autentificare cu OpenID
Hotărâre privind autorizarea funcționării în România a filialei Societății „Feed the Children - Larry Jones International Ministries, Inc.”
  • semnat: Prim-ministru, Theodor Stolojan
  • contrasemnat: Secretariatul de Stat pentru Handicapați, Rodica Munteanu notă
    Nota civvic.ro: În original scrie „Secretar de stat pentru handicapaţi", ceea ce pare eronat.
  • contrasemnat: Ministrul justiției, Mircea Ionescu-Quintus
Guvernul României hotărăște:

Art. 1. - Se autoriză funcționarea pe teritoriul României a filialei Societății „Feed the Children - Larry Jones International Ministries, Inc.”, persoană juridică de drept privat, fără scop lucrativ, cu sediul în orașul Oklahoma, statul Oklahoma, Statele Unite ale Americii, fiind recunoscută după legile Statelor Unite ale Americii, potrivit anexelor nr. 1.a, 1.b și 1.c la prezenta hotărâre.

Art. 2. - Filiala din România a Societății „Feed the Children - Larry Jones International Ministries, Inc.” va avea sediul în municipiul București, str. Rahmaninov nr. 15, sectorul 2.

Filiala va funcționa în baza statutului propriu și a împuternicirii acordate de conducerea Societății „Feed the Children - Larry Jones International Ministries, Inc.”, potrivit anexelor nr. 2 și nr. 3 la prezenta hotărâre.

Filiala va desfășura în România, cu respectarea legislației române, activități privind:

a) realizarea de lucrări de reparații și modernizări la unitățile de ocrotire a minorilor deficienți, aflate în subordinea inspectoratelor de stat teritoriale pentru handicapați;
b) asigurarea de ajutoare materiale de urgență și pe termen lung, pentru folosința copiilor aflați în instituții specializate de ocrotire.

Art. 3. - Pentru realizarea obiectului său de activitate, filiala din România a Societății „Feed the Children - Larry Jones International Ministries, Inc." va beneficia de toate drepturile prevăzute de legislația română.


[modificare] Anexa Nr. 1.a

(Traducere din limba engleză)

Nr. 9117907-1
Statele Unite ale Americii
Departamentul de stat


Se certifică faptul că documentul anexat poartă sigiliul statului Oklahoma. [1]

(în chenar)
Ambasada României din Washington, D.C. legalizează sigiliul și semnătura secretarului de stat al S.U.A.
Nr. 1823
Washington, D.C. 13 august 1991
Semnătura (indescifrabil)
Ștampila Ambasadei României la Washington.

Ca dovadă a celor de mai sus, eu, Lawrence S. Eagleburger, secretar de stat în funcție, am dispus aplicarea sigiliului Departamentului de Stat și subscrierea numelui meu de către funcționarul însărcinat cu legalizările din acest departament în Washington, districtul Columbia, azi, 12 august 1991.

(semnat)


Secretar de stat în funcție

(semnat)
Funcționar însărcinat cu legalizările

Sigiliul Departamentului de Stat al Statelor Unite ale Americii


[modificare] Anexa Nr. 1.b

(Traducere din limba engleză)

Biroul Secretarului de Stat
Statul Oklahoma
Certificat de transcriere

Eu, subsemnatul secretar de stat al statului Oklahoma, certific prin prezenta că transcrierea anexată a fost comparată cu actul aflat la dosar în biroul meu, a cărui copie pretinde a fi, și că aceasta este o copie completă, adevărată și corectă a:

  • certificatului de constituire
    și a
  • tuturor amendamentelor la acesta al (societății)
Serviciile Internaționale Larry Jones, Inc.
(Fostă: Asociația Evanghelică Larry Jones)
(Non-profit)
Sigiliul statului Oklahoma Ca dovadă a celor de mai sus, am semnat și am aplicat Marele Sigiliu al statului Oklahoma în orașul Oklahoma, azi, 22 mai 1991.
(semnat indescifrabil)
Secretar de stat

prin: (semnătură indescifrabilă)


[modificare] Anexa Nr. 1.c

(Traducere din limba engleză)

Biroul Secretarului de Stat
Statul Oklahoma
Certificat de constituire

Având în vedere că statutul, în mod corespunzător semnat și verificat al (societății) Asociația Evanghelică Larry Jones

a fost depus la biroul secretarului de stat în data de 12 octombrie 1964, în conformitate cu legile statului Oklahoma,

în consecință, eu, subsemnatul secretar de stat al statului Oklahoma, în virtutea împuternicirilor acordate mie de lege, emit prezentul certificat de constituire.

Ca dovadă a celor de mai sus, semnez și dispun aplicarea Marelui Sigiliu al statului Oklahoma.

