autentificare cu OpenID
Lege pentru ratificarea Acordului-cadru de cooperare financiară dintre România și Banca Europeană de Investiții și a Contractului financiar pentru retehnologizarea centralelor energetice dintre România și Banca Europeană de Investiții și Regia autonomă de electricitate „Renel”
 • semnat: Președintele Senatului, academician, Alexandru Bîrlădeanu notă
  Această lege a fost adoptată de Senat în ședința din 28 octombrie 1991.
 • semnat: Președintele Adunării Deputaților, Marțian Dan notă
  Această lege a fost adoptată de Adunarea Deputaților în ședința din 30 octombrie 1991.
 • promulgat: Președintele României, Ion Iliescu notă
  În temeiul art. 82 lit. m) din Decretul-lege nr. 92/1990 pentru alegerea parlamentului și a Președintelui României, promulgăm Legea pentru ratificarea Acordului-cadru de cooperare financiară dintre România și Banca Europeană de Investiții și a Contractului financiar pentru retehnologizarea centralelor energetice dintre România și Banca Europeană de Investiții și Regia autonomă de electricitate „Renel” și dispunem publicarea sa în Monitorul Oficial al României.
Parlamentul României adoptă prezenta lege.

Articol unic. - Se ratifică Acordul-cadru de cooperare financiară dintre România și Banca Europeană de Investiții și Contractul financiar pentru retehnologizarea centralelor energetice dintre România și Banca Europeană de Investiții și Regia autonomă de electricitate „Renel”, încheiate la Luxemburg la 31 iulie 1991.


[modificare] Acord-cadru de cooperare financiară între România și Banca Europeană de Investiții[1]

Având în vedere că:

A. În cadrul planului de acțiune privind asistența Comunității Economice pentru România în susținerea eforturilor ei de a realiza reforme politice și economice și al deciziei Consiliului Guvernatorilor Băncii Europene de Investiții {în cele ce urmează numită banca) din 18.04.1991 de a autoriza acordarea de împrumuturi din resurse proprii în România, banca va participa la finanțarea proiectelor de investiții care satisfac criteriile obișnuite ale băncii pentru acordarea de împrumuturi din resurse proprii.

B. Pentru scopurile specificate la lit. A. de mai sus, o sumă totală de până la 700 mil. ECU poate fi angajată pentru R.F.C.S., Bulgaria și România, fără repartizarea acestei sume, sub formă de împrumuturi de la Banca Europeană de Investiții, acordate din resursele sale proprii.

De aceea, părțile la acesta au căzut de acord asupra celor ce urmează:

Articolul 1

Banca va participa în cadrul planului de acțiune al P.H.A.R.E. pentru susținerea eforturilor României de a realiza reforme politice și economice și deciziei Consiliului Guvernatorilor băncii de a autoriza acordarea de împrumuturi din resurse proprii în România pentru finanțarea proiectelor de investiții care satisfac criteriile obișnuite ale băncii pentru împrumuturi din resursele sale proprii.

Articolul 2

2.1. Pentru scopurile specificate în art. 1, o sumă totală de până la 700 mil. ECU poate fi angajată pentru R.F.C.S., Bulgaria și România, sub formă de împrumuturi de la Banca Europeană de Investiții, acordate din resursele sale proprii.

2.2. Valoarea fixată în paragraful 1 al acestui articol poate fi folosită pentru a finanța parțial proiecte de investiții de capital specifice, care satisfac criteriile obișnuite ale băncii de acordare de împrumuturi din resurse proprii, înaintate băncii de către autorități competente ale României sau cu acordul lor.

2.3. Proiectele vor fi examinate pentru eligibilitate și împrumuturile acordate, în conformitate cu regulile, condițiile și procedurile menționate în statutul băncii.

Articolul 3

Împrumuturile acordate de bancă vor fi supuse condițiilor, în ceea ce privește durata, stabilite pe baza caracteristicilor economice și financiare ale proiectelor; rata dobânzii va fi stabilită de bancă în conformitate cu practica ei.

Articolul 4

Împrumuturile acordate de bancă pentru executarea proiectelor pot lua forma de cofinanțare, în care vor lua parte, în mod special, bănci românești și organismele și instituțiile de credit ale statelor membre sau ale statelor terțe, ori organizații de finanțare internațională.

Articolul 5

România și orice societate privată, mixtă sau de stat, constituită în conformitate cu legea română, cu sau fără participarea investitorilor străini sub forma unei societăți mixte, vor avea acces în condiții egale, la finanțarea alocată pentru cooperare financiară.

Articolul 6

Execuția, conducerea și susținerea proiectelor finanțate în cadrul cooperării financiare dintre România și bancă vor fi în responsabilitatea beneficiarilor finali ai împrumuturilor.

Articolul 7

7.1. Participarea la licitații sau alte proceduri pentru adjudecarea de contracte vor fi în conformitate cu practica uzuală a băncii.

7.2. România va aplica contractelor adjudecate pentru execuția de proiecte, finanțate în cadrul cooperării financiare, reglementări fiscale și vamale cel puțin tot atât de favorabile ca și cele aplicate în cazul altor organizații financiare internaționale.

Articolul 8

România va lua toate măsurile necesare pentru a asigura ca dobânzile și toate celelalte plăți datorate băncii privind împrumuturile acordate, în contextul cooperării financiare, să fie exceptate de la orice fel de impozite și taxe.

Articolul 9

Când un împrumut este acordat unui beneficiar în conformitate cu art. 2, furnizarea unei garanții de către România poate fi cerută de bancă, ca o condiție a acordării împrumutului.

Articolul 10

Pe toată durata împrumuturilor acordate, România se va angaja să ia toate măsurile necesare, în conformitate cu legislația ei națională, pentru a face disponibilă debitorilor beneficiari de astfel de împrumuturi și garanților împrumuturilor valuta necesară pentru plata dobânzilor, comisionului și altor speze și rambursării capitalului.

Articolul 11

România va depune toate eforturile pentru a asigura ca proiectele finanțate să beneficieze de un tratament nu mai puțin favorabil decât cel conferit de legislația națională existentă sau de orice acord de investiții bilateral.

Articolul 12

Reprezentanții băncii care desfășoară activitatea legată de cooperare financiară vor beneficia de privilegiile și facilitățile uzuale în realizarea sarcinilor lor și în timpul deplasărilor la și de la locul unde li se cere să-și îndeplinească aceste sarcini.

Articolul 13

Prevederile acestui acord vor rămâne în vigoare până când toate sumele datorate prin contractele de finanțare încheiate ca urmare a acestui acord au fost integral plătite.

Drept pentru care părțile la acord au stabilit ca acesta să fie redactat în 3 exemplare originale în limba engleză.

Acest acord a fost parafat în numele Guvernului României de domnul Marian Mustăreață și în numele Băncii Europene de Investiții, de domnul Robert Wagener.

