autentificare cu OpenID
Hotărâre pentru aprobarea înțelegerilor privind schimbul de mărfuri și plățile între Guvernul României și Guvernul Republicii Federative Cehe și Slovace
  • semnat: Prim-ministru, Petre Roman
Guvernul României hotărăște:

Articol unic. - Se aprobă Acordul dintre Guvernul României și Guvernul Republicii Federative Cehe și Slovace privind schimburile de mărfuri și plățile după 1 ianuarie 1991 și Protocolul dintre Guvernul României și Guvernul Republicii Federative Cehe și Slovace privind lichidarea creanțelor și angajamentelor reciproce existente în relațiile de plăți la 31 decembrie 1990, legate de trecerea la decontarea în devize convertibile, începând cu 1 ianuarie 1991.


[modificare] Acord între Guvernul României și Guvernul Republicii Federative Cehe și Slovace privind schimburile de mărfuri și plățile după 1 ianuarie 1991

Guvernul României și Guvernul Republicii Federative Cehe și Slovace, denumite în continuare părți contractante,
în scopul dezvoltării relațiilor comerciale dintre cele două țări în conformitate cu practica internațională,
aliniindu-se la procesele economice mondiale,
fiind convinse că prezentul acord privind schimburile de mărfuri și plățile dintre părțile contractante poate crea condiții care să contribuie la dezvoltarea relațiilor comerciale dintre cele două țări, au convenit asupra următoarelor:
Articolul 1

În relațiile comerciale reciproce, țările părților contractante se vor conduce în realizarea livrărilor de mărfuri, după prevederile Acordului general pentru tarife și comerț (G.A.T.T.), precum și ale prezentului acord.

Articolul 2

Livrările reciproce de mărfuri și prestările de servicii se vor efectua pe baza înțelegerilor ce se vor încheia între persoane juridice și fizice române (denumite în continuare subiecți) autorizate, conform legislației române, să desfășoare activități de comerț exterior, pe de o parte, și persoane juridice și fizice cehoslovace (denumite în continuare subiecți) autorizate, conform legislației cehoslovace, să desfășoare activități de comerț exterior, pe de altă parte.

Articolul 3

Mărfurile importate de subiectul din țara uneia dintre părțile contractante nu vor putea fi reexportate în țări terțe fără acordul prealabil, scris, al exportatorului.

Articolul 4

Decontările între subiecți se vor efectua, de la 1 ianuarie 1991, în devize convertibile în conformitate cu prevederile legale din țările părților contractante.

Condițiile de livrare a mărfurilor și ale prestărilor de servicii, condițiile de plată, precum și prețul mărfurilor și serviciilor vor fi convenite prin contracte între subiecții țărilor părților contractante.

Articolul 5

Contractele privind livrările reciproce de mărfuri și prestările de servicii, de la 1 ianuarie 1991, se vor încheia de către subiecți pe baza prețurilor mondiale curente, în valută liber convertibilă, convenită în conformitate cu uzanțele din comerțul internațional.

Articolul 6

Subiecții pot realiza, pe lângă comerțul în devize convertibile, și alte forme de comerț, în conformitate cu practica uzuală din comerțul internațional.

Articolul 7

Pentru asigurarea, din punct de vedere tehnic, a plăților, potrivit prevederilor prezentului acord, băncile competente din țările părților contractante vor încheia înțelegeri interbancare.

Articolul 8

Părțile contractante admit posibilitatea decontării livrărilor reciproce de materii prime și materiale printr-un cont de cliring tehnic, pe baza convenirii de către organele competente din cele două țări a nomenclatorului și volumului acestor livrări.

Articolul 9

În cazul realizării unei înțelegeri conform art. 8, băncile împuternicite ale țărilor părților contractante vor conveni condițiile și modalitatea de decontare prin contul de cliring tehnic.

Articolul 10

Modul de decontare a plăților necomerciale și de decontare în alte domenii, care nu sunt specificate în acest acord, va fi reglementat prin acorduri separate, care vor fi încheiate de organele competente din țările părților contractante.

