autentificare cu OpenID
Hotărâre pentru modificarea și completarea Regulamentului pentru aplicarea Decretului nr. 328/1966 privind circulația pe drumurile publice și pentru stabilirea și sancționarea contravențiilor în acest sector
 • semnat: Prim-ministru, Petre Roman
Guvernul României hotărăște:

Art. I. - Regulamentul pentru aplicarea Decretului nr. 328/1966 privind circulația pe drumurile publice și pentru stabilirea și sancționarea contravențiilor în acest sector, aprobat prin Hotărârea Consiliului de Miniștri nr. 772/1966, republicat în Buletinul Oficial, Partea I, nr. 49 din 28 iunie 1984, se modifică și se completează după cum urmează:

1. Capitolul V va avea următorul cuprins:

„Capitolul V
Înmatricularea autovehiculelor și remorcilor și radierea lor
Secțiunea I
Înmatricularea autovehiculelor și remorcilor
Art. 94. - Autovehiculele și remorcile se înmatriculează la direcția de poliție județeană sau a municipiului București în raza căreia își au domiciliul (sediul) deținătorii.
Autovehiculele și remorcile aparținând Ministerului Apărării Naționale se înmatriculează la acest minister, iar tramvaiele și troleibuzele, la întreprinderile care le dețin.
Autovehiculele și remorcile se înmatriculează numai dacă sunt conforme cu tipurile omologate prin Registrul auto român.
Art. 95. - Deținătorii de autovehicule și remorci sunt obligați ca, în termen de 15 zile de la data când au intrat în proprietatea (administrarea) lor, să le înmatriculeze sau, dacă acestea nu îndeplinesc condițiile tehnice pentru admiterea în circulație, să anunțe, în același termen, direcția de poliție care, potrivit art. 94 alin. 1, efectuează înmatricularea.
Obligația prevăzută la alin. 1 revine deținătorilor și după ce au radiat autovehiculele sau remorcile ca urmare a schimbării domiciliului (sediului) pe raza altei direcții de poliție decât aceea unde au fost înmatriculate.
În primul trimestru al anului în care autovehiculele și remorcile împlinesc vechimea de 30 de ani de la anul fabricației, deținătorii lor sunt obligați să depună, la direcția de poliție care a efectuat înmatricularea, plăcile și certificatul de înmatriculare, în vederea reactualizării înmatriculării.
Art. 96. - Înmatricularea autovehiculelor și remorcilor se face pe baza următoarelor documente:
 • cererea (fișa) de înmatriculare;
 • actul de proveniență sau de proprietate;
 • dovada de plată a impozitelor și a taxei de înmatriculare;
 • chitanța sau declarația vamală de import eliberată de organele vamale române, în cazul autovehiculelor și remorcilor dobândite în alte state.
În cazul autovehiculelor și remorcilor care au mai fost înmatriculate și sunt radiate conform art. 108 alin. 1 lit. a) și b), deținătorii sunt obligați să depună, cu ocazia reînmatriculării, plăcile și certificatul de înmatriculare.
La înmatricularea autovehiculelor și remorcilor, cu excepția celor noi, deținătorii lor vor prezenta și dovada că acestea corespund din punct de vedere tehnic pentru a circula pe drumurile publice.
Art. 97. - Autovehiculele și remorcile aparținând misiunilor diplomatice, oficiilor consulare și membrilor acestora, precum și altor organizații și persoane străine cu statut diplomatic, care își desfășoară activitatea în România, se înmatriculează la Direcția de poliție a municipiului București, la cererea celor interesați și cu avizul Ministerului Afacerilor Externe, pe baza următoarelor documente:
 • cererea (fișa) de înmatriculare;
 • chitanța sau declarația vamală de import, eliberată de organele vamale;
 • dovada de plată a taxei de înmatriculare, în afară de cazurile când, pe bază de reciprocitate, se acordă scutire de plata acestei taxe pentru misiunile diplomatice, oficiile consulare și membrii acestora;
 • polița de asigurare.
Art. 98. - Se înmatriculează temporar:
a) autovehiculele și remorcile cumpărate în România, în scopul scoaterii definitive din țară;
b) autovehiculele și remorcile aparținând străinilor care își stabilesc reședința în România pentru o perioadă mai mare de 120 de zile;
c) autovehiculele și remorcile înmatriculate în România și radiate în scopul scoaterii definitive din țară.
Înmatricularea temporară se efectuează pentru a perioadă ce nu poate depăși sfârșitul anului în curs, dacă solicitarea a fost făcută în primele 9 luni ale anului respectiv, ori sfârșitul anului următor, dacă solicitarea a fost făcută în ultimele 3 luni ale anului în curs.
Art. 99. - Direcțiile de poliție eliberează, pentru fiecare autovehicul sau remorcă înmatriculată, un certificat de înmatriculare, ale cărui formă și conținut sunt stabilite de Departamentul poliției.
Art. 100. - Titularul certificatului de înmatriculare este obligat să declare direcției de poliție emitente:
a) schimbarea domiciliului (sediului) în raza aceleiași direcții de poliție care a efectuat înmatricularea, în termen de 15 zile de la data la care a survenit această modificare;
b) modificarea sau înlocuirea unor elemente (motor, culoare, caroserie etc.) care atrag schimbarea caracteristicilor tehnice sau de identificate ale autovehiculului sau remorcii, înscrise în certificatul de înmatriculare, înainte de repunerea acestora în circulație.
Art. 101. - Direcția de poliție județeană sau a municipiului București autoriză provizoriu circulația pentru:
a) autovehiculele și remorcile noi, în vederea deplasării lor de la unitatea care le comercializează la deținător;
