autentificare cu OpenID
Hotărâre pentru aprobarea unor înțelegeri între Guvernul României și Guvernul Republicii Bulgaria privind schimbul de mărfuri și plățile reciproce
  • semnat: Prim-ministru, Petre Roman
Guvernul României hotărăște:

Articol unic. - Se aprobă Acordul dintre Guvernul României și Guvernul Republicii Bulgaria privind colaborarea economică și comercială dintre cele două țări și Protocolul dintre Guvernul României și Guvernul Republicii Bulgaria privind reglementarea problemelor referitoare la încheierea plăților în ruble transferabile, semnate la București la 26 noiembrie 1990.


[modificare] Acord între Guvernul României și Guvernul Republicii Bulgaria privind colaborarea economică și comercială dintre cele două țări

Guvernul României și Guvernul Republicii Bulgaria, denumite în continuare părți contractante,
în dorința de a consolida, dezvolta și facilita relațiile de colaborare economică și comercială dintre cele două țări,
au convenit asupra celor ce urmează:
Articolul 1

Părțile contractante, respectând principiile comerțului internațional, vor acționa pentru dezvoltarea relațiilor economice și comerciale dintre cele două țări pe baza egalității în drepturi și avantajului reciproc.

Articolul 2

În legătură cu comerțul reciproc, tarifele vamale și alte taxe privind importul și exportul, reglementările legale și regulamentul aplicat în vămi, părțile contractante au convenit să-și acorde reciproc tratamentul națiunii celei mai favorizate, pe care îl acordă oricărui stat terț.

Nici una dintre părțile contractante nu va interpreta prevederile referitoare la acordarea unui tratament nu mai puțin favorabil decât cel acordat oricărui stat terț, în sensul de a obliga una dintre părțile contractante să extindă aceste prevederi față de agenții economici ai celeilalte părți contractante în ceea ce privește:

  • beneficiul oricărui tratament, preferință sau privilegiu rezultând din participarea la orice uniune economică sau vamală, prezentă sau viitoare, o zonă de liber schimb sau organizație economică regională, la care oricare dintre părțile contractante este sau poate deveni parte în perioada de valabilitate a prezentului acord;
  • beneficiul oricărui tratament, preferință sau privilegiu rezultând din orice alt acord sau aranjament internațional la care participă una sau alta dintre părțile contractante referitor la impozitare;
  • beneficiul oricărui tratament, preferință sau privilegiu acordat de oricare dintre părțile contractante, exclusiv pentru instituțiile sau unitățile sale de stat.
Articolul 3

Relațiile economice și comerciale dintre cele două țări se vor efectua conform prevederilor prezentului acord și ale legislației în vigoare din țările părților contractante, prin contracte încheiate între subiecții care au dreptul să desfășoare activitate de comerț exterior.

În scopul asigurării condițiilor de colaborare în domeniul schimbului de mărfuri și servicii pe o perioadă mai lungă de timp, părțile contractante vor contribui la încheierea de contracte de lungă durată între subiecții din cele două țări.

La încheierea contractelor, partenerii de contract vor respecta principiile de bază ale Convenției de la Viena referitoare la contractele internaționale de vânzare de mărfuri din anul 1980.

Articolul 4

Prețurile mărfurilor și serviciilor se vor stabili nemijlocit de către partenerii de contracte, pe baza prețurilor curente ale piețelor internaționale și a condițiilor practicate în comerțul mondial.

Articolul 5

Plățile privind contractele de livrări de mărfuri și prestările de servicii se vor efectua în valută convertibilă, stabilită de comun acord de către parteneri, prin contracte, în conformitate cu dispozițiile legale în vigoare ale fiecărei părți contractante.

În perioada de tranziție, în primii 3 ani, pe baza înțelegerilor reciproce pentru mărfuri și servicii convenite anual, se poate aplica forma de plată în cliring, utilizând ca monedă de cont dolarul S.U.A. Toate problemele legate de aplicarea acestei forme de schimburi de mărfuri și plăți se vor reglementa între părțile contractante printr-un acord separat și un aranjament bancar corespunzător.

Reglementările prezentului acord nu exclud posibilitatea ca, printr-o înțelegere reciprocă a partenerilor de contracte și în conformitate cu legile în vigoare din țările părților contractante, să se folosească și alte forme de comerț și modalități de plată, ca: operațiuni de barter și compensație, folosirea valutelor naționale și altele.

Articolul 6

Reexportul de mărfuri de origine națională se poate efectua cu acordul prealabil scris între partenerii de contracte.

Articolul 7

Plățile pentru operațiunile necomerciale se vor efectua, după 1 ianuarie 1991, în valută convertibilă. Prin aceasta, părțile contractante nu exclud posibilitatea ca, în cazurile necesare, să se folosească și valutele naționale ale României și Republicii Bulgaria, pe baza înțelegerii dintre organele competente din cele două țări.

Articolul 8

Părțile contractante confirmă interesul lor și vor acorda sprijin pentru dezvoltarea tuturor formelor de cooperare și specializare în producție, inclusiv înființarea de societăți mixte.

Contractele și convențiile de specializare și cooperare existente, care au un caracter de drept internațional, urmează să fie revăzute de partenerii respectivi, modificate sau anulate pe răspunderea lor și în conformitate cu prevederile prezentului acord.

