autentificare cu OpenID
Hotărâre privind stabilirea modelului listei de electori, al ștampilelor necesare votării, al procesului-verbal privind operațiunile de votare și de stabilire a rezultatului votării, precum și al certificatului doveditor al alegerii consilierilor în consiliile județene și al sectorului agricol Ilfov
 • semnat: Prim-ministru, Theodor Stolojan
 • contrasemnat: Departamentul pentru Administrația Publică Locală, Secretar de stat, Doru Viorel Ursu
 • contrasemnat: Departamentul pentru Administrația Publică Locală, Secretar de stat, Teodor Mircea Vaida
Pentru alegerea consiliilor județene și al sectorului agricol Ilfov, care va avea loc în termen de 30 de zile de la constituirea consiliilor locale,
în temeiul art. 106 din Legea nr. 70 din 26 noiembrie 1991 privind alegerile locale,
Guvernul României hotărăște:

Art. 1. - Modelul listelor de electori pentru alegerea consiliilor județene și a Consiliului sectorului agricol Ilfov este cel prevăzut în anexele nr. 1 și 2.

Art. 2. - Modelul ștampilei comisiei electorale de circumscripție județeană și al ștampilei comisiei electorale a sectorului agricol Ilfov este cel prevăzut în anexele nr. 3 și 4.

Art. 3. - Modelul procesului-verbal privind operațiunile de votare, stabilirea rezultatului votării și repartizarea mandatelor este cel prevăzut în anexele nr. 5 și 6.

Art. 4. - Modelul certificatului doveditor al alegerii consilierilor în consiliile județene și în Consiliul sectorului agricol Ilfov este cel prevăzut în anexele nr. 7 și 8.

Art. 5. - Modelul ștampilei cu mențiunea „Votat” este cel stabilit în anexa la Hotărârea Guvernului nr. 836 din 19 decembrie 1991.

Art. 6. - Anexele nr. 1-8 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.


[modificare] Anexa Nr. 1

Circumscripția electorală județeană[1] .................
Comisia Electorală
Consiliul[2]
Lista electorilor
care participă la alegerea consiliului județean
Nr. crt. Numele și prenumele electorului Vârsta Domiciliul electorului[3] Observații


Președinte,

Notă:

 • Se vor întocmi liste separate pentru fiecare consiliu local din județ (municipiu, oraș, comună).
 • Completarea listelor de electori nu se face cu creionul.


[modificare] Anexa Nr. 2

Circumscripția electorală a sectorului agricol Ilfov[4]
Comisia electorală

Lista electorilor
care participă la alegerea Consiliului sectorului agricol Ilfov
Nr. crt. Numele și prenumele electorului Vârsta Domiciliul electorului[3] Observații


Președinte,

Notă:

 • Se vor întocmi liste separate pentru fiecare consiliu local din sectorul agricol Ilfov (oraș, comună).
 • Completarea listelor de electori nu se face cu creionul.


[modificare] Anexa Nr. 3

Modelul
ștampilei comisiei electorale de circumscripție județeană
S1mo27-92.png

Notă: În interiorul ștampilei să trece denumirea județului.


[modificare] Anexa Nr. 4

Modelul
ștampilei comisiei electorale a sectorului agricol Ilfov
S2mo27-92.png


[modificare] Anexa Nr. 5

Circumscripția electorală județeană[1] ..............
Comisia electorală

Proces-verbal
privind operațiunile de votare, stabilirea rezultatului votării și repartizarea mandatelor pentru alegerea consilierilor în consiliul județean, din data de [5] ...............
a) Numărul electorilor din circumscripția electorală județeană, potrivit listei de electori
b) Numărul electorilor prezenți la vot
c) Numărul total al voturilor valabil exprimate
d) Numărul voturilor nule
e) Numărul voturilor obținute de fiecare listă de candidați și de către fiecare candidat independent[6]:
1.
2.
3.
4.f) Numele și prenumele candidaților declarați aleși, precum și partidul sau formațiunea politică care i-a propus[7]:
1.
2.
3.
4.
5.
6.g) Numele și prenumele candidaților independenți declarați aleși[7]:
1.
2.
3.
4.
5.
6.h) Expunerea pe scurt a eventualelor contestații și a hotărârilor luate de comisia electorală de circumscripție, care sunt definitive:


Președinte, Membri,

Precizări:

 • Procesul-verbal se semnează de președinte și ceilalți membri ai comisiei electorale de circumscripție județeană și va purta ștampila acesteia (art. 86 alin. 2).


