autentificare cu OpenID
Hotărâre privind valorificarea arhivei Ministerului Afacerilor Externe
 • semnat: Prim-ministru, Petre Roman
Guvernul României hotărăște:

Art. 1. - Se aprobă editarea Colecției naționale de documente diplomatice de audiență și reprezentare internaționale, valorificându-se în acest scop bogatul fond arhivistic al Ministerului Afacerilor Externe, precum și documentele existente în alte arhive din țară și străinătate.

Art. 2. - Colecția va trebui să reflecte evoluția în decursul timpului a politicii externe românești în ansamblul ei și a activității diplomatice consacrate înfăptuirii acesteia.

Art. 3. - Prin similitudine cu colecțiile altor țări, editarea documentelor se va realiza în serii cronologice, corespunzător principalelor etape ale dezvoltării statului român, fiecare serie cuprinzând mai multe volume.

Art. 4. - Ministerul Afacerilor Externe, în consens cu Academia Română, va institui o comisie națională de editare a documentelor de politică externă, stabilind componența, atribuțiile, structurile și metodele de lucru ale acesteia. Din comisie vor face parte, de drept, un secretar de stat din Ministerul Afacerilor Externe, în calitate de președinte, secretarul general al Academiei Române, directorul Institutului național de istorie „Nicolae Iorga” și directorul general al Direcției Generale a Arhivelor Statului.

Art. 5. - Comisia națională de editare a documentelor de politică externă va înainta spre aprobare ministrului afacerilor externe propuneri privind perioadele și modul de întocmire a seriilor cronologice ale colecției, care vor trebui să cuprindă, într-o primă etapă, răstimpul istoric ce începe cu epoca medievală și se încheie la 10 februarie 1947, când a fost semnat Tratatul de pace de la Paris.

Art. 6. - Concomitent cu publicarea Colecției naționale de documente diplomatice, Ministerul Afacerilor Externe va proceda la editarea Colecției integrale a tratatelor, convențiilor și acordurilor încheiate de statul român cu alte state, în perioada 1859-1945, și a Colecției integrale a convențiilor și acordurilor cu caracter economic și consular, încheiate de statul român în același interval.

Art. 7. - De asemenea, Ministerul Afacerilor Externe va pregăti și va tipări o serie de documente diplomatice întocmite după criterii tematice, consacrate unor probleme de interes național permanent, volumele respective urmând a fi folosite în activitatea politico-diplomatică și în propaganda externă.

Distinct de aceasta, Ministerul Afacerilor Externe va trece neîntârziat la alcătuirea unor volume documentare pentru uzul Parlamentului, Președinției, Guvernului, administrației centrale a Ministerului Afacerilor Externe, misiunilor diplomatice și oficiilor consulare ale României (anexa A).

Art. 8. - Ministerul Afacerilor Externe va întreprinde demersurile și măsurile necesare în vederea publicării lucrării lui Nicolae Titulescu asupra politicii externe a României, scrisă în 1937, în limba engleză. Lucrarea va fi tipărită în limba română și în versiunea originală.

Se va edita, de asemenea, opera diplomatică completă a lui Nicolae Titulescu.

Art. 9. - Se vor lua, în același timp, măsuri în vederea editării unor monografii despre personalități marcante ale diplomației românești, precum: Vasile Alecsandri, Mihail Kogălniceanu, Ion I. C. Brătianu, I. Gh. Duca, Nicolae Titulescu, Grigore Gafencu, Nicolae Petrescu-Comnen, Vespasian V. Pella și alții.

Art. 10. - Pentru buna desfășurare a activității și realizarea obiectivelor enunțate la art. 1-6 ale prezentei hotărâri, se vor lua măsurile prevăzute în anexa B.

Art. 11. - Ministrul afacerilor externe va prezenta anual un raport special primului-ministru al Guvernului, prin care va informa asupra stadiului în care se află aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art. 12. - Anexele A și B fac parte integrantă din prezenta hotărâre.


