autentificare cu OpenID
Lege pentru ratificarea Acordului comercial și de plăți dintre Guvernul României și Guvernul Republicii Populare Democrate Coreene pe perioada 1991-1993
  • semnat: Președintele Senatului, academician, Alexandru Bîrlădeanu notă
    Această lege a fost adoptată de Senat în ședința din 6 noiembrie 1991.
  • semnat: Președintele Camerei Deputaților, Marțian Dan notă
    Această lege a fost adoptată de Camera Deputaților în ședința din 27 ianuarie 1992, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituția României.

Acte care menționează acest act:

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

Articol unic. - Se ratifică Acordul comercial și de plăți dintre Guvernul României și Guvernul Republicii Populare Democrate Coreene pe perioada 1991-1993, semnat la Phenian la 27 ianuarie 1991.


[modificare] Acord comercial și de plăți între Guvernul României și Guvernul Republicii Populare Democrate Coreene pe perioada 1991-1993

Guvernul României și Guvernul Republicii Populare Democrate Coreene (denumite în continuare părți contractante),
în scopul lărgirii și dezvoltării relațiilor economice și comerciale dintre cele două țări, pe baza principiilor deplinei egalități și avantajului reciproc,
au convenit următoarele:
Articolul 1

1. Părțile contractante își vor acorda reciproc tratamentul națiunii celei mai favorizate în ceea ce privește aplicarea taxelor vamale și a altor taxe, a spezelor bancare aferente plăților, la îndeplinirea formalităților vamale și la transport.

2. Prevederile paragrafului 1 nu se vor aplica:

a) avantajelor pe care oricare parte contractantă le-a acordat sau le acordă țărilor vecine pentru facilitarea traficului de frontieră;
b) avantajelor care rezultă din participarea la o organizație economică regională bi sau multilaterală sau la un acord de comerț liber, la care oricare dintre părțile contractante este parte.
Articolul 2

Livrările de mărfuri și prestările de servicii în cadrul prezentului acord se vor desfășura pe bază de contracte, care vor fi încheiate, conform reglementărilor legale din fiecare din țările părților contractante și uzanțelor internaționale, între persoane fizice și juridice (numite în continuare agenți economici) împuternicite, conform legislației fiecărei țări, să desfășoare activități de comerț exterior.

Condițiile de livrare a mărfurilor și prestărilor de servicii vor fi stabilite între semnatarii contractelor.

În scopul dezvoltării schimburilor de mărfuri și prestărilor de servicii dintre cele două țări, părțile contractante vor sprijini agenții economici în încheierea de contracte și/sau înțelegeri de lungă durată.

Articolul 3

Schimbul de mărfuri dintre România și Republica Populară Democrată Coreeană pe perioada 1 ianuarie 1991 - 31 decembrie 1993 se va efectua în baza listelor orientative de mărfuri, parte integrantă din protocoalele comerciale anuale, care se vor încheia între părțile contractante.

Agenții economici din cele două țări pot să efectueze schimburi și de alte mărfuri necuprinse în listele orientative, anexe la protocoalele comerciale anuale, în conformitate cu legile și reglementările privind activitatea de comerț exterior în vigoare în fiecare țară.

Articolul 4

Mărfurile care se livrează în baza prezentului acord pot fi reexportate într-o terță țară numai cu acordul vânzătorului.

Articolul 5

Prețul mărfurilor care se livrează reciproc și al prestărilor de servicii se vor conveni în dolari S.U.A. între agenții economici, pe baza prețurilor pieței mondiale, pentru aceeași marfă, comparabilă din punct de vedere tehnic și calitativ, respectiv pentru aceeași categorie de servicii.

Articolul 6

Plățile pentru livrările de mărfuri dintre cele două țări, conform prezentului acord, se vor efectua, începând cu 1 ianuarie 1991, prin conturi de cliring exprimate în dolari S.U.A. sau prin alte modalități de plată.

Pentru efectuarea plăților în cliring, Banca Română de Comerț Exterior - S.A. și Banca de Comerț Exterior a Republicii Populare Democrate Coreene își vor deschide reciproc conturi în dolari S.U.A., denumite cont de cliring și cont de cliring special, pentru operațiuni barter, scutite de cheltuieli și comisioane.

Prin contul de cliring se vor deconta plățile privind livrarea mărfurilor cuprinse în listele orientative, anexe la protocoalele comerciale anuale.

Prin contul de cliring special se vor deconta plățile privind livrarea mărfurilor, în operațiuni barter, necuprinse în listele orientative, anexe la protocoalele comerciale anuale.

În funcție de acordul dintre agenții economici din cele două țări se pot aplica și alte modalități de plată, în afara plăților prin conturile de cliring.

Articolul 7

Plafonul tehnic exonerat de dobânzi al contului de cliring va fi stabilit la încheierea protocoalelor comerciale anuale.

Pentru valoarea care depășește acest plafon se va plăti o dobândă anuală de 5%.

Articolul 8

Banca Română de Comerț Exterior - S.A. și Banca de Comerț Exterior a Republicii Populare Democrate Coreene vor verifica contul de cliring la 31 decembrie al anului respectiv și își vor confirma soldul până la sfârșitul lunii februarie a anului următor.

Părțile contractante vor lua măsuri pentru ca datoria care va apare în contul de cliring la 31 decembrie al anului respectiv să fie achitată părții creditoare, prin livrări de mărfuri, până la 30 aprilie al anului următor. În cazul în care nu se va lichida datoria, în această perioadă, aceasta se va plăti în dolari S.U.A. până la 30 iunie al aceluiași an.

Articolul 9

Banca Română de Comerț Exterior - S.A. și Banca de Comerț Exterior a Republicii Populare Democrate Coreene vor conveni, în termen de 2 luni de la data încheierii prezentului acord, modalitatea tehnică cu privire la operațiunile bancare.

Plățile necomerciale și decontarea acestora se vor efectua în conformitate cu convenția care va fi încheiată între organele competente din cele două țări, în decurs de 2 luni de la data încheierii prezentului acord.

Articolul 10

Reprezentanții părților contractante, la propunerea uneia dintre părți, se vor întâlni, alternativ, la București și Phenian, în cadrul unei comisii mixte, pentru examinarea stadiului și modului de îndeplinire a prezentului acord și stabilirea de măsuri pentru dezvoltarea schimburilor de mărfuri.

Articolul 11

Prezentul acord intră în vigoare la data la care părțile contractante își vor notifica îndeplinirea procedurii de aprobare, conform legislației naționale a fiecărei țări, și va fi valabil până la data de 31 decembrie 1993.

Prevederile prezentului acord se vor aplica și după data de 31 decembrie 1993 pentru contractele încheiate pe baza acestui acord, dar neexecutate, total sau parțial, sau pentru care nu s-a efectuat decontarea în momentul expirării termenului de valabilitate al prezentului acord.

În cazul în care nici una dintre părțile contractante nu va notifica, în scris, celeilalte părți contractante, cu cel puțin 3 luni înainte de expirarea perioadei de valabilitate, denunțarea acestui acord, valabilitatea acestuia se prelungește în mod tacit cu încă un an.

Încheiat la Phenian la 27 ianuarie 1991, în câte două exemplare originale, fiecare în limbile română și coreeană, ambele texte fiind egal autentice.

Din împuternicirea Guvernului României,
dr. Napoleon Pop
Din împuternicirea Guvernului Republicii Populare Democrate Coreene,
Song Hii Ciol