[modificare] Anexa Nr. 6

Circumscripția electorală a sectorului agricol Ilfov
Comisia electorală

Proces-verbal
privind operațiunile de votare, stabilirea rezultatului votării și repartizarea mandatelor pentru alegerea consilierilor în Consiliul sectorului agricol Ilfov, din data de[8] ...........
a) Numărul electorilor din circumscripția electorală a sectorului agricol Ilfov, potrivit listei de electori
b) Numărul electorilor prezenți la vot
c) Numărul total al voturilor valabil exprimate
d) Numărul voturilor nule
e) Numărul voturilor obținute de fiecare listă de candidați și de către fiecare candidat independent[6]:
1.
2.
3.
4.

f) Numele și prenumele candidaților declarați aleși, precum și partidul sau formațiunea politică care i-a propus[9]:
1.
2.
3.
4.
5.g) Numele și prenumele candidaților independenți declarați aleși[9]:
1.
2.
3.
4.h) Expunerea pe scurt a eventualelor contestații și a hotărârilor luate de comisia electorală de circumscripție, care sunt definitive:


Președinte, Membri,

Precizări:

 • Procesul-verbal se semnează de președinte și ceilalți membri ai comisiei electorale și va purta ștampila acesteia (art. 86 alin. 2).


[modificare] Anexa Nr. 7

Circumscripția electorală județeană[1] .............
Comisia electorală

Certificat
doveditor al alegerii consilierilor

Certificăm că domnul (doamna) ......................................., cu domiciliul în ........................, a fost ales (aleasă) consilier în consiliul județean[1] ..................., la alegerile din ziua de[10] ............. 1992.

Președinte,


[modificare] Anexa Nr. 8

Circumscripția electorală a Sectorului Agricol Ilfov
Comisia electorală

Certificat
doveditor al alegerii consilierilor în Consiliul sectorului agricol Ilfov

Certificăm că domnul (doamna) ......................................, cu domiciliul în ........................, a fost ales (aleasă) consilier în Consiliul sectorului agricol Ilfov, la alegerile din ziua de[11] .................. 1992.

Președinte,
 1. 1,0 1,1 1,2 1,3 Se va trece denumirea județului.
 2. Se va trece denumirea municipiului, orașului sau comunei, după caz.
 3. 3,0 3,1 Se va trece domiciliul potrivit actului de identitate.
 4. Se va trece denumirea orașului sau comunei, după caz.
 5. Se va trece data desfășurării alegerilor pentru consiliul județean.
 6. 6,0 6,1 Se va lăsa spațiu suficient pentru înscrierea tuturor partidelor, formațiunilor politice sau coalițiilor de partide, precum și a candidaților independenți.
 7. 7,0 7,1 Se va lăsa spațiu suficient pentru înscrierea tuturor consilierilor aleși, potrivit numărului de consilieri care compun consiliul județean respectiv.
 8. Se va trece data desfășurării alegerilor pentru Consiliul sectorului agricol Ilfov.
 9. 9,0 9,1 Se va lăsa spațiu suficient pentru înscrierea tuturor consilierilor aleși, potrivit numărului de consilieri care compun Consiliul sectorului agricol Ilfov.
 10. Se va trece data desfășurării alegerii consiliului județean respectiv.
 11. Se va trece data desfășurării alegerii Consiliul sectorului agricol Ilfov.