Articolul 9

Părțile contractante vor sprijini:

  • elaborarea de acorduri privind colaborarea economică și comercială, inclusiv constituirea de societăți mixte, sprijinul reciproc și garantarea investițiilor și evitarea dublei impuneri;
  • schimbul de informații privind legile și alte acte normative referitoare la activitatea de comerț exterior, investițiile, sistemul fiscal, activitatea bancară și de asigurări, finanțare, transport și relațiile de muncă;
  • organizarea de întâlniri și seminarii, participarea la târguri comerciale, expoziții și alte activități de informare și reclamă în domeniul comerțului exterior.
Articolul 10

Reprezentanții împuterniciți ai părților contractante se vor întâlni periodic, alternativ, în România și Republica Bulgaria, pentru analizarea problemelor privind colaborarea economică și comercială și îndeplinirea prevederilor prezentului acord.

Articolul 11

Prezentul acord poate fi completat sau modificat numai cu acordul scris al părților contractante.

Articolul 12

Prezentul acord intră în vigoare la 1 ianuarie 1991 și va fi valabil pe o perioadă de 5 ani.

Prezentul acord se prelungește automat pe perioade de câte un an, dacă nici una dintre cele două părți contractante nu declară prin notă scrisă intenția sa de denunțare a acordului, cu 6 luni înainte de expirarea valabilității acestuia.

Prezentul acord a fost semnat la 26 noiembrie 1990 la București, în două exemplare originale în limbile română și bulgară, ambele texte având aceeași valabilitate.

Din împuternicirea Guvernului României
Cornel Ceucă,
șef al Departamentului comerțului interior din Ministerul Comerțului și Turismului
Din împuternicirea Guvernului Republicii Bulgaria
Konstantin Rusianov,
adjunct al ministrului relațiilor economice externe al Republicii Bulgaria


[modificare] Protocol între Guvernul României și Guvernul Republicii Bulgaria privind reglementarea problemelor referitoare la încheierea plăților în ruble transferabile

Guvernul României și Guvernul Republicii Bulgaria, denumite în continuare părți contractante,
pentru reglementarea problemelor care rezultă din trecerea, de la 1 ianuarie 1991, de la plățile în ruble transferabile la plățile în valută convertibilă,
au convenit următoarele:
Articolul 1

După intrarea în vigoare a Acordului dintre Guvernul României și Guvernul Republicii Bulgaria privind colaborarea economică și comercială dintre cele două țări, semnat la 26 noiembrie 1990, prevederile Acordului comercial de lungă durată pe perioada 1986-1990 și ale protocoalelor anuale pentru schimbul de mărfuri și plățile între guvernele celor două țări, precum și Condițiile generale de livrare C.A.E.R. 1968/1988, se vor aplica pentru:

  • contractele semnate în conformitate cu Acordul comercial de lungă durată și cu protocoalele anuale privind schimbul de mărfuri și plățile, semnate între guverne, dar nerealizate până la 31 decembrie 1990;
  • contractele care se vor încheia în ruble transferabile, cu scopul stingerii eventualului sold la 31 decembrie 1990 în cadrul contului de cliring în ruble transferabile la Banca Internațională de Colaborare Economică.
Articolul 2

În scopul reglementării plăților care decurg din aplicarea art. 1 al prezentului protocol, băncile împuternicite ale părților contractante vor deschide, de la 1 ianuarie 1991, conturi de lichidare în ruble transferabile nepurtătoare de dobândă, pentru care nu se percep cheltuieli și comisioane bancare.

Cele două bănci își vor confirma, până la 31 martie 1991, soldul în ruble transferabile stabilit de Banca Internațională de Colaborare Economică la data de 31 decembrie 1990 și îl vor înscrie în conturile de lichidare.

Lichidarea soldului existent la 31 decembrie 1990 se va efectua prin livrări de mărfuri până la 30 iunie 1991.

Băncile împuternicite ale părților contractante își vor confirma soldurile conturilor de lichidare cel târziu până la 31 iulie 1991.

Dacă valoarea soldului astfel confirmat nu depășește 100 mii ruble transferabile, partea debitoare îl va lichida prin transfer în valută convertibilă, în termen de o lună, pe baza unui coeficient al rublei transferabile față de dolarul S.U.A., convenit reciproc între organele competente ale părților contractante.

Dacă soldul depășește 100 mii ruble transferabile, partea debitoare trebuie să-l lichideze cu mărfuri cel târziu până la 30 septembrie 1991.

În cazul în care la 30 septembrie 1991 va rămâne un sold nelichidat, cele două părți contractante, în termen de 2 luni, vor conveni asupra modului și termenului de reglementare finală a acestuia.

Articolul 3

În termen de 2 luni de la data semnării prezentului protocol, băncile împuternicite ale părților contractante vor conveni modalitatea tehnică a decontărilor și operarea în conturile legate de realizarea acestui protocol.

Articolul 4

Prezentul protocol intră în vigoare la 1 ianuarie 1991 și va fi valabil până la 31 decembrie 1991.

Protocolul a fost semnat la 26 noiembrie 1990 la București, în două exemplare originale în limbile română și bulgară, cele două texte având valabilitate identică.

Din împuternicirea Guvernului României
Cornel Ceucă,
șef al Departamentului comerțului interior din Ministerul Comerțului și Turismului
Din împuternicirea Guvernului Republicii Bulgaria
Konstantin Rusianov,
adjunct al ministrului relațiilor economice externe al Republicii Bulgaria