Luxembourg, 31 iulie 1991.
Semnat pentru și în numele Guvernului României
F. Bercea
Semnat pentru și în numele Băncii Europene de Investiții
H. Duborg


[modificare] Contract financiar între România și Banca Europeană de Investiții și „Renel”[1]

Acest contract este încheiat între:

Guvernul României, reprezentat de Ministerul Economiei și Finanțelor, având sediul în strada Doamnei nr. 8 sector 3, București, România, reprezentat de dl. Florian Bercea, ministrul bugetului
denumit în continuare împrumutat,

ca primă parte, și

Banca Europeană de Investiții, având sediul provizoriu în bulevardul Konrad Adenauer nr. 100, Luxembourg - Kirchberg, Marele Ducat de Luxembourg, reprezentată de dl. Hans Duborg, vicepreședinte
denumită în continuare banca,

ca a doua parte, și

„Renel” (Regia autonomă de electricitate), înființată prin Hotărârea Guvernului României nr. 1199/noiembrie 1990, având sediul în bulevardul Magheru nr. 33, sector 1, cod 70154 București, România, reprezentată de dl. Aureliu Leca, președinte
denumit în continuare beneficiar final,

ca a treia parte,

luând în considerare că:

Consiliul Comunităților Europene a stabilit un plan de acțiune privind asistența din partea Comunității Europene pentru România în sprijinirea eforturilor ei de realizare a programului de reforme politice și economice,

Guvernatorii Băncii Europene de Investiții au luat notă de această decizie și au autorizat, pe data de 18 aprilie 1991, acordarea de împrumuturi pentru proiecte de investiții în România.

Un acord-cadru privind această cooperare financiară a fost semnat de către bancă și România pe 31 iulie 1991.

Împrumutatul și beneficiarul final propun să întreprindă un proiect (denumit în cele ce urmează proiect) cuprinzând studiul, recondiționarea, pregătirea, inclusiv testele de acceptare și funcționare pentru patru unități generatoare de energie electrică pe bază de lignit, două în Rovinari și două în Turceni, o investigare privind reabilitarea a două unități suplimentare la Turceni și un studiu pentru dezvoltarea sectorului energetic la costuri reduse, după cum sunt descrise mai amănunțit în descrierea tehnică prevăzută în Lista A la acesta (în continuare denumită descrierea tehnică).

 • Costul total estimat al proiectului este de 80,6 milioane ECU (optzeci milioane ECU).
 • Costul proiectului va fi finanțat după cum urmează: (echivalent milioane ECU).
  • Fondurile proprii ale împrumutatului și alte împrumuturi (Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare, denumită în continuare B.I.R.D.): 55,6
  • Pentru completarea finanțării, împrumutatul a solicitat de la bancă împrumuturi în sumă echivalentă cu ECU: 25,0
                   Total: 80,6
 • Împrumutatul s-a angajat, în conformitate cu legislația sa națională, ca pe durata împrumutului acordat să disponibilizeze valuta necesară pentru plata dobânzii, comisionului și altor speze și rambursarea capitalului.
 • Împrumutatul se angajează să excepteze de la impozitare toate plățile de capital, dobânda și alte sume datorate, prevăzute mai jos, și să permită plata oricăror asemenea sume brute fără deducerea impozitului la sursă.
 • Prevederile împrumutului pentru proiect vor fi cuprinse într-un acord (denumit în continuare On-lending Agreement - Acord de împrumut subsidiar subîmprumut) între împrumutat și beneficiarul final.
 • Banca, fiind satisfăcută de faptul că finanțarea proiectului intră în sfera funcțiilor sale și având în vedere problemele mai sus relatate, a hotărât să dea curs cererii împrumutatului pentru un împrumut într-o sumă echivalentă cu 25 milioane ECU.
  Mențiunile privind articolele, expunerile, listele și anexele sunt referiri la respectivele articole, expuneri, liste și anexe la acest contract.

În consecință se convine prin prezentul după cum urmează:

Articolul 1
Plăți (trageri)

1.01 Suma creditului

Prin acest contract, banca stabilește în favoarea împrumutatului, iar împrumutatul acceptă un credit (denumit în cele ce urmează credit) în sumă echivalentă cu 25 milioane ECU (douăzeci și cinci milioane ECU) pentru unicul scop de finanțare parțială a proiectului conform celor descrise (precizate) în Lista A.

ECU este definit în Lista C la prezentul contract și va fi considerat pentru toate scopurile acestuia ca și când ar fi o valută.

1.02 Proceduri de plată (trageri)

A. Creditul va fi plătit (tras) în maximum 8 tranșe (denumite în continuare tranșe), fiecare în parte fiind în sumă de cel puțin 2 milioane echivalent ECU, cu excepția ultimei plăți, și nu vor depăși echivalentul a 5 milioane ECU.

B. Plata fiecărei tranșe va fi făcută cu condiția primirii de către bancă a unei cereri scrise (cerere) de la beneficiarul final, specificând:

a) suma tranșei;
b) valuta sau valutele în care împrumutatul și beneficiarul final preferă să fie plătită tranșa, acestea fiind valuta sau valutele la care se face referire în art. 1.03;
c) rata sau ratele dobânzilor aplicabile, dacă există, indicate în prealabil de către bancă;
d) data preferată pentru plată, înțelegându-se că banca poate plăti tranșa în termen de până la 4 luni calendaristice de la data cererii.

Nici o cerere nu poate fi făcută mai târziu de 31 iulie 1994, sub rezerva prevederilor art. 1.02 C; fiecare cerere este irevocabilă.

C. Între 10 și 15 zile înainte de data plății, banca, dacă cererea este în conformitate cu art. 1.02 A și cu condițiile din art. 1.04 și 1.07, va remite împrumutatului și beneficiarului final o notă, denumită în continuare notă (aviz) de plată, care: (i) va confirma suma și structura/componența valutelor tranșei specificate în cerere; (ii) va specifica rata sau ratele de dobândă determinată în conformitate cu art. 3.01 A; și (iii) va specifica data plății tranșei. În cazul când rata dobânzii, specificată în nota de plată depășește rata respectivă, indicată anterior de bancă, sau dacă componența valutară sau suma tranșei nu este în conformitate cu cererea, împrumutatul poate revoca cererea, în termen de trei zile lucrătoare luxemburgheze de la data primirii notei de plată, prin notificare către bancă și, în consecință, după aceasta, cererea și nota de plată nu vor mai avea nici un efect.

D. Plata va fi făcută printr-un cont bancar pe numele beneficiarului final, pe care împrumutatul și beneficiarul final îl vor notifica băncii cu cel puțin 8 zile înainte de data plății.

1.03 Valuta de plată

Sub rezerva existenței de disponibilități, banca va plăti fiecare tranșă în valuta sau valutele pentru care împrumutatul și beneficiarul final și-au exprimat preferința. Valuta de plată va fi ECU, o valută a unuia dintre statele membre ale băncii sau oricare altă valută frecvent negociată pe principalele piețe valutare.

