autentificare cu OpenID
Hotărâre pentru aprobarea Acordului comercial dintre Guvernul României și Guvernul Republicii Federale Nigeria
 • semnat: Prim-ministru, Theodor Stolojan
Guvernul României hotărăște:

Articol unic. - Se aprobă Acordul comercial dintre Guvernul României și Guvernul Republicii Federale Nigeria, semnat la București la 15 octombrie 1991.


[modificare] Acord comercial între Guvernul României și Guvernul Republicii Federale Nigeria[1]

Guvernul României și Guvernul Republicii Federale Nigeria (numite în continuare părți contractante), dornice să faciliteze și să dezvolte relațiile comerciale între cele două țări, pe baza egalității și avantajului reciproc,
convinse că o cooperare în domeniul schimburilor comerciale este esențială pentru realizarea unei dezvoltări maxime a țărilor lor,
au convenit următoarele:
Articolul 1

(i) Părțile contractante își vor acorda reciproc clauza națiunii celei mai favorizate în toate problemele care privesc comerțul între cele două țări.

(ii) Prevederile paragrafului (i) al prezentului articol nu se vor aplica totuși avantajelor, facilităților și scutirilor pe care:

a) oricare dintre părțile contractante le-a acordat sau le poate acorda țărilor limitrofe, în vederea facilitării traficului de frontieră;
b) oricare dintre părțile contractante le-a acordat sau le poate acorda țărilor partenere membre la o uniune vamală, zonă de liber schimb sau zonă monetară, deja constituită sau care ar putea fi constituită în viitor.
Articolul 2

(i) Pe durata valabilității prezentului acord, părțile contractante vor depune toate eforturile pentru a spori volumul comerțului între cele două țări și se vor strădui să realizeze între țările pe care le reprezintă un comerț echilibrat, luând în considerare și plățile pentru comerțul invizibil.

(ii) Părțile contractante sunt de acord să mărească volumul comerțului între cele două țări, prin angajarea în orice formă de compensații și acorduri de barter.

(iii) Mărfurile și bunurile care vor face obiectul exportului și importului în cadrul prezentului acord vor fi cele înscrise în listele indicative „A” și „B”, care fac parte din acest acord (aceste liste nu sunt obligatorii și nici limitative, ele putând fi completate cu acordul ambelor părți contractante).

(iv) Pentru aplicarea prevederilor paragrafului (iii) de mai sus, părțile contractante vor acorda, în condițiile legislației în vigoare în fiecare țară referitoare la activitatea de comerț exterior, toate facilitățile necesare exportului către și importului din cealaltă țară de mărfuri disponibile în acest scop, inclusiv eliberarea licențelor de export și import pentru mărfurile pentru care, conform legislației din fiecare țară, sunt necesare asemenea licențe.

Articolul 3

(i) Mărfurile și bunurile ce vor face obiectul schimburilor în cadrul prezentului acord vor fi numai originare din țările părților contractante.

(ii) În conformitate cu prevederile prezentului acord, mărfurile și bunurile vor fi considerate ca fiind originare din țările părților contractante, dacă acestea sunt:

a) produse obținute (extrase, crescute sau realizate) în întregime pe teritoriul țării exportatoare;
b) produse fabricate parțial pe teritoriul țării exportatoare, operațiunea finală de prelucrare având loc în această țară. În acest caz, cheltuielile materiale și de muncă efectuate în țara exportatoare nu vor reprezenta mai puțin de jumătate din prețul FOB al produsului.

Accesoriile, piesele de schimb și sculele destinate a fi utilizate la o mașină, aparat sau vehicul sunt considerate ca având aceeași origine cu mașina, aparatul sau vehiculul cu care sunt importate și puse în vânzare, dacă corespund ca număr și tip obiectelor menționate mai sus.

Ambalajele sunt considerate ca având aceeași origine cu bunurile pe care le conțin.

În cazul în care sunt declarate separat de bunuri, originea lor se stabilește pe baza regulilor prevăzute la subparagrafele a) și b).

(iii) Părțile contractante își rezervă dreptul să supună importul oricăror mărfuri eliberării de certificate de origine de către o organizație autorizată în acest scop de guvernul țării de origine.

