autentificare cu OpenID
Lege pentru ratificarea Acordului de împrumut dintre România și Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare, încheiat la Washington la 7 octombrie 1991
  • semnat: Președintele Senatului, academician, Alexandru Bîrlădeanu notă
    Această lege a fost adoptată de Senat în ședința din 20 decembrie 1991, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituția României.
  • semnat: Președintele Camerei Deputaților, Marțian Dan notă
    Această lege a fost adoptată de Camera Deputaților în ședința din 18 decembrie 1991, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituția României.

Acte care menționează acest act:

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

Articol unic. - Se ratifică Acordul de împrumut dintre România și Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare, încheiat la Washington la 7 octombrie 1991.


[modificare] Acord de împrumut 3409 RO

(Proiectul de reabilitare a sectorului sanitar) între România și Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare

Acord, din data de 7 octombrie 1991, între România (Împrumutat) și Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare (Banca)
Luând în considerație că Împrumutatul, convingându-se în ceea ce privește fezabilitatea și prioritatea proiectului descris în anexa nr. 2 a acestui acord, a cerut Băncii asistență în finanțarea proiectului, și
luând în considerație că Banca a fost de acord, pe baza, între altele, a celor mai sus menționate, să acorde împrumutul împrumutatului în termenii și condițiile stabilite în acest acord,
părțile mai sus menționate, prin aceasta, au convenit, în consecință, precum urmează:
Articolul 1
Condiții generale; Definiții

Secțiunea 1.01 - „Condițiile generale aplicabile acordurilor de împrumut și garanție” ale Băncii, din data de 1 ianuarie 1985, cu modificările expuse mai jos (condițiile generale) constituie parte integrantă a acestui acord:

a) Ultima propoziție a secțiunii 3.02 se șterge.

b) În secțiunea 6.02, subparagraful k) este rescris ca subparagraful (l) și un nou subparagraf k) este adăugat, având următorul conținut:

„k) O situație extraordinară va fi apărut, în condițiile căreia orice trageri suplimentare din împrumut vor fi neconforme cu prevederile articolului III secțiunea 3 din acordul cu Banca".

Secțiunea 1.02 - Dacă nu cere altfel contextul, termenii definiți în condițiile generale au sensurile respective expuse acolo, iar următorii termeni adiționali au următoarele sensuri:

a) „MOH” înseamnă Ministerul Sănătății al Împrumutatului;

b) „MCH” înseamnă Direcția pentru sănătatea mamei și copilului a Ministerului Sănătății (Direcția generală a asistenței mamei, copilului și adolescentului);

c) „IMCA” înseamnă Institutul mamei, copilului și adolescentului al Împrumutatului;

d) „dispensar” înseamnă unitate de asistență medicală primară;

e) „PCU” înseamnă Unitatea de coordonare a proiectului, stabilită în cadrul Ministerului Sănătății, care va fi menținută în concordanță cu prevederile părții A a anexei nr. 5 a acestui acord;

f) „EPSEU” înseamnă Unitatea de planificare familială și educație sexuală, stabilită în cadrul Direcției generale a asistenței mamei, copilului și adolescentului;

g) „PBNS” înseamnă Centrul de perfecționare a personalului medical mediu din București;

h) „comitetul de conducere” înseamnă Comitetul de coordonare al Împrumutatului pentru studiile strategice pentru reformă;

i) „HSMI” înseamnă Institutul național de servicii de sănătate și conducere al Ministerului Sănătății;

j) „SHSM” înseamnă Școala de sisteme sanitare și conducere, care va fi stabilită în cadrul HSMI, în cadrul părții B (3) a proiectului;

k) „NCHPE” înseamnă Centrul național pentru promovarea sănătății și educație sanitară, care va fi stabilit în concordanță cu partea A (6) a proiectului;

l) „RHC” înseamnă un Centru de sănătate a reproducerii umane în sistemul de asistență sanitară al Ministerului Sănătății;

m) „MOI” înseamnă Ministerul Industriei al Împrumutatului;

n) „contul special” înseamnă contul la care se face referire în secțiunea 2.02 b) a acestui acord, și

o) „rata de piață interbancară” înseamnă rata curentă de schimb valutar pentru valuta Împrumutatului, stabilită periodic, în concordanță cu prevederile Legii nr. 15/1990 a Împrumutatului.

Articolul 2
Împrumutul

Secțiunea 2.01 - Banca este de acord să împrumute Împrumutatului, în termenii și condițiile expuse sau la care se face referire în Acordul de împrumut, valute diverse care vor avea o valoare însumată echivalentă cu suma de o sută cincizeci milioane dolari (150.000.000 $), reprezentând suma tragerilor din împrumut, cu fiecare tragere evaluată de Bancă ținând seama de data acestei trageri.