Dat la Oklahoma, azi, 12 octombrie 1964
(semnat)

Secretar de stat

prin: (semnat)
Asistent al secretarului de stat


[modificare] Anexa Nr. 2

Statutul
filialei din România a Societății „Feed the Children - Larry Jones International Ministries, Inc."
1. Dispoziții generale

1. Societatea „Feed the Children - Larry Jones International Ministries, Inc.", persoană juridică de drept privat, fără scop lucrativ, cu sediul în orașul Oklahoma/Oklahoma, Statele Unite ale Americii, înființează o filială pe teritoriul României.

1.1. Filiala Societății „Feed the Children - Larry Jones International Ministries, Inc." este persoană juridică, în condițiile legii române. Filiala își desfășoară activitatea cu respectarea legislației române și a dispozițiilor prezentului statut.

1.2. În toate actele, facturile, anunțurile, publicațiile ce emană de la filială se va face mențiunea Societatea „Feed the Children - Larry Jones International Ministries, Inc.” - Filiala din România, urmată de numărul de înregistrare în registrul instanței judecătorești și sediul filialei.

2. Sediul filialei

2. Sediul filialei Societății „Feed the Children - Larry Jones International Ministries, Inc.” este în România, municipiul București, str. Rahmaninov nr. 15, sectorul 2. Sediul filialei poate fi schimbat în alt loc din România, pe baza hotărârii adunării generale.

2.1. Filiala poate avea birouri situate în alte localități din România.

3. Scopul și obiectul de activitate al filialei

3. Filiala Societății „Feed the Children - Larry Jones International Ministries, Inc.” are ca scop inițierea și desfășurarea pe teritoriul României a unor acțiuni cu caracter umanitar, în favoarea instituțiilor de ocrotire a copiilor, îndeosebi a copiilor handicapați și orfani.

3.1. Principalele activități pe care filiala le desfășoară în acest sens vizează:

a) realizarea de lucrări de reparații și modernizări la unitățile de ocrotire a minorilor deficienți, aflate în subordinea inspectoratelor de stat teritoriale pentru handicapați;
b) asigurarea de ajutoare materiale de urgență și pe termen lung, pentru folosința copiilor aflați în instituții specializate de ocrotire.

3.2. În realizarea obiectului său de activitate, filiala colaborează cu Secretariatul de Stat pentru Handicapați, Ministerul Sănătății, alte autorități publice, precum și cu persoane juridice române și străine care desfășoară activități cu caracter umanitar.

3.3. Filiala menține o legătură permanentă cu Societatea „Feed the Children - Larry Jones International Ministries, Inc.”, cu privire la colectarea, în Statele Unite ale Americii, a unor bunuri materiale și fonduri bănești destinate instituțiilor de ocrotire a copiilor din România. Filiala informează Guvernul României despre colectarea acestor ajutoare, care urmează să fie aduse în România, pe cheltuiala societății.

3.4. Filiala ține evidența strictă a primirii și distribuirii ajutoarelor în România.

3.5. Filiala facilitează documentarea și informarea publică cu privire la ajutoarele provenite din Statele Unite ale Americii.

3.6. Filiala invită și organizează primirea unor specialiști de înaltă calificare din Statele Unite ale Americii pentru a desfășura activități cu caracter umanitar în domeniul medical, în România. În acest sens, filiala organizează întâlniri, mese rotunde, conferințe între specialiștii români și specialiștii americani.

4. Patrimoniul filialei

4. Patrimoniul filialei se compune din mijloace materiale și bănești furnizate de Societatea „Feed the Children - Larry Jones International, Ministries, Inc.”, precum și din donații, efectuate, potrivit legii, de persoane fizice și persoane juridice din România și Statele Unite ale Americii. Cuantumul patrimoniului inițial este de 50.000 lei, realizat din contribuția societății.

4.1. Prin vânzarea sau închirierea unor bunuri din patrimoniul său, filiala poate realiza venituri, care să-i permită acoperirea cheltuielilor administrative curente. Veniturile realizate în plus vor fi întrebuințate exclusiv pentru realizarea obiectului său de activitate.

4.2. Filiala are deschis un cont curent la o bancă comercială din România și își organizează contabilitatea proprie, potrivit prevederilor legii române.

5. Membrii filialei

5. Filiala se constituie din membri fondatori, membri de onoare și membri asociați.

5.1. Membrii fondatori sunt persoanele care au înființat filiala.

5.2. Membrii de onoare pot fi aleși dintre persoanele care sprijină activitatea desfășurată de filială. Alegerea membrilor de onoare este de competența adunării generale.

