autentificare cu OpenID
Hotărâre cu privire la drepturile ce se acordă împuterniciților statului, administratorilor și cenzorilor de la societățile comerciale cu capital integral de stat
  • semnat: Prim-ministru, Theodor Stolojan
Guvernul României hotărăște:

Art. 1. - (1) Pentru participarea la dezbaterea și luarea deciziilor în exercitarea atribuțiilor ce revin consiliului împuterniciților statului, potrivit legii, membrii acestuia primesc o indemnizație de 10% din salariul brut al directorului sau directorului general după caz, pentru lunile în care au loc ședințe cu participarea acestora, potrivit art. 73 și 75 din Legea nr. 31/1990, care se suportă din fondul de salarii al societății comerciale.

(2) În raport cu profitul net realizat de societățile comerciale în care funcționează, membrii consiliului împuterniciților statului beneficiază, la data când se acordă dividende, și de o sumă variabilă stabilită la nivelul dividendelor cuvenite pentru un număr de acțiuni cu valoare nominală totală de 50.000 lei. Această sumă se calculează proporțional cu perioada în care membrii consiliului împuterniciților statului au funcționat în această calitate.

(3) Cu sumele variabile, acordate membrilor consiliului împuterniciților statului potrivit alineatului precedent, se diminuează volumul dividendelor, care, potrivit legii, se varsă la bugetul administrației centrale de stat sau local, după caz, de către societățile comerciale.

Art. 2. - (1) Directorul general sau, după caz, directorul societății și alți administratori din cadrul acesteia, ce coordonează activități de care răspund nemijlocit, primesc un salariu fix.

(2) Salariul pentru administratorii prevăzuți la alin. (1) se stabilește de consiliul împuterniciților statului, în condițiile prevăzute de dispozițiile legale în vigoare pentru funcția pe care o îndeplinesc și ținând seama de complexitatea acesteia.

(3) Administratorii din afara societății primesc o indemnizație lunară stabilită de consiliul împuterniciților statului, de până la 20% din salariul fix brut al directorului sau, după caz, al directorului general al societății.

(4) Administratorii numiți în comitetul de direcție primesc o indemnizație lunară suplimentară, stabilită de consiliul de administrație, de până la 5% din salariul fix brut al directorului general sau, după caz, al directorului societății.

(5) Indemnizațiile prevăzute la alin. (3) și (4) se acordă numai cu condiția participării administratorilor la ședințele consiliului de administrație sau, după caz, ale comitetului de direcție și a respectării prevederilor art. 104 din Legea nr. 31/1990 referitoare la regularitatea ședințelor.

Art. 3. - Cenzorii din cadrul societăților comerciale cu capital integral de stat primesc pentru activitatea depusă o indemnizație lunară care poate fi de cel mult 20% din salariul fix brut al directorului sau directorului general, după caz.

Art. 4. - Salariile fixe și indemnizațiile prevăzute la art. 2 și 3 se plătesc din fondul destinat salariilor.

Art. 5. - (1) Sumele acordate în condițiile prezentei hotărâri sunt impozabile, potrivit legii.

(2) Indemnizațiile prevăzute la art. 1, art. 2 alin. (3) și (4) și art. 3 nu se iau în considerare la stabilirea drepturilor și obligațiilor ce se determină în raport cu nivelul salariilor de bază.

Art. 6. - Administratorii cu salariul fix, prevăzuți la art. 2 alin. (1) și (2), beneficiază de drepturile stabilite în condițiile legii pentru salariați. Aceste drepturi se asigură de societate și se plătesc din fondurile acesteia.

Art. 7. - Societățile comerciale suportă cheltuielile de transport, cazare, diurnă, în condițiile stabilite pentru salariații proprii, și în cazul împuterniciților statului, administratorilor și cenzorilor, care pentru îndeplinirea atribuțiilor ce le revin în această calitate sunt obligați să se deplaseze în alte localități decât cea în care își au domiciliul.

Art. 8. - Îndeplinirea obligațiilor ce revin membrilor consiliului împuterniciților statului, administratorilor și cenzorilor nu constituie un motiv de exonerare a răspunderii acestora pentru neexecutarea sarcinilor de serviciu la autoritatea publică unde sunt încadrați.

Art. 9. - În termen de 15 zile de la data prezentei hotărâri, Ministerul Economiei și Finanțelor va emite instrucțiuni privind obligațiile cenzorilor din societățile comerciale cu capital de stat. Indemnizația prevăzută la art. 3 se acordă numai cu condiția respectării prevederilor acestor instrucțiuni.

Art. 10. - (1) Prevederile prezentei hotărâri se aplică începând cu data de 1 decembrie 1991.

(2) Orice dispoziții contrare privind remunerarea și celelalte drepturi ce se acordă persoanelor care au calitatea de împuterniciți ai statului, administratori sau cenzori în cadrul societăților comerciale cu capital integral de stat nu se mai aplică.