autentificare cu OpenID
Hotărâre privind stabilirea și sancționarea contravențiilor la normele sanitare veterinare
 • semnat: Prim-ministru, Theodor Stolojan
Guvernul României hotărăște:

Art. 1. - Constituie contravenție la normele sanitare veterinare nerespectarea măsurilor antiepizootice de apărare a sănătății animalelor și prevenire a transmiterii de boli de la animale la om și se sancționează următoarele fapte:

A. Cu amendă de la 2.000 lei la 5.000 lei:
 1. introducerea de animale noi în efectivele existente în unități, ferme și gospodării, sau în turmele constituite pe pășuni, fără aviz sanitar veterinar;
 2. neanunțarea imediată a apariției sau suspiciunii unei boli transmisibile la animale; înstrăinarea ori neizolarea animalelor îmbolnăvite sau suspecte, până la venirea medicului veterinar;
 3. întreținerea necorespunzătoare a locurilor de adunare și staționare a animalelor, din târguri, oboare, piețe, expoziții, baze, stații de îmbarcare-debarcare și altele;
 4. colectarea și folosirea în hrana animalelor a resturilor menajere sau deșeurilor și subproduselor de origine animală, contrar normelor sanitare veterinare;
 5. admiterea la lucru a persoanelor bolnave, purtătoare de germeni infecțioși sau fără control medical, în ferme sau în unități care prelucrează, depozitează, transportă și valorifică produse de origine animală; nerespectarea obligației de a purta echipament de protecție curat și complet.
B. Cu amendă de la 5.000 lei la 8.000 lei:
 1. nerespectarea măsurilor de profilaxie generală privind accesul, împrejmuirea, amenajarea și funcționarea dezinfectoarelor, vestiarelor sau filtrelor-vestiar, în ferme, locuri de aglomerare a animalelor și unități care prelucrează, depozitează sau valorifică produse de origine animală;
 2. neanunțarea, în termenul legal, a executării tratamentelor chimice pentru combaterea dăunătorilor vegetali sau neaplicarea măsurilor de protecție pentru prevenirea intoxicațiilor la animale;
 3. nerespectarea măsurilor sanitare veterinare stabilite pentru pășunatul și adăpatul animalelor, în scopul prevenirii sau combaterii bolilor infectocontagioase și parazitare;
 4. neexecutarea lucrărilor de dezinfecție, dezinsecție și deratizare programate sau dispuse de către medicul veterinar de stat;
 5. neasigurarea echipamentului de protecție antiepizootică personalului din ferme sau unități aflate sub restricții sanitare veterinare;
 6. transportul, păstrarea, manipularea și folosirea substanțelor și produselor toxice în condiții care pot pune în pericol sănătatea animalelor și sănătatea publică;
 7. neorganizarea și neefectuarea acțiunilor de strângere și lichidare a câinilor vagabonzi sau supranumerari din teritoriu.
C. Cu amendă de la 8.000 lei la 10.000 lei:
 1. neridicarea, la timp, a cadavrelor de animale și deșeurilor de origine animală; nerespectarea măsurilor stabilite de autoritățile de stat sanitare veterinare privind destinația, industrializarea sau distrugerea acestora;
