autentificare cu OpenID
Hotărâre de completare a Hotărârii Guvernului nr. 131/1991 pentru aprobarea Regulamentului privind procedura de constituire, atribuțiile și funcționarea comisiilor pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor, a modelului și modului de atribuire a titlurilor de proprietate, precum și punerea în posesie a proprietarilor
  • semnat: Prim-ministru, Theodor Stolojan
  • contrasemnat: Ministrul agriculturii și alimentației, Petru Mărculescu
  • contrasemnat: Ministrul justiției, Mircea Ionescu-Quintus

Acte care menționează acest act:

Guvernul României hotărăște:

Articol unic. - Hotărârea Guvernului nr. 131/1991 pentru aprobarea Regulamentului privind procedura de constituire, atribuțiile și funcționarea comisiilor pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor, a modelului și modului de atribuire a titlurilor de proprietate, precum și punerea în posesie a proprietarilor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 43 din 4 martie 1991, se completează după cum urmează[1]:

  • La Articolul 36, după alineatul 4 se introduc cinci noi alineate, cu următorul cuprins:

„În acest scop, autoritățile comunale și orășenești ale administrației publice vor încunoștința, în scris, cu confirmare de primire, persoanele care au domiciliul în alte localități și cărora li s-a stabilit dreptul de proprietate, asupra datei la care va avea loc punerea în posesie. Pentru persoanele care au domiciliul sau reședința în localitate, autoritățile comunale și orășenești ale administrației publice vor afișa, la sediul lor, data punerii în posesie, utilizând, totodată, orice alte mijloace de comunicare.

Persoanele care din diferite motive sunt în imposibilitate să se prezinte la data punerii în posesie pot împuternici prin procură specială și autentică, cu mențiunea expresă „Pentru punere în posesie”, alte persoane, care vor semna tabelul de luare în primire a terenului.

În caz de neprezentare a persoanelor îndreptățite sau, după caz, a celor împuternicite, suprafața de teren ce se cuvine titularilor se marchează pe teren de către comisie, potrivit planului de parcelare.

Președintele comisiei va menționa despre aceasta în tabel. Prin această operațiune se consideră că persoanele respective au fost puse în posesie. În acest caz, părțile detașabile ale titlurilor de proprietate se depozitează la autoritățile comunale și orășenești ale administrației publice, urmând a fi înmânate titularilor sau, după caz, persoanelor împuternicite în acest sens.

La înmânarea titlurilor de proprietate, cheltuielile ocazionate de expedierea încunoștințărilor vor fi achitate, pe bază de chitanță, de persoanele care primesc titlurile.”

  1. Nota civvic.ro: De fapt se completează Regulamentul, nu hotărârea pentru aprobarea lui.