Pentru calculul sumelor ce vor fi trase în alte valute decât ECU, banca va aplica cursul mediu de schimb de pe piața valutară de la Brussels, iar în lipsa acestuia, orice altă piață aleasă de bancă, la o astfel de dată, în termen de 10 zile înainte de tragere, după cum va hotărî banca.

1.04. Condiții de plată (tragere)

A. Plata primei tranșe în conformitate cu art. 1.02 va fi condiționată de îndeplinirea, înainte de data cererii, a următoarelor condiții satisfăcătoare pentru bancă:

a) consilierul juridic (jurisconsultul) al împrumutatului va elabora, în termeni acceptabili băncii, o opinie juridică favorabilă privind executarea corespunzătoare a acestui contract de către împrumutat, precum și în legătură cu documentația relevantă;
b) consilierul juridic (jurisconsultul) al beneficiarului final va elabora, în termeni acceptabili băncii, o opinie juridică favorabilă privind executarea acestui contract de către beneficiarul final, precum și în legătură cu documentația relevantă;
c) obținerea tuturor aprobărilor necesare privind controlul valutar, care să permită beneficiarului final să primească plățile, și împrumutatului să ramburseze împrumutul, să plătească dobânda și toate celelalte sume datorate menționate mai jos; asemenea aprobări trebuie să se refere și la deschiderea și menținerea conturilor prin care împrumutatul solicită (indică) băncii să efectueze plata creditului;
d) banca va primi autorizarea scrisă dată de împrumutat beneficiarului final, prin care beneficiarul final este împuternicit să solicite și să primească plățile (tragerile din împrumut) după cum se prevede în acest articol;
e) beneficiarul final a organizat (constituit) un compartiment dotat cu personal pentru implementarea proiectului, inclusiv consultanți independenți de supraveghere a proiectului, în conformitate cu condițiile acceptate de bancă;
f) dovada, satisfăcătoare pentru bancă, fie că previziunile proiectului pentru necesitățile de lignit vor fi îndeplinite, fie că întreprind măsuri pentru creșterea corespunzătoare a producției de lignit;
g) în plus, fiecare plată (tragere din împrumut) va fi în continuare condiționată de faptul că banca nu are nici un motiv să creadă că există vreun obstacol în privința disponibilizării către împrumutat și beneficiarul final a finanțării B.I.R.D. necesară pentru finalizarea proiectului.

Dacă cererea pentru plata primei tranșe este făcută de împrumutat și beneficiarul final înaintea primirii de către bancă a dovezii satisfăcătoare pentru ea că astfel de condiții au fost îndeplinite, o asemenea cerere va fi considerată primită de bancă pe data la care vor fi fost îndeplinite condițiile.

B. Fiecare plată (tragere din împrumut) următoare va fi condiționată de primirea de către bancă, înainte de data cererii relevante (justificative), a dovezii satisfăcătoare că împrumutatul și beneficiarul final au cheltuit, pentru acele părți din proiect stabilite prin Lista A la prezentul contract, o sumă cel puțin egală cu suma (fără impozite și taxe de import) tuturor plăților (tragerilor) anterioare, mai puțin, cu excepția ultimei trageri, o sumă de 1 milion ECU.

În plus, fiecare plată va fi făcută de către bancă, cu condiția ca în orice moment să continue să existe alte fonduri suficiente, astfel încât să se asigure înfăptuirea și finalizarea proiectului, în conformitate cu descrierea tehnică din Lista A.

C. Ultima plată va fi făcută cu condiția ca toate sumele plătite (trase) anterior să fi fost cheltuite pentru proiect sau să existe indicii satisfăcătoare că ele vor fi cheltuite în următoarele 60 de zile. Orice plată sub incidența acestui paragraf, care finanțează cheltuieli în avans, va fi condiționată de primirea de către bancă, în 90 de zile, a unor dovezi satisfăcătoare pentru bancă, confirmând că orice sumă a fost cheltuită integral pentru proiect.

D. Pentru calculul echivalentului în ECU al sumelor cheltuite, banca va aplica cursul de schimb valutar aplicabil în cea de a 30-a zi dinainte de data cererii.

Dacă orice parte din dovada (evidența) furnizată de către împrumutat sau beneficiarul final nu este satisfăcătoare pentru bancă, aceasta poate plăti proporțional mai puțin decât suma solicitată.

1.05 Comision de întârziere

Dacă plata oricărei tranșe este amânată la cererea împrumutatului (cu consimțământul băncii), împrumutatul va plăti un comision de amânare (întârziere) pentru partea din tranșă netrasă la o rată anuală de 1%, calculat de la data plății menționate inițial, până la data plății (tragerii) efective sau, dacă tranșa nu este plătită în întregime, până la data anulării sau revocării acesteia.

Cererea pentru amânare trebuie să fie primită de bancă cu cel puțin 8 zile înainte de data inițială a plății (tragerii). Un astfel de comision va crește de la zi la zi și va fi plătibil la fiecare dată specificată în art. 5.03.

1.06 Anularea creditului

Dacă costul proiectului va scădea sub cifra declarată în expuneri, banca poate, printr-o notificare către împrumutat, să anuleze creditul proporțional cu scăderea.

Împrumutatul, printr-o notificare către bancă, poate, în orice moment, să anuleze în întregime sau parțial, orice parte a creditului netrasă (neutilizată).

Dacă împrumutatul anulează orice tranșă pentru care cererea aferentă făcută de împrumutat nu este revocată în conformitate cu art. 1.02 C, el va plăti un comision invariabil (flat) calculat asupra sumei anulate la jumătate din rata dobânzii aplicate de bancă la data anulării împrumuturilor acordate de aceasta în aceeași componență a valutelor și cu o scadență de 13 ani. Un astfel de comision va fi plătibil în plus față de orice comision plătibil potrivit art. 1.05.

1.07 Revocarea și suspendarea creditului

Banca poate, printr-o notificare către împrumutat, să revoce partea nedebursată a creditului în orice moment și cu efecte imediate:

a) ca urmare a apariției oricărui eveniment menționat în art. 10.01 (A) ori (B); sau
b) dacă vor apărea împrejurări excepționale care afectează negativ accesul băncii pe piețele de capital național sau internaționale relevante.

Alternativ, dacă banca este de părere că a apărut o situație descrisă în cazul a) sau b) și este temporară, ea poate suspenda, printr-o notificare către împrumutat, partea nedebursată a creditului. În acest caz, suspendarea va continua până când, urmare emiterii unei cereri suplimentare, banca este din nou în măsură să emită o notă de plată.

Cu toate acestea, banca nu este îndreptățită să revoce sau să suspende pe motivele de la cazul b) vreo tranșă care face subiectul unei note de plată.