Secțiunea 2.02 - a) Suma împrumutului poate fi trasă din contul de împrumut, în concordanță cu prevederile anexei nr. 1 la acest acord, pentru cheltuieli făcute (sau care urmează a fi făcute, dacă Banca va fi de acord) legate de costul rezonabil al bunurilor și serviciilor cerute de proiectul descris în anexa nr. 2 a acestui acord și care urmează a fi finanțate din împrumut.

b) Împrumutatul va deschide, pentru destinațiile proiectului, și va menține un cont special de depozit în dolari (sau altă valută convertibilă, cu acordul Băncii) la o bancă, în termeni și condiții satisfăcătoare pentru Bancă, incluzând protecția adecvată împotriva daunelor, popririlor sau a sechestrului. Depunerile și plățile în și din contul special vor fi făcute în concordanță cu prevederile anexei nr. 6 a acestui acord.

Secțiunea 2.03 - Data de expirare va fi 30 iunie 1996 sau altă dată ulterioară acesteia, așa cum va stabili Banca. Banca va anunța cu promptitudine pe Împrumutat respectiva amânare a datei.

Secțiunea 2.04 - Împrumutatul va plăti Băncii o taxă de neutilizare la rata de trei pătrimi dintr-un procent (3/4 din 1%) pe an la capitalul Împrumutatului netras periodic.

Secțiunea 2.05 - a) Împrumutatul va plăti dobânda la capitalul împrumutului tras și nerambursat periodic, la o rată egală, pentru fiecare perioadă de dobândă, cu costul împrumuturilor calificate determinat față de semestrul precedent, plus o jumătate dintr-un procent (1/2 din 1%). La fiecare din datele specificate în secțiunea 2.06 a acestui acord, Împrumutatul va plăti dobânda cumulată la capitalul neutilizat în perioada de dobândă precedentă, calculată la rata aplicabilă în timpul acelei perioade de dobândă.

b) Îndată ce va fi posibil după sfârșitul fiecărui semestru, Banca va comunica Împrumutatului costul împrumuturilor calificate determinat pentru acel semestru.

c) Pentru scopurile acestei secțiuni:

(i) „perioadă de dobândă” înseamnă o perioadă de 6 luni, care se termină la data care precede imediat fiecare dată specificată în secțiunea 2.06 a acestui acord, începând cu perioada de dobândă în care acest acord este semnat;
(ii) „costul împrumuturilor calificate” înseamnă costul, așa cum este determinat rezonabil de Bancă și exprimat ca un procent pe an, împrumuturilor neachitate ale Băncii angajate după 30 iunie 1982, excluzând acele împrumuturi sau părți din acestea alocate de Bancă pentru a finanța: (A) investițiile Băncii și (B) împrumuturile care pot fi făcute de Bancă după 1 iulie 1989, cu dobânzi determinate altfel decât este arătat în paragraful a) al acestei secțiuni;
(iii) „semestru” înseamnă primele 6 luni sau următoarele 6 luni ale unui an calendaristic.

d) La acea dată, care poate fi specificată de Bancă prin notificare Împrumutatului, cu un preaviz nu mai mic de 6 luni, paragrafele a), b) și c) (iii) ale acestei secțiuni vor fi redactate după cum urmează:

„(a) Împrumutatul va plăti dobândă pentru partea din împrumut trasă și nerambursată periodic la o rată, pentru fiecare trimestru, egală cu costul împrumuturilor calificate, determinat pentru trimestrul precedent, plus o jumătate dintr-un procent (1/2 din 1%). La fiecare din datele specificate în secțiunea 2.06 a acestui acord, Împrumutatul va plăti dobânda cumulată pentru partea nerambursată corespunzător perioadei de dobândă precedentă, calculată la rata aplicabilă în cursul acestei perioade de dobândă”.
„(b) Îndată ce este posibilă aplicarea în practică, după sfârșitul fiecărui trimestru, Banca va comunica Împrumutatului costul împrumutului calificat determinat pentru acel trimestru”.
„(c) (iii) „trimestru” înseamnă o perioadă de 3 luni începând cu 1 ianuarie, 1 aprilie, 1 iulie sau 1 octombrie într-un an calendaristic”.

Secțiunea 2.06 - Dobânda și alte costuri vor fi plătibile, semianual, pe 1 iunie și pe 1 decembrie în fiecare an.

Secțiunea 2.07 - Împrumutatul va rambursa împrumutul în concordanță cu graficul de amortizare expus în anexa nr. 3 a acestui acord.

Articolul III
Executarea proiectului

Secțiunea 3.01 - a) Împrumutatul își declară angajamentul său pentru obiectivele proiectului așa cum sunt expuse în anexa nr. 2 a acestui acord și, în acest scop, va realiza proiectul prin Ministerul Sănătății și Ministerul Industriei cu atenția și eficiența cuvenite, în conformitate cu practicile de sănătate publică, financiare și administrative specifice și va asigura, cu promptitudine, fondurile, facilitățile, serviciile și alte resurse cerute pentru proiect.

b) Fără a limita prevederile paragrafului a) al acestei secțiuni și cu excepția cazului în care Împrumutatul și Banca vor conveni altfel, Împrumutatul va realiza proiectul în concordanță cu programul de aplicare expus în anexa nr. 5 a acestui acord.

