autentificare cu OpenID
Hotărâre privind înființarea Regiei autonome „Administrația râului Argeș”
 • semnat: Prim-ministru, Petre Roman
În temeiul Legii nr. 15/1990 privind organizarea unităților economice de stat ca regii autonome și societăți comerciale,
Guvernul României hotărăște:

Art. 1. - Se înființează Regia autonomă „Administrația râului Argeș”, denumită prescurtat „A.R.A.”, cu sediul în București, b-dul Dinicu Golescu nr. 38, sector 1, prin reorganizarea Administrației „Canal Dunăre-București”.

Art. 2. - Regia autonomă „Administrația râului Argeș” este persoană juridică, finanțată din devizul general al lucrării până la terminarea investiției „Amenajarea râului Argeș pentru navigație și irigații” și din venituri realizate din activitatea proprie după punerea în funcțiune a lucrării. Ea reprezintă interesele statului în toate problemele care privesc amenajarea râului Argeș.

Art. 3. - Obiectul de activitate al regiei este diferențiat pe două etape:

1. Până la punerea în funcțiune a investiției:

 • răspunde de realizarea obiectivului de investiții la parametrii și indicatorii tehnico-economici aprobați pentru funcțiunile de navigație, irigații, alimentare cu apă industrială și potabilă a localităților limitrofe;
 • asigură elaborarea documentațiilor tehnico-economice, contractarea și achiziționarea utilajelor, echipamentelor și materialelor necesare realizării lucrărilor, supravegherea executării acestora, conform prevederilor documentațiilor și normativelor în vigoare, recepționarea și punerea în funcțiune la termenele programate.

2. După punerea în funcțiune a investiției:

 • răspunde de exploatarea eficientă și întreținerea canalului navigabil, a lucrărilor de regularizare și a lacului Mihăilești, precum și a nodurilor hidrotehnice (Oltenița, Budești, Goștinari, Varlam, Mihăilești) și a noilor porturi Oltenița și București; * asigură condiții optime pentru derularea traficului, a necesarului de apă pentru navigație, irigații, precum și pentru alimentarea cu apă a localităților;
 • elaborează și urmărește strategia atragerii de trafic prin sondarea permanentă a agenților economici din țară și străinătate;
 • elaborează și întreține echipamentele hidromecanice, instalațiile și utilajele din noduri hidrotehnice și porturi, instalațiile de telecomunicații, dispecerizare și semnalizare, navele tehnice și de serviciu, utilajele de construcții și mijloacele de transport, precum și toate construcțiile din cadrul amenajării;
 • planifică, elaborează documentația tehnico-economică, finanțează și controlează pe bază de licitații investițiile noi și de modernizare a celor existente;
 • execută orice alte prestații și servicii solicitate de agenții economici, care transportă mărfuri pe Argeșul amenajat.

Art. 4. - Patrimoniul „Administrației râului Argeș” - R.A. se constituie prin preluarea în directa administrare și gestionare a activului și pasivului fostei Administrații „Canal Dunăre-București”, compus din mijloace fixe în valoare de 2,387 milioane lei și investiții neterminate în valoare de 9.501,35 milioane lei, reprezentând lucrări de construcții-montaj, utilaje și alte cheltuieli aferente obiectivului de investiții „Canal Dunăre-București”.

Art. 5. - Regia autonomă „Administrația râului Argeș” se organizează și funcționează în conformitate cu dispozițiile legale și cu regulamentul de organizare și funcționare prevăzut în anexă.

Art. 6. - Pe data înființării Regiei autonome „Administrația râului Argeș” se desființează Administrația „Canal Dunăre-București”.

Art. 7. - Personalul trecut la Regia autonomă „Administrația râului Argeș” se consideră transferat în interesul serviciului și beneficiază, timp de trei luni, de salariul tarifar avut și de sporul de vechime, după caz, dacă este încadrat în funcții cu niveluri de salarizare mai mici.

Art. 8. - Până la 31 octombrie 1991, Regia autonomă „Administrația râului Argeș” va elabora și prezenta spre aprobare studiul tehnico-economic pentru investiția „Amenajarea râului Argeș pentru navigație, irigații și alte folosințe".

Pe măsura finalizării etapelor investiției, consiliul de administrație va face propuneri în legătură cu modul de organizare a exploatării obiectivelor date în funcțiune.

Art. 9. - Anexa face parte integrantă din prezenta hotărâre.


[modificare] Anexă

Regulament
de organizare și funcționare a Regiei autonome „Administrația râului Argeș”
Capitolul I
Dispoziții generale

Art. 1. - Regia autonomă „Administrația râului Argeș”, din cadrul Ministerului Transporturilor, își desfășoară activitatea în baza prezentului regulament.

