autentificare cu OpenID
Lege pentru ratificarea Acordului de împrumut dintre România și Comunitatea Economică Europeană, precum și a Memorandumului de înțelegere la acest acord
  • semnat: Președintele Senatului, academician, Alexandru Bîrlădeanu notă
    Această lege a fost adoptată de Senat în ședința din 20 decembrie 1991, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituția României.
  • semnat: Președintele Camerei Deputaților, Marțian Dan notă
    Această lege a fost adoptată de Camera Deputaților în ședința din 18 decembrie 1991, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituția României.

Acte care menționează acest act:

Parlamentul României adoptă prezenta lege:

Articol unic. - Se ratifică Acordul de împrumut dintre România și Comunitatea Economică Europeană, precum și Memorandumul de înțelegere la acest acord, semnate la Bruxelles la 28 noiembrie 1991.


[modificare] Acord de împrumut între România (ca Împrumutat), Banca Națională a României (ca reprezentant al Împrumutatului) și Comunitatea Economică Europeană (ca Împrumutător)

Comunitatea Economică Europeană, denumită în cele ce urmează „C.E.E." sau „Împrumutătorul", reprezentată prin Comisia Comunităților Europene, denumită în cele ce urmează „comisia”, în numele căreia acționează domnii Henning Christophersen, vicepreședinte al comisiei, și Turico Cioffi, director general, și România, denumită în cele ce urmează „Împrumutatul”, reprezentată prin domnul George Danielescu, ministrul economiei și finanțelor, și Banca Națională a României, acționând ca reprezentant al Împrumutatului, denumită în cele ce urmează „agent”, reprezentată prin domnul Mugur Isărescu, guvernator, având în vedere că Guvernul României a solicitat C.E.E. un împrumut pe termen mediu,
Consiliul Comunităților Europene, denumit în cele ce urmează „consiliul”, prin Decizia din 22 iulie 1991 de asistență financiară pe termen mediu pentru România, a hotărât să răspundă acestei cereri și să acorde Împrumutatului un împrumut în sumă maximă de 375 milioane ECU, pe o durată maximă de 7 ani, administrat de comisie în deplină consultare cu Comisia Monetară, în concordanță cu toate aranjamentele încheiate între Fondul Monetar Internațional (F.M.I.) și România.
Având în vedere că consiliul a autorizat comisia să negocieze cu autoritățile române, după consultarea cu Comitetul Monetar, condițiile de politică economică ale împrumutului,
având în vedere că comisia a consultat Comitetul Monetar în legătură cu condițiile împrumutului,
având în vedere că autoritățile române și-au luat angajamentul să implementeze un program convenit cu comisia, printr-un Memorandum de înțelegere anexat la prezentul acord de împrumut („acordul”),
având în vedere că consiliul a hotărât ca împrumutul să fie pus la dispoziția Împrumutatului în două tranșe,
având în vedere că, în ce privește prima tranșă, comisia este autorizată să se împrumute în numele C.E.E. cu resursele necesare în vederea împrumutării lor României, imediat ce se va încheia un aranjament stand-by între Împrumutat și F.M.I.,
având în vedere că un astfel de aranjament a fost încheiat între F.M.I. și Împrumutat la 11 aprilie 1991,
având în vedere că comisia, în implementarea primei tranșe, va lansa în numele C.E.E., după consultarea cu Comitetul Monetar, o emisiune publică de obligațiuni în sumă de 190 milioane ECU, a cărei valoare va fi pusă la dispoziția agentului,
având în vedere că o copie a contractelor referitoare la emisiunea de obligațiuni preconizată, inclusiv un SWAP posibil, denumite în cele ce urmează „contractele de împrumut”, va fi anexată la acest acord și va constitui parte integrantă a acestui acord,
a convenit cele ce urmează:
Articolul 1
Cuantumul împrumutului

Împrumutătorul se obligă să acorde Împrumutatului un împrumut în sumă maximă de 375 milioane ECU, în două tranșe, în conformitate cu termenii definiți în decizia consiliului, cu privire la asistența financiară pe termen mediu acordată României, din 22 iulie 1991, iar Împrumutatul acceptă această obligație. Prima tranșă în sumă de 190 milioane ECU („împrumutul”) este acordată prin prezentul acord, a cărei sumă netă este definită în articolul 2 din acesta.