Secțiunea 3.02 - Cu excepția cazului în care Banca convine altfel, procurarea bunurilor și a serviciilor consultanților cerute pentru proiect și care vor fi finanțate din împrumut vor fi guvernate de prevederile anexei nr. 4 a acestui acord.

Articolul IV
Clauze financiare și altele

Secțiunea 4.01 - a) Împrumutatul va ține sau va determina ținerea de evidențe și conturi adecvate care să reflecte, în concordanță cu practicile contabile în vigoare, operațiunile, resursele și cheltuielile privitoare la proiect ale departamentelor sau agențiilor Împrumutatului responsabile pentru realizarea proiectului sau a oricărei părți din acesta.

b) Împrumutatul:

(i) va ține evidențele și conturile la care se face referire în paragraful a) al acestei secțiuni, incluzându-le pe cele pentru contul special, pentru fiecare an fiscal pentru care s-a efectuat expertiza contabilă, în concordanță cu principiile adecvate de expertiză contabilă aplicate consecvent de către experți contabili independenți, acceptabil pentru Bancă;
(ii) va furniza Băncii, îndată ce acesta este disponibil, dar în orice caz nu mai târziu de 6 luni după sfârșitul fiecărui an, raportul acestei expertize făcut de către experții contabili menționați, având aria de cuprindere și detaliile pe care Banca le va fi cerut în mod rezonabil; și
(iii) va furniza periodic Băncii orice altă informație privitoare la evidențele și conturile menționate, ca și expertiza, așa cum va cere, în mod rezonabil, Banca.

c) Pentru toate cheltuielile pentru care s-au făcut trageri din contul de împrumut, pe bază de documente justificative de cheltuieli, Împrumutatul:

(i) va ține sau va determina ținerea, în concordanță cu paragraful a) al acestei secțiuni, de evidențe și conturi care să reflecte aceste cheltuieli;
(ii) va păstra, cel puțin încă un an după ce Banca a primit raportul de expertiză pentru anul fiscal în care a fost făcută ultima tragere din contul de împrumut, toate documentele (contracte, comenzi, facturi, documente de transport, chitanțe și alte documente), evidențiind aceste cheltuieli;
(iii) va da posibilitatea reprezentanților Băncii să examineze aceste documente; și
(iv) va asigura ca aceste evidențe și conturi să fie incluse în expertiza anuală la care se face referire în paragraful b) al acestei secțiuni și ca raportul acestei expertize să conțină o opinie separată a experților contabili menționați, care să arate că declarațiile de cheltuieli prezentate în timpul anului fiscal respectiv, cât și procedurile și controalele interne implicate în pregătirea lor, pot garanta corectitudinea tragerilor la care se referă.

Secțiunea 4.02 - Împrumutatul: a) va pregăti și va revizui împreună cu Banca, până la 30 septembrie 1992, un plan de marketing și distribuție pentru contraceptive și b) va adapta taxele percepute de instituțiile sanitare ale Împrumutatului pentru realizarea intervențiilor de întreruperi de sarcină și va lua alte măsuri adecvate, toate destinate a face ca folosirea contraceptivelor să devină, din punct de vedere financiar, o alternativă preferată pentru planificarea familială.

Secțiunea 4.03 - a) Împrumutatul: (i) va garanta ca toate medicamentele procurate în cadrul părții A (4) a proiectului să fie vândute instituțiilor sanitare și farmaciilor Împrumutatului cel puțin la prețul lor (CIF) transformat în valuta Împrumutatului la rata de schimb a pieței, plus o marjă de distribuție adecvată și (ii) va finaliza nomenclatorul național de medicamente pentru sectorul farmaceutic public până la 1 martie 1992.

b) Cu privire la paragraful a) al acestei secțiuni, termenul „rata de schimb a pieței” înseamnă media ratei interbancare în cursul lunii calendaristice care precede data plății de către Împrumutat pentru medicamentele procurate în cadrul părții A (4) a proiectului sau orice altă rată de schimb a pieței publicată la data acelei plăți de către Banca centrală a împrumutatului și acceptabilă pentru Bancă.

Articolul V
Data intrării în vigoare; Încetare

Secțiunea 5.01 - Următorul caz este specificat ca fiind condiție suplimentară pentru intrarea în vigoare a Acordului de împrumut, în sensul celor menționate la secțiunea 12.01 c) a condițiilor generale și anume că unitatea de coordonare a proiectului a fost încadrată în concordanță cu prevederile paragrafului A (1) al anexei nr. 5 a acestui acord.

Secțiunea 5.02 - Termenul de 90 de zile după data acestui acord este specificat pentru scopurile secțiunii 12.04 din „condițiile generale”.

Articolul VI
Reprezentantul Împrumutatului; Adrese

Secțiunea 6.01 - Ministrul economiei și finanțelor al Împrumutatului este desemnat ca reprezentant al Împrumutatului pentru scopurile secțiunii 11.03 din „condițiile generale”.

