autentificare cu OpenID
Hotărâre pentru aprobarea Acordului comercial și a Acordului de cooperare economică și tehnică dintre Guvernul României și Guvernul Republicii Panama
 • semnat: Prim-ministru, Theodor Stolojan
Guvernul României hotărăște:

Articol unic. - Se aprobă Acordul comercial dintre Guvernul României și Guvernul Republicii Panama și Acordul de cooperare economică și tehnică dintre Guvernul României și Guvernul Republicii Panama, semnate la București la 18 octombrie 1991.


[modificare] Acord comercial între Guvernul României și Guvernul Republicii Panama

Guvernul României și Guvernul Republicii Panama, denumite în continuare părți contractante,
animate de dorința comună de a promova și dezvolta relațiile comerciale între cele două state, pe baza respectării principiilor de independență și suveranitate națională, de neamestec în treburile interne și de egalitate în drepturi,
au convenit următoarele:
Articolul 1

Părțile contractante își acordă tratamentul națiunii celei mai favorizate în toate problemele referitoare la comerț.

Dispozițiile prezentului articol nu se vor aplica la:

a) avantajele și facilitățile pe care oricare dintre părți le-a acordat sau le va acorda statelor limitrofe, în scopul facilitării comerțului de frontieră;
b) avantajele și facilitățile pe care oricare dintre părți le-a acordat sau le va acorda unui stat sau unui grup de state, ca urmare a participării sale la uniuni vamale sau zone de comerț liber sau de oricare altă natură similară;
c) avantajele și facilitățile pe care una dintre părți le-a acordat sau le va acorda, prin intermediul acordurilor economice, statelor situate în regiunea geografică a fiecăreia dintre părțile contractante.
Articolul 2

Părțile contractante vor acorda asistența necesară pentru importul și exportul de mărfuri de la un stat la altul, cu respectarea legilor, reglementărilor și dispozițiilor valabile în respectivele lor state.

Articolul 3

Tranzacțiile comerciale din cadrul prezentului acord se vor realiza între persoane fizice și juridice din România, pe de o parte, și persoane fizice și juridice din Republica Panama, pe de altă parte, și se vor efectua cu respectarea reglementărilor valabile în ambele state privind importul, exportul și controlul valutar.

Articolul 4

Prețurile mărfurilor livrate conform prezentului acord se vor conveni între părțile contractante, având la bază prețurile de pe principalele piețe internaționale.

Articolul 5

Pentru îndeplinirea celor prevăzute în acest acord, părțile contractante vor conveni modalitățile cu privire la finanțarea, transportul mărfurilor și cooperarea tehnologică.

Articolul 6

Toate plățile între România și Republica Panama se vor face în monedă liber convertibilă sau alt mijloc de plată care se va conveni de către părțile contractante, în conformitate cu reglementările valabile în statele lor.

Articolul 7

Părțile contractante vor coopera în ceea ce privește participarea la târgurile comerciale ce se vor realiza în fiecare dintre cele două state și organizarea de expoziții de către unul dintre cele două state în teritoriul celuilalt, în condițiile care se vor conveni de către organismele competente din ambele state.

Fiecare dintre părțile contractante va exonera de taxe vamale, impozite și alte taxe, în cadrul dispozițiilor lor legale și valabile în statul respectiv, articolele destinate târgurilor și expozițiilor, precum și mostrele de mărfuri, fără valoare comercială.

Articolul 8

Mărfurile care fac obiectul schimburilor comerciale dintre cele două state vor fi destinate să satisfacă necesitățile lor interne, în afara cazurilor în care părțile contractante vor conveni altfel.

Articolul 9

Părțile contractante vor facilita, în conformitate cu reglementările în vigoare din cele două state, schimburile de reprezentanți comerciali și ai industriei, de oameni de afaceri, ca și de specialiști în diferite domenii, în scopul promovării obiectivelor prezentului acord.

Articolul 10

Comisia mixtă interguvernamentală constituită în baza Acordului de cooperare economică și tehnică va examina modul de îndeplinire a prevederilor prezentului acord, precum și a altor înțelegeri comerciale, stadiul schimburilor comerciale și va iniția, sprijini și promova noi acțiuni care să conducă la creșterea și diversificarea schimburilor.

Articolul 11

Părțile contractante vor lua măsurile corespunzătoare în conformitate cu propria lor legislație și cu prevederile acordurilor internaționale la care sunt părți, pentru a proteja pe teritoriile lor, de orice formă de concurență neloială în tranzacțiile comerciale, produsele originare din celălalt stat, împiedicând și interzicând fabricarea, circulația sau vânzarea de produse care poartă mărci, inscripții sau orice alte semne care ar constitui o falsă identificare privind proveniența speciei, natura sau calitatea produsului.

