autentificare cu OpenID
Hotărâre privind crearea organismelor „Tempus” în România
  • semnat: Prim-ministru, Petre Roman
Guvernul României hotărăște:

Art. 1. - În scopul realizării cadrului organizatoric necesar participării României la programul „Tempus”, se înființează, începând cu data de 1 octombrie 1991, următoarele organisme specifice:

  1. Comisia națională „Tempus”;
  2. Oficiul român „Tempus”;
  3. Comisia consultativă „Tempus”.

Art. 2. - Comisia națională „Tempus” are rolul de a asigura orientarea generală a activităților „Tempus" în România, buna desfășurare a proiectelor și acțiunilor „Tempus” în conformitate cu prioritățile naționale ale dezvoltării și perfecționării sistemelor de învățământ superior din țara noastră.

Comisia națională "Tempus” are structura următoare:

  • 4 reprezentanți ai Ministerului Învățământului și Științei;
  • 3 reprezentanți ai Conferinței naționale a rectorilor;
  • 1 reprezentant al Agenției Române pentru Dezvoltare;
  • 1 reprezentant al Ministerului Tineretului și Sportului.

Comisia națională „Tempus” funcționează la Ministerul Învățământului și Științei, având ca președinte un secretar de stat din cadrul Ministerului Învățământului și Științei.

Art. 3. - Oficiul român „Tempus" este un organism administrativ autonom, cu rolul de a asigura conlucrarea între Oficiul „Tempus” al Comunității Europene cu sediul la Bruxelles și organismele „Tempus" din România.

Raporturile Oficiului român „Tempus” cu Oficiul „Tempus" al Comunității Europene privesc exclusiv problemele de ordin administrativ al activităților „Tempus”, aspectele decizionale legate de programele și acțiunile „Tempus” fiind de competența Comisiei naționale „Tempus”.

Oficiul român „Tempus” este format din 5 (cinci) persoane.

Art. 4. - Pentru asigurarea caracterului autonom al activității Oficiului român „Tempus”, acesta va avea un sediu separat de rețeaua instituțiilor de învățământ superior, cât și de sediul propriu al Ministerului Învățământului și Științei.

Art. 5. - Finanțarea cheltuielilor pentru funcționarea Oficiului român „Tempus”, în anul 1991, se asigură de Ministerul Învățământului și Științei; începând cu anul 1992 finanțarea tuturor cheltuielilor Oficiului român „Tempus” se va asigura separat de la bugetul administrației centrale de stat conform devizului orientativ de cheltuieli prevăzut în anexă[1], care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 6. - Comisia consultativă „Tempus" de evaluare a proiectelor și acțiunilor „Tempus” este formată din 16-17 experți, cadre didactice universitare de prestigiu din principalele domenii de activitate din învățământul superior românesc.

Art. 7. - Președintele Comisiei naționale „Tempus”, directorul Oficiului român „Tempus" și membrii Comisiei consultative „Tempus” sunt numiți prin ordin al ministrului învățământului și științei.

Art. 8. - Experții Comisiei consultative „Tempus” vor fi remunerați pentru activitatea depusă.

Art. 9. - Ministerul Învățământului și Științei, Ministerul Economiei și Finanțelor și Agenția Română pentru Dezvoltare vor sprijini activitățile legate de proiectele și acțiunile „Tempus” în desfășurare, cu participarea României.

  1. Anexa se comunică celor interesați.