Art. 2. - Regia autonomă „Administrația râului Argeș” este persoană juridică și își desfășoară activitatea pe principiile gestiunii economice și ale autonomiei financiare.

Art. 3. - Sediul principal al Regiei autonome „Administrația râului Argeș” este în municipiul București, b-dul Dinicu Golescu nr. 38, sector 1.

Capitolul II
Obiectul de activitate

Art. 4. - Regia autonomă „Administrația râului Argeș” are ca obiect de activitate, până la punerea în funcțiune a obiectivului de investiții, finanțarea, supravegherea, urmărirea și decontarea lucrărilor executate, procurarea utilajelor și echipamentelor în calitate de beneficiar, efectuarea de probe și recepție, iar după terminarea lucrărilor, exploatarea, întreținerea, modernizarea lucrărilor de amenajare și a nodurilor hidrotehnice (Oltenița, Budești, Goștinari, Varlam, Mihăilești), a noilor porturi (Oltenița și București), asigurând condiții optime de derulare a traficului, precum și necesarul de apă pentru navigație, irigații, consum industrial și de apă potabilă.

Art. 5. - În realizarea obiectului său de activitate „Administrația râului Argeș” - R.A. are următoarele atribuții principale:

A. Până la punerea în funcțiune a investiției:

a) contractează documentațiile de studii, cercetare, proiectare, ia măsuri pentru avizarea și aprobarea acestora potrivit normativelor în vigoare, asigură finanțarea și decontarea lor;

b) contractează execuția lucrărilor de construcții-montaj, utilajele, echipamentele și instalațiile necesare amenajării Argeșului, asigură finanțare și decontarea lor;

c) efectuează controlul calității și recepția pe etape a lucrărilor executate, urmărește și verifică decontarea în strictă concordanță cu stadiile efective realizate și în cadrul proiectelor aprobate;

d) asigură, la termenele și în condițiile prevăzute de grafice și contracte, predarea amplasamentelor libere de orice sarcină, precum și a utilajelor și instalațiilor ce cad în sarcina sa;

e) întocmește documentația privind ocuparea terenurilor și scoaterea lor din circuitul agricol și silvic, precum și pentru dezafectarea fondurilor fixe afectate de lucrările canalului;

f) participă la probele tehnologice ale instalațiilor și echipamentelor ce urmează să fie înglobate în construcție, precum și ale mijloacelor fixe ce urmează să intre în dotarea unității;

g) elaborează norme pentru exploatarea și întreținerea amenajării râului Argeș, urmărește comportarea construcțiilor, instalațiilor din dotare;

h) întocmește cartea tehnică a construcției, precum și regulamentele și instrucțiunile tehnice de serviciu pentru personalul de exploatare și întreținere;

i) asigură exploatarea temporară a unor obiective din cadrul lucrării, din țară sau în colaborare cu parteneri externi, în vederea realizării programelor aprobate;

j) fundamentează necesitățile de subvenții, credite sau alte surse de finanțare a lucrărilor;

k) întocmește lucrările economico-financiare, bugetul de venituri și cheltuieli, analizează execuția acestuia, asigură elaborarea proiectelor și documentațiilor tehnico-economice necesare derulării activității de investiții.

B. După punerea în funcțiune a investiției:

a) pregătește elementele necesare negocierii, pe bază de comenzi, a volumului de prestații posibil de realizat și încheie contractele cu agenții economici;

b) stabilește cheltuielile de producție, prețurile și tarifele pentru o exploatare a investiției în condiții de eficiență, potrivit principiilor economiei de piață;

c) realizează importul de tehnologii și de licență pentru modernizarea capacităților existente, inițiază acțiuni de cooperare tehnico-științifică cu firme străine;

d) realizează programarea și executarea lucrărilor economico-financiare, întocmește bugetul de venituri și cheltuieli, elaborează propuneri privind destinația profitului, conform prevederilor legale;

e) (1) organizează și conduce exploatarea eficientă a canalului navigabil, precum și a nodurilor hidrotehnice aferente;

(2) pentru derularea în condiții de siguranță a navigației pe canal și în porturi, exploatează și întreține instalațiile de dispecerizare, automatizare, semaforizare, telecomandă, telecomunicații și radiolocații;

(3) organizează stocarea și valorificarea datelor din fluxul informațional privitoare la siguranța navigației și gospodărirea apei din canal și bazinul hidrografic adiacent;