Articolul 12

Prevederile prezentului acord nu vor fi interpretate ca un impediment pentru adoptarea și îndeplinirea de către fiecare parte contractantă a măsurilor necesare pentru:

a) protejarea moralității publice;
b) aplicarea legilor și a celorlalte reglementări privind securitatea națională;
c) reglementarea importurilor sau exporturilor de arme, muniții și alte materiale, strategice sau de război;
d) protejarea vieții și sănătății persoanelor, animalelor și plantelor;
e) protejarea patrimoniului național cu valoare artistică, istorică și arheologică;
f) restricționarea exportului, utilizarea și consumul de materiale nucleare, produse radioactive și alte materiale utilizabile în dezvoltarea sau folosirea energiei nucleare.
Articolul 13

Eventualele diferende în interpretarea și aplicarea prezentului acord vor fi soluționate, în primă instanță, de părțile contractante prin consultări reciproce, la solicitarea oricăreia dintre părți sau, în caz contrar, în cadrul Comisiei mixte interguvernamentale.

Articolul 14

Dispozițiile prezentului acord vor continua să se aplice tuturor tranzacțiilor încheiate în timpul valabilității sale, ale căror efecte nu au fost îndeplinite în totalitate până la momentul expirării acestui acord.

Articolul 15

Modificări ale prezentului acord vor putea fi făcute cu acordul ambelor părți contractante, ce vor intra în vigoare conform prevederilor art. 16 al acestui acord.

Articolul 16

Acest acord va intra în vigoare la data la care părțile contractante își vor notifica reciproc că au fost îndeplinite cerințele lor legale interne.

Prezentul acord va avea o valabilitate de 2 (doi) ani și va fi prelungit în mod automat din an în an, în afară de cazul în care una dintre părți comunică celeilalte, cu cel puțin 6 (șase) luni înainte de data expirării perioadei corespunzătoare, decizia sa de a nu-l prelungi.

Întocmit și semnat în București, la data de 18 octombrie 1991, în patru exemplare originale, două în limba română și două în limba spaniolă, ambele texte având aceeași valoare.

Pentru Guvernul României
Constantin Fota
Pentru Guvernul Republicii Panama
Julio E. Linares


[modificare] Acord de cooperare economică și tehnică între Guvernul României și Guvernul Republicii Panama

Guvernul României și Guvernul Republicii Panama, denumite în continuare părți contractante,
animate de dorința de a consolida și intensifica cooperarea economică și tehnică între cele două state pe baza egalității și avantajului reciproc,
ținând seama de posibilitățile oferite de economiile lor și având în vedere interesul comun de a promova și încuraja dezvoltarea economică și tehnică,
convinse că un acord privind relațiile economice și tehnice creează un cadru favorabil pentru dezvoltarea și extinderea acestor relații între persoanele fizice și juridice din cele două state,
au convenit următoarele:
Articolul 1

Prezentul acord are ca obiectiv promovarea și dezvoltarea cooperării economice și tehnice între cele două state, pe baze cât mai largi, în avantajul lor reciproc.

În acest scop, părțile contractante vor lua toate măsurile corespunzătoare, în conformitate cu prevederile acestui acord și ale legilor și reglementărilor statelor lor, pentru facilitarea cooperării economice și tehnice între persoanele fizice și juridice din cele două state.

Obiectivele acestei cooperări vor fi:

 1. dezvoltarea economiilor naționale ale celor două state și a nivelului de trai al populației, prin satisfacerea necesităților de materii prime, combustibili, energie, mașini și utilaje, produse agroalimentare, bunuri industriale de consum și altele de interes reciproc;
 2. realizarea de programe științifice și tehnologice și a fabricației de produse necesare pentru ambele state;
 3. utilizarea de tehnologii moderne și dotarea cu echipamente și utilaje de înalt nivel tehnic, care să asigure creșterea volumului producției și a productivității muncii, creșterea nivelului tehnic și calitativ, a competitivității produselor obținute și economisirea de materii prime și materiale;
 4. crearea de condiții pentru utilizarea eficientă a resurselor naturale și a capacităților de producție existente;
 5. protejarea și ameliorarea mediului înconjurător;
 6. încurajarea și promovarea de investiții reciproce în cele două state.
Articolul 2

Părțile contractante vor acționa pentru stabilirea unei cooperări economice și tehnice, în special în următoarele domenii:

 1. industria construcțiilor de mașini;
 2. industria electronică, electrotehnică, automatică;
 3. cercetarea minieră;
 4. explorarea și exploatarea câmpurilor petrolifere;
 5. industria chimică și petrochimică;
 6. industria siderurgică și metalurgică;
 7. industria lemnului și a materialelor de construcții;
 8. industria ușoară și a bunurilor de consum;
 9. agricultură și industria alimentară;
 10. energetică;
 11. informatică (calculatoare);
 12. transporturi și telecomunicații;
 13. construcții industriale și civile;
 14. servicii, financiar, bancar;
 15. știință, tehnologie, pregătirea de cadre;
 16. alte domenii ce se vor stabili de comun acord.