 2. folosirea sau înstrăinarea cărnii și altor produse provenite de la animale suspecte de boli transmisibile, până la venirea medicului veterinar;
 3. nerespectarea restricțiilor sanitare veterinare în zonele de protecție antiepizootică sau neexecutarea acțiunilor speciale de profilaxie impuse de autoritățile de stat sanitare veterinare;
 4. neefectuarea sau nerespectarea perioadei de carantină profilactică și neasigurarea condițiilor corespunzătoare de izolare și supraveghere sanitară veterinară a animalelor provenite din import;
 5. neaplicarea și neexecutarea de către deținătorii de animale a măsurilor de asanare a unităților, fermelor sau gospodăriilor contaminate de boli infectocontagioase cronice sau boli parazitare, stabilite prin programe tehnice de către autoritățile de stat sanitare veterinare;
 6. neamenajarea sau întreținerea și folosirea necorespunzătoare a cimitirelor de animale, puțurilor seci, crematoriilor sau altor mijloace pentru distrugerea cadavrelor de animale și deșeurilor de origine animală, precum și întreținerea necorespunzătoare a vehiculelor utilizate la transportul acestora;
 7. încălcarea normelor sanitare veterinare privind industrializarea și valorificarea sub formă de făinuri proteice a cadavrelor de animale, confiscatelor și deșeurilor de abator;
 8. nerespectarea condițiilor sanitare veterinare privind amplasarea, proiectarea și executarea construcțiilor destinate creșterii și exploatării animalelor, industrializării, depozitării și valorificării produselor de origine animală, precum și efectuarea unor modificări, extinderi sau schimbări de destinație a acestora, fără aviz sanitar veterinar;
 9. neinstituirea măsurilor de carantină, în termenele și condițiile prevăzute în normele sanitare veterinare, în cazul bolilor epizootice supuse declarării oficiale și carantinei;
 10. ieșirea persoanelor sau scoaterea unor animale, produse și materiale de orice fel, care pot fi purtătoare de contagiu, din locurile aflate în carantină, fără aprobarea medicului veterinar de stat;
 11. refuzul sau împiedicarea de către proprietari de a se tăia animalele bolnave sau suspecte de boală, precum și de a se confisca și distruge produsele, subprodusele sau alte obiecte contaminate, în scopul lichidării focarelor și prevenirii difuzării unor epizootii majore, atunci când aceste măsuri s-au stabilit ca obligatorii de către autoritățile de stat sanitare veterinare;
 12. producerea sau procurarea, sub orice formă, a unor culturi vii microbiene și virotice sau a altor produse patologice care pot pune în pericol viața animalelor sau salubritatea produselor de origine animală, precum și transportul, depozitarea, manipularea și folosirea acestora fără avizul autorităților sanitare veterinare de stat competente.

