prezentul acord intră în vigoare de la data semnării acestuia și va fi valabil atât timp cât una dintre părți nu va notifica în scris celeilalte părți, cu un preaviz de 6 luni înainte de începutul fiecărui an calendaristic, intenția sa de a înceta valabilitatea acordului.

Contractele încheiate în cadrul prezentului acord, dar neexecutate în perioada valabilității sale, vor fi îndeplinite în conformitate cu prevederile prezentului acord.

Încheiat la Moscova la 30 noiembrie 1990, în două exemplare originale, fiecare în limba română și limba rusă, ambele texte fiind egal autentice.

Din împuternicirea Guvernului României
Constantin Fota
Din împuternicirea Guvernului Uniunii Republicilor Sovietice Socialiste
Konstantin Katușev


[modificare] Acord între Guvernul României și Guvernul Uniunii Republicilor Sovietice Socialiste privind colaborarea comercial-economică în 1991

Guvernul României și Guvernul Uniunii Republicilor Sovietice Socialiste,
în conformitate cu Acordul dintre Guvernul României și Guvernul Uniunii Republicilor Sovietice Socialiste privind trecerea la noul mecanism al relațiilor economice între România și U.R.S.S., din 30 noiembrie 1990,
s-au înțeles asupra următoarelor:
Articolul 1

În scopul menținerii relațiilor existente și necesare pentru economiile celor două țări, livrările reciproce de mărfuri și prestările de servicii în anul 1991, în partea reglementată centralizat, se vor realiza pe baza listelor indicative specificate în anexele nr. 1 și 2 la prezentul acord, care constituie parte integrantă a acestuia.

Participanții la relațiile economice externe din cele două țări vor încheia contracte privind cumpărarea mărfurilor și prestarea serviciilor prevăzute în listele indicative dacă, prin nivelul lor tehnic, calitativ și condițiile de livrare, aceste mărfuri și servicii corespund cerințelor organizațiilor importatoare.

Participanții români și sovietici la relațiile economice externe, pe bază de înțelegere reciprocă și răspundere proprie, pot încheia contracte pentru livrări de mărfuri și prestări de servicii la nivelul republicilor, regiunilor și întreprinderilor, peste nomenclatorul și volumele prevăzute în listele indicative menționate. În legătura cu aceasta, organele competente din cele două țări vor elibera autorizații pentru realizarea operațiunilor privind livrarea mărfurilor și prestarea serviciilor, în cazul în care aceste operațiuni corespund legislației interne din țările lor.

Articolul 2

Decontările și plățile în baza prezentului acord se vor efectua în conformitate cu prevederile Acordului dintre Guvernul României și Guvernul Uniunii Republicilor Sovietice Socialiste privind trecerea la noul mecanism al relațiilor economice dintre România și U.R.S.S., din 30 noiembrie 1990.

Articolul 3

Mărfurile care se livrează în conformitate cu prezentul acord pot fi reexportate în terțe țări numai cu acceptul preliminar, scris, al organelor competente din țara exportatoare.

Articolul 4

Participanții români și sovietici la relațiile economice externe vor trece neîntârziat la tratative și la încheierea de contracte privind livrarea mărfurilor și prestarea serviciilor în anul 1991, specificate în anexele nr. 1 și 2 la prezentul acord.

Articolul 5

Reprezentanții împuterniciți ai organelor competente din cele două țări se vor întâlni cu regularitate, alternativ, la București și Moscova, pentru a examina stadiul îndeplinirii prezentului acord și a elabora, în caz de necesitate, recomandări corespunzătoare.

Articolul 6

Prezentul acord intră în vigoare la data semnării acestuia și va fi valabil până la 31 decembrie 1991.

Încheiat la Moscova la 20 decembrie 1990, în două exemplare originale, fiecare în limbile română și rusă, ambele texte fiind egal autentice.