[modificare] Anexa A

Lucrări documentare
ce ar urma să fie realizate pe baza materialelor din arhiva Ministerului Afacerilor Externe

A. Lucrări de folosit în activitatea diplomatică și în propaganda externă

 • Dunărea în istoria poporului rămân;
 • Regimul strâmtorilor Mării Negre;
 • România la Conferința de Pace de la Paris 1919 - 1920;
 • Chestiunea Banatului la Conferința de Pace;
 • Tratatul de la Trianon (4 iunie 1920);
 • Acțiunea iredentismului maghiar în România (până în anul 1940);
 • Chestiunea minorităților din România (până în anul 1940);
 • Chestiunea minorităților în dezbaterea Ligii Națiunilor;
 • Chestiunea optanților unguri la Liga Națiunilor;
 • Statutul romano-catolic în Transilvania;
 • Transilvania;
 • Basarabia;
 • Bucovina;
 • Dobrogea;
 • Revizionismul european în perioada interbelică;
 • Pactul Ribbentrop-Molotov (23 august 1939);
 • Răpirea Basarabiei și Bucovinei de Nord (28 iunie 1940);
 • Dictatul de la Viena (30 august 1940);
 • Tratatul de la Craiova (7 septembrie 1940);
 • Genocidul practicat de horthyști în rândurile populației românești din Ardealul de Nord ocupat;
 • Relațiile româno-germane (1940-1944);
 • Relațiile româno-italiene (1940-1944);
 • Relațiile româno-japoneze (1940-1944);
 • Relațiile româno-sovietice (1920-1944);
 • Relațiile româno-franceze în perioada interbelică;
 • Relațiile româno-engleze în perioada interbelică;
 • Relațiile româno-americane în perioada interbelică;
 • România la Conferința de Pace de la Paris 1946 - 1947;
 • Cobeligeranța; reparațiile de război;
 • România și marile puteri: 1940-1947;
 • România și cooperarea balcanică.

B. Lucrări pentru uzul Parlamentului, Președinției, Guvernului, Ministerului Afacerilor Externe, misiunilor diplomatice și oficiilor consulare

 • Dosarul tezaurului românesc de la Moscova;
 • Regiunea Herța;
 • Insula Șerpilor;
 • Bunuri românești în străinătate (clădiri, școli, biserici);
 • Proiecte de partiție a României;
 • Proiecte de „autonomizare” a unor regiuni din România (Banat, Transilvania);
 • Comunități românești peste hotare;
 • Minoritățile românești din Ungaria, Iugoslavia, Bulgaria, U.R.S.S.; aromânii din Grecia și Albania;
 • Evoluții în structura etnică a Transilvaniei.


[modificare] Anexa B

Măsuri
destinate să faciliteze activitatea de cercetare în cadrul arhivei Ministerului Afacerilor Externe

1. Ministerul Afacerilor Externe va lua măsuri menite să asigure accesul cercetătorilor români la documentele diplomatice conservate în arhiva ministerului și va emite, în conformitate cu prevederile legii, un regulament privind desfășurarea activității în cadrul acestei unități.

Accesul cercetătorilor străini se va permite, de la caz la caz, pe bază de reciprocitate și cu aprobarea ministrului afacerilor externe.

2. Arhiva Ministerului Afacerilor Externe va fi dotată cu două aparate xerox de mare capacitate, patru mașini de scris electrice, zece dulapuri metalice pentru păstrarea fișelor de semnalare, copiilor xerox și a copiilor manuscrise și dactilo, fondurile necesare fiind asigurate de la bugetul statului.

3. În bugetul Ministerului Afacerilor Externe se va prevedea anual un fond care va fi folosit în vederea asigurării colaborării specialiștilor ce vor fi antrenați la editarea Colecției naționale de documente diplomatice și a celorlalte lucrări prevăzute în prezenta hotărâre.

De asemenea, vor fi prevăzute anual fonduri necesare procurării hârtiei pentru fișe și a unei cantități îndestulătoare de hârtie de tipar de calitate corespunzătoare prestigiului de care trebuie să se bucure astfel de lucrări.

4. La parterul Palatului din Piața Victoriei vor fi puse la dispoziția arhivei Ministerului Afacerilor Externe două camere în care să-și poată desfășura activitatea un număr de 15-20 cercetători.