autentificare cu OpenID
Hotărâre privind aprobarea Acordului comercial și de plăți dintre Guvernul României și Guvernul Republicii India
  • semnat: Prim-ministru, Petre Roman
Guvernul României hotărăște:

Articol unic. - Se aprobă Acordul comercial și de plăți dintre Guvernul României și Guvernul Republicii India, semnat la București la 25 iulie 1991.


[modificare] Acord comercial și de plăți între Guvernul României și Guvernul Republicii India

Guvernul României și Guvernul Republicii India, denumite în continuare părți contractante,
având în vedere relațiile de prietenie dintre cele două țări și dorind să întărească și să diversifice în continuare relațiile comerciale și economice între țările lor în conformitate cu obiectivele lor de dezvoltare economică și comercială pe baza egalității în drepturi și avantajului reciproc,
având în vedere obiectivele Acordului general pentru tarife și comerț, la care ambele țări sunt părți contractante,
au convenit următoarele:
Articolul I

Ambele părți contractante vor acționa pentru lărgirea relațiilor comerciale și economice dintre cele două țări, în cadrul prezentului acord și în conformitate cu legile și reglementările lor respective. Ele vor studia, cu cea mai mare bunăvoință, propunerile pe care oricare dintre ele va dori să le prezinte spre examinare celeilalte părți și vor lua hotărâri corespunzătoare în scopul realizării unor mai strânse relații comerciale și economice.

Articolul II

În perioada valabilității prezentului acord, schimburile comerciale dintre cele două țări se vor efectua pe bază echilibrată.

În acest scop, importurile, atât cele cu plata eșalonată cât și pe bază cash, în cadrul contractelor încheiate sau care urmează a fi încheiate pe baza prezentului acord sau a acordului comercial și de plăți anterior, precum și toate plățile de natură necomercială vor fi luate în considerație pe măsura efectuării plăților. De asemenea, rambursarea creditelor în cadrul acordului de cooperare economică și tehnică și plata dobânzilor aferente vor fi luate în considerație în mod similar.

Articolul III

a) Ambele părți contractante își vor acorda reciproc tratamentul națiunii celei mai favorizate cu privire la importuri și exporturi, taxe vamale și alte plăți și taxe aplicabile la importuri, exporturi sau tranzitul mărfurilor și, de asemenea, cu privire la regulile și formalitățile în legătură cu asemenea importuri și exporturi.

b) În ceea ce privește importul și exportul, ambele părți contractante își vor acorda reciproc licențe sau autorizații atunci când asemenea licențe sau autorizații sunt prevăzute în reglementările lor, tratament nu mai puțin favorabil decât cel acordat altor țări.

c) Ambele părți contractante își vor acorda reciproc tratamentul națiunii celei mai favorizate în ceea ce privește:

i) toate taxele interne sau alte plăți interne de orice fel impuse asupra sau în legătură cu importurile și exporturile; și
ii) legile, reglementările și cerințele afectând vânzarea internă a unor asemenea produse importate sau exportate.

d) Orice avantaj, favoare, privilegiu sau scutire acordate de oricare dintre cele două părți contractante oricărui produs originar din teritoriul unei terțe țări sau destinat acestui teritoriu vor fi acordate imediat și necondiționat produsului asemănător originar din teritoriul celeilalte părți contractante sau destinat a fi importat pe teritoriul său.

Articolul IV

Prevederile art. III de mai sus nu se vor aplica însă:

a) avantajelor acordate de oricare dintre cele două părți contractante țărilor limitrofe în scopul facilitării traficului de frontieră;

b) preferințelor sau avantajelor acordate de oricare dintre cele două părți contractante oricărei țări, așa cum există la data încheierii prezentului acord, sau cele care înlocuiesc astfel de preferințe sau avantaje care au existat înainte de 10 aprilie 1947;

c) avantajelor sau preferințelor acordate în cadrul oricărui aranjament de dezvoltare a comerțului și a cooperării economice între țările în curs de dezvoltare, care este deschis participării țărilor în curs de dezvoltare și la care numai una dintre cele două părți contractante este sau poate să devină parte;

d) avantajelor și preferințelor rezultând dintr-o uniune vamală și/sau o zonă de liber schimb la care una dintre cele două părți contractante este sau poate să devină membru.