Din împuternicirea Guvernului României
Constantin Fota,
ministrul comerțului și turismului
Din împuternicirea Guvernului Uniunii Republicilor Sovietice Socialiste
Konstantin Katușev,
ministrul relațiilor economice externe
[modificare] Anexa Nr. 1
Lista indicativă
privind livrările de mărfuri din U.R.S.S. în România în anul 1991
U.M.
Cantitate sau valoare
Cărbune energetic brun de Moscova
mii tone
2.000
Șarjă de cocsare
mii tone
600
Antracit
mii tone
20
Țiței
mii tone
1.000
Gaze naturale
mil. mc
2.400[1]
Energie electrică
mil. KWh
5.350
Minereu de fier (recalculat în 100% Fe)
mii tone
4.200
Azbest fibră
mii tone
58
Fontă
mii tone
100
Feroaliaje
mii tone
83
Laminate din oțel
mii tone
269
Cupru
mii tone
1
Nichel
mii tone
3
Clorură de potasiu (recalculat în 100% K 20)
mii tone
160
Cauciuc sintetic, inclusiv latex dimetilvinilpiridinic
mii tone
8,5
Anvelope auto
mii garn.
10
Cherestea de rășinoase
mii mc
150
Celuloză
mii tone
50
Carton
mii tone
10
Semințe și material săditor
mil. $ S.U.A.
13,4
Medicamente
mil. $ S.U.A.
7
[modificare] Anexa Nr. 2
Lista indicativă
privind livrările de mărfuri din România în U.R.S.S. în anul 1991
U.M.
Cantitate sau valoare
Acționări electrice pentru mașini-unelte cu NC
mil. $ S.U.A.
4,5
Echipamente pentru centrale nuclearo-electrice
mil. $ S.U.A.
1
Cilindri hidraulici pentru utilaje miniere
mil. $ S.U.A.
0,9
Subansamble și piese de schimb pentru laminoare
mil. $ S.U.A.
3,6
Componente de comenzi pneumohidraulice pentru instalații de prevenire
mil. $ S.U.A.
29
Conectori pentru centrale telefonice automate
mil. $ S.U.A.
13
Armături de oțel
mil. $ S.U.A.
5,5
Contori electrici monofazați
mil. $ S.U.A.
4
Rulmenți
mil. $ S.U.A.
18
Utilaje pentru industria petrolieră:
mil. $ S.U.A.
350
 • instalații de prevenire
 • tije de pompare
 • unități de pompare
 • capete de erupție
 • capete de coloană
 • vane pentru capete de erupție
 • vane de perforare
 • sape cu role
 • reductoare pentru unități de pompare
 • racorduri speciale pentru prăjini de foraj
 • capete hidraulice CH-80/400
 • sisteme de manevră
 • aparatură petrolieră (decantoare, rezervoare de drenaj și altele)
 • scule pentru forajul și exploatarea sondelor de țiței
 • piese de schimb pentru utilaj petrolier, inclusiv rulmenți grei
Vagoane de cale ferată:
mil. $ S.U.A.
170
 • gondolă
 • de poștă
 • pentru cereale
Cargouri universale pentru mărfuri generale de 1.270 tdw
mil. $ S.U.A.
15
Tablă din oțel carbon
mii tone
220
Țevi din oțel sortiment petrolier:
 • burlane de foraj
mii tone
50
 • prăjini grele de foraj
mii tone
7
 • țevi sudate electric
mii tone
25
Acid adipic
mii tone
0,5
Sodă caustică
mii tone
50
Sodă calcinată
mii tone
40
Carbid
mii tone
50
Polistiren granule
mii tone
5
Adaosuri chimice
mii tone
0,3
Coloranți organici de sinteză
mii tone
2,5
Tetraclorură de carbon
mii tone
10
Lacuri și vopsele
mii tone
8
Anvelope pentru autoturisme, autocamioane, tractoare
mii garn.
70
Parchet de fag
mii mp
200
Semințe și material săditor
mil. $ S.U.A.
12
Țesături de mobilă
mil. mp
1
Confecții îmblănite
mil. $ S.U.A.
12
Mănuși din piele
mii perechi
1.000
Încălțăminte cu fețe din piele
mii perechi
4.400
Mobilă
mil. $ S.U.A.
95
Medicamente
mil. $ S.U.A.
7
 1. În afară de aceasta, se adaugă 0,6 miliarde mc gaze naturale în baza convenției din 19 iulie 1984 și în baza convenției din 29 decembrie 1986.