Secțiunea 6.02 - Se specifică următoarele adrese pentru scopurile secțiunii 11.01 din „condițiile generale”:

Pentru împrumutat:
Ministerul Economiei și Finanțelor
str. Doamnei nr. 8
București
România
Adresa telegrafică
Ministerul Economiei și Finanțelor București
Telex
11239 MINFIN
Pentru Bancă:
Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare
1818 H Street, N.W.
Washington, D.C.20433
United States of America
Adresa telegrafică
INTBAFRAD Washington, D.C.
Telex
197688 (TRT)
248423 (RCA)
64145 (WUI) sau
82987 (FTCC)

Pentru certificarea celor de mai sus, părțile prezente, print reprezentanții autorizați conform procedurii, au convenit ca acest acord să fie semnat, în numele lor, în Districtul Columbia, S.U.A., în ziua și anul menționate la începutul acordului.

România
prin
Reprezentant autorizat,
V. Constantinescu
Banca Internațională de Reconstrucție și Dezvoltare
prin
Vicepreședinte regional Europa, Orientul Mijlociu și Africa de Nord,
H. Kohli


[modificare] Anexa Nr. 1
Tragerea din împrumut

1. Tabelul de mai jos prezintă categoriile de articole care vor fi finanțate din împrumut, alocarea sumelor din împrumut pentru fiecare categorie și procentul cheltuielilor finanțate pentru fiecare categorie:

Categorie Suma din împrumut alocată (exprimată în echivalentul în dolari) % din cheltuieli care vor fi finanțate
(1) Bunuri:
    a) materiale medicale 76.000.000 100% din cheltuielile în valută
    b) echipament, materiale, piese de schimb și vehicule 45.000.000 100% din cheltuielile locale (costul la ieșire din fabrică)
(2) Serviciile de consultanță și pregătire 9.000.000 100% din cheltuielile în valută
(3) Nealocat 20.000.000
Total 150.000.000

2. Pentru destinațiile acestei anexe:

a) termenul „cheltuieli în valută” înseamnă cheltuieli în valuta oricărei țări, alta decât cea a Împrumutatului, pentru bunuri sau servicii furnizate de pe teritoriul altei țări decât cea a Împrumutatului;

și

b) termenul „cheltuieli locale” înseamnă cheltuieli în moneda împrumutatului sau pentru bunuri sau servicii furnizate de pe teritoriul împrumutatului.

3. Fără a contraveni prevederilor paragrafului 1 de mai sus, nu vor fi făcute nici un fel de trageri legate de plățile pentru cheltuielile anterioare datei acestui acord, cu excepția tragerilor, a căror sumă totală nu va putea depăși echivalentul a 10.000.000 dolari, ce pot fi efectuate în contul plăților pentru cheltuieli făcute înaintea datei semnării acordului, dar după 30 aprilie 1991.


[modificare] Anexa Nr. 2
Descrierea proiectului

Obiectivele proiectului sunt de reabilitare și de modernizare a sistemului Împrumutatului de furnizare a asistenței medicale primare și de inițiere a unei restructurări majore a conducerii, organizării și finanțării sectorului sanitar.

Proiectul este alcătuit din următoarele părți, posibil a fi modificate după cum pot conveni periodic Împrumutatul sau Banca pentru a realiza aceste obiective:

Partea A: Asistența medicală primară

(1) Reabilitarea a aproximativ 420 dispensare din zona rurală și furnizarea în acest scop de echipament clinic și stomatologic, materiale de învățământ, servicii ale specialiștilor și burse.

(2) Îmbunătățirea serviciilor de asistență pentru sănătatea reproducerii umane, prin:

a) furnizarea către I.O.M.C. de: (i) echipament pentru secția de terapie intensivă (sarcini cu risc crescut și neonatal) și Centrul de depistare a cancerului și pentru pregătirea medicilor de medicină generală, moașelor și asistentelor și (ii) burse de pregătire pentru instructori și pentru specialități noi, comunicații publice și conducere;

b) furnizarea de echipament audio-vizual și de asistență tehnică și burse de pregătire pentru unitatea de planificare familială și educație sexuală (EPSEU);

c) furnizarea de: (i) echipament, materiale educative și de pregătire pentru 10 centre de sănătate a reproducerii umane; (ii) echipament și lucrări minore de renovare pentru deschiderea sau modernizarea a aproximativ 230 centre de sănătate a reproducerii umane în spitale județene și orășenești și policlinici; (iii) asistență tehnică în scopul dezvoltării materialelor de instruire și pregătire specializată pentru medici și (iv) contraceptive;

d) modernizarea capacității curative și de diagnostic a aproximativ 50 de unități teritoriale (maternități), incluzând furnizarea de echipament și pregătire.

(3) Îmbunătățirea pregătirii anterioare și la locul de muncă pentru asistente și medici, prin:

a) furnizarea, pentru Centrul de perfecționare a cadrelor medii, de asistență tehnică, de burse de instruire, de echipament și programe pentru dezvoltarea programelor de pregătire;

b) furnizarea de materiale audio-vizuale și didactice și echipament pentru aproximativ 41 de școli sanitare; și

c) furnizarea de echipament și materiale de pregătire, de burse și asistență tehnică pentru îmbunătățirea perfecționării medicilor.