5.3. Membrii asociați sunt persoanele care aderă la filială și se obligă să respecte prezentul statut. Primirea membrilor asociați se realizează pe bază de cerere, care va cuprinde datele de individualizare a persoanei, precum și angajamentul de a respecta statutul filialei.

5.4. Nerespectarea prevederilor prezentului statut și ale legii române atrage excluderea membrilor filialei, pe baza hotărârii adunării generale.

6. Organele de conducere ale filialei

6. Organele de conducere ale filialei sunt: adunarea generală și comitetul director.

6.1. Adunarea generală este organul suprem al filialei și se compune din membrii care întrunesc condițiile prevăzute în prezentul statut.

6.2. Adunarea generală se întrunește o dată pe an și ori de câte ori este nevoie, la convocarea și sub președinția împuternicitului Societății „Feed the Children - Larry Jones International Ministries, Inc.”. Convocarea va trebui să cuprindă locul și data convocării, precum și ordinea de zi.

6.3. Adunarea generală decide asupra oricăror probleme care privesc activitatea filialei. De asemenea, decide cu privire la numirea comitetului director și determină atribuțiile acestuia. Adunarea generală va stabili cvorumul și majoritatea necesare adoptării hotărârilor.

6.4. Adunarea generală exercită controlul asupra activității și gestiunii comitetului director.

6.5. Comitetul director este format din directorul general - împuternicit al Societății „Feed the Children - Larry Jones International Ministries, Inc.”, directori de profil și un secretar. Comitetul director este organul executiv al filialei, calitate în care asigură punerea în executare a hotărârilor adunării generale și exercită orice alte atribuții stabilite de aceasta.

6.6. Comitetul director este obligat să întocmească bugetul filialei și să-l supună aprobării adunării generale. Comitetul director este obligat să prezinte adunării generale, la sfârșitul anului, o dare de seamă asupra activității desfășurate.

6.7. Comitetul director reprezintă filiala în relațiile cu autoritățile publice, persoanele fizice și persoanele juridice, de drept privat, precum și în fața organelor jurisdicționale.

6.8. Pe măsura extinderii volumului de activitate al filialei, comitetul director va putea angaja personal salariat, în condițiile prevăzute de lege.

7. Dizolvarea și lichidarea patrimoniului filialei

7. Adunarea generală poate decide dizolvarea filialei, dacă Societatea „Feed the Children - Larry Jones International Ministries, Inc.” va considera că scopul activității umanitare desfășurate în România a fost atins.

7.1. Dizolvarea filialei se va putea produce în orice alte cazuri prevăzute de legea română.

7.2. Lichidarea patrimoniului filialei se va efectua după procedura prevăzută de legea română, cu mențiunea că bunurile rămase după lichidare vor fi utilizate potrivit scopului pentru care a fost înființată filiala.

8. Dispoziții finale

8. În toată activitatea sa, filiala din România a Societății „Feed the Children - Larry Jones International Ministries, Inc.” va respecta legile române.

8.1. Dispozițiile prezentului statut se completează cu prevederile Legii nr. 21/1924 pentru persoanele juridice.


[modificare] Anexa Nr. 3

(Traducere din limba engleză)

Feed the Children
Serviciile Internaționale Larry Jones, Inc.


Către oficialitățile
Guvernului României

Această scrisoare autoriză pe Emanuel Alecsandru Papagheorghiu, (BC884632), să conducă toate afacerile din România ale Societății „Feed the Children, Serviciile Internaționale Larry Jones, Inc.”, pentru aceasta, în numele acesteia și în numele lui Larry Jones. Emanuel Alecsandru Papagheorghiu este autorizat să cumpere, să vândă, să închirieze, să concesioneze sau în alt fel să se angajeze în orice afacere necesară și potrivită pentru conducerea activității Societății „Feed the Children, Serviciile Internaționale Larry Jones, Inc." în România, iar semnătura sa să fie obligatorie pentru „Feed the Children, Serviciile Internaționale Larry Jones, Inc." și pentru Larry Jones, ca și cum Larry Jones ar semna și contracta personal.

1.08.1991. Feed the Children,
Serviciile Internaționale Larry Jones, Inc.
(semnat)
Don Richardson,
vicepreședinte pentru operațiuni internaționale

Urmează legalizarea notarială a documentului în fața notarului public Gwen Richardson, din data de 1 august 1991.


România
Notariatul de Stat al Municipiului București
Serviciul de traduceri nr. 210546/6.01.1992.

Subsemnatul certific exactitatea acestei traduceri cu textul înscrisului în limba engleză, care a fost vizat de mine.

Traducător
Notariatul de Stat al municipiului București legalizează semnătura traducătorului Roman Niță.
Notar de stat
  1. Departamentul nu-și asumă nici o răspundere pentru conținutul documentului anexat.