Art. 2. - Constituie contravenție, încălcarea normelor sanitare veterinare privind circulația animalelor și produselor de origine animală și se sancționează următoarele fapte:

A. Cu amendă de la 2.000 lei la 5.000 lei:
 1. neanunțarea prealabilă, în termenul legal, a medicului veterinar de stat din localitate despre îmbarcarea, debarcarea și tranzitul de animale sau despre încărcarea, descărcarea și tranzitul de produse de origine animală;
 2. vânzarea, cumpărarea sau alt mod de înstrăinare a animalelor fără documente care să ateste proprietatea și sănătatea lor;
 3. neamenajarea sau întreținerea necorespunzătoare a rampelor și locurilor destinate îmbarcării și debarcării animalelor sau încărcării și descărcării produselor de origine animală;
 4. transportul stupilor pentru pastoral în alte localități, fără certificat sanitar veterinar;
 5. deținerea de câini peste numărul legal admis; lăsarea lor să circule în localități sau în afara lor, fără botniță, lesă sau jujeu, nesupravegheați de proprietari sau însoțitori; ținerea dezlegată a câinilor în curți sau incinte necorespunzător împrejmuite; permiterea accesului lor în unități care prelucrează, depozitează sau valorifică produse de origine animală, în piețe, târguri și alte locuri publice, în mijloacele de transport în comun - cu excepția câinilor de serviciu ai Ministerului de Interne și Ministerului Apărării Naționale, precum și a câinilor de vânătoare, prevăzuți cu botniță și conduși la lesă de persoane autorizate;
 6. permiterea accesului animalelor în zone său locuri publice interzise.
B. Cu amendă de la 5.000 lei la 8.000 lei:
 1. organizarea și efectuarea transporturilor de animale și produse de origine animală fără controlul medicului veterinar de stat din localitate;
 2. transportul animalelor sau produselor de origine animală, iar în caz de epizootii, și a furajelor și altor produse, care pot constitui vectori ai agenților patogeni, fără acte pentru adeverirea proprietății animalelor, sau fără certificate sanitare veterinare emise de medicul veterinar de stat din localitatea de origine sau proveniență;
 3. existența unor neconcordanțe între ceea ce se constată și atestările din certificatele sanitare veterinare de transport însoțitoare, privind identificarea mijloacelor de transport, individualizarea și numărul animalelor, sortimentele și cantitățile de produse;
 4. efectuarea transporturilor de animale, produse de origine animală sau furaje, cu mijloace neadecvate, neautorizate sau necurățate și nedezinfectate în prealabil;
 5. neamenajarea sau neasigurarea funcționării stațiilor și punctelor de spălare - dezinfecție, de către deținătorii mijloacelor utilizate pentru transporturile de animale și produse de origine animală; nerespectarea tehnologiilor de curățire - spălare - dezinfecție sau neasigurarea condițiilor materiale necesare efectuării acestor lucrări;
 6. îmbarcarea sau debarcarea animalelor în alte locuri, stații de cale ferată, porturi și aeroporturi decât cele autorizate sanitar-veterinar;
 7. îmbarcarea sau debarcarea animalelor în timpul nopții, în condiții necorespunzătoare de iluminat;
 8. efectuarea transporturilor de animale fără asigurarea personalului însoțitor necesar sau instruit în privința îngrijirii și supravegherii animalelor;
 9. neasigurarea adăpării și furajării animalelor în timpul transportului; neasigurarea surselor și instalațiilor de apă în stațiile de cale ferată în care se fac opriri stabilite împreună cu autoritățile de stat sanitare veterinare;
 10. nerespectarea itinerarului de deplasare a turmelor de animale care se deplasează pe jos, stabilit în certificatul sanitar veterinar de transport;
 11. organizarea și efectuarea transporturilor de animale în condiții care pot provoca îmbolnăvirea, accidentarea sau moartea lor;
 12. transportul produselor de origine animală în condiții neigienice, ambalate sau așezate necorespunzător, neprotejate, care pot determina deprecierea calității și salubrității lor.
C. Cu amendă de la 8.000 lei la 10.000 lei:
 1. nerespectarea condițiilor stabilite în certificatele sanitare veterinare însoțitoare, în cazul transporturilor de animale, produse de origine animală, furaje și alte mărfuri, care se efectuează sub restricții sanitare veterinare;
 2. neanunțarea la cea mai apropiată unitate sanitară veterinară a cazurilor de îmbolnăviri sau moarte, produse în timpul transporturilor de animale, în scopul aplicării imediate a măsurilor de profilaxie și combatere;
 3. organizarea de târguri, oboare, baze, expoziții sau concursuri de animale fără autorizație sanitară veterinară;
 4. continuarea transportului de animale sau produse de origine animală fără aprobarea medicului veterinar de stat, în situația în care în lotul de animale s-au constatat îmbolnăviri și mortalitate sau dacă produsele de origine animală sunt suspectate și sunt reținute pentru examinare;
 5. nerespectarea condițiilor sanitare veterinare prevăzute în convenții, acorduri sau alte reglementări internaționale cu privire la importul, tranzitul și exportul de animale, produse de origine animală, furaje sau alte mărfuri;
 6. importul sau tranzitul de animale, produse de origine animală și furaje, fără avizul Direcției generale sanitare veterinare.