(4) a) Furnizarea de: (i) medicamente de bază și alte materiale consumabile medicale; (ii) echipament pentru asigurarea producerii continue de vaccinuri și de produse din sânge și (iii) asistență tehnică, echipament de calcul și materiale pentru a sprijini sistemele de distribuție regionale pentru materialele medicale în gestionarea stocurilor, înmagazinare, distribuire și contabilizare;

b) pregătirea unui plan strategic pentru restructurarea și reabilitarea industriei farmaceutice interne, pe baza unui studiu cuprinzător.

(5) Îmbunătățirea serviciilor de urgență prin furnizarea de: a) echipament de comunicație pentru aproximativ 60 dispensare; b) ambulanțe și piese de schimb pentru sistemul de transport de urgență județean și c) asistență tehnică în revizuirea sistemului de transport de urgență la nivel județean.

(6) Îmbunătățirea conștiinței sanitare și participarea populației la asistența medicală, prin: a) înființarea la Institutul de igienă și sănătate publică din București a unui centru național pentru promovarea sănătății și educație sanitară și furnizarea pentru acest centru de: (i) burse de perfecționare; (ii) asistență tehnică pentru conducere, evaluare și monitorizare și (iii) echipament pentru producerea de materiale pentru promovarea sănătății și de pregătire; b) furnizarea de burse și echipament de birou pentru unitatea de etică medicală care va fi stabilită la Ministerul Sănătății; c) aplicarea de măsuri pentru promovarea ocrotirii sănătății la nivel județean, incluzând: (i) programe de pregătire pentru personalul care lucrează în laboratoarele județene de educație sanitară; (ii) furnizarea de echipament pentru aceste laboratoare pentru producerea de materiale de promovare a sănătății și educație sanitară la nivel local; d) stabilirea unui fond pentru sprijinirea inițiativelor grupurilor locale și neguvernamentale pentru promovarea sănătății; e) furnizarea de asistență tehnică, burse, echipament și materiale pentru promovarea sănătății mediului.

Partea B: Restructurarea sistemului de finanțare din sectorul sanitar

(1) Pregătirea și începerea aplicării unei noi strategii sanitare naționale, incluzând: a) realizarea de studii de politică sanitară și dezvoltarea, pe această bază, a propunerilor de reformă; b) pregătirea de către comitetul de coordonare, asistat de experți, a unui plan de aplicare a acestor reforme, defalcat în timp, incluzând specificarea cererii de resurse pentru aceasta; c) realizarea unui program pilot de descentralizare de 2 ani, în patru județe, incluzând furnizarea pentru aceste județe de asistență tehnică în pregătirea și aplicarea planurilor lor de acțiune pentru asigurarea asistenței medicale, burse pentru conducerile unităților medicale, echipament și materiale și d) introducerea unor noi procedee operaționale pentru descentralizarea conducerii sistemului serviciilor medicale.

(2) Dezvoltarea unui sistem național de informație medicală, incluzând furnizarea de asistență tehnică, pregătire și echipament cerute pentru această operațiune.

(3) Înființarea, în cadrul Institutului de servicii sanitare și conducere, a Școlii de sisteme sanitare și management, care va fi responsabilă cu pregătirea cadrelor de conducere în domeniul sănătății și furnizarea de burse și echipament pentru aceasta.

*
*           *

Proiectul va fi considerat încheiat la 31 decembrie 1995.


[modificare] Anexa Nr. 3
Graficul amortizării
Data plății Plata sumei principale (exprimată în dolari)[1]
La fiecare 1 iunie și 1 decembrie începând cu 1 iunie 1997 până la 1 decembrie 2008 6.250.000


Primele de rambursare anticipată

În conformitate cu secțiunea 3.04 b) din „condițiile generale”, prima de rambursare plătibilă asupra oricărei rate de capital care se rambursează anticipat va fi procentul specificat mai jos pentru momentul rambursării anticipate.

Momentul rambursării anticipate Prima
Nu mai mult de 3 ani înainte de scadență Rata dobânzii (exprimată în procente pe an) aplicabilă împrumutului la data rambursării anticipate înmulțită cu: 0,18
Mai mult de 8 ani, dar nu mai mult de 6 ani înainte de scadență Rata dobânzii (exprimată în procente pe an) aplicabilă împrumutului la data rambursării anticipate înmulțită cu: 0,35
Mai mult de 6 ani, dar nu mai mult de 11 ani înainte de scadență Rata dobânzii (exprimată în procente pe an) aplicabilă împrumutului la data rambursării anticipate înmulțită cu: 0,65
Mai mult de 11 ani, dar nu mai mult de 13 ani înainte de scadență Rata dobânzii (exprimată în procente pe an) aplicabilă împrumutului la data rambursării anticipate înmulțită cu: 0,88
Mai mult de 13 ani înainte de scadență Rata dobânzii (exprimată în procente pe an) aplicabilă împrumutului la data rambursării anticipate înmulțită cu: 1,00


[modificare] Anexa Nr. 4
Procurarea și serviciile consultanților
Secțiunea I: Procurarea de bunuri
Partea A: Licitație competitivă internațională

1. Exceptând prevederile părții C, bunurile vor fi procurate în cadrul contractelor atribuite în concordanță cu procedurile stabilite în secțiunile I și II ale „Directivelor privind procurarea de bunuri în cadrul împrumuturilor B.I.R.D. și a creditelor I.D.A." publicate de Bancă în mai 1985.