(4) programează, urmărește și dirijează controlul traficului naval prin canal și noile porturi Oltenița și București;

f) organizează și conduce exploatarea eficientă și întreținerea ecluzelor, astfel încât să asigure afluirea normală a unităților navale și prevenirea întreruperilor accidentale ale fluxului de navigație;

g) organizează și conduce exploatarea și întreținerea navelor tehnice și de serviciu din parcul propriu;

h) (1) întreprinde măsuri pentru regularizarea debitelor de apă în canal și în bazinul hidrografic adiacent canalului navigabil;

(2) prelevează probe și efectuează analize pentru determinarea calității apelor, luând măsuri operative pentru depistarea surselor poluante și prevenirea lor;

(3) coordonează și gestionează necesarul de apă pentru navigație, irigații, alimentare cu apă industrială și pentru consumul populației;

i) (1) planifică, organizează și conduce activitatea de reparații capitale, curente, accidentale și revizii tehnice:

 • reparații la echipamente și instalații de ecluză și baraje;
 • reparații la nave tehnice și de serviciu;
 • reparații la mijloace de transport auto, utilaje de construcții și terasiere;
 • reparații și întreținere la construcții civile, industriale și drumuri tehnologice;

(2) planifică, organizează și conduce activitatea de întreținere și reparații construcții hidrotehnice și șenal navigabil:

 • execută măsurători topometrice și hidrografice;
 • urmărește, prelucrează datele referitoare la comportarea în timp a construcțiilor;
 • execută lucrări de dragaje ale șenalelor navigabile, acvatoriilor portuare și lucrări de reparații-întreținere a construcțiilor hidrotehnice;
 • execută lucrări de reparații-întreținere, de consolidare și protecție a malurilor;

j) în cadrul atribuțiilor sale, Regia autonomă „Administrația râului Argeș”, la solicitarea agenților economici, organizează și execută servicii de transport și variate prestații;

k) (1) asigură planificarea, finanțarea și proiectarea investițiilor noi și modernizarea celor existente;

(2) pregătește licitarea cu antreprenorii generali a lucrărilor de investiții cuprinse în plan;

l) asigură aprovizionarea tehnico-materială pentru produsele dirijate prin balanțe și a celor achiziționate prin relații de piață;

m) asigură strategia atragerii de trafic pe canale prin sondarea permanentă a organizațiilor economice interesate, din țară și din străinătate;

n) efectuează direct operații de comerț exterior specifice activității sale prin compartimentele din cadrul regiei autonome.

Administrația urmărește, până la punerea în funcțiune a investiției, gospodărirea judicioasă a fondurilor obținute din credite bancare și a sumelor alocate de la buget, iar după terminarea investiției, rentabilizarea maximă și obținerea de profit din veniturile provenite din activitatea sa după acoperirea cheltuielilor, inclusiv a dobânzilor, amortizarea investițiilor și rambursarea creditelor.

Capitolul III
Patrimoniul

Art. 6. - Valoarea patrimoniului, conform bilanțului contabil la 30 iunie 1990, este de 9.503,737 mil. lei și constă din mijloace fixe în valoare de 2,387 mil. lei și investiții neterminate în valoare de 9.501,350 mil. lei, reprezentând lucrări de construcții-montaj, utilaje și alte cheltuieli aferente obiectivului de investiții „Canal Dunăre-București”.

Art. 7. - Regia autonomă „Administrația râului Argeș” este proprietara bunurilor din patrimoniul său.

În exercitarea dreptului de proprietate, regia autonomă posedă, folosește și dispune în mod autonom de bunurile pe care le are în patrimoniu, în vederea realizării scopului pentru care a fost constituită.

Capitolul IV
Structura regiei

Art. 8. - Regia autonomă „Administrația râului Argeș” cuprinde, în organizarea pe direcții, servicii, birouri, în funcție de necesități, și poate organiza subunități în scopul realizării obiectului de activitate. Structura și conducerea acestora se stabilesc de către consiliul de administrație al regiei.

Capitolul V
Organele de conducere ale regiei

Art. 9. - Conducerea Regiei autonome „A.R.A.” se asigură prin:

 • consiliul de administrație;
 • directorul general.

Art. 10. - Consiliul de administrație se numește prin ordin al ministrului transporturilor și este compus din 13 persoane, din care una este directorul general al regiei.

Din consiliul de administrație fac parte în mod obligatoriu un reprezentant al Ministerului Economiei și Finanțelor și un reprezentant al Ministerului Transporturilor, numiți de ministrul de resort.

Ceilalți membri vor fi numiți dintre inginerii, juriștii, economiștii și tehnicienii specializați în domeniul de activitate al regiei.