Creditul va fi considerat revocat dacă banca cere rambursarea conform art. 10.

Dacă creditul este revocat pentru alte motive decât împrejurările menționate în cazul b) de mai sus, împrumutatul va plăti un comision pentru suma revocată la o rată anuală de 0,75%, calculată de la data cererii relevante până la data revocării.

Un astfel de comision va fi plătibil suplimentar față de orice comision plătibil conform art. 1.05.

1.08 Valuta pentru comisioane

Comisioanele datorate de împrumutat băncii, potrivit art. 1, vor fi calculate și plătite în ECU.

Articolul 2
Împrumutul

2.01 Suma împrumutului

Împrumutul (denumit în continuare împrumut) va cuprinde totalul sumelor în valutele plătite de către bancă, așa cum au fost notificate de către bancă cu ocazia plății fiecărei tranșe.

2.02 Valuta de rambursare

Fiecare rambursare, conform art. 4 sau, după cum este cazul, art. 10, va fi efectuată în valutele plătite (trase) și în proporțiile acestora în soldul împrumutului.

2.03 Valuta pentru dobândă și alte obligații de plată

Dobânda și celelalte obligații plătibile conform art. 3, 4 și 10 vor fi calculate și plătibile proporțional cu fiecare valută în care împrumutul este rambursabil.

Orice altă plată va fi făcută în valuta specificată de bancă, avându-se în vedere valuta în care s-au efectuat cheltuielile care se rambursează prin acea plată.

2.04 Notificări ale băncii

După plata fiecărei tranșe, banca va transmite împrumutatului o declarație sumară menționând suma, componența valutelor, data plății, programul de rambursare și rata sau ratele de dobândă din și pentru acea tranșă.

Articolul 3
Dobânda

3.01 Rata dobânzii

A. Soldul înregistrat al fiecărei tranșe va fi purtător de dobândă la rata sau ratele menționate în nota de plată respectivă, rata fiind rata sau ratele de dobândă aplicabile la data emiterii notei de plată pentru împrumuturile desemnate în valuta sau valutele relevante și acordate de bancă beneficiarilor săi de împrumut, cu aceleași termene de rambursare și în aceleași condiții de plată a dobânzii ca și tranșa în cauză.

B. Dobânda va fi plătibilă semestrial la datele specificate în art. 5.03.

3.02 Dobânda la sumele cu scadență depășită

Fără a prejudicia prevederile art. 10 și ca excepție la art. 3.01, dobânda va spori pentru orice sumă cu scadența depășită, de la data prevăzută pentru plată până la data plății efective, cu o rată anuală calculată după cum urmează:

a) pentru o sumă datorată în cadrul oricărei tranșe, la o rată egală cu: (i) 2,5% și (ii) rata corespunzătoare specificată conform art. 3.01; și
b) pentru orice altă sumă, la o rată egală cu: (i) 2,5% și (ii) rata dobânzii percepute de bancă la data scadenței pentru împrumuturi exprimate în aceeași valută, pe termen de 13 ani.

O asemenea dobândă este plătibilă în aceeași valută ca și suma restantă care o generează.

Articolul 4
Rambursarea

4.01 Rambursarea normală

Împrumutatul va rambursa împrumutul potrivit tabelului de amortizare, stabilit în Lista B (grafic de rambursare).

4.02 Plata anticipată voluntară

1. Pe baza notificării scrise transmise cu 2 luni înainte băncii, împrumutatul poate plăti anticipat, integral sau parțial, orice tranșă la orice dată menționată în art. 5.03.

2. În cazul plății anticipate a unei tranșe, împrumutatul va plăti băncii o sumă suplimentară egală cu 85% din totalul sumelor calculate și deduse în felul următor:

a) pentru fiecare perioadă de un semestru la sfârșitul căreia este fixată data plății dobânzii, după data plății anticipate, banca va calcula suma dobânzii, dacă există, care, cu excepția plății anticipate, ar fi fost plătibilă la suma plătită anticipat în fiecare valută cuprinsă în acea tranșă, aplicând rata prin care (X) rata dobânzii aplicabile unei asemenea valute, conform art. 3.01, depășește (Y) rata dobânzii pe care, cu 3 luni înainte de data plății anticipate, banca ar fi aplicat-o pentru un împrumut făcut în aceeași valută cu cea a plății anticipate, având date semestriale pentru plata dobânzii și având o durată medie egală fie cu durata medie rămasă a tranșei fie, dacă această durată este mai scurtă decât oricare alta pentru care banca ar aplica o asemenea cotație în acea valută, la cea mai scurtă durată medie pentru care banca ar aplica o asemenea cotație;
b) fiecare sumă calculată astfel va fi scontată, la data plății anticipate, pe baza unei rate de scont egală cu rata corespunzătoare de reinvestire.

3. Suma menționată de împrumutat în notificarea de plată anticipată, împreună cu orice sumă datorată conform art. 4.02 (2), va fi plătibilă băncii la data specificată în notificare. Notificarea va fi irevocabilă.

4.03 Plăți anticipate obligatorii

A. Dacă împrumutatul plătește voluntar anticipat, parțial sau integral, orice alt împrumut contractat inițial pentru o perioadă mai mare de 5 ani, banca poate solicita plata anticipată a unei asemenea părți din suma împrumutului neachitat la acea dată, în măsura în care suma plătită anticipat acoperă suma totală rămasă a tuturor acelor împrumuturi.

Banca va adresa cererea sa, dacă există, împrumutatului în termen de 4 săptămâni de la primirea notificării corespunzătoare conform art. 8.02 c) (ii). Orice sumă cerută de bancă va fi plătită, împreună cu dobânda mărită, la data indicată de bancă, dată care nu va preceda data plății anticipate a celuilalt împrumut.

Plata anticipată a împrumutului prin intermediul unui nou împrumut, având un termen cel puțin la fel de lung cu termenul neexpirat al împrumutului plătit anticipat, nu va fi considerată ca o plată anticipată.

B. Dacă costul total al proiectului va scădea substanțial față de cifra declarată în expuneri, banca poate cere plata anticipată a împrumutului proporțional cu diminuarea respectivă.

C. Dacă beneficiarul final plătește anticipat, integral sau parțial, împrumutatului, împrumutul din cadrul contractului de împrumut subsidiar, fie voluntar, fie la cererea făcută în conformitate cu contractul de împrumut subsidiar, împrumutatul va plăti anticipat băncii echivalentul corespunzător. O astfel de plată anticipată, împreună cu o primă calculată asupra sumei de plătit anticipat, conform art. 4.02, va deveni scadentă la data menționată în art. 5.03.

D. În cazul oricărei plăți anticipate datorate conform acestui articol, împrumutatul poate alege tranșa sau tranșele care să fie plătite anticipat.