Articolul 2
Rezultate nete, trageri și condiții precedente

1. Suma netă a împrumutului va fi egală cu suma netă a emisiunii publice de obligațiuni, efectuată de C.E.E., mai puțin suma totală a comisioanelor și costurilor legate de emisiunea de obligațiuni menționată și de pregătirea acestei emisiuni de obligațiuni și a împrumutului.

2. Suma netă a împrumutului definit în paragraful anterior va fi transferată pe data plății emisiunii de obligațiuni (data plății obligațiunilor): (1) în contul ECU al Băncii Reglementelor Internaționale (B.R.I.) la Banca Europeană de Investiții, dacă B.R.I. și Kreditansalt für Wiederaufbau (K.F.W.) au acordat cele două împrumuturi-punte paralele (denumite împreună „împrumut-punte”) României în avans față de împrumut pentru o sumă egală cu: a) suma nominală datorată pentru împrumut-punte, plus b), suma dobânzii datorate pentru acest împrumut-punte la data plății obligațiunilor, această sumă va fi plătită în conformitate cu a) și b) și nu va depăși în nici un caz suma netă a împrumutului.

(2) O sumă egală cu suma netă, mai puțin suma de la punctul (1), dacă ea există, va fi transferată în contul agentului la Banca Reglementelor Internaționale.

3. Transferul sumei nete către Împrumutat va fi supus:

(i) comisiei, după ce a primit cu cel puțin 2 zile lucrătoare luxemburgheze anterior datei plății obligațiunilor, două avize juridice date de: a) ministrul justiției României, domnul Mircea Ionescu-Quintus; și b) consilierul juridic român al Împrumutătorului, domnul Ion Nestor, avocat.

Aceste avize juridice vor fi datate nu mai devreme de data intrării în vigoare a acordului, așa după cum se definește în articolul 10, dar nu mai târziu de 2 zile lucrătoare luxemburgheze, înainte de data plății obligațiunilor și vor declara că, în conformitate cu legile, reglementările și deciziile obligatorii din punct de vedere juridic ce se aplică în prezent prin executarea acordului de către ministrul economiei și finanțelor, domnul George Danielescu, Împrumutătorul este angajat în mod valabil și irevocabil să-și îndeplinească obligațiile prevăzute în acest acord. Împrumutatul și agentul se angajează să informeze imediat pe Împrumutător dacă între data avizelor juridice și data plății obligațiunilor a intervenit un eveniment care ar face incorectă orice afirmație conținută în avizele juridice;

(ii) semnării contractelor de împrumut între C.E.E., pe de o parte, și un sindicat de bănci, pe de altă parte, cu cel puțin 2 zile lucrătoare înainte de data plății obligațiunilor și primirii de către C.E.E. a sumei nete a obligațiunilor de la sindicatul de bănci menționat la data plății obligațiunilor.

(iii) Nici o modificare materială nefavorabilă să nu intervină de la data acordului, care, după părerea Împrumutătorului, după consultarea cu Împrumutatul, ar putea să prejudicieze material abilitatea Împrumutatului de a-și îndeplini obligațiile de plată potrivit acordului, adică serviciul împrumutului și rambursarea împrumutului la scadența stabilită.

Articolul 3
Dobânzi

1. Rata dobânzii la împrumut și datele obligatorii de plată a dobânzii vor fi aceleași cu cele stabilite în articolele corespunzătoare ale contractelor de împrumut.