Art. 11. - Consiliul de administrație își desfășoară activitatea în conformitate cu propriul său regulament de organizare și funcționare.

Art. 12. - Atribuțiile consiliului de administrație sunt următoarele:

 • aprobă programul anual de execuție a lucrărilor pe baza fondurilor obținute din alocații de la buget sau credite bancare;
 • aprobă structura organizatorică și funcțională a „Administrației râului Argeș” - R.A.;
 • aprobă tehnica și strategia de marketing;
 • aprobă domeniile orientative ale prestațiilor;
 • aprobă politica de dezvoltare și tehnologii;
 • propune politica de taxe și tarife;
 • propune operații de credit și subvenții;
 • examinează și aprobă bugetul de venituri și cheltuieli, bilanțul și contul de profit și pierderi;
 • aprobă utilizarea fondului valutar;
 • asigură respectarea dispozițiilor legale privind protecția mediului înconjurător;
 • stabilește salariile personalului propriu, conform prevederilor legale;
 • angajează și concediază personalul, numește și revocă, prin decizie, conducătorii subunităților din structura regiei;
 • aprobă orice alte probleme privind activitatea regiei, cu excepția celor date în competența altor organe, potrivit legii.

Art. 13. - Activitatea curentă a Regiei autonome „A.R.A.” este condusă de un director general numit de consiliul de administrație, cu avizul Ministerului Transporturilor.

Art. 14. - Consiliul de administrație se întrunește în sesiuni ordinare o dată pe lună și la cererea președintelui sau a 1/3 din membri, ori de câte ori este nevoie.

Art. 15. - Pentru luarea unor decizii complexe, consiliul de administrație poate atrage în activitatea oe analiză consilieri și consultanți din diferite sectoare. Activitatea acestora va fi compensată material, conform înțelegerii, pe bază de contract.

Art. 16. - Anual, consiliul de administrație prezintă Ministerului Transporturilor un raport asupra activității regiei din anul precedent și asupra programului de activitate pentru anul în curs.

Art. 17. - Directorul general reprezintă regia în relațiile cu organele statului, precum și cu persoanele fizice sau juridice.

Capitolul VI
Bugetul de venituri și cheltuieli. Relații economico-financiare

Art. 18. - Regia autonomă „Administrația râului Argeș” întocmește anual bugetul de venituri și cheltuieli, bilanțul contabil și contul de profit și pierderi după modelele stabilite de Ministerul Economiei și Finanțelor. Bilanțul contabil anual și contul de profit și pierderi se supun spre aprobare Ministerului Economiei și Finanțelor și se publică în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a.

Art. 19. - În prima etapă de realizare a obiectivului de investiții, Regia autonomă „Administrația râului Argeș” își acoperă cheltuielile din devizul general al lucrării urmând ca, în etapa a doua, să le suporte din veniturile realizate ca urmare a activității de transport al mărfurilor, de exploatare a porturilor și altor servicii prestate în cadrul obiectului său de activitate.

Art. 20. - Din veniturile realizate, după acoperirea cheltuielilor, regia constituie fondul de rezervă, fondul de dezvoltare, precum și celelalte fonduri necesare desfășurării activității, conform prevederilor legale.

Art. 21. - Exercițiul economico-financiar începe la 1 ianuarie și se sfârșește la 31 decembrie ale fiecărui an.

Art. 22. - Relațiile comerciale dintre „Administrația râului Argeș” - R.A. și alte regii autonome, societăți comerciale, precum și cu statul, se vor desfășura pe baze contractuale, în conformitate cu prevederile legale.

Art. 23. - „Administrația râului Argeș” - R.A. va practica, în raporturile cu terții, prețuri, tarife, taxe decurgând din acțiunea conjugată a cererii și ofertei.

Art. 24. - „Administrația râului Argeș” - R.A. se poate asocia cu societăți comerciale pentru realizarea în comun a lucrărilor de investiții productive și de comercializare, precum și cu terțe persoane juridice sau fizice, române sau străine.

Art. 25. - „Administrația râului Argeș” - R.A. este obligată să-și desfășoare activitatea cu respectarea dispozițiilor legale privind protecția mediului înconjurător și să-și realizeze din surse proprii mijloacele adecvate acestui scop.

Art. 26. - Controlul activității economico-financiare a Regiei autonome „Administrația râului Argeș” se efectuează de organele de specialitate ale regiei, precum și de alte organe prevăzute de legislație.

Capitolul VII
Dispoziții finale

Art. 27. - Regulamentul de organizare și funcționare a Regiei autonome „Administrația râului Argeș” se completează cu celelalte reglementări în vigoare.