Domeniile menționate mai sus nu sunt restrictive, persoanele fizice și juridice din cele două state putând extinde cooperarea economică și tehnică și în alte domenii de interes reciproc.

Articolul 3

Cooperarea economică și tehnică dintre persoanele fizice și juridice din cele două state se va realiza în următoarele forme:

a) efectuarea de lucrări de prospecțiuni, explorări și exploatări ale unor zăcăminte de minerale utile; elaborarea de programe comune de cercetare, de producție și utilizarea resurselor energetice disponibile în cele două state, inclusiv în domeniul surselor noi de energie (nucleară, solară, eoliană, termală și altele), precum și a surselor regenerabile de energie; realizarea de astfel de activități în comun în terțe state;

b) efectuarea de studii, proiectarea, construirea și punerea în funcțiune de obiective economice în cele două state și/sau în terțe state, precum și dezvoltarea sau modernizarea unor capacități de producție existente;

c) cooperarea în producția de echipamente, mașini, utilaje și alte produse, ansamble și piese de schimb, în vederea satisfacerii necesităților interne ale celor două state și exportării în terțe state;

d) prelucrarea de produse, utilizând capacitățile de producție disponibile din cele două state;

e) constituirea pe teritoriul fiecăruia din cele două state de societăți mixte sau proprii de producție și comercializare, filiale ale acestora sau ale unor întreprinderi și companii din cele două state, unități de service și asistență tehnică, ateliere de reparații și altele similare care se vor conveni între persoanele fizice și juridice, în conformitate cu legile și reglementările în vigoare în ambele state;

f) înființarea de birouri tehnice și societăți mixte proprii de inginerie, consultanță și marketing, pentru realizarea de proiecte, studii, lucrări de construcții și montaj în diferite domenii de activitate;

g) realizarea de obiective turistice;

h) cooperarea și prestarea de servicii în domeniile transportului și telecomunicațiilor;

i) transferul de tehnologie, know-how, documentații, publicații, informații și cunoștințe tehnice și științifice, schimbul de experiență, de licențe și brevete, trimiterile reciproce de specialiști și tehnicieni, pregătirea de personal pentru alte activități care se vor stabili de comun acord de către persoanele fizice și juridice din ambele state;

j) cooperarea în toate domeniile în care există interes reciproc;

k) realizarea de vizite, contacte și activități privind schimbul de informații între delegații și organisme economice, organizarea de târguri și expoziții, conferințe, seminarii și alte manifestări asemănătoare;

l) efectuarea în comun de lucrări de cercetare științifică pentru crearea de noi tipuri de mașini, aparatură, materiale și produse, elaborarea de noi procedee tehnologice, perfecționarea tehnologiilor și produselor, livrarea reciprocă de asemenea produse; schimbul de rezultate ale cercetărilor, de oameni de știință, cercetători și alte categorii de personal tehnic.

Formele de cooperare menționate mai sus nu sunt limitative, persoanele fizice și juridice putând utiliza orice altă formă de cooperare care prezintă interes pentru ele.

Articolul 4

Părțile contractante vor încuraja și facilita negocierea și încheierea de contracte și alte înțelegeri între persoanele fizice și juridice din cele două state pentru realizarea de proiecte de cooperare, care să prevadă condițiile concrete de participare a părților.

Articolul 5

În conformitate cu legile și dispozițiile în vigoare, părțile contractante vor acorda permise și autorizații necesare pentru ca persoanele fizice și juridice, ca și reprezentanții oficiali, experții, tehnicienii și consultanții din ambele state să-și poată realiza activitățile la care se referă acest acord.

În conformitate cu dispozițiile lor legale în vigoare, părțile contractante vor acorda facilități vamale și nu vor impune restricții la introducerea temporară de echipamente, materiale și bunuri personale care vor intra în țară pentru îndeplinirea prezentului acord.

Articolul 6

Părțile contractante își vor acorda reciproc tratamentul națiunii celei mai favorizate în domeniile și pentru activitățile care fac obiectul prezentului acord, fără prejudicierea angajamentelor asumate de către părți pentru facilitarea comerțului de frontieră cu statele limitrofe sau ca membri ai uniunilor vamale, zone de comerț liber sau organisme economice regionale sau de oricare altă natură similară, sau cu state situate în regiunea geografică a fiecăreia dintre părțile contractante.