2. Dacă suma netă a împrumutului nu poate fi transferată la data de plată a obligațiunilor pentru orice motive altele decât cele menționate la articolul 2 paragraful 3 (2), Împrumutătorul va plasa această sumă la cea mai bună rată obtenabilă de pe piață pentru depozite la termen. Dobânda primită la Împrumutător asupra acestor depozite va fi dedusă din prima plată de dobândă datorată la plată de Împrumutat.

3. În cazul plății întârziate a oricărei sume datorate și plătibile de către Împrumutat, dobânda la asemenea sumă va fi calculată așa cum este determinată în articolele corespunzătoare ale contractelor de împrumut.

În plus, Împrumutatul se angajează să despăgubească pe Împrumutător pentru toate costurile și cheltuielile suportate de Împrumutător ca urmare a unei încălcări a oricărei obligații din acord de către Împrumutat.

Articolul 4
Rambursarea

Împrumutatul va rambursa suma principală a împrumutului de 190 milioane ECU la data și în condițiile determinate în contractele de împrumut și în special în articolul „Răscumpărare și cumpărare” din „Circulara de ofertă” și în condițiile specifice ale obligațiunilor.

Articolul 5
Plăți

1. Toate plățile ce vor fi efectuate de Împrumutat vor fi scutite de orice impozite, comisioane și alte scăzăminte.

2. Împrumutatul declară că acordul nu este supus nici unui impozit sau altei impuneri în România.

3. Plățile vor fi făcute de către Împrumutat în ECU, în contul de ECU al Împrumutătorului la Kreditbank - S.A. Luxemburg, numărul 52.319440.65, sau în alt cont pe care Împrumutătorul îl va notifica în scris Împrumutatului cu cel puțin 15 zile înainte de data scadentă.

4. Împrumutatul este de acord să plătească toate costurile și cheltuielile suportate de Împrumutător pentru pregătirea împrumutului și a emisiunii de obligațiuni corespunzătoare, contractele de împrumut și alte angajamente luate de Împrumutător în legătură cu emisiunea de obligațiuni și pe durata de valabilitate a obligațiunilor. Aceste costuri ce vor fi suportate de Împrumutat includ costurile legale și de circulație și comisioanele legate de serviciul financiar al obligațiunii și impozitele și taxele de înregistrare, dacă există.

Sumele mai sus menționate vor fi plătite de Împrumutat la primirea documentelor justificative la aceeași scadență și în aceleași condiții în care sunt suportate de Împrumutător.

Articolul 6
Cazuri de dificultate și rambursări anticipate

1. Împrumutătorul, prin notificare scrisă către Împrumutat, poate să declare suma principală a împrumutului imediat datorată și plătibilă împreună cu dobânda acumulată, dacă:

a) Împrumutatul nu-și va îndeplini la scadențele stabilite orice plată a sumei principale sau a dobânzii în legătură cu împrumutul și această neîndeplinire nu va fi remediată prin plata acestora în limita a 2 zile lucrătoare după notificarea scrisă făcută de Împrumutător Împrumutatului; sau

b) Împrumutatul nu-și va îndeplini obligațiile în efectuarea oricărei obligațiuni conform acordului și această deficiență va continua pe o perioadă de 30 de zile după ce notificarea scrisă va fi fost făcută Împrumutatului de către Împrumutător;

c) există declarație de neplată în cadrul oricărui împrumut extern datorat de România, ca rezultat al intervenției unei situații de dificultate, așa cum este definită în orice instrument care guvernează sau evidențiază o asemenea îndatorare, sau orice asemenea îndatorare externă nu este plătită la scadența stabilită, sau există o deficiență a României în plata datorată în cadrul unei garanții a unei datorii externe; sau

d) pentru orice motiv, obligațiile României potrivit Acordului de împrumut nu vor fi sau nu vor înceta să fie obligatorii sau aplicabile din partea României, sau România va susține că obligațiile sale menționate nu sunt obligatorii sau aplicabile față de România; sau

e) România va fi complet incapabilă să-și plătească datoriile externe care vin la scadență sau va încheia un aranjament sau o combinație cu sau în beneficiul creditorilor săi externi sau va declara sau impune un moratoriu asupra plății datoriei externe sau al garanției asumate de aceasta.