Articolul V

Persoanele juridice și fizice ale oricăreia dintre părțile contractante, atunci când exercită activități comerciale pe teritoriul celeilalte țări, se vor bucura de un tratament nu mai puțin favorabil acordat de acestea persoanelor similare din terțe țări, cu condiția ca acordarea acestui tratament să fie conformă cu legile și reglementările din această țară, care sunt aplicabile în mod general tuturor străinilor, în egală măsură.

Articolul VI

Exportul mărfurilor din România în Republica India și din Republica India în România în perioada de valabilitate a acestui acord se va realiza în conformitate cu listele mărfurilor de export ale fiecărei țări, așa cum se va conveni anual între cele doua părți contractante.

Articolul VII

Importul și exportul de mărfuri prevăzute la art. VI vor fi efectuate în conformitate cu reglementările referitoare la export, import și devize, în vigoare la acea dată, în fiecare țară și pe baza contractelor ce se vor încheia între persoanele fizice și juridice din cele două țări.

Articolul VIII

Ambele părți contractante vor încuraja și facilita încheierea de contracte, după cum se va considera necesar, privind importurile și exporturile între persoanele juridice și fizice din cele două țări, pe baza politicii și obiectivelor comerciale și de dezvoltare economică ale fiecărei țări.

Articolul IX

Atât timp cât nu este specificat altfel sau convenit reciproc între cele două părți contractante, toate mărfurile exportate din Republica India în România și din România în Republica India sunt destinate pentru folosirea în România și, respectiv, în Republica India și nu vor fi reexportate în nici o altă țară.

Articolul X

1. Toate contractele și plățile de natură comercială și necomercială între persoanele fizice și juridice rezidente în România și persoanele fizice și juridice rezidente în Republica India, ca și oricare alte plăți între cele două țări asupra cărora urmează a se încheia un aranjament între Banca Română de Comerț Exterior, București și Reserve Bank of India, Bombay, vor fi efectuate în rupii indiene neconvertibile.

2. Pentru aplicarea paragrafului 1 al acestui articol:

a) Banca Română de Comerț Exterior va continua sa mențină un cont central la Reserve Bank of India și unu sau mai multe conturi la una sau mai multe bănci comerciale din Republica India autorizate să facă operațiuni cu devize.

b) Contul central va fi folosit pentru depozitarea rupiilor disponibile și pentru alimentarea conturilor la băncile comerciale, precum și pentru operarea de tranzacții privind creditul tehnic.

c) Conturile la băncile comerciale din Republica India vor fi folosite pentru efectuarea tuturor operațiunilor de natură comercială și necomercială.

3. a) Contul central va fi alimentat prin transferuri de fonduri din conturile la băncile comerciale și din încasări în contul creditului tehnic.

b) Conturile la băncile comerciale vor fi alimentate prin transferuri de fonduri din asemenea conturi și din contul central.

4. a) Plățile permise în conformitate cu dispozițiile legale indiene privind controlul devizelor și cu normele stabilite prin prezentul articol vor fi efectuate pe baza acestui acord către persoane fizice și juridice rezidente în România de către persoane fizice și juridice rezidente în Republica India prin creditarea sumelor unor astfel de plăți în numitele conturi ale Băncii Române de Comerț Exterior la băncile comerciale din Republica India.

b) În același mod, plățile permise în conformitate cu dispozițiile legale românești privind controlul devizelor și cu normele stabilite prin prezentul articol vor fi efectuate de către persoane fizice și juridice rezidente în România către persoane fizice și juridice rezidente în Republica India prin debitarea sumelor unor astfel de plăți în numitele conturi la băncile comerciale din Republica India.

5. Detaliile cu privire la procedura de operare a contului central vor fi convenite reciproc între Banca Română de Comerț Exterior și Reserve Bank of India.

6. Orice sold în conturile de rupii ale Băncii Române de Comerț Exterior sau orice alt debit al Băncii Române de Comerț Exterior în legătură cu acordarea creditului tehnic va fi utilizat, după expirarea acestui acord, într-o perioadă următoare de 12 luni, pentru cumpărarea de mărfuri, după caz, indiene sau românești. După expirarea acestei perioade de 12 luni, orice sold neutilizat va fi reglementat într-o modalitate care va fi convenită între cele două părți contractante.