4.04 Prevederi generale referitoare la plata anticipată conform art. 4

Plata anticipată va fi efectuată în toate valutele tranșei în cauză, proporțional cu sumele restante respective, în afară de cazul când beneficiarul poate să aleagă în schimb să plătească anticipat pe baza art. 4.02 întreaga sumă rămasă neachitată în una sau mai multe valute ale tranșei.

În caz de plată anticipată parțial în toate valutele, la fiecare sumă plătită anticipat se va aplica o reducere pro rata a fiecărei rate rămase neachitate.

Prevederile art. 4 nu vor prejudicia pe cele ale art. 10.

Articolul 5
Plățile

5.01 Locul plății

Fiecare sumă plătibilă de împrumutat conform acestui contract va fi plătită în contul respectiv, notificat de către banca împrumutatului, banca indicând contul cu minimum 15 zile înainte de data stabilită pentru prima plată pe care trebuie să o facă împrumutatul și notificând orice schimbare de cont cu nu mai puțin de 15 zile înainte de data primei plăți la care se referă modificarea.

Această perioadă de notificare nu se aplică în cazul plăților conform art. 10.

5.02 Calculul plăților referitoare la fracțiuni de an

Orice sumă datorată ca dobândă, comision sau în alt mod de către împrumutat, conform acestui contract și calculată pentru orice fracțiune din an, va fi calculată pe baza anului de 360 de zile și a lunii de 30 de zile.

5.03 Termene de plată

Sumele datorate semestrial, conform acestui contract, sunt plătibile băncii pe 25 ianuarie și 25 iulie în fiecare an.

Alte sume datorate sunt plătibile în termen de 7 zile de la primirea de către împrumutat a cererii făcute de bancă.

O sumă datorată de împrumutat va fi considerată plătită în momentul în care ea este primită de bancă.

Articolul 6
Angajamente speciale

6.01 Utilizarea împrumutului și altor fonduri

Împrumutatul va folosi sumele împrumutului și ale celorlalte fonduri menționate în planul de finanțare descris în expuneri în exclusivitate pentru executarea proiectului.

6.02 Realizarea (finalizarea) proiectului

Beneficiarul final se angajează să realizeze proiectul și să-l finalizeze la data specificată în descrierea tehnică.

6.03 Depășirea costului proiectului

Dacă costul proiectului depășește cifrele estimate stabilite în expunerea a cincea, împrumutatul și beneficiarul final vor obține finanțarea costului depășit fără a recurge la bancă, astfel încât beneficiarul final să aibă posibilitatea să finalizeze proiectul conform descrierii tehnice. Planurile împrumutatului și beneficiarului final pentru mobilizarea fondurilor necesare finanțării costurilor suplimentare vor fi comunicate băncii fără întârziere.

6.04 Procedura de ofertare

Beneficiarul final va achiziționa echipamentul, va asigura serviciile și celelalte lucrări pentru proiect, pe cât posibil și corespunzător de o manieră satisfăcătoare pentru bancă, prin oferte internaționale la care să aibă acces cel puțin cetățenii tuturor țărilor membre ale Comunității Economice Europene și ai României.

6.05 Asigurare

Pe durata împrumutului (atât timp cât împrumutul nu este rambursat), beneficiarul final va asigura în mod corespunzător toate lucrările și proprietățile care compun proiectul, în conformitate cu practica normală pentru lucrări similare de interes public în România.

6.06 Întreținere

Atâta vreme cât împrumutul nu este rambursat, beneficiarul final va întreține, repara, verifica și reînnoi întreaga proprietate ce face parte din proiect, așa cum este necesar pentru a o menține în condiții bune de funcționare.

6.07 Condiții aplicabile între împrumutat și beneficiarul final

Finanțarea beneficiarului final în cadrul contractului de împrumut subsidiar (subîmprumut):

a) va fi conform cu condițiile stabilite în acest contract pentru împrumutat și beneficiarul final;
b) va avea o rată a dobânzii care nu va fi mai mare decât rata dobânzii convenite între bancă și împrumutat pentru acea tranșă din care urmează să fie finanțat proiectul și
c) va fi exprimată în aceeași valută și va avea aceleași perioade de grație și rambursare.

6.08 Studii

Beneficiarul final va garanta că banca are dreptul de aprobare a termenilor de referință și selecției consultanților pentru inspecția tehnică a celor două unități de la Turceni și pentru studiul de optimizare a sectorului energetic.

6.09 Protecția mediului înconjurător

Împrumutatul și beneficiarul final, pentru satisfacerea băncii, se obligă:

 • să asigure (să garanteze) că identificarea măsurilor de protecție a mediului sunt parte integrantă a studiului de optimizare a sectorului energetic;
 • în consecință, să aplice măsurile corespunzătoare de protecție a mediului, în special pe cele referitoare la reducerea emanațiilor de sulf;
 • în termen de 5 ani să prezinte băncii un plan de investiții pentru reducerea poluării de la cele patru grupuri menționate în descrierea tehnică, după o evaluare a speranței de viață rămase a acestor grupuri.
Articolul 7
Garanție

7.01 Garanție suplimentară

Dacă beneficiarul final acordă unei terțe părți vreo garanție, el va acorda o garanție echivalentă băncii pentru realizarea obligațiilor sale, pe baza acestui contract.

Nimic din paragraful de mai sus nu se va aplica:

(i) oricărei garanții (gaj) a vânzătorului sau altei ipoteci asupra terenului sau altor bunuri, în cazul în care o astfel de garanție ipotecară se referă numai la prețul de achiziție (cumpărare) sau orice credit cu termen de maximum 12 luni obținut pentru finanțarea ei; sau
(ii) oricărui gaj pe stocuri constituit pentru garantarea oricărui credit pe termen scurt.

Pentru scopurile art. 7.01, împrumutatul declară că nici una din proprietățile sale nu este supusă nici unei ipoteci (obligații) sau recuzării (contestării) de titlu.

7.02

Dacă împrumutatul va acorda mai târziu (în viitor) unei terțe părți orice garanție pentru realizarea oricărei obligații referitoare la datoria sa externă sau orice preferință sau prioritate în acest context, împrumutatul va informa în mod corespunzător banca și va furniza o garanție echivalentă băncii sau va acorda băncii preferințe și priorități echivalente, dacă banca va cere aceasta.

Împrumutatul declară că în prezent nu există o astfel de garanție, preferință sau prioritate.

