autentificare cu OpenID
Hotărâre privind autorizarea funcționării în România a Filialei București a Cooperativei „Tourservice”
  • semnat: Prim-ministru, Petre Roman
Guvernul României hotărăște:

Art. 1. - Se autoriză funcționarea pe teritoriul României a filialei Cooperativei „Tourservice”, cu sediul principal în Republica Moldova, Chișinău, str. Dimo nr. 13/2.

Art. 2. - Filiala Cooperativei „Tourservice” își va desfășura activitatea în conformitate cu statutul anexat, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.


[modificare] Anexă

Statutul
Filialei București a Cooperativei „Tourservice”

Art. 1. - Instituția va purta numele „Tourservice” - Filiala București, cu sediul în București, șos. Ștefan cel Mare nr. 39, sectorul 2.

Art. 2. - Filiala București a Cooperativei „Tourservice” va organiza activități turistice în țară și străinătate prin primirea și trimiterea de grupuri turistice sau turiști individuali, cu asigurarea sejurului pe teritoriul României; operațiuni de import-export; comercializare de mărfuri; servicii.

Art. 3. - Detaliile organizatorice sunt stabilite de către conducerea Cooperativei „Tourservice”, împreună cu directorul Filialei București.

Art. 4. - Directorul filialei este numit de conducerea Cooperativei „Tourservice” și se subordonează acesteia.

Art. 5. - Directorul este organul executiv al Filialei București și are următoarele competențe:

  • este ordonator principal de credite;
  • angajează personalul filialei potrivit legislației române;
  • controlează împreună cu contabilul șef respectarea integrității patrimoniului filialei. Conducerea Cooperativei „Tourservice” îi poate stabili și alte competențe, potrivit specificului activităților desfășurate de filială în România.

Art. 6. - Directorul decide și controlează modul de administrare a patrimoniului Filialei București și răspunde de îndeplinirea scopului din statutul acesteia.

Art. 7. - Statul de funcțiuni al Filialei București este propus de către directorul filialei, spre aprobare, conducerii Cooperativei „Tourservice”.

Art. 8. - Directorul reprezintă Filiala București a Cooperativei „Tourservice” în fața tuturor instituțiilor legale sau a organelor de stat.

Art. 9. - Patrimoniul filialei este constituit din fondurile Cooperativei „Tourservice”.

Art. 10. - Nu este permisă deturnarea bunurilor filialei în scopuri nelegate de activitatea sa statutară.

Art. 11. - Resursele financiare și mijloacele filialei se realizează din veniturile obținute din executarea serviciilor prestate.

Art. 12. - Activitatea economico-financiară se raportează prin bilanț lunar și anual, prezentat conducerii Cooperativei „Tourservice”.

Art. 13. - Filiala păstrează mijloacele bănești pe conturi de virament și alte conturi, în instituțiile bancare române și efectuează toate operațiunile de casă și decontare în conformitate cu dispozițiile legale în vigoare.

Art. 14. - Transferul și plata mijloacelor bănești din contul filialei se efectuează pe baza dispoziției directorului și a contabilului șef al filialei.

Art. 15. - Filiala stabilește limita posibilă a mijloacelor bănești ce se găsesc în permanență în casă, pentru cheltuielile curente, cu respectarea prevederilor Regulamentului Băncii Naționale a României cu privire la operațiunile cu numerar.

Art. 16. - În cazul unor cheltuieli curente care depășesc limita maximă a mijloacelor bănești ce se găsesc în permanență în casă, se vor putea efectua aceste plăți cu aprobarea conducerii Cooperativei „Tourservice”.

Art. 17. - Serviciile realizate vor fi oferite în baza prețurilor și tarifelor stabilite la propunerea filialei, cu aprobarea conducerii Cooperativei „Tourservice” și la înțelegerea cu beneficiarul.

Art. 18. - Veniturile provenite din activitatea filialei vor fi folosite pentru:

  • realizarea plăților obligatorii;
  • plata impozitului pe profit;
  • salarizarea angajaților;
  • realizarea unui fond de asigurare destinat acoperirii pierderilor legate de plata datoriilor cauzate de lichidarea filialei.

Art. 19. - Respectarea obligațiilor contractuale reprezintă o cerință primordială în activitatea filialei. Prin nerespectarea obligațiilor contractuale se ajunge la răspundere materială, cu despăgubirea clientului.

Art. 20. - În cadrul filialei poate lucra orice persoană, cetățean român, care a împlinit vârsta de 18 ani, având pregătirea și studiile necesare activității pe care o va desfășura. Funcțiile de conducere și cu răspundere materială nu pot fi deținute de persoane care au avut condamnări penale.

Art. 21. - Directorul Filialei București a Cooperativei „Tourservice” poate angaja prin contracte civile persoane ce vor presta o muncă sezonieră.

Art. 22. - Angajaților filialei li se va întocmi carnet de muncă, în condițiile legii.

Art. 23. - Pentru pagube aduse filialei, angajații acesteia răspund material, administrativ și penal.

Art. 24. - În cazul desființării filialei, asupra patrimoniului său va hotărî conducerea Cooperativei „Tourservice".

Art. 25. - Rezoluțiile privind modificarea statutului sau desființarea filialei vor fi efectuate potrivit Codului comercial și Legii privind societățile comerciale. Orice modificare este supusă dispozițiilor în materie de publicitate privitoare la filialele din România ale persoanelor juridice străine.

Art. 26. - În cazul în care o instanță competentă din România va declara nul unul din articolele prezentului statut, restul articolelor rămân valabile.

Art. 27. - Statutul filialei se păstrează la sediul filialei și la registrul comerțului.

Art. 28. - Filiala București a Cooperativei „Tourservice" se supune strict legislației locale românești.