Pentru lămurirea celor de mai sus „îndatorare externă” semnifică orice îndatorare care este, fie:

(i) denominată într-o valută alta decât valuta României sau
(ii) survenită în orice altă valută, în afara României.

2. Dacă C.E.E. este obligată, în legătură cu prevederile corespunzătoare din contractele de împrumut, să restituie suma existentă pentru un motiv care nu a fost sau nu este sub controlul C.E.E., atunci suma principală împreună cu dobânzile acumulate vor fi datorate în aceleași condiții determinate în termenii și condițiile contractelor de împrumut.

3. În situația unei încheieri înainte de termen a SWAP-ului, dacă este cazul, Împrumutatul va asigura serviciul datoriei părții corespunzătoare ratei fixe a obligațiunii emise.

4. Împrumutătorul poate, dar nu este obligat, să exercite drepturile potrivit acestui articol și poate, de asemenea, să-l exercite numai parțial, fără a prejudicia exercitarea viitoare a unor asemenea drepturi.

5. Împrumutatul va rambursa toate costurile și cheltuielile ocazionate C.E.E. drept consecință a plății anticipate a împrumutului.

Articolul 7
Notificări

Orice notificare în legătură cu acest acord va fi valabilă dacă este expediată către:

pentru C.E.E.:

Comisia Comunităților Europene
Directoratul general: „Credit and Investment”
Centre A. Wagner
P.0. Box 1907
L - 2920 Luxemburg

pentru România:

Ministerul Economiei și Finanțelor
Direcția relațiilor financiare cu organismele internaționale și guvernamentale
str. Doamnei nr. 8
București, România

pentru agent:

Banca Națională a României
Departamentul internațional
str. Lipscani nr. 25
București, România.


Notificările vor fi făcute prin poștă înregistrată. În caz de urgență, ele pot fi făcute prin fax sau telex și confirmate potrivit celor de mai sus. Notificările devin efective la primirea scrisorii, a telexului sau a faxului.

Articolul 8
Diverse

1. În cazul când vreo prevedere a acordului, pentru orice motiv, nu este legală sau obligatoriu legală, celelalte prevederi nu vor fi afectate.

2. Preambulul și anexele la acest acord, adică: „Acordul de subscripție”, „Acordul în legătură cu agenția fiscală”, „Circulara de ofertă" și „Acordurile de SWAP”, dacă există, formează parte integrantă a acordului. Titlurile articolelor acordului sunt numai de conveniență.

3. Acest acord are drept scop să pună la dispoziția Împrumutatului rezultatele obligațiunilor remise de C.E.E. în acest scop. Drept consecință, Împrumutatul și C.E.E. acceptă că drepturile și obligațiile lor, dacă nu este altfel prevăzut în acord, sunt, în cel mai larg sens posibil, definite și interpretate prin referință la documentele corespunzătoare ale împrumutului. În special termenii din contractele de împrumut cu privire la ECU, care este valuta emisiunii de obligațiuni și a împrumutului, vor fi aplicabili acestui acord.

Articolul 9
Legea care guvernează împrumutul și jurisdicția

Acordul este guvernat de și va fi aplicat în conformitate cu legea franceză. Orice litigiu referitor la acordul dintre Împrumutat și Împrumutător va fi supus, potrivit articolului 181 din Tratatul de înființare a Comunității Economice Europene, jurisdicției neexclusive a Curții de Justiție a Comunităților Europene („Curtea de justiție”). Împrumutătorul va fi liber să-și susțină drepturile împotriva Împrumutatului și la Curțile de justiție din România și prin aceasta renunță irevocabil și necondiționat, în ceea ce-l privește sau proprietatea și activele sale, la orice imunitate la care este sau ar putea fi îndreptățit, privind jurisdicția și execuția referitoare la orice acțiune sau procedură adusă în fața Curții de justiție sau a Curților din România, în ceea ce privește acordul.