b) autovehiculele și remorcile mai vechi de 2 ani și care nu au fost înmatriculate, precum și pentru cele radiate și neînmatriculate în decurs de 15 zile de la data radierii.
Autorizațiile provizorii de circulație se eliberează pentru o perioadă de cel mult 15 zile.
Art. 102. - Direcția de poliție județeană sau a municipiului București autoriză circulația pentru probe a:
a) autovehiculelor și remorcilor care efectuează probe în vederea omologării ori deplasări pentru reclamă;
b) autovehiculelor sau remorcilor reparate care efectuează deplasări în vederea verificării echipamentelor la care s-au făcut intervenții tehnice;
c) autoșasiurilor care efectuează deplasări de la unitățile constructoare la cele care le carosează.
Direcția de poliție județeană sau a municipiului București eliberează autorizații de circulație pentru probe, la solicitarea unităților care au ca obiect fabricarea, montarea, carosarea, repararea, încercarea sau comercializarea autovehiculelor și remorcilor.
Autorizațiile de circulație pentru probe sunt valabile cel mult până la sfârșitul anului în curs.
Art. 103. - Pierderea, furtul sau distrugerea certificatului de înmatriculare sau a autorizației provizorii de circulație ori pentru probe trebuie declarată organului de poliție cel mai apropiat, în termen de 48 de ore de la constatarea faptului.
Până la obținerea duplicatului, autovehiculul sau remorca circulă pe baza unei dovezi înlocuitoare a certificatului de înmatriculare.
Duplicatul certificatului de înmatriculare sau autorizației provizorii de circulație ori pentru probe se eliberează de către direcția de poliție care a emis originalul, în baza comunicării primite de la organul de poliție căruia i s-a declarat pierderea, furtul sau distrugerea, iar în cazul pierderii certificatului de înmatriculare, și după prezentarea chitanței de plată a publicării pierderii în Monitorul Oficial.
Secțiunea a II-a
Numerele de înmatriculare, cele provizorii și de probe
Art. 104. - La înmatriculare, direcția de poliție județeană sau a municipiului București atribuie fiecărui autovehicul ori remorcă un număr de înmatriculare, compus din indicativul județului sau al municipiului București și numărul de ordine.
Numărul de înmatriculare al autovehiculelor și remorcilor prevăzute în art. 97 este compus din indicativul CD, CO sau TC, după caz, și numărul de ordine.
În cazul numărului de înmatriculare temporară, la indicativul județului și numărul de ordine, se adaugă luna și anul în care expiră valabilitatea înmatriculării.
La autorizarea provizorie a circulației autovehiculului sau remorcii, se atribuie un număr provizoriu, compus din cifra zero, numărul de ordine și indicativul județului sau al municipiului București.
La autorizarea circulației pentru probe a autovehiculului sau remorcii se atribuie un număr de probe, compus din înscrisul „Probe”, numărul de ordine și indicativul județului sau al municipiului București.
Art. 105. - Numărul de înmatriculare, cel provizoriu și de probe se aplică pe plăci metalice care pot avea fondul reflectorizant, cu litere majuscule și cifre arabe, în relief.
Plăcile trebuie să poarte un ecuson aplicat de către direcția de poliție județeană sau a municipiului București care a efectuat înmatricularea.
Plăcile se fixează la partea din față și din spate a autovehiculului, iar la motocicletă, motoretă și remorcă, numai la partea din spate, în locurile special destinate.
Unitățile care confecționează plăci trebuie să fie autorizate de direcția de poliție județeană sau a municipiului București.
Art. 106. - Indicativele județelor și ale municipiului București, alcătuirea numerelor de ordine, formele, dimensiunile, culorile fondului plăcilor și ale înscrisurilor aplicate, precum și condițiile de calitate se stabilesc prin standard de stat.
Art. 107. - Numerele de înmatriculare, forma și dimensiunile plăcilor cu numerele de înmatriculare pentru autovehiculele și remorcile aparținând Ministerului Apărării Naționale se stabilesc și se atribuie de acest minister.
Secțiunea a III-a
Radierea autovehiculelor și remorcilor
Art. 108. - Deținătorii de autovehicule și remorci înmatriculate sunt obligați să ceară radierea acestora din evidența direcțiilor de poliție în următoarele cazuri:
a) la trecerea autovehiculului sau remorcii în proprietatea sau administrarea altui deținător, pe baza documentului care atestă trecerea și a prezentării certificatului de înmatriculare;
b) la schimbarea domiciliului (sediului) deținătorului în raza altei direcții de poliție decât aceea la care se află înmatriculat autovehiculul sau remorca, pe baza prezentării certificatului de înmatriculare;
c) la scoaterea definitivă din România, pe baza aprobării de export date de către organele vamale române, a autovehiculelor și remorcilor care au fost înmatriculate potrivit art. 97 și depunerii plăcilor și certificatului de înmatriculare;
d) în cazul când autovehiculul sau remorca au devenit improprii din punct de vedere tehnic pentru a circula pe drumurile publice și au fost dezmembrate, pe baza dovezii care atestă dezmembrarea și a depunerii plăcilor și certificatului de înmatriculare.
Cererea de radiere, împreună cu documentele prevăzute la alin. 1 lit. a)-d) se prezintă direcției de poliție care a înmatriculat autovehiculul, în termen de 15 zile de la data la care a survenit una din situațiile prevăzute la alin. 1.
La efectuarea radierii, direcția de poliție eliberează un certificat de radiere."