Articolul 8
Informații și vizite (inspecții)

8.01 Informații privind proiectul

Împrumutatul și beneficiarul final:

a) vor transmite băncii: (i) până la 1 octombrie 1991 și ulterior la intervale de 2 luni până la finalizarea proiectului, un raport privind realizarea proiectului, care va cuprinde o secțiune asupra achiziționării (procurării) elaborate independent de către consultanții tehnici finanțați de bancă; (ii) un raport privind finalizarea proiectului, în 6 luni de la terminarea proiectului; și (iii) din când în când, orice astfel de documente și informații privitoare la finanțarea, realizarea și funcționarea proiectului așa cum banca poate solicita în mod rezonabil;
b) vor supune, fără întârziere, băncii, spre aprobare, orice modificare materială a planurilor generale, a graficului sau programului de cheltuieli pentru proiect în comparație cu cele expuse băncii înainte de semnarea acestui contract; și
c) vor informa, în general, banca asupra oricărui fapt sau eveniment cunoscut de împrumutat și de beneficiarul final, care ar putea prejudicia sau afecta în mod substanțial condițiile de executare sau funcționare a proiectului;
d) împrumutatul va furniza băncii copii privind realizările și alte raportări în legătură cu politica energetică și a lignitului (R.A.L.) componente ale împrumutului B.I.R.D.

8.02. Informații privind beneficiarul final

Beneficiarul final:

a) va preda băncii: (i) în fiecare an, în termen de o lună după publicarea lor, raportul anual, bilanțul contabil, contul de profit și pierderi și raportul cenzorilor; (ii) din timp în timp, informații ulterioare privind situația financiară generală pe care banca o poate cere în mod rezonabil (bugetul anual și prevederile pe termen lung actualizate anual);
b) va da asigurări că înregistrările sale contabile exprimă clar operațiunile privitoare la finanțarea și execuția proiectului;
c) va informa banca:
(i) imediat, despre orice modificare în documentele sale de bază și despre orice modificare în proprietatea capitalului său putând să ducă la modificarea controlului beneficiarului final;
(ii) imediat, asupra oricărei decizii luate de el pentru orice motiv sau orice fapt care-l obligă sau orice cerere care i-a fost făcută pentru a plăti anticipat orice împrumut acordat inițial pe un termen mai mare de 5 ani;
(iii) imediat, asupra oricărei intenții din partea sa de a crea orice drept de cauțiune asupra oricăruia dintre bunurile sale în favoarea unui terț; sau
(iv) în general, asupra oricărui fapt sau eveniment care ar putea împiedica îndeplinirea oricărei obligații a beneficiarului final conform acestui contract.

8.03 Vizite (inspecții)

Împrumutatul și beneficiarul final vor permite persoanelor desemnate de bancă, care pot fi însoțite de membri ai Curții Europene de Cenzori să viziteze amplasamentul, instalațiile și lucrările aparținând proiectului și să efectueze astfel de controale așa cum doresc, asigurându-le întreaga asistență necesară acestui control.

Articolul 9
Speze și cheltuieli

9.01 Impozite, taxe și comisioane

Împrumutatul va plăti toate impozitele, taxele, comisioanele și alte impuneri de orice natură, inclusiv taxe de timbru și taxe pentru înregistrare, rezultând din execuția și implementarea acestui contract sau a oricărui document legat de acesta și din acordarea oricărei garanții pentru împrumut.

Împrumutatul va plăti toate ratele de capital, dobânda, comisionul și alte sume datorate conform acestui contract global, fără deducerea nici unei impuneri naționale sau locale; cu toate acestea, dacă împrumutatul este obligat prin lege să facă o asemenea reducere, va mări plata globală către bancă, astfel încât după deducere suma netă primită de bancă să fie echivalentă cu suma datorată.

9.02 Alte cheltuieli

Împrumutatul va suporta orice costuri profesionale de activitate bancară de transfer sau valutară apărute în executarea sau implementarea acestui contract sau altui document legat de acesta și în acordarea oricărei garanții pentru împrumut.

Articolul 10
Plata anticipată în caz de neîndeplinire a obligațiilor

10.01 Dreptul de a cere rambursarea

Împrumutatul va rambursa împrumutul sau orice parte din acesta pe baza cererii făcute în acest scop de către bancă:

A. imediat:

a) dacă orice informație sau document dat băncii de către sau în numele împrumutatului sau beneficiarului final - în legătură cu negocierea acestui contract sau pe durata existenței lui - se dovedește a fi fost incorectă în speța respectivă;
b) dacă împrumutatul nu reușește să ramburseze la scadență orice parte din împrumut, să plătească dobânda aferentă sau să facă orice altă plată băncii, așa cum s-a prevăzut în prezentul document;
c) dacă, în urma oricărei abateri în relație cu acesta, i s-a cerut împrumutatului să plătească anticipat orice împrumut acordat inițial acestuia pe o perioadă mai mare de 5 ani;
d) dacă apare orice eveniment care ar putea să pericliteze plata împrumutului sau să afecteze în mod negativ orice garanție pentru acesta;
e) dacă orice împrumutat din România nu-și îndeplinește obligațiile în cadrul oricărui împrumut primit din resursele băncii sau ale C.E.E.; sau
f) dacă dreptul împrumutatului de a retrage sume din partea corespunzătoare a împrumutului B.I.R.D. a fost suspendat, anulat sau terminat, în întregime sau parțial, conform cu condițiile din acesta, sau împrumutul B.I.R.D. va fi devenit scadent și plătibil înaintea scadenței convenite prin prezentul contract;

B. la expirarea unei perioade rezonabile specificate într-o notă trimisă de bancă împrumutatului, fără ca problema să fie soluționată satisfăcător pentru bancă:

a) dacă împrumutatul nu reușește să îndeplinească orice obligație potrivit acestui contract, alta decât una din cele menționate în art. 10.01 A. b); sau
b) dacă orice fapt material declarat în expuneri modifică în mod substanțial și dacă modificarea fie că prejudiciază interesele băncii în calitate de împrumutător, fie că afectează negativ realizarea sau funcționarea proiectului.

10.02 Alte drepturi legale

Art. 10.01 nu va restrânge nici un alt drept al băncii, în fața legii, de a solicita plata anticipată a împrumutului.

10.03 Daune

Când cererea de plată anticipată este făcută conform art. 10.01, împrumutatul va plăti băncii o dată cu fiecare rată, așa cum este stabilit în Lista B, o sumă calculată la o rată anuală de 0,25% de la data cererii până la scadența respectivă inițială a ratei de capital, așa cum este prevăzut în Lista B.

10.04 Nerenunțare

Nici o lipsă sau întârziere din partea băncii, în exercitarea oricăruia din drepturile sale conform art. 10, nu va fi considerată ca o derogare de la un astfel de drept.

10.05 Utilizarea sumelor primite

Sumele primite ca urmare a cererii conform art. 10 vor fi utilizate, în primul rând, pentru plata daunelor, comisionului și dobânzii în această ordine, în al doilea rând pentru reducerea ratelor neplătite în ordinea inversă de scadență. Ele vor fi solicitate între tranșe, la alegerea băncii.

Articolul 11
Legea și jurisdicția

11.01 Legea

Acest contract, întocmirea, interpretarea și validitatea sa vor fi guvernate de legea Marelui Ducat al Luxembourgului.

11.02 Jurisdicția

Toate litigiile privind acest contract vor fi supuse Curții de Justiție a Comunității Europene.