Articolul 10
Intrarea în vigoare

Acordul va intra în vigoare la data la care Împrumutătorul a primit notificarea Împrumutatului că cerințele constituționale ale acordului au fost îndeplinite.

Bruxelles, 28 noiembrie 1991.
România
reprezentată de ministrul finanțelor
Comunitatea Economică Europeană
reprezentată de Comisia Comunităților Europene
Banca Națională a României, ca agent
reprezentată de președinte


[modificare] Memorandum de înțelegere între România și Comunitatea Economică Europeană

1. Comunitatea Europeană a hotărât să acorde României un împrumut, pe termen mediu, în sumă maximă de 375 milioane ECU, cu o durată maximă de 7 ani, pentru a sprijini țara în eforturile sale de a-și transforma economia într-o economie de piață. Împrumutul comunității face parte din pachetul global care se constituie în favoarea României în cadrul Grupului celor 24, în sumă totală de aproximativ un miliard dolari S.U.A., în vederea susținerii balanței de plăți și consolidării rezervelor în anul 1991.

2. Împrumutul va fi pus la dispoziție în două tranșe, acordarea fiecărei tranșe fiind supusă unui număr de condiții.

Pentru eliberarea primei tranșe, Guvernul român va trebui să încheie un acord cu Fondul Monetar Internațional asupra unui aranjament stand-by bazat pe un program cuprinzător de politică economică.

Acordarea celei de-a doua tranșe va fi condiționată de evaluarea pozitivă de către comisie a unui număr limitat de criterii de performanță specificate mai jos, precum și a progresului realizat în ceea ce privește reforma structurală. Condițiile vor fi bazate pe programul de politică economică al Guvernului României și vor fi în deplină concordanță cu Acordul dintre România și F.M.I. În plus, comisia va examina implementarea pachetului general de finanțare al G-24 acordat României, pentru a se asigura că suma totală a contribuțiilor de la țările Grupului celor 24 care nu sunt membre ale Comunității Europene și alte țări terțe este echivalentă cu suma acordată de către comunitate.

A doua tranșă va fi eliberată în trimestrul IV/1991. Data exactă va fi convenită de cele două părți într-o etapă ulterioară. Comunitatea va plăti cele două tranșe ale împrumutului Băncii Naționale a României care acționează ca reprezentant al Guvernului român. Banca Națională a României va utiliza aceste resurse în conformitate cu „modelul de utilizare a finanțării” convenit între Guvernul României și Fondul Monetar Internațional în contextul aranjamentului stand-by pentru anul 1991.

3. Criteriile de cuantificare a performanței anexate la împrumutul comunitar vor fi identice cu cele incluse în aranjamentul stand-by cu F.M.I. În consecință, înainte de eliberarea celei de-a doua tranșe, comisia, în colaborare cu autoritățile române și cu personalul F.M.I., precum și cu Comitetul monetar, cu luarea în considerare a rezultatelor evaluării pe termen mediu a evoluțiilor economice și politicilor finalizate cu F.M.I., până la data de 14 august 1991, va verifica dacă au fost respectate criteriile cantitative stipulate în aranjamentul stand-by sau dacă s-a ajuns la noi înțelegeri.

Aceste criterii includ:

  1. plafoane trimestriale asupra schimbării cumulate în ceea ce privește creditul net al sistemului bancar către Guvern;
  2. plafoane trimestriale asupra activelor interne ale sistemului bancar;
  3. plafoane trimestriale minime pentru schimbările cumulate în activele străine nete în valută convertibilă;
  4. plafoane asupra contractării sau garantării noii datorii externe pe termen mediu și lung de către Guvern, Banca Națională a României și alte entități publice (exclusiv datoria inclusă în angajamente internaționale de rezervă).