Articolul 11

Părțile contractante, în conformitate cu prevederile legale din fiecare țară, își vor acorda ajutor reciproc la organizarea târgurilor și expozițiilor specializate, precum și a acțiunilor promoționale.

Articolul 12

Părțile contractante vor sprijini schimburile de informații în domeniul prevederilor legale, îndeosebi în legătură cu activitatea comercială, de investiții, impozitare, activitate bancară, asigurări, finanțe, transporturi și dreptul muncii.

Articolul 13

Pentru îndeplinirea scopului prezentului acord, părțile contractante constituie o comisie mixtă, compusă din reprezentanții părților contractante. Comisia se va întruni cel puțin o dată pe an, alternativ, pe teritoriul uneia dintre țările părților contractante.

Comisia:

  • va analiza îndeplinirea prezentului acord și va elabora recomandări pentru atingerea scopului acestuia;
  • va asigura schimbul de informații privind modificările și evoluția reglementărilor legale din țările părților contractante;
  • va promova alte măsuri care să contribuie la dezvoltarea relațiilor comerciale și a legăturilor dintre ramurile economice din țările părților contractante.
Articolul 14

Prezentul acord poate fi modificat și completat prin acordul comun al părților contractante.

Modificările și completările trebuie să fie efectuate în formă scrisă.

Articolul 15

Prezentul acord se aplică, în mod preliminar, de la 1 ianuarie 1991 și intră în vigoare în ziua schimbului de notificări privind aprobarea acestuia în conformitate cu prevederile legale din țara fiecărei părți contractante.

Acordul se încheie pe o perioadă de 5 ani și va fi în continuare prelungit cu câte un an, dacă una dintre părțile contractante nu îl denunță printr-o notă, în termen de cel mai târziu 6 luni înaintea datei expirării valabilității acestuia.

Întocmit și semnat la Brno, la 11 septembrie 1991, în două exemplare originale, fiecare în limba română și în limba cehă, ambele exemplare având aceeași valabilitate.

Pentru Guvernul României
Constantin Fota,
ministrul comerțului și turismului
Pentru Guvernul Republicii Federative Cehe și Slovace
Josef Baksay,
ministrul federal al comerțului exterior


[modificare] Protocol între Guvernul României și Guvernul Republicii Federative Cehe și Slovace privind lichidarea creanțelor și angajamentelor reciproce existente în relațiile de plăți la 31 decembrie 1990, legate de trecerea la decontarea în devize convertibile, începând cu 1 ianuarie 1991

În legătură cu încetarea valabilității Acordului dintre Guvernul Republicii Socialiste România și Guvernul Republicii Socialiste Cehoslovace privind schimburile de mărfuri și plățile pe anii 1986-1990, din 6 decembrie 1985, Guvernul României și Guvernul Republicii Federative Cehe și Slovace, denumite în continuare părți contractante, au convenit următoarele:
Articolul 1

Soldul balanței de plăți între România și Republica Federativă Cehă și Slovacă în ruble transferabile, evidențiat și convenit la Banca Internațională de Colaborare Economică - Moscova, la 31 decembrie 1990, va fi trecut din conturile curente la Banca Internațională de Colaborare Economică ale Băncii Române de Comerț Exterior - S.A. București și Băncii Cehoslovace de Comerț - S.A. Praga (denumite în continuare bănci) într-un „cont de lichidare”, bilateral, nepurtător de dobânzi, deschis la băncile țărilor părților contractante.

Articolul 2

Contul de lichidare va fi ținut în ruble transferabile. Băncile vor ține acest cont fără comisioane și speze bancare.