2. Împrumutatul va stabili înțelegeri satisfăcătoare pentru Bancă cu Fondul Națiunilor Unite pentru Copii (UNICEF), în cadrul cărora UNICEF va acționa ca agent al Împrumutatului pentru procurarea de medicamente și materiale medicale consumabile, în concordanță cu procedurile la care se face referire în paragraful 1 al acestei părți A.

Partea B: Preferințe pentru fabricanții interni

În procurarea bunurilor în concordanță cu procedurile descrise în partea A, punctul 1, bunurilor fabricate în România li se poate acorda o marjă de preferință, expusă la paragrafele 2.55 și 2.56 ale directivelor și paragrafele 1-4 ale apendixului nr. 2 la acestea.

Partea C: Alte proceduri de procurare

1. Medicamentele și echipamentul care se găsesc în depozitele UNICEF pot fi furnizate direct de UNICEF Împrumutatului în cadrul înțelegerilor și în termenii și condițiile satisfăcătoare pentru Bancă.

2. Componentele de echipament, medicamente, contraceptive sau materiale estimate să coste nu mai mult decât echivalentul a 200.000 $ per contract, până la o sumă totală care să nu depășească echivalentul a 15.000.000 $, pot fi procurate în cadrul unor contracte atribuite pe baza comparării prețurilor date de furnizori, înscrise într-o listă de cel puțin trei furnizori din cel puțin două țări diferite eligibile în cadrul directivelor, în concordanță cu procedurile acceptabile pentru Bancă.

3. a) Programele și materialele didactice estimate să coste în total echivalentul a nu mai mult de 2.700.000 $, b) piesele de schimb necesare, compatibile cu echipamentul existent, estimate să coste în total echivalentul a nu mai mult de 3.000.000 $, și c) medicamentele patentate, contraceptivele și materialele estimate să coste în total echivalentul a nu mai mult de 4.900.000 $, pot fi procurate prin contracte care vor fi încheiate cu furnizorii respectivi în termenii și condițiile acceptabile pentru Bancă.

Partea D: Revizuirea de către Bancă a deciziilor de procurare

1. Revizuirea ofertelor de licitație, a adjudecărilor propuse și a contractelor finale:

a) În ceea ce privește fiecare contract estimat să coste echivalentul a 200.000 $ sau mai mult, se vor aplica procedurile expuse în paragrafele 2 și 4 ale apendixului nr. 1 la directive. În cazul în care plățile pentru un astfel de contract vor trebui făcute din contul special, aceste proceduri vor fi modificate pentru a asigura că cele două copii conforme ale contractului, cerute de Bancă, în conformitate cu paragraful 2 d), vor fi furnizate acesteia înainte de efectuarea primei plăți din contul special cu privire la acel contract;

b) În ceea ce privește fiecare contract neguvernat de paragraful precedent, se vor aplica procedurile expuse în paragrafele 3 și 4 ale apendixului nr. 1 al directivelor. În cazul în care plățile pentru astfel de contracte vor trebui făcute din contul special, procedurile amintite vor fi modificate pentru a asigura că cele două copii conforme ale contractului, împreună cu alte informații cerute de Bancă, în conformitate cu paragraful 3, vor fi furnizate acesteia ca parte a dovezii care trebuie prezentată în conformitate cu paragraful 4 al anexei nr. 6 a acestui acord.

c) Prevederile precedentului subparagraf b) nu se aplică contractelor în contul cărora Banca a autorizat trageri pe baza declarațiilor de cheltuieli.

2. Cifra de 15% este pe această cale specificată pentru destinațiile paragrafului 4 al apendixului nr. 1 al directivelor.

Secțiunea II: Angajarea consultanților

Pentru a asista Împrumutatul în realizarea proiectului, Împrumutatul va angaja sau va face ca Ministerul Sănătății sau Ministerul Industriei să angajeze consultanți, a căror calificare, experiență, termeni și condiții de angajare vor fi satisfăcătoare pentru Bancă. Acești consultanți vor fi selectați în concordanță cu principiile și procedurile satisfăcătoare pentru Bancă pe baza „Directivelor pentru folosirea consultanților de către debitorii Băncii Mondiale și de către Banca Mondială ca agenție executantă”, publicate de Bancă în august 1981.


[modificare] Anexa Nr. 5
Programul de implementare
A. Coordonarea proiectului

Ministerul Sănătății va coordona realizarea proiectului prin Unitatea de coordonare a proiectului (PCU) stabilită și care trebuie menținută în cadrul său și, în acest scop:

(1) va asigura ca încadrarea PCU să includă cel puțin un coordonator al proiectului, un specialist în procurare, un contabil și un secretar; și

(2) va atribui Unității de coordonare a proiectului responsabilitatea pentru coordonarea procurării de bunuri și servicii în cadrul proiectului, menținerea contabilității proiectului și pregătirea reviziei acestuia, ca și legătura cu Banca, în scopul administrării și controlului proiectului.

