autentificare cu OpenID
Normele Nr. V/1782/62 privind efectuarea încasărilor și plăților valutare curente, elaborate în baza prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 763/1991 și ale Ordinului nr. 616/11.XI.1991 al guvernatorului Băncii Naționale a României
  • semnat: Guvernatorul Băncii Naționale a României, Mugur Isărescu

Banca Națională a României

1. Începând cu data de 11 noiembrie 1991, societățile bancare vor deconta agenților economici, indiferent de forma de organizare a acestora, în lei la cursul de schimb al zilei, toate sumele în valută realizate din exporturi, executări de lucrări sau prestări de servicii internaționale, precum și din orice alte operațiuni efectuate cu străinătatea.

2. Începând cu data de 11 noiembrie 1991, în vederea efectuării de plăți pentru importuri, executări de lucrări, prestări de servicii, transferuri de capital și orice alte operațiuni cu străinătatea, agenții economici, indiferent de forma de organizare, au dreptul să cumpere de la societățile bancare, contra lei la cursul de schimb al zilei, sumele în valută necesare.

3. Societățile bancare, din proprie inițiativă, vor lua toate măsurile pe care le consideră necesare, astfel încât efectuarea plăților privind operațiunile de cont curent să se realizeze în condițiile asigurării regulilor de prudență bancară.

În acest sens, la primirea cererilor de plăți externe, societățile bancare vor avea în vedere constituirea de depozite colaterale în lei sau garanțiile bugetare prevăzute la pct. 4 din prezentele norme.

Concomitent, agenții economici vor prezenta societății bancare documentația justificativă corespunzătoare, din care să rezulte natura și realitatea operațiunii pentru care se solicită valuta (contracte externe, licențe de import, autorizații de transfer de capital etc.).

Fac excepție solicitările de valută pentru cheltuieli de deplasări externe (cazare, diurnă, alte cheltuieli specifice acțiunilor respective), pentru care nu sunt necesare depozite prealabile de sume în lei, valuta putând fi eliberată concomitent cu achitarea echivalentului în lei, pe baza documentelor care atestă acțiunea respectivă (pașaport, ordin de deplasare etc.).

De asemenea, fac excepție de la constituirea de depozite prealabile în lei și de la prezentarea de garanții bugetare documentele de plată la extern depuse până la data de 11 noiembrie 1991 la societățile bancare, pentru care există angajamente ferme de plată la extern asumate de societățile bancare.

4. Pentru agenții economici care nu pot constitui depozitul în lei necesar importurilor solicitate, vitale pentru economia națională, societățile bancare vor primi documentația de import numai însoțită de o garanție bugetară emisă de Ministerul Economiei și Finanțelor, Ministerul Industriei sau Ministerul Agriculturii și Alimentației (după caz), Ministerul Comerțului și Turismului și Banca Națională a României.

În cazul în care până la data scadenței plății la extern importatorul nu constituie depozitul în lei, se va proceda la executarea garanției bugetare.

5. Influențele rezultate din diferențele de curs la depozitele colaterale în lei, prevăzute la pct. 3 din prezentele norme, se reflectă în gestiunea agenților economici și a societăților bancare.

Societățile bancare pot plasa depozitele în lei de la pct. 3 alin. 2 pentru fructificare, pe piața monetară internă, cu dobândă liber negociată.

Condițiile și modalitățile de acoperire a riscului de curs se stabilesc prin negociere între societățile bancare și clienții acestora.

6. În scopul efectuării controlului valutar, societățile bancare, la care s-a făcut constituirea depozitului în lei ori s-au primit garanțiile prevăzute la pct. 4, vor verifica, în cadrul unui termen de maximum 8 zile calendaristice, documentația justificativă depusă de agenții economici.

7. Pentru plățile în sumă de până la echivalentul a 10.000 dolari S.U.A., societățile bancare sunt autorizate să efectueze transferurile externe respective, iar solicitările de plăți externe care depășesc această valoare se transmit de societățile bancare, pentru autorizare, la Banca Națională a României, Oficiul de control al devizelor, pe bază de borderou, conform anexei.

Autorizarea cererii de transfer se transmite societăților bancare, de către Banca Națională a României, în termen de 8 zile calendaristice.

8. La efectuarea plăților valutare, societățile bancare vor urmări, totodată, respectarea celorlalte prevederi din reglementările în vigoare și normele emise de Banca Națională a României în acest domeniu.

9. Sumele în valută necesare plăților scadente în contul clienților, neacoperite din resursele proprii, precum și surplusul de resurse valutare se vor echilibra pe piața valutară interbancară în cadrul ședințelor zilnice de stabilire a cursului de schimb al leului (fixing).

10. Societățile bancare care nu participă la ședințele de fixing vor avea acces pe piața valutară prin intermediul unei societăți bancare participante.


[modificare] Anexă

Banca comercială ...................

Direcția ....................

Borderou Nr. ...... din ................
privind solicitările de plăți valutare conform Normelor Băncii Naționale a României nr. V/1782/62 din 19.XI.1991
Nr. crt. Denumirea solicitantului Numărul și data documentului de plată pentru care se solicită aprobarea Suma în valută Data plății la extern Observații
1.
2.
  .
  .
  .

Confirmăm că, în urma verificării efectuate, plățile cuprinse în prezentul borderou se încadrează în reglementările legale în vigoare.

Director,
Notă:
  • Borderoul se transmite Băncii Naționale a României în două exemplare.
  • La prezentul borderou se anexează dispozițiile de transfer sau cererile de valută.
  • Aprobarea plății de către Banca Națională a României se înscrie pe dispozițiile de transfer sau cererile de valută anexate la borderou, care se restituie băncilor pentru efectuarea plății.