Articolul 7

Partea contractantă care beneficiază de asistență tehnică va lua măsurile adecvate pentru a asigura condiții corespunzătoare persoanelor sau grupurilor de persoane trimise de cealaltă parte contractantă la activitatea de asistență tehnică pentru dezvoltarea cooperării economice și tehnice convenită prin prezentul acord.

Condițiile concrete de asistență tehnică vor fi stabilite, pentru fiecare din activitățile și obiectivele de cooperare, prin intermediul programelor care se vor conveni între părțile contractante.

Articolul 8

Documentația tehnică și orice alte informații pe care părțile contractante le vor schimba în legătură cu activitățile și obiectivele de cooperare convenite în îndeplinirea prezentului acord vor fi utilizate numai de către partea primitoare.

Articolul 9

Pentru promovarea cooperării economice și tehnice, părțile contractante vor acorda o atenție deosebită dezvoltării întreprinderilor mici și mijlocii.

Articolul 10

Pentru îndeplinirea prevederilor prezentului acord și a altor acorduri economice și tehnice încheiate între cele două state, părțile contractante convin să înființeze o comisie mixtă de cooperare economică și tehnică, compusă din reprezentanți ai organismelor oficiale ale celor două state. Comisia mixtă se va reuni anual, în sesiune ordinară, alternativ în orașele București și Panama, la date care se vor stabili prin acord reciproc și se va putea întruni, în sesiuni extraordinare, la cererea oricăreia dintre părți.

Comisia mixtă va elabora programe de cooperare economică și tehnică, va studia posibilitățile de cooperare în noi domenii și pentru noi activități și obiective și va propune părților contractante măsurile necesare pentru îndeplinirea prezentului acord.

Părțile contractante vor stabili, pe cale diplomatică, cu cel puțin 60 (șaizeci) de zile înainte de data fixată pentru sesiunea comisiei mixte, ordinea de zi și programul de lucru al acesteia.

Articolul 11

Pentru promovarea cooperării și realizarea obiectivelor prezentului acord, părțile contractante vor încuraja și facilita schimbul de informații cu privire la legile și reglementările statelor lor referitoare la comerțul exterior și cooperarea economică și tehnică internațională, investiții, probleme financiare și bancare, posibilități de cooperare, facilitățile acordate de către părțile contractante.

Articolul 12

Prevederile prezentului acord nu vor afecta alte acorduri bilaterale convenite sau care se vor conveni și nu vor afecta nici drepturile și obligațiile părților contractante decurgând din prevederile acordurilor internaționale la care sunt părți.

Articolul 13

Părțile contractante convin să protejeze și să aplice de o manieră corespunzătoare patentele, mărcile de comerț, drepturile de autor, secretele comerciale și schemele de montaj al circuitelor integrate, proprietate a partenerilor din celălalt stat, în conformitate cu legislația specifică în vigoare în fiecare stat și respectând obligațiile din acordurile internaționale referitoare la proprietatea intelectuală, acceptate de ambele părți contractante.

Articolul 14

În conformitate cu propriile lor obiective și politici, părțile contractante vor colabora reciproc în soluționarea problemelor de interes comun privind cooperarea economică și tehnică.

Părțile contractante convin să se consulte, în cadrul sesiunilor Comisiei mixte interguvernamentale, la cererea oricăreia dintre părți, asupra problemelor privind interpretarea sau aplicarea prezentului acord sau a altor aspecte relevante ale relațiilor lor de cooperare economică și tehnică.

Articolul 15

Prezentul acord va intra în vigoare la data la care părțile contractante își notifică reciproc că au îndeplinit cerințele juridice interne. Acordul va avea o valabilitate de 5 (cinci) ani, după care se va prelungi în mod automat pe perioade succesive de 3 (trei) ani, în afară de cazul în care oricare dintre părțile contractante notifică în scris celeilalte părți intenția sa de a-i înceta valabilitatea cu 6 (șase) luni înainte de dată expirării perioadei corespunzătoare.

Articolul 16

Modificări ale prezentului acord vor putea fi făcute cu acordul scris al ambelor părți contractante și vor intra în vigoare conform prevederilor art. 15 al acestui acord.

Articolul 17

Toate tranzacțiile încheiate în perioada de valabilitate a prezentului acord și neexecutate integral sau parțial la data expirării acestuia vor continua să se supună prevederilor prezentului acord.

Semnat în București, la data de 18 octombrie 1991, în două exemplare originale, fiecare în limba română și în limba spaniolă, ambele texte având aceeași valoare.

Pentru Guvernul României
Constantin Fota
Pentru Guvernul Republicii Panama
Julio E. Linares