Art. 3. - Constituie contravenție, nerespectarea normelor sanitare veterinare de igienă privind producția, prelucrarea, depozitarea și valorificarea produselor de origine animală și se sancționează următoarele fapte:

A. Cu amendă de la 1.000 lei la 5.000 lei:
 1. manipularea, în condiții neigienice, a produselor de origine animală;
 2. vânzarea produselor de origine animală, păsărilor sau animalelor mici în alte locuri decât cele organizate și autorizate, sau fără examen sanitar veterinar;
 3. neprezentarea la controlul sanitar veterinar a animalelor și produselor de origine animală aduse în piețe, hale, târguri și alte asemenea locuri, înainte de a fi puse în vânzare;
 4. nerespectarea regulilor de igienă în ferme, stâne constituite și gospodării, privind igiena corporală a animalelor, mulsul, prelucrarea, transportul și valorificarea laptelui sau produselor lactate;
 5. întreținerea necorespunzătoare a spațiilor de prelucrare, depozitare și valorificare a produselor de origine animală, precum și a instalațiilor, utilajelor și uneltelor de lucru folosite;
 6. efectuarea tăierilor de porcine în gospodăriile și fermele particulare, pentru consum familial sau consum public, fără anunțarea prealabilă a circumscripției sanitare veterinare și fără examen sanitar veterinar;
 7. ambalarea necorespunzătoare a produselor de origine animală, în vederea depozitării, transportului sau valorificării, fără a se evita murdărirea și contaminarea sau a se asigura menținerea calității și salubrității lor.
B. Cu amendă de la 5.000 lei la 8.000 lei:
 1. tăierea animalelor destinate consumului public în alte locuri decât cele autorizate și comercializarea lor fără examen sanitar veterinar;
 2. tăierea bovinelor în alte locuri decât în abatoare sau puncte de tăiere autorizate; în cazul tăierilor de necesitate, prelucrarea sau valorificarea cărnii și subproduselor rezultate, în alte condiții decât cele stabilite de medicul veterinar de stat;
 3. nerespectarea normelor de igienă și parametrilor tehnologici pe parcursul fluxului de fabricație a produselor de origine animală;
 4. neîntreținerea în stare de funcționare a instalațiilor de apă potabilă rece și caldă, canalizare, ventilație și iluminat, din spațiile de producție, prelucrare, depozitare și valorificare a produselor de origine animală;
 5. neîntreținerea în condiții de igienă și în stare de funcționare a spațiilor și instalațiilor frigorifice din unitățile care prelucrează, depozitează, transportă și valorifică produse de origine animală; neasigurarea „lanțului frigorific” în cazul produselor refrigerate și congelate;
 6. neasigurarea sau funcționarea necorespunzătoare a aparaturii de control și înregistrare a parametrilor tehnologici care condiționează calitatea și salubritatea produselor alimentare de origine animală.
C. Cu amendă de la 8.000 lei la 10.000 lei:
 1. funcționarea unităților care prelucrează, depozitează sau valorifică produse de origine animală și a piețelor agroalimentare fără autorizație sanitară veterinară;
 2. punerea în vânzare pentru consum public a produselor de origine animală falsificate, cu semne evidente de alterare, mucegăire, infestare, impurificare și degradare sau recondiționate prin mijloace neadmise de normele sanitare veterinare;
 3. nerespectarea normelor sanitare veterinare privind prelucrarea, depozitarea, transportul și valorificarea vânatului;
 4. folosirea pentru consum public sau în hrana animalelor a laptelui provenit de la animalele cu afecțiuni sau boli transmisibile, interzis pentru consum, sau în alte condiții decât cele stabilite; repasteurizarea laptelui fără aprobarea autorităților de stat sanitare veterinare;
 5. prelucrarea și folosirea în furajarea animalelor a cărnurilor improprii pentru consum, confiscatelor și deșeurilor provenite din tăierea animalelor sau din prelucrarea altor produse de origine animală, contrar normelor sanitare veterinare;
 6. recondiționarea și valorificarea produselor alimentare de origine animală cu termenul de valabilitate expirat sau retrase din consum de către autoritățile de stat sanitare veterinare;
 7. tăierea pentru consum public a animalelor bolnave sau suspecte de boli infectocontagioase și comercializarea cărnii, produselor și subproduselor obținute fără aprobarea autorităților de stat sanitare veterinare.