7. Plățile decurgând din contractele încheiate în perioada de valabilitate și scadente după expirarea prezentului acord, independent de expirarea acordului, vor fi efectuate în rupii indiene neconvertibile care vor fi utilizate pentru cumpărarea de mărfuri, după caz, indiene sau românești. În cazul în care această sumă în rupii rămâne neutilizată, după expirarea a 12 luni de la data înregistrării sale și Acordul comercial și de plăți nu a fost reînnoit, aceasta se va reglementa în modalitatea în care se va conveni între ambele părți.

Articolul XI

1. Ambele guverne vor acorda tot sprijinul posibil pentru ca transportul mărfurilor exportate și importate dintr-o țară în cealaltă, în cadrul acestui acord, să se facă, cât mai mult posibil, cu nave românești și indiene, pe bază de navluri și condiții competitive pe plan mondial.

2. Navele comerciale ale oricăreia din cele două țări, cu sau fără încărcătură, la intrarea, staționarea sau părăsirea porturilor celeilalte țări, se vor bucura de cele mai favorabile condiții acordate de reglementările legale din țara respectivă navelor sub pavilionul unei terțe țări. Acest principiu nu se va aplica totuși navelor angajare în navigația de coastă.

Articolul XII

În vederea extinderii și diversificării comerțului reciproc, ambele părți contractante convin să faciliteze dezvoltarea contactelor între exportatorii, importatorii, producătorii și consumatorii din India și România, prin schimb de vizite și informații, participarea la târguri și expoziții și promovarea cooperării în studierea reciprocă a cererilor și preferințelor consumatorilor.

Articolul XIII

Cele două părți contractante convin să examineze periodic, în cadrul Comisiei mixte româno-indiene de cooperare economică, tehnică și științifică, precum și ori de câte ori se consideră necesar, modul de îndeplinire a prevederilor prezentului acord și să organizeze discuții între cele două părți pentru identificarea de noi căi de cooperare industrială și pentru asigurarea dezvoltării resurselor, ca și a unei mai depline utilizări a celor existente și crearea de facilități suplimentare de producție în fiecare țară, pe bază de avantaj reciproc, cu scopul de a determina creșterea și diversificarea pe mai departe a schimburilor comerciale bilaterale.

Articolul XIV

Cele două părți contractante convin să promoveze colaborarea între persoanele juridice și fizice din cele două țări, abilitate să desfășoare activități de producție și comerciale, în scopul folosirii împreună a resurselor și experienței lor pentru comercializarea în comun pe terțe piețe și pentru satisfacerea necesităților de dezvoltare industrială din țările terțe, pe bază de cooperare mixtă.

Articolul XV

Cele două părți contractante se vor consulta reciproc, la cererea oricăreia dintre ele și ori de câte ori va fi necesar, în legătură cu realizarea acestui acord.

Articolul XVI

Contractele încheiate în conformitate cu prevederile prezentului acord, dar nerealizate la data expirării sale, vor continua să fie valabile și să se realizeze în conformitate cu prevederile acestui acord.

Articolul XVII

a) Prezentul acord va fi aprobat în conformitate cu legile în vigoare din cele două țări. Fiecare parte contractantă va notifica celeilalte părți îndeplinirea procedurilor cerute de legile sale pentru intrarea în vigoare a acestui acord. Acest acord va intra în vigoare la data primirii ultimei notificări și va rămâne valabil până la data de 31 decembrie 1992. Ambele părți contractante au fost însă de acord cu intrarea în vigoare, în mod provizoriu, de la data de 1 ianuarie 1991.

b) Acest acord poate fi prelungit până la 31 decembrie 1995, cu acordul ambelor părți, prin schimb de note.

Făcut la 25 iulie 1991 la București, în două exemplare originale în limbile română, hindi și engleză, toate textele fiind egal autentice. În cazul apariției unor divergențe de interpretare, textul în limba engleză este de referință.

Pentru Guvernul României
Dr. Napoleon Pop,
secretar de stat, Ministerul Comerțului și Turismului
Pentru Guvernul Republicii India
Julio Francis Ribeiro,
ambasador extraordinar și plenipotențiar al Republicii India în România