B. Implementarea proiectului

(1) Împrumutatul va determina Ministerul Sănătății: a) să asigure încadrarea adecvată a Unității de planificare familială și educație sexuală până la 31 decembrie 1991; b) să pregătească, în cadrul unor termeni de referință satisfăcători pentru Bancă, și să furnizeze Băncii, pentru revizuire și observații, până la 1 iulie 1992, un plan de evoluție profesională pentru asistenți și să inițieze aplicarea acestui plan până la 1 ianuarie 1993, luând în considerație observațiile Băncii asupra acestuia.

(2) Împrumutatul va determina Ministerul Sănătății să atribuie direcției sale de resurse umane încă doi profesioniști cu calificare înaltă și experiență pentru a răspunde de pregătire în cadrul părții A (3) a proiectului.

(3) Împrumutatul va determina Ministerul Industriei: a) să pregătească, în cadrul unor termeni de referință satisfăcători pentru Bancă, și să revizuiască împreună cu Banca, până la 31 decembrie 1992, planul strategic pentru industria farmaceutică, la care se face referire în partea A (4) b) a proiectului, incluzând o etapizare pentru implementarea acestuia; și b) bazat pe această revizuire, să înceapă aplicarea acestui plan.

(4) Împrumutatul va determina Ministerul Sănătății, până la 31 decembrie 1992: a) să organizeze și să încadreze Centrul național de promovare a sănătății și educație sanitară într-o manieră satisfăcătoare pentru Bancă; b) să pregătească, în cadrul unor termeni de referință satisfăcători pentru Bancă și să furnizeze Băncii, pentru revizuire, un plan de aplicare a măsurilor incluse în partea A (6) b), c) și d) a proiectului; și c) în consecință, să realizeze acest plan luând în considerație observațiile Băncii la acesta.

(5) Împrumutatul va determina Ministerul Sănătății: a) să completeze, în cadrul unor termeni de referință satisfăcători pentru Bancă, studiile la care se face referire în partea B (1) a) a proiectului și să pregătească, pe baza acestora, propuneri pentru reformă în domeniul politicii sanitare la care se face referire în numita parte B (1) a) a proiectului; și b) să revizuiască aceste propuneri împreună cu Banca până la 31 decembrie 1992 și să pregătească, pe baza acestei revizuiri, până la 1 iulie 1993, un program de acțiune pentru punerea în aplicare a acestor propuneri, incluzând un program pe etape.

(6) Împrumutatul va determina Ministerul Sănătății: a) să introducă, într-o manieră satisfăcătoare pentru Bancă, până la 31 decembrie 1991, procedurile operaționale la care se face referire în partea B (1) d) a proiectului, pentru descentralizarea sistemului de conducere pentru serviciile sanitare; b) să înceapă aplicarea programului pilot la care se face referire în partea B (1) c) a proiectului, până la 1 ianuarie 1992, și să furnizeze Băncii rapoarte semianuale asupra evoluției realizării acestui program; c) să pregătească, în cadrul unor termeni de referință satisfăcători pentru Bancă, și să furnizeze Băncii, pentru observații, până la 31 decembrie 1993, un raport evaluând acest program și luând în discuție un plan pentru introducerea sa la nivel național; și d) să înceapă, în consecință, punerea în aplicare a acestui plan, luând în considerație observațiile Băncii asupra acestuia.

(7) Împrumutatul va determina Ministerul Sănătății, până la 1 martie 1992: a) să asigure atestarea adecvată pentru programa și absolvenții Școlii de sisteme sanitare și conducere, și b) să pregătească, în cadrul unor termeni de referință satisfăcători pentru Bancă, și să revizuiască cu Banca un sistem de stimulente proiectat să atragă persoane calificate către cariere de conducere sanitară.

C. Rapoarte

Împrumutatul va determina Ministerul Sănătății: a) să pregătească și să furnizeze Băncii rapoarte semianuale, în forma și cu conținutul satisfăcătoare pentru Bancă, asupra stadiului aplicării proiectului și rapoarte anuale, evaluând pe baza indicatorilor satisfăcători pentru Bancă, impactul proiectului; și b) să întreprindă împreună cu Banca, în iunie 1993, o revizie a proiectului la jumătatea termenului.


[modificare] Anexa Nr. 6
Contul special

1. Pentru scopurile acestei anexe:

a) termenul „categorii eligibile” înseamnă categoriile (1) și (2) expuse în tabelul de la paragraful 1 al anexei nr. 1 a acestui acord;

b) termenul „cheltuieli eligibile” înseamnă cheltuieli legate de costul rezonabil al bunurilor și serviciilor cerute pentru proiect și care vor fi finanțate din împrumut, alocate periodic categoriilor eligibile în concordanță cu prevederile anexei nr. 1 a acestui acord; și

c) termenul „alocare autorizată" înseamnă o sumă echivalentă cu 10.000.000 $ care va fi trasă din contul împrumutului și va fi depusă într-un cont special, în concordanță cu paragraful 3 a) al acestei anexe.