Articolul 3

1. Prin contul de lichidare, deschis conform art. 1 al prezentului protocol, se vor efectua, de la 1 ianuarie 1991, plățile referitoare la:

a) realizarea livrărilor de mărfuri și servicii restante din contractele cu termen de livrare până la 31 decembrie 1990, reclamații și obligații în cadrul perioadei de garanție;

b) livrările de mărfuri și servicii, convenite a se efectua din România în Republica Federativă Cehă și Slovacă, pentru lichidarea soldului;

c) livrările din România în Republica Federativă Cehă și Slovacă a două tancuri petroliere pentru lichidarea soldului, conform contractelor nr. 1/91 și nr. 2/91, încheiate între „Navexim” - S.A. Galați, „Șantierul naval” - S.A. Mangalia și „Șantierul naval” - S.A. Constanța și Ceskoslovenska namorni plavba m.a.s. Praha, în ziua de 14 iunie 1991, la Praga.

2. Livrările de mărfuri și prestările de servicii pentru lichidarea soldului vor fi convenite și efectuate în ruble transferabile, la prețurile contractuale ale anului 1990.

Articolul 4

1. Plățile prin contul de lichidare, conform prevederilor pct. 1 a) și b) din art. 3 al prezentului protocol, se vor efectua astfel:

a) pentru livrările de mărfuri și servicii restante din contractele cu termene de livrare până la 31 decembrie 1990, reclamații și obligații în cadrul perioadei de garanție la exportul din Republica Federativă Cehă și Slovacă în România, până la 31 iulie 1991;

b) pentru livrările de mărfuri și prestările de servicii restante din contracte cu termen de livrare până la 31 decembrie 1900, reclamații și obligații în cadrul perioadei de garanție și pentru livrările de mărfuri și servicii convenite în contul lichidării soldului la exportul din România în Republica Federativă Cehă și Slovacă, până la 15 noiembrie 1991.

2. Soldul acestui cont de lichidare va fi convenit, între bănci, până la 31 ianuarie 1992.

3. Banca Română de Comerț Exterior - S.A. București și Banca Cehoslovacă de Comerț - S.A. Praga vor crea, până la 15 septembrie 1991, un subcont de lichidare la contul de lichidare constituit în conformitate cu art. 1 al prezentului protocol, în care vor transfera, până la data sus-menționată, din contul de lichidare suma de 117,5 milioane ruble transferabile.

Din subcontul de lichidare se vor efectua plăți în legătură cu livrarea din România în Republica Federativă Cehă și Slovacă, pentru lichidarea soldului, a celor două tancuri petroliere, conform condițiilor de plată din contractele menționate la pct. 1 c) al art. 3 din prezentul protocol.

4. Plățile din subcontul de lichidare, în sensul prevederilor pct. 3 al art. 4 din prezentul protocol, se vor efectua până la 31 iulie 1993, iar soldul subcontului de lichidare va fi convenit de către bănci până la 31 august 1993.

Articolul 5

1. În cazul în care, la 15 noiembrie 1991, în contul de lichidare se va constata un sold în ruble transferabile, părțile contractante vor conveni, până la 15 decembrie 1991, coeficientul de recalculare în devize convertibile, precum și modul și termenul de lichidare a acestuia.

2. În cazul în care, după convenirea de către bănci, conform pct. 4 al art. 4 al prezentului protocol, a situației subcontului de lichidare, se va constata un sold în ruble transferabile, părțile contractante vor recalcula până la 15 septembrie 1993 acest sold în devize convertibile, prin aplicarea coeficientului convenit, conform pct. 1 al art. 5 și vor conveni modul și termenul de lichidare a acestuia.

Articolul 6

Banca Română de Comerț Exterior - S.A. București și Banca Cehoslovacă de Comerț - S.A. Praga vor conveni tehnica bancară privind asigurarea realizării prezentului protocol.

Articolul 7

Prezentul protocol se aplică în mod preliminar de la 1 ianuarie 1991 și intră în vigoare din ziua semnării lui.

Prezentul protocol rămâne valabil până la îndeplinirea integrală a obligațiilor decurgând din acesta.

Întocmit și semnat la Brno, la 11 septembrie 1991, în două exemplare originale, fiecare în limba română și limba cehă, ambele exemplare având aceeași valabilitate.

Pentru Guvernul României
Constantin Fota,
ministrul comerțului și turismului
Pentru Guvernul Republicii Federative Cehe și Slovace
Josef Baksay,
ministrul federal al comerțului exterior