4. În plus, la criteriile de performanță cuantificate, înainte de achitarea celei de-a doua tranșe, comisia va evalua progresele făcute în legătură cu implementarea politicilor structurale, în cooperare cu autoritățile române și în colaborare cu Comitetul monetar. În această evaluare, o atenție specială va fi acordată progreselor în domeniul liberalizării prețurilor, reducerii restricțiilor în domeniul comerțului și schimbului valutar, stabilirii unui cadru legal pentru drepturile de proprietate privată și privatizării întreprinderilor. Cadrul de referință al acestei evaluări este explicat în anexă.

5. Guvernul României s-a angajat să furnizeze comisiei toate informațiile necesare urmăririi situației economice și financiare care vor fi necesare pentru stabilirea criteriilor de performanță și analiza politicilor structurale. Criteriile de performanță trimestriale vor fi în special controlate pe baza informației ce va fi furnizată comisiei trimestrial de Banca Națională a României. Pe durata perioadei împrumutului, România va rămâne în strânsă consultare cu comisia și se angajează să comunice toate informațiile în legătură cu politicile și evoluțiile economice, care să dea posibilitatea Împrumutătorului să urmărească progresele.

6. Pentru a furniza o bază continuă pentru un efort susținut de reformă și pentru a salvgarda interesele participanților din cadrul comunității și ai G-24, ca creditori, România va căuta să obțină o prelungire a valabilității aranjamentului cu fondul sau un nou aranjament stand-by la expirarea celui existent.

7. Anexa este parte integrantă a Memorandumului.

România Comunitatea Economică Europeană
reprezentată de
Comisia Comunităților Europene
Banca Națională a României


[modificare] Anexă
România: Criterii de ajustare structurală

În momentul efectuării analizei de către comisie, care va preceda decizia de acordare a celei de-a doua tranșe a împrumutului, România se angajează să realizeze progrese în următoarele domenii:

1. Reforma prețurilor

Lista produselor aflate încă sub controlul prețurilor va fi revăzută și se va elabora un program pentru eliminarea acestui control. Subvențiile bugetare pentru prețuri în sectorul energiei vor fi reduse sau eliminate conform programului F.M.I. Nici o altă subvenție la prețuri nu va mai fi introdusă.

Se va adopta o legislație antimonopol, adecvată pentru a crea un cadru legal intervenției Guvernului și supravegherii prețurilor.

2. Regimul comerțului exterior

În concordanță cu orientarea spre economia de piață a reformei, autoritățile vor continua politica lor de evitare a recurgerii la orice restricții cantitative asupra importurilor. Situația de dereglare va fi soluționată, dacă va fi necesar, prin folosirea suprataxelor temporare la import. În ce privește exportul, folosirea licențelor se va aplica numai produselor care sunt expuse controlului intern asupra prețurilor.

3. Regimul cursului de schimb - investiții

Autoritățile vor permite repatrierea liberă a profiturilor și a veniturilor rezultate din lichidarea investițiilor făcute de nonrezidenți în România în cadrul Legii privind investițiile străine. Ele se vor strădui, de asemenea, în continuare, să încheie acorduri de protejare a investițiilor cu acele state membre ale comunității cu care nu s-au încheiat până în prezent asemenea acorduri.

În urmărirea obiectivului pe termen mediu, al deplinei convertibilități a monedei naționale, Guvernul va căuta să continue progresele în eliminarea distorsiunilor existente pe piețele de schimb valutar.

Autoritățile sunt deplin angajate pentru o unificare cât mai curând a cursului de schimb oficial cu rata stabilită pe piața interbancară.

4. Privatizare

Prevederi legislative în legătură cu drepturile de proprietate, privatizare, reformă agrară, investițiile străine, legea comercială, elaborarea procedurilor de faliment și crearea bursei de valori vor fi adoptate în cursul anului 1991.

Autoritățile intenționează să realizeze progrese substanțiale în procesul privatizării pământului și a locuințelor în 1991. Privatizarea pe scară largă a întreprinderilor de stat va fi inițiată în 1991, iar autoritățile vor elabora un grafic pentru realizarea continuării programului în anii următori.