Articolul 4

(i) Schimbul de mărfuri și bunuri între părțile contractante, în baza prevederilor prezentului acord, va fi supus dispozițiilor legale cu privire la import și export, în vigoare în fiecare din cele două țări.

(ii) Tranzacțiile comerciale în cadrul prezentului acord se vor desfășura pe baza contractelor și a altor înțelegeri, care se vor încheia între persoane fizice și juridice din România, pe de o parte, și persoane fizice și juridice din Republica Federală Nigeria, pe de altă parte. Persoanele fizice și juridice menționate la acest paragraf vor derula tranzacțiile lor comerciale, pe propria lor răspundere, din toate punctele de vedere.

Articolul 5

În cazul facilitării tranzacțiilor comerciale în baza prezentului acord, părțile contractante convin:

a) să-și furnizeze reciproc, la cerere, în măsura posibilului, toate informațiile necesare cu privire la posibilitățile de livrare de mărfuri originare din țările lor, documentațiile tehnice, licențele, serviciile și asistența tehnică legate de utilizarea mărfurilor respective;

b) să faciliteze libertatea de tranzit pentru mărfurile originare din una dintre cele două țări și destinate unei țări terțe, cu excepția cazului în care interesul uneia dintre părțile contractante poate fi amenințat;

c) să faciliteze libertatea de tranzit pentru mărfurile originare dintr-o țară terță și care sunt destinate țării uneia dintre cele două părți contractante, cu excepția cazului în care interesul uneia dintre părțile contractante poate fi amenințat.

Articolul 6

Ambele părți contractante vor lua măsuri, atunci când va fi necesar, pentru a asigura ca prețurile mărfurilor și bunurilor ce urmează a face obiectul schimburilor în cadrul prezentului acord să fie stabilite prin contracte, pe baza prețurilor cotate pe piața mondială. Pentru mărfurile pentru care nu se pot stabili prețurile pe baza celor cotate pe piața mondială, se vor aplica prețuri competitive pentru mărfuri similare, de calitate analoagă.

Articolul 7

Toate plățile între părțile contractante pentru îndeplinirea prevederilor prezentului acord se vor efectua în devize convertibile, prin canale bancare normale, în conformitate cu reglementările valutare în vigoare în fiecare dintre cele două țări.

Persoanele juridice și fizice din cele două țări pot utiliza, de comun acord, alte modalități de plată, cu respectarea legilor și reglementărilor lor.

Articolul 8

În scopul realizării prevederilor prezentului acord și în conformitate cu dispozițiile legale, în vigoare în cele două țări, părțile contractante:

(i) vor permite organizarea, pe teritoriul țărilor respective, de târguri și expoziții și vor asigura reciproc facilități pentru organizarea unor astfel de expoziții, precum și pentru participarea întreprinderilor și firmelor unei țări la târgurile internaționale și expozițiile organizate pe teritoriul celeilalte țări;

(ii) vor permite și scuti de plata taxelor vamale și a altor taxe importul și exportul următoarelor produse:

a) mostrele de mărfuri și materiale publicitare necesare primirii de comenzi și pentru scopuri de reclamă;
b) produsele destinate testării și experimentării;
c) bunuri, echipamente, produse și unelte ce urmează a fi folosite la construirea de fabrici și alte proiecte industriale, ca și pentru instalarea târgurilor și expozițiilor comerciale, precum și acelea ce vor fi expuse la târguri și expoziții;
d) scule și articole importate pentru asamblare sau pentru reparații, cu condiția reexportării;
e) conteinere și alte ambalaje speciale pentru mărfuri exportate și importate, care urmează a fi returnate obligatoriu vânzătorului.

Produsele scutite de plata taxelor vamale și a altor taxe vor fi folosite numai în scopurile pentru care au fost importate.

În cazul în care sunt folosite în alte scopuri sau valorificate pe piața țării importatoare, se vor aplica normele vamale în vigoare în țara respectivă.

Articolul 9

Nici o prevedere a prezentului acord nu poate fi interpretată ca afectând vreunul din drepturile sau obligațiile decurgând din acordurile sau tratatele existente, la care oricare dintre părțile contractante a aderat anterior încheierii prezentului acord.