Art. 4. - Constituie contravenție, nerespectarea normelor sanitare veterinare privind protecția și creșterea animalelor și se sancționează următoarele fapte:

A. Cu amendă de la 1.000 lei la 5.000 lei:
 1. lovirea, chinuirea, părăsirea, exploatarea nerațională sau creșterea în condiții improprii a animalelor;
 2. folosirea la muncă a cabalinelor și bovinelor sub vârsta de 2 ani sau în ultima lună de gestație și prima lună de lactație;
 3. nerespectarea repausului de boală sau a prescripțiilor medicale stabilite de personalul sanitar veterinar, pentru recuperarea stării de sănătate și capacității de producție a animalelor;
B. Cu amendă de la 5.000 lei la 8.000 lei:
 1. întreținerea în condiții de igienă necorespunzătoare a adăposturilor pentru animale, incintelor, padocurilor, taberelor, stânilor, surselor de apă și adăpătorilor, depozitelor de furaje, platformelor de gunoi sau sistemelor de evacuare și colectare a dejecțiilor;
 2. folosirea la montă a reproducătorilor masculi neautorizați și a femelelor suspecte sau bolnave de boli transmisibile prin montă;
 3. întreținerea necorespunzătoare a reproducătorilor autorizați, nerespectarea normelor de furajare și regulilor de igienă a montei;
 4. nerespectarea condițiilor sanitare veterinare la stațiunile de montă, punctele de însămânțări artificiale și alte unități de reproducție și selecție a animalelor, privind întreținerea spațiilor de lucru, dotărilor tehnice și materialelor folosite, care pot constitui surse și mijloace de difuzare a bolilor transmisibile la animale;
 5. nerespectarea normelor sanitare veterinare privind funcționarea stațiilor sau centrelor de incubație;
 6. încălcarea regulilor sanitare veterinare privind pășunatul animalelor; neasigurarea condițiilor de adăpostire și adăpare pentru efectivele de animale ținute pe pășuni.
C. Cu amendă de la 8.000 lei la 10.000 lei:
 1. nerespectarea obligațiilor de a asigura adăpostirea, furajarea, îngrijirea, reproducția și exploatarea animalelor, conform măsurilor stabilite de autoritățile de stat sanitare veterinare;
 2. administrarea în hrana animalelor a furajelor alterate, înghețate, mucegăite, sau improprii pentru anumite categorii de vârstă și stări fiziologice, precum și administrarea unor produse improprii consumului uman sau resturi culinare, nesterilizate;
 3. neasigurarea indicilor de potabilitate și debitului de apă necesar, în gospodării, ferme sau unități zootehnice;
 4. recoltarea și utilizarea materialului seminal provenit de la reproducători aflați sub restricții sanitare veterinare sau de proveniență necunoscută;
 5. suspendarea nejustificată sau întreținerea defectuoasă a instalațiilor și sistemelor care asigură sau reglează parametrii de microclimat din adăposturile cu animale;
 6. evacuarea, colectarea, depozitarea și utilizarea dejecțiilor provenite din unități industriale și ferme zootehnice contrar normelor sanitare veterinare; funcționarea defectuoasă a stațiilor de epurare și neutralizare a apelor uzate.

Art. 5. - Constituie contravenție, nerespectarea dispozițiilor tehnice și măsurilor privind efectuarea acțiunilor sanitare veterinare obligatorii și se sancționează următoarele fapte:

A. Cu amendă de la 1.0O0 lei la 5.000 lei:
 1. neprezentarea animalelor de către deținători, pentru executarea operațiunilor sanitare veterinare obligatorii, la locul, data și ora stabilite de medicul veterinar de stat;
 2. neacordarea sprijinului necesar de către proprietarii sau însoțitorii animalelor, pentru efectuarea operațiunilor de depistare, vaccinare și administrare a unor produse biologice sau medicamente;
 3. neasigurarea, de către deținătorii de animale și proprietarii unităților care prelucrează, depozitează și valorifică produse de origine animală, a trimiterii probelor recoltate de către personalul sanitar veterinar la laboratoarele de diagnostic și control, în toate cazurile stabilite ca obligatorii;
 4. neasigurarea condițiilor și mijloacelor materiale necesare desfășurării activității sanitare veterinare de supraveghere și control, în unitățile zootehnice și de industrie alimentară, piețe, târguri, puncte de trecere a frontierei de stat și alte locuri de interes public;
 5. neexecutarea de către personalul sanitar veterinar, în condițiile și la termenele prevăzute în programele tehnice, a acțiunilor și operațiunilor de specialitate; neasigurarea asistenței medicale veterinare curente în unitatea sau teritoriul în care activează;
 6. întreținerea și folosirea necorespunzătoare a localurilor, mijloacelor de transport, utilajelor, aparaturii, instrumentarului și materialelor din dotarea unităților sanitare veterinare;
 7. păstrarea și transportul produselor biologice și medicamentelor de uz veterinar, precum și folosirea acestora în alte condiții decât cele prevăzute în instrucțiunile tehnice.
B. Cu amendă de la 5.000 lei la 8.000 lei:
 1. refuzul, din partea proprietarilor, de a prezenta animalele pe care le dețin, la acțiunile sanitare veterinare obligatorii;
 2. refuzul de a permite accesul medicilor veterinari de stat și a personalului Poliției sanitare veterinare, în locuri în care se cresc animale, se prelucrează, se depozitează, se transportă și se valorifică produse de origine animală sau produse de uz veterinar.
C. Cu amendă de la 8.000 lei la 10.000 lei:
 1. împiedicarea autorităților de stat sanitare veterinare de a-și exercita atribuțiile legale de serviciu;
 2. exercitarea de activități sanitare veterinare da către persoane neautorizate sau care nu au dreptul și calificarea profesională necesară;
 3. introducerea și utilizarea în practica veterinară a unor biopreparate, medicamente sau substanțe active neavizate, neomologate și neînregistrate în Nomenclatorul național al Direcției generale sanitare veterinare.

Art. 6. - Pentru contravențiile prevăzute la art. 1-5, sancțiunile pot fi aplicate persoanelor fizice sau persoanelor juridice, după caz.

Art. 7. - Obiectele și materialele care au servit la săvârșirea contravențiilor, precum și cele produse prin contravențiile prevăzute la art. 1-5 sunt supuse sechestrării sau confiscării, urmând a fi conservate, valorificate sau distruse, după caz, potrivit legii.

Art. 8. - Constatarea contravențiilor și aplicarea sancțiunilor se fac prin proces-verbal încheiat de către inspectorii Poliției sanitare veterinare care acționează pe tot teritoriul țării sau județului și de medicii veterinari care au atribuții de inspectori ai Poliției sanitare veterinare.

Art. 9. - Faptele prevăzute la art. 1-5 constituie contravenții numai dacă nu sunt săvârșite în altfel de condiții încât, potrivit legii penale, sunt considerate infracțiuni.

Art. 10. - În sensul prevederilor prezentei hotărâri: prin animale se înțeleg toate mamiferele și păsările domestice și sălbatice, albinele, peștii, viermii de mătase; prin produse de origine animală, toate produsele și subprodusele care se obțin de la acestea, precum și de la batracieni, moluște, gasteropode și crustacee, folosite pentru consum uman, în hrana animalelor sau în scopuri industriale, farmaceutice și agricole, iar prin autorități de stat sanitare veterinare, Direcția generală sanitară veterinară și direcțiile sanitare veterinare județene.

Art. 11. - Contravențiilor prevăzute la art. 1-5 le sunt aplicabile dispozițiile Legii nr. 32/1968 privind stabilirea și sancționarea contravențiilor.

Art. 12. - Pe data publicării prezentei hotărâri, orice alte dispoziții contrare nu se mai aplică.