Ca urmare, părțile la acest contract vor renunța la orice imunitate sau drept de a obiecta la jurisdicția Curții. O hotărâre a Curții dată ca urmare a art. 11.02 va fi definitivă și obligatorie pentru părți fără restricții sau rezerve.

11.03 Dovada sumelor datorate

În orice acțiune juridică rezultând din acest contract, dovada băncii privind orice sumă datorată acesteia, conform acestui contract, va fi dovadă „prima faciae” pentru astfel de sume.

Articolul 12
Clauze finale

12.01 Notificări

Notificările și alte comunicări făcute în temeiul acestui contract vor fi trimise la adresele menționate la pct. 1 de mai jos, cu excepția notificărilor către împrumutat referitoare la litigii în curs de derulare, care vor fi trimise și la adresa menționată la pct. 2 de mai jos, unde împrumutatul și-a ales sediul.

 • Pentru bancă:
100 boulevard Konrad Adenauer L - 2950 Luxembourg - Kirchberg
 • Pentru împrumutat:
1. 8, Doamnei St., Sector 3 Bucharest, Romania
și copie la:
2. Romanian Mission to the European Economic Community
37 a rue Washington, 1050 Brussels
 • Pentru beneficiarul final:
33, blv Magheru, Sector 1, 70154 - Bucharest Romania

12.02 Forma notificării

Notificările și alte comunicări pentru care perioadele stabilite sunt menționate în acest contract sau pentru care ele însele stabilesc perioade care angajează pe adresanți vor fi transmise prin înmânare de scrisori recomandate, telegrame, telexuri sau alte mijloace de transmitere care atestă primirea lor de către adresanți. Data de înregistrare sau, dacă este cazul, data declarată de primire a transmiterii va fi hotărâtoare pentru determinarea unei perioade.

12.03 Expuneri, liste și anexe

Expunerile și următoarele liste fac parte din acest contract:

Lista A - Descriere tehnică
Lista B - Grafic de amortisment (rambursare)
Lista C - Definirea ECU.

Următoarele anexe sunt atașate la prezentul:

Anexa nr. I - Opinia juridică a împrumutatului
Anexa nr. II - Opinia juridică a beneficiarului final.

Drept pentru care părțile menționate mai jos au redactat acest contract în 4 exemplare originale în limba engleză.

Acest contract de finanțare a fost parafat în numele:

împrumutatului de domnul Marian Mustăreață
și în numele băncii de domnul Wagener, șef de divizie
în numele beneficiarului final, de domnul Constantin Bădan, director general - Direcția bugete

Semnat pentru și în numele României
F. Bercea

Semnat pentru și în numele Băncii Europene de Investiții
H. Duborg
Semnat pentru și în numele „Renel”
A. Leca
Luxembourg, 31 iulie 1991.


[modificare] Lista A
Descriere tehnică

Proiectul se referă la studiul, reabilitarea, punerea în funcțiune, incluzând verificările de recepție completă și funcționarea celor patru grupuri producătoare de energie electrică, care utilizează lignit, două la Rovinari și două la Turceni, o examinare a reabilitării a două grupuri suplimentare la Turceni și un studiu de optimizare a dezvoltării sectorului energetic.

Recondiționarea

Grupurile 3 și 7 de la Turceni și grupurile 5 și 6 de la Rovinari vor fi recondiționate pentru a se obține creșterea disponibilității cu cel puțin 50% pentru aproximativ 5 ani, aducând capacitatea grupului până la 250 MW și restabilind funcționarea filtrelor electrice la eficiența lor originală de 99,1%.

Proiectul include achiziționarea pieselor de schimb necesare și a celor uzate, instalarea, asistența tehnică privind orice reproiectare necesară, punerea în funcțiune cu verificările de recepție completă și operațiunile comerciale.

Principalele caracteristici tehnice ale grupurilor sunt următoarele:

Posibilitatea folosirii a doi combustibili

 • 100% lignit (combustibil de aprindere: gaz)
 • 60% păcură

Tip cazan: Benson

 • Capacitate: 1.035 t/h
 • Temperatură abur: 540/540°C
 • Presiune abur: 196/44 bar
 • Licență: Babcock Germania
 • Producător: Vulcan București

Turbine

 • Tip: F.1.C. 330 (România)
 • Capacitate: 330 MW
 • Răcire: Hidrogen/apă
 • Licență: Alsthom Franța
 • Producător: I.M.G.B. București.

Proiectul vizează măsurile identificate de „Rapoartele de examinare a măsurilor de retehnologizare” nr. 5654 din septembrie 1990 (2 volume) ale U.C.I. (Utility Consultants International). Înaintea încheierii unei perioade de 5 ani și după o evaluare a speranței de viață a grupurilor, titularul va prezenta băncii un grafic de investiții pentru reducerea poluării de la cele patru grupuri.

Proiectul mai include, în plus, echipament fix și mobil de urmărire a mediului înconjurător, o ambulanță pentru termocentrala Turceni și echipament de birou pentru ambele termocentrale.

Examinarea controlului poluării și măsuri de retehnologizare

Grupurile 4 și 5 ale termocentralei Turceni vor fi examinate în două faze, pentru a determina fezabilitatea și viabilitatea realizării parametrilor proiectului original, în special ai celor referitori la eficiență, capacitate nominală și disponibilitate. Mai mult chiar, studiul va include, pentru noua centrală, propuneri de aliniere a compatibilității ambientale la cele mai recente standarde tehnice și la Directiva C.E.E. din 14 noiembrie 1988 cu privire la limitarea emisiunilor în aer a anumitor impurități provenite de la arderea centralelor mari (L.C.P.D.).

Proiectul va stabili soluții pentru retehnologizarea la toate cele 11 grupuri de 330 MW atât de la termocentrala Turceni, cât și de la termocentrala Rovinari, a:

 • filtrelor electrice moderne;
 • măsurilor primare de denitrificare;
 • echipamentelor de desulfurizare cele mai moderne;
 • măsurilor secundare opționale de denitrificare.

Necesar aproximativ de forță de muncă: 50-60 personal/luni.

Studiul de optimizare a dezvoltării

Pentru asigurarea unei linii directoare de bază pentru o planificare viitoare, va fi elaborat un studiu de optimizare a dezvoltării de către o firmă de consultanță, ce urmează a fi selecționată pe baza unei proceduri de listă minimă, agreată de bancă.

Principalele subiecte ale studiului sunt:

 • creșterea imediată a capacității, de preferință prin reabilitarea și modernizarea capacității existente;
 • necesități pe termen lung (orizont de planificare - 10 ani) cu referire la generarea de energie la un cost eficient, incluzând producerea de energie și căldură (C.H.P.) și potențialul hidro, precum și pe lignit - al țării, luându-se în considerație terminarea centralelor care sunt deja în construcție;
 • dezvoltarea propunerilor de investiții pe termen lung;
 • capacitatea ambientală, ținându-se cont de spiritul și litera directivei L.C.P.D. a C.C.E.