2. Plățile din contul special vor fi făcute exclusiv pentru cheltuieli eligibile, în conformitate cu prevederile acestei anexe.

3. După ce Banca a primit dovada, satisfăcătoare pentru ea, că a fost deschis în timp util contul special, tragerile alocațiilor autorizate și tragerile ulterioare pentru realimentarea contului special vor fi făcute precum urmează:

a) Pentru trageri din alocațiile autorizate, Împrumutatul va furniza Băncii o cerere sau cereri pentru o depunere sau depuneri care nu depășesc suma totală a alocațiilor autorizate. Pe baza acestor cereri, Banca, în numele Împrumutatului, va trage din contul împrumutului și va depune în contul special acea sumă sau acele sume cerute de Împrumutat.

b) (i) Pentru realimentarea contului special, Împrumutatul va furniza Băncii cereri pentru depuneri în contul special la acele intervale pe care le va specifica Banca.

(ii) Înainte de sau la data fiecărei asemenea cereri, Împrumutatul va furniza Băncii documentele și alte dovezi cerute, în conformitate cu paragraful 4 al acestei anexe, pentru plata sau plățile în legătură cu care realimentarea este cerută. Pe baza fiecărei asemenea cereri, Banca, în numele Împrumutatului, va trage din contul împrumutului și va depune în contul special acea sumă cerută de Împrumutat și arătată prin documente și alte dovezi, spre a fi plătită din contul special pentru cheltuieli eligibile. Toate aceste depozite vor fi trase de Bancă din contul de împrumut în conformitate cu categoriile eligibile respective, justificate prin documente și alte dovezi.

4. Pentru fiecare plată făcută de Împrumutat din contul special, Împrumutatul, la data la care Banca în mod rezonabil o va cere, va furniza Băncii aceste documente și alte dovezi, arătând că acea plată a fost făcută exclusiv pentru cheltuieli eligibile.

5. Fără a se opune prevederilor paragrafului 3 al acestei anexe, Băncii nu i se va pretinde să facă depuneri suplimentare în contul special:

a) dacă, la orice dată, Banca a hotărât ca toate tragerile suplimentare să fie făcute de Împrumutat direct din contul împrumutului, în concordanță cu prevederile articolului V al „condițiilor generale” și paragrafului a) al secțiunii 2.02 a acestui acord, sau

b) odată ce suma totală netrasă din împrumut, mai puțin suma oricărui angajament restant înregistrat de Bancă, în concordanță cu secțiunea 5.02 a „condițiilor generale”, va fi egală cu echivalentul a de două ori suma alocației autorizate.

În consecință, tragerea din contul de împrumut a sumei netrase rămase a împrumutului alocat va urma acele proceduri care vor fi specificate de Bancă prin comunicare către Împrumutat. Astfel de trageri suplimentare vor fi făcute doar după și în măsura în care Banca se va fi convins că toate aceste sume, rămânând depuse în contul special până la data acestei notificări, vor fi utilizate pentru efectuarea de plăți pentru cheltuieli eligibile.

6. a) Dacă Banca va fi hotărât, la orice dată, că orice plată din contul special: (i) a fost făcută pentru o cheltuială sau într-o sumă neeligibilă, în conformitate cu paragraful 2 al acestei anexe; sau (ii) nu a fost justificată prin dovezile furnizate Băncii, Împrumutatul, îndată după notificarea Băncii: A) va furniza acele dovezi suplimentare pe care Banca le poate cere; sau B) va depune în contul special (sau, dacă Banca va cere aceasta, va rambursa Băncii) o sumă egală cu suma acelei plăți sau părți din aceasta, nejustificată sau neeligibilă. Dacă Banca nu va conveni altfel, nu va fi făcută nici o depunere suplimentară de către Bancă în contul special până când Împrumutatul nu va fi furnizat acele dovezi sau nu va fi făcut acea depunere sau nu va fi rambursat, după caz.

b) Dacă Banca va fi hotărât, la orice dată, că orice sumă rămasă în contul special nu va fi cerută să acopere plăți suplimentare pentru cheltuieli eligibile, Împrumutatul, cu promptitudine, după notificarea din partea Băncii, va rambursa Băncii acea suma restantă.

c) Împrumutatul poate, după notificarea din partea Băncii, să ramburseze Băncii toate sau orice parte din fondurile depuse în contul special.

d) Rambursările către Bancă făcute în conformitate cu paragrafele 6 a), b) și c) ale acestei anexe vor fi trecute în creditul contului împrumutului pentru tragerea care urmează sau pentru anulare în conformitate cu prevederile respective ale acestui acord, inclusiv în „condițiile generale”.

  1. Cifrele din această coloană prezintă echivalentul în dolari determinat în conformitate cu datele respective de tragere (Vezi „condițiile generale”, secțiunile 3.04 și 4.03).