2. Articolul 126 literele a), c) și d) se completează după cum urmează:

a) lit. a) se completează cu art. 95 și 103 alin. 2;

b) lit. c) se completează cu art. 108;

c) lit. d) se completează cu art. 105.

De asemenea, din articolul 126 se abrogă:

a) la lit. a), art. 96, 101 alin. 1 și art. 102 alin. 2 și 3;

b) la lit. c), art. 107.

Art. II. - Capitolul IX, punctul 40 din Hotărârea Consiliului de Miniștri nr. 911/1955 privind stabilirea listei actelor și faptelor supuse taxelor de timbru, precum și a tarifului taxelor de timbru cu modificările ulterioare, astfel cum a fost republicată în C.H.D. nr. 47 bis din 30 octombrie 1958, se modifică și completează astfel:

Pct. Denumirea actelor și faptelor supuse taxelor de timbru Tariful
în lei în procente
40 a) înmatricularea autovehiculelor și remorcilor și schimbarea caracteristicilor tehnice și de folosință ale acestora:
 • motociclete și remorci cu masa totală maximă autorizată de până la 750 kg inclusiv;
500
 • autovehicule, cu excepția motocicletelor, cu masa totală maximă autorizată de până la 3.500 kg inclusiv și remorci cu masa totală maximă autorizată cuprinsă între 750 kg și 3.500 kg inclusiv;
1.000
 • autovehicule și remorci cu masa totală maximă autorizată mai mare de 3.500 kg.
2.000
b) Autorizarea provizorie de circulație și autorizarea de circulație pentru probe. 100
Notă:
Nu se percepe taxa prevăzută la lit. a) pentru înmatricularea efectuată ca urmare a schimbării domiciliului (sediului) deținătorului și pentru autovehiculele aparținând persoanelor handicapate și adaptate infirmității lor.

Art. III. - Prevederile prezentei hotărâri se aplică începând cu data de 1 ianuarie 1991.