Articolul 10

(i) În scopul realizării prevederilor prezentului acord și a altor probleme legate de acesta, Guvernul României desemnează Ministerul Comerțului și Turismului, iar Guvernul Republicii Federale Nigeria desemnează Ministerul Federal al Comerțului și Turismului.

(ii) Fiecare parte contractantă are dreptul să desemneze în scris, în orice moment, orice alt organism corespunzător, organizație sau minister, în locul celui desemnat la paragraful precedent, notificând corespunzător cealaltă parte.

Articolul 11

Părțile contractante vor încerca să soluționeze, prin negocieri directe, orice problemă, litigiu sau diferend între ele decurgând din sau în legătură cu prezentul acord.

Articolul 12

Părțile contractante reafirmă interesul lor în soluționarea amiabilă a oricărui litigiu care poate rezulta din tranzacțiile comerciale încheiate între persoane fizice sau persoane juridice din cele două țări. Dacă aceste litigii nu pot fi soluționate amiabil, acestea vor fi rezolvate prin arbitraj.

Articolul 13

(i) Orice solicitare de modificare sau revizuire a acestui acord, inclusiv creșterea comerțului, va fi notificată de o parte contractantă celeilalte părți prin canale diplomatice normale.

(ii) Orice modificare a acestui acord va fi făcută numai cu acceptul celor două părți contractante și va intra în vigoare conform prevederilor art. 14.

(iii) Prevederile prezentului acord nu vor limita dreptul fiecărei părți de a aplica, pe teritoriul său, interdicțiile și restricțiile de orice fel care au ca scop:

a) protejarea intereselor sale de securitate națională;
b) protejarea plantelor, animalelor și starea de sănătate a populației;
c) protejarea patrimoniului național cu valoare istorică, arheologică și artistică;
d) protejarea moralei publice.
Articolul 14

(i) Prezentul acord va intra în vigoare la data schimbului instrumentelor de ratificare, confirmând că acesta a fost aprobat conform procedurii constituționale a părților contractante.

(ii) Acest acord rămâne valabil pentru o perioadă de 5 ani și va fi extins, în mod automat, pentru perioade adiționale de câte un an fiecare, în afara cazului în care o parte contractantă notifică celeilalte intenția sa de încetare a valabilității sau de modificare a acordului cu 6 luni anterior fiecărui termen de expirare.

(iii) Prevederile prezentului acord vor continua să se aplice, și după expirarea sa, tuturor contractelor sau înțelegerilor încheiate în baza și înaintea expirării valabilității acestuia, până la realizarea lor integrală.

Încheiat la București, la 15 octombrie 1991, în două originale în limba engleză, ambele texte fiind egal autentice.

Pentru Guvernul României
Constantin Fota
Pentru Guvernul Republicii Federale Nigeria
S. J. Ukpanah


Lista „A”
a mărfurilor din România exportabile în Republica Federală Nigeria
 1. Tractoare
 2. Unelte agricole
 3. Vagoane
 4. Locomotive
 5. Elicoptere
 6. Camioane
 7. Echipament minier
 8. Pompe și echipamente de foraj
 9. Produse metalurgice
 10. Motoare electrice și generatoare
 11. Bunuri de consum
 12. Încălțăminte
 13. Produse chimice, inclusiv medicamente și produse medicale.


Lista „B”
a produselor și serviciilor exportabile din Republica Federală Nigeria
 1. Cacao boabe
 2. Cauciuc
 3. Sâmburi de cola și fructe
 4. Miez de palmier, ulei de palmier, ulei din miez de palmier
 5. Scame de bumbac, semințe de bumbac și pastă din semințe de bumbac
 6. Cafea boabe
 7. Gumă arabică
 8. Arahide, pastă de arahide
 9. Minereu de cositor și metal
 10. Columbit
 11. Zinc, fir de tungsten
 12. Petrol (țiței)
 13. Cărbune
 14. Tutun
 15. Unt de cacao, pudră și pastă
 16. Cherestea
 17. Placaj și furnir
 18. Condimente
 19. Fibră de nucă de cocos
 20. Țigări și tutun prelucrat
 21. Textile
 22. Accesorii metalice și din lemn pentru mobilă
 23. Biscuiți
 24. Vase emailate, produse din plastic
 25. Tablă ondulată galvanizată
 26. Chibrituri.
 1. Traducere.