autentificare cu OpenID
Hotărâre pentru aprobarea Acordului dintre Guvernul României și Guvernul Republicii Armenia cu privire la relațiile comercial-economice și colaborarea tehnico-științifică
  • semnat: Prim-ministru, Theodor Stolojan
Guvernul României hotărăște:

Articol unic. - Se aprobă Acordul dintre Guvernul României și Guvernul Republicii Armenia cu privire la relațiile comercial-economice și colaborarea tehnico-științifică, semnat la 4 octombrie 1991.


[modificare] Acord între Guvernul României și Guvernul Republicii Armenia cu privire la relațiile comercial-economice și colaborarea tehnico-științifică

Guvernul României și Guvernul Republicii Armenia, denumite în continuare părți contractante,
recunoscând importanța deosebită a relațiilor comercial-economice tradiționale,
tinzând să adâncească relațiile dintre România și Republica Armenia,
precum și conducându-se în relațiile comercial-economice după principiile egalității în drepturi, avantajului reciproc și alte principii ale dreptului internațional,
au hotărât să încheie prezentul acord și s-au înțeles asupra următoarelor:
Articolul 1

Părțile contractante vor sprijini dezvoltarea relațiilor economice și comerciale reciproc avantajoase între România și Republica Armenia, conform legislației fiecăreia dintre țări.

Articolul 2

În scopul asigurării unor condiții reciproc avantajoase pentru dezvoltarea colaborării comercial-economice, părțile contractante își acordă una celeilalte regimul națiunii celei mai favorizate.

Prevederea de mai sus a acestui articol nu se extinde asupra avantajelor:

a) acordate sau care pot fi acordate în viitor de către una dintre părțile contractante altor țări, în scopul facilitării comerțului de graniță sau riveran;
b) decurgând din participarea uneia dintre părțile contractante, în prezent sau în viitor, la uniuni vamale și zone de comerț liber.
Articolul 3

Participanții la relațiile economice externe ale României și Republicii Armenia, numiți în continuare subiecți, se vor conduce, în colaborarea reciprocă, după principiile adoptate în comerțul și practica financiară internaționale, aplicându-se prețurile mondiale curente.

Prețurile pentru mărfurile livrate și servicii, precum și condițiile de livrare și decontare se vor stabili prin contracte.

Articolul 4

Părțile contractante vor contribui la adâncirea colaborării economice și tehnico-științifice. Direcțiile unei asemenea colaborări, pe lângă comerțul reciproc avantajos, vor include stabilirea și extinderea legăturilor directe în producție, cooperarea în producție, crearea de societăți mixte, organizații și întreprinderi bilaterale, înființarea de reprezentanțe și filiale ale subiecților, precum și dezvoltarea și introducerea altor forme moderne de colaborare și schimb, practicate în economia mondială.

Articolul 5

Părțile contractante, în conformitate cu legislația lor, vor crea condițiile necesare pentru încheierea și realizarea de contracte pentru livrarea de mărfuri și acordarea de servicii.

În scopul realizării relațiilor comerciale și economice, părțile contractante pot stabili liste indicative anuale pentru mărfurile și serviciile ce se livrează și se prestează reciproc, care nu vor avea caracter limitativ.

Nomenclatorul și volumul mărfurilor și serviciilor ce se livrează și se prestează în baza acestor liste se vor stabili printr-un protocol.

Articolul 6

Băncile împuternicite ale României și Republicii Armenia vor stabili de comun acord modalitatea tehnică de servire bancară a operațiunilor economice externe decurgând din prezentul acord.

Articolul 7

Decontările și plățile pentru toate genurile de operațiuni și servicii se vor efectua în valută liber convertibilă, în concordanță cu legislația în vigoare în România și Republica Armenia, precum și în oricare din formele existente în practica bancară internațională.

Articolul 8

Părțile contractante vor facilita tranzitul pe teritoriul statelor lor al mărfurilor subiecților români și, respectiv, armeni spre terțe țări sau din terțe țări.

Articolul 9

Mărfurile care se livrează în conformitate cu prezentul acord pot fi reexportate în terțe țări numai cu acordul scris al exportatorului.

Rezultatele lucrărilor tehnico-științifice, obținute în comun de către cele două părți ale acestui acord, pot fi transmise terțelor persoane sau publicate numai cu acordul scris al partenerilor români și, respectiv, armeni.

Articolul 10

Părțile contractante vor înființa o comisie mixtă din reprezentanți ai României și Republicii Armenia pentru urmărirea realizării prezentului acord și elaborarea de recomandări pentru dezvoltarea și extinderea colaborării comercial-economice și tehnico-științifice.

Ședințele comisiei mixte vor avea loc, alternativ, în România și Republica Armenia, cel puțin o dată pe an.

Articolul 11

Prezentul acord poate fi modificat cu acordul prealabil al părților contractante.

Articolul 12

Acest acord se încheie pe o perioadă nelimitată și va intra în vigoare la data la care părțile contractante își notifică reciproc că toate cerințele legale pentru intrarea sa în vigoare au fost îndeplinite.

Prezentul acord poate fi denunțat prin notificarea uneia dintre părțile contractante către cealaltă parte contractantă. În acest caz, prezentul acord își pierde valabilitatea la 6 luni de la notificare.

Încheiat la București, la 4 octombrie 1991, în trei exemplare originale, fiecare în limbile română, armeană și rusă, toate textele fiind egal autentice. În caz de interpretări diferite ale textului, se va lua ca bază textul în limba rusă.

Din împuternicirea Guvernului României
Constantin Fota
Din împuternicirea Guvernului Republicii Armenia
Darbinian Armen