autentificare cu OpenID
Hotărâre privind înființarea și organizarea Centrului de studii europene în probleme etnice
  • semnat: Prim-ministru, Petre Roman
Guvernul României hotărăște:

Art. 1. - Se înființează Centrul de studii europene în probleme etnice, denumit prescurtat C.S.E.P.E., având personalitate juridică și sediul în București.

Art. 2. - C.S.E.P.E. va fi organizat și va funcționa ca institut al Academiei Române, prin reorganizarea Laboratorului privind comunicarea socială și interetnică al acesteia. În realizarea scopurilor sale, centrul va colabora cu instituții, asociații sau organizații interesate din România și din alte state europene, precum și cu organisme de profil ale O.N.U., U.N.E.S.C.O. și Consiliului Europei și alte organizații internaționale, guvernamentale și neguvernamentale cu preocupări în acest domeniu.

Art. 3. - C.S.E.P.E. are ca scop studierea diverselor aspecte cu privire la grupurile etnice, lingvistice sau religioase din Europa, a evoluției acestora și a comunicării interetnice, precum și promovarea unor standarde comune în ceea ce privește drepturile persoanelor aparținând minorităților etnice, religioase sau lingvistice și păstrarea identității acestora.

Art. 4. - Pentru realizarea acestui scop, C.S.E.P.E. va desfășura, în principal, următoarele activități:

a) elaborarea de studii, monografii, albume și alte materiale ilustrative referitoare la grupuri etnice care trăiesc pe teritoriile statelor europene, cum sunt: aria de răspândire, compoziția numerică, evoluția și particularitățile istorice, limbile vorbite, religiile practicate, cultura, educația, etnografia, folclorul, legislația specifică, instituțiile democratice etc.;

b) elaborarea de studii interdisciplinare și comparative, inclusiv cu participarea unor cercetători și specialiști din alte țări, cu privire la situația grupurilor etnice din țările europene;

c) organizarea de reuniuni, seminarii, simpozioane, consultări și alte activități comune cu organizații neguvernamentale care au preocupări în domeniul etnic, schimburi de publicații și materiale, precum și alte activități, cu participare românească și internațională;

d) asigurarea documentării și informării referitoare la grupurile etnice (convenții și documente internaționale, legi, studii și publicații, filme documentare, video-casete, discuri, referințe bibliografice, alte lucrări), inclusiv prin conectarea la rețele informatice de documentare din România și din alte țări.

Unele din aceste activități pot fi desfășurate și contra cost, la cererea beneficiarilor.

Art. 5. - C.S.E.P.E. va publica un buletin privind activitățile sale.

Art. 6. - C.S.E.P.E. va fi condus de un colegiu general, compus din oameni de știință și experți din România și din alte țări europene, precum și din cadrul organizațiilor internaționale cu preocupări în acest domeniu, desemnați de asociațiile, instituțiile sau organizațiile române și străine interesate și confirmați de către Biroul Prezidiului Academiei Române.

Activitățile curente ale C.S.E.P.E. vor fi conduse de un consiliu științific, format dintr-un director executiv și un număr de membri desemnați de Biroul Prezidiului Academiei Române. Directorul executiv va reprezenta centrul în relațiile cu persoane fizice și juridice. Structura personalului centrului este prevăzută în anexă[1], care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 7. - Cheltuielile C.S.E.P.E. vor fi acoperite prin subvenții din partea Guvernului român, acordate prin bugetul Academiei Române, prin contribuții ale organizațiilor internaționale guvernamentale și neguvernamentale, prin donații și alte liberalități, precum și prin veniturile realizate din activitățile desfășurate contra cost.

Programele C.S.E.P.E., care au caracter de manifestări internaționale sau implică participarea unor instituții ori specialiști străini, vor fi aprobate de către colegiul general.

Art. 8. - Regulamentul de organizare și funcționare a C.S.E.P.E. și încadrarea personalului vor fi aprobate de consiliul științific, cu avizul Biroului Prezidiului Academiei Române, în condițiile legii.

Art. 9. - Personalul preluat de la Laboratorul de cercetări privind comunicarea socială și interetnică se consideră transferat în interesul serviciului, cu respectarea prevederilor legale în vigoare.

Art. 10. - Ministerul Economiei și Finanțelor va introduce modificări corespunzătoare în indicatorii economici și financiari ai bugetului Academiei Române.

  1. Anexa se comunică celor interesați.