Necesar aproximativ de forță de muncă: 40 personal/luni.

Grafic
 • Punerea în funcțiune a grupurilor recondiționate - august 1992;
 • Examinarea grupurilor de reabilitat - septembrie 1991 - iulie 1992;
 • Studiul de optimizare a dezvoltării
de început, nu mai târziu de - ianuarie 1992;
de terminat, nu mai târziu de - noiembrie 1992.
Estimarea costului aproximativ al proiectului cu defalcare pe indicative (mii ECU)
Denumire pachet achiziții Metode de achiziție Finanțare B.E.I. Finanțare B.I.R.D.
      Costuri externe producere
A. Preparare cărbune 1/2/3 1.933
B. Mori cărbune concasoare ICB/IS/DC 3.697
C. Stație tratare apă ICB/IS/DC 1.250
D. Filtre cazan și electrice 1/2/3 4.366
E. Turbine și pompe 1/2/3 2.225
F. Echipament electromecanic ICB/IS/DC 3.075
G. Măsură și control 1/2/3 4.450
H. Complex turbină 3 440
I. Robineți reglare injecții apă IS 449
J. Analizor gaz de ardere ICB 454
K. Alimentatoare cărbune pentru mori ICB 382
L. Racorduri elastice ICB 144
M. Presă vulcanizare ICB 59
      Subtotal producere 13.464 9.510
      Transmitere și altele
N. Computere echipament birou 1/ICB 58 250
O. Urmărire poluare 1 1.667
P 1. Asistența tehnică înainte de proiectare 3 280
P 2. Asistența tehnică în cursul lucrărilor 3 562
Q. Testare 2 67
R. Instruire personal 3 250
S. Ambulanța și lupta contra incendiilor 1 1.667
T. Control reabilitare 2 1.667
U. Supervizare reabilitare 3 100
V. Studiu de optimizare a dezvoltării 2 625
W. Transmitere - distribuție ICB 5.417
X. Dispecerat ICB 1.350
Y. Neprevăzute tehnice 4.593 2.473
      Costuri locale (Finanțare „Renel”)
Echipament local 13.600
Construcții civile 10.900
Engineering, studii 2.730
Diverse 6.070
Neprevăzute tehnice 3.330
Total general (extern) 25.000 19.000
Total general (local) 36.630


Metode de achiziționare (procurare)

B.E.I.:

1 = ofertare formală internațională
2 = cerere ofertă internațională
3 = negociere internațională

B.I.R.D.:

ICB = licitație competitivă internațională
IS = achiziționare internațională
DC = contractare directă

Rată schimb utilizată: 1 USD = 1,80 DM xxx 1 ECU = 1,20 USD.


[modificare] Lista B
Grafic de rambursare
Proiect: România - „Renel" / reabilitare centrale energetice
Datele scadențelor pentru ratele de capital Sumele de rambursat exprimate procentual din împrumutul definit conform art. 2.01
1. 25 ianuarie 1995 5%
2. 25 iulie 1995 5%
3. 25 ianuarie 1996 5%
4. 25 iulie 1996 5%
5. 25 ianuarie 1997 5%
6. 25 iulie 1997 5%
7. 25 ianuarie 1998 5%
8. 25 iulie 1998 5%
9. 25 ianuarie 1999 5%
10. 25 iulie 1999 5%
11. 25 ianuarie 2000 5%
12. 25 iulie 2000 5%
13. 25 ianuarie 2001 5%
14. 25 iulie 2001 5%
15. 25 ianuarie 2002 5%
16. 25 iulie 2002 5%
17. 25 ianuarie 2003 5%
18. 25 iulie 2003 5%
19. 25 ianuarie 2004 5%
20. 25 iulie 2004 5%
Total 100,00%


[modificare] Lista C
Definirea ECU

În conformitate cu Regulamentul Consiliului Comunităților Europene nr. 3180/1978 din 18 decembrie 1978, publicat în Jurnalul Oficial al Comunităților Europene din 30 decembrie 1978 (nr. L. 379), modificat prin Regulamentul consiliului nr. 2626/1984 din 15 septembrie 1984, publicat în Jurnalul Oficial al Comunităților Europene din 16 septembrie 1984 (nr. L. 247) și prin Regulamentul consiliului nr. 1971/1989 din 19 iunie 1989, publicat în Jurnalul Oficial al Comunităților Europene din 4 iulie 1989 (nr. L. 189) și în mod deosebit primul său articol, și în concordanță cu anunțul publicat de Comunitățile Europene în Jurnalul Oficial din 21 septembrie 1989 (nr. C. 241), ECU este definit ca sumă a următoarei compoziții de valute ale statelor membre ale Comunității Economice Europene:

Marca germană 0,6242
Francul francez 1,332
Lira sterlină 0,08784
Lira italiană 151,8
Guldenul olandez 0,2198
Francul belgian 3,301
Peseta spaniolă 6,885
Coroana daneză 0,1976
Lira irlandeză 0,008552
Drahma grecească 1,440
Escudo portughez 1,393
Francul luxemburghez 0,130

Orice modificare a compoziției ECU, care se hotărăște conform art. 2 din Regulamentul nr. 3180/1978, se va aplica automat prezentei definiții.

Dacă banca consideră că ECU va fi încetat să fie utilizat în cadrul Sistemului Monetar European (după cum s-a stabilit prin Rezoluția Consiliului European din 5 decembrie 1978) și pentru reglementarea tranzacțiilor dintre autoritățile monetare centrale ale statelor membre ale Comunităților Europene și instituțiile create prin sau în virtutea tratatelor care au pus bazele Comunităților Europene, banca va notifica astfel împrumutatului. Astfel, de la data notificării, ECU va fi înlocuit cu suma valutelor din care a fost compus, în conformitate cu cea mai recentă definiție a ECU stabilită de Consiliul Comunităților Europene înainte de data acestei notificări.

Valoarea ECU în orice valută va corespunde cu aceea determinată de Comisia Comunităților Europene pe baza cotațiilor zilnice ale cursurilor valutare de piață. În lipsa unei astfel de determinări, valoarea ECU în orice valută va fi stabilită aplicând rata încrucișată dintre acea valută și orice valută cotată în listele zilnice publicate de Comisia Comunităților Europene. Dacă nici una dintre cele două metode precedente nu este aplicabilă, valoarea ECU în oricare valută va fi egală cu suma echivalentelor în acea valută a valorilor valutelor prezentate în primul paragraf de mai sus.

Ratele de schimb dintre ECU și valutele naționale cel mai larg comercializate pe piețele valutare internaționale sunt disponibile zilnic și sunt publicate periodic în Jurnalul Oficial al Comunităților Europene.

 1. 1,0 1,1 Traducere.