autentificare cu OpenID
Hotărâre pentru aprobarea Protocolului sesiunii a IX-a a Comisiei mixte româno-columbiene și a Acordului dintre Guvernul României și Guvernul Republicii Columbia privind cooperarea în domeniul turismului
  • semnat: Prim-ministru, Theodor Stolojan
Guvernul României hotărăște:

Articol unic. - Se aprobă Protocolul[1] sesiunii a IX-a a Comisiei mixte româno-columbiene și a Acordului dintre Guvernul României și Guvernul Republicii Columbia privind cooperarea în domeniul turismului, semnate la Bogota la 18 septembrie 1991.


[modificare] Acord între Guvernul României și Guvernul Republicii Columbia privind cooperarea în domeniul turismului

Guvernele României și Republicii Columbia,
dorind să intensifice relațiile în domeniul turismului între cele două țări,
conștiente de faptul că ajutorul reciproc și cooperarea sunt importante pentru dezvoltarea turismului fiecărei țări,
animate de dorința de a dispune de un cadru juridic stabil care să favorizeze cooperarea reciproc avantajoasă în domeniul turismului, creșterea fluxului de turiști și dezvoltarea legăturilor între sectoarele publice și private de turism din cele două țări,
convin:
Articolul 1

Autoritățile turistice din cele două țări vor elabora programe de schimburi de informații turistice și schimburi de experiență în cadrul diverselor forme de turism, cu scopul de a asigura un sprijin real în dezvoltarea turismului fiecărei părți.

Articolul 2

Părțile vor face schimburi de personal specializat și vizite de experți în domeniul care, din punct de vedere turistic, prezintă interes pentru cele două țări.

Articolul 3

Părțile vor acorda toată atenția pentru simplificarea condițiilor de trecere a frontierei și vizelor, formalităților vamale și comerciale, care să permită sectoarelor turistice din fiecare țară să avanseze afaceri și operațiuni turistice în conformitate cu legislațiile în vigoare în fiecare țară.

Articolul 4

Părțile vor examina condițiile pentru realizarea unui transport aerian rapid și eficient între cele două țări.

Articolul 5

Părțile își vor acorda reciproc maximum de facilități, pentru ca o țară să realizeze acțiuni și campanii de promovare în teritoriul celeilalte și pentru stabilirea de programe specializate de turism, cum sunt: turismul social, de sănătate, hidrotermalism, talasoterapie, precum și altele de interes comun.

Articolul 6

Cu scopul de a asigura îndeplinirea celor convenite, părțile convin să constituie un grup de lucru care să elaboreze, să programeze și să evalueze ceea ce se va stabili de comun acord. Acest grup va fi format din personal desemnat de autoritatea turistică a părților și se va întruni cel puțin o dată la 2 ani, alternativ, într-una din cele două țări. Pentru eficiență în îndeplinirea clauzelor prezentului acord, părțile vor încerca să asigure participarea sectorului turistic privat din cele două țări.

Articolul 7

Cele două părți vor favoriza dezvoltarea colaborării și cooperării dintre agenții economici publici și privați din ambele țări în domeniul turismului. În acest scop, părțile vor facilita constituirea de societăți mixte și vor coopera pentru constituirea și punerea în funcțiune a noi programe turistice legate de îmbunătățirea și modernizarea serviciilor turistice existente. Modalitatea concretă a cooperării va fi stabilită de organismele specializate din cele două țări.

Articolul 8

Prezentul acord va intra în vigoare la data la care guvernele părților își vor notifica, pe cale diplomatică, că au îndeplinit toate cerințele și procedurile constituționale.

Prezentul acord va avea o valabilitate de 5 ani, prelungit automat cu perioade egale, dacă nici una dintre părți nu îl denunță pe cale diplomatică. Denunțarea va avea efect după 90 de zile începând de la această notificare.

Articolul 9

Când părțile vor considera necesar, se vor consulta cu scopul de a revizui acordul și a conveni asupra modificărilor dorite, care vor intra în vigoare în urma schimbului de note între părți. Modificările astfel analizate vor face parte din prezentul acord.

Articolul 10

Diferendele dintre părți referitoare la interpretarea sau aplicarea prezentului acord vor fi soluționate prin mijloace pașnice, recunoscute în dreptul internațional.

Acest acord a fost anchetat la 18 septembrie 1991 în orașul Santa Fé de Bogota, în două exemplare în limbile română și spaniolă, ambele texte având aceeași valabilitate.

Pentru Guvernul României
Nicolae Os
Pentru Guvernul Republicii Columbia
Ernesto Samper Pizano
  1. Protocolul se comunică celor interesați.