autentificare cu OpenID
Hotărâre de completare și modificare a Hotărârii Guvernului nr. 994/1990 privind organizarea și funcționarea Ministerului Tineretului și Sportului
  • semnat: Prim-ministru, Theodor Stolojan
  • contrasemnat: Ministrul tineretului și sportului, Ioan Moldovan
  • contrasemnat: Ministrul economiei și finanțelor, George Danielescu
  • contrasemnat: Ministrul bugetului, veniturilor statului și controlului financiar, Florian Bercea
  • contrasemnat: Ministrul muncii și protecției sociale, Dan Mircea Popescu
Guvernul României hotărăște:

Art. 1. - Ministerul Tineretului și Sportului este organul central de specialitate în subordinea Guvernului, care elaborează și aplică, în baza programului Guvernului României, măsuri în sprijinul tineretului și dezvoltării activității sportive.

Ministerul Tineretului și Sportului este instituție publică și se finanțează de la bugetul de stat.

Art. 2. - În realizarea obiectivelor sale, Ministerul Tineretului și Sportului are următoarele atribuții:

A. Departamentul Tineretului:

a) realizează cercetări și studii orientate către cunoașterea și rezolvarea problemelor tineretului și prezintă Guvernului concluzii în acest domeniu;

b) elaborează programe pentru promovarea participării tineretului la viața economico-socială și culturală;

c) susține activitatea organizațiilor de tineret legal constituite, în condițiile legii;

d) stimulează înființarea și funcționarea, conform legii și propriilor statute, a unor instituții autonome (destinate aplicării programelor de tineret);

e) îndrumă, avizează și sprijină activitatea fundațiilor pentru tineret, în vederea realizării scopurilor de utilitate publică pentru care acestea au fost înființate; aprobă regulamentele elaborate de consiliile fundațiilor și urmărește folosirea patrimoniului acestora în concordanță cu prevederile legii;

f) finanțează acțiuni proprii destinate tineretului, pe baza programelor aprobate în sinteză de Guvern; poate încheia contracte civile pentru realizarea unor programe și acțiuni privind situația tineretului și participarea sa la viața economico-socială cu instituții publice, organizații obștești și agenți economici cu capital de stat sau privat. În cazul în care din programul sau acțiunea respectivă, realizată în comun, rezultă venituri, acestea vor fi împărțite proporțional cu aportul financiar al fiecărei părți.

Departamentul Tineretului propune Guvernului acordarea de sprijin financiar tinerilor care se află în situații de muncă sau de viață de o dificultate deosebită.

Finanțarea acestor acțiuni se face în limita resurselor alocate anual prin buget;

g) organizează, coordonează și controlează activitatea instituțiilor subordonate departamentului;

h) stabilește legături cu instituțiile specializate în domeniul tineretului sau cu preocupări privind activitatea tineretului; colaborează, prin programe comune, cu Compania de Turism pentru Tineret;

i) inițiază proiecte de acte normative pentru cadrul legislativ specific preocupărilor, aspirațiilor și necesităților tinerilor; stabilește norme cu privire la folosirea mijloacelor materiale și financiare din activitatea pentru tineret, cu avizul Ministerului Economiei și Finanțelor;

j) realizează și dezvoltă contacte internaționale cu organisme guvernamentale corespondente lui și cu organizații și instituții internaționale care se ocupă de problemele tineretului;

k) facilitează crearea cadrului necesar stabilirii de contacte internaționale directe între organizații de tineret, în vederea cunoașterii reciproce și realizării de programe comune;

l) informează opinia publică asupra concepției și rezultatelor aplicării politicii pentru tineret.

B. Departamentul Sportului:

a) stabilește direcțiile de dezvoltare a sportului pentru toți, în vederea creșterii nivelului de pregătire fizică și păstrării sănătății populației;

b) elaborează strategia generală a organizării și dezvoltării sportului de performanță; extinde, pe măsura creării condițiilor, activitatea sportivă profesionistă;

c) colaborează și răspunde, împreună cu Comitetul Olimpic Român, de pregătirea și participarea sportivilor români la programele olimpice;

d) conlucrează cu Ministerul Învățământului și Științei pentru organizarea și dezvoltarea sportului școlar și universitar;

e) asigură, în colaborare cu instituțiile administrației publice și unitățile economice și social-culturale, dezvoltarea bazei materiale a activității sportive.

Schimbarea destinației sau desființarea unor baze sportive, indiferent de deținătorul lor, se va putea face numai cu avizul Ministerului Tineretului și Sportului și cu garanția construirii altor baze sportive similare;

f) în funcție de volumul resurselor financiare alocate anual prin buget, finanțează federațiile și cluburile sportive proprii; sprijină financiar și alte acțiuni de pregătire și participare la competiții ale sportivilor de performanță ținând seama de valoarea lor pe plan internațional;

g) stabilește norme tehnico-metodologice și de organizare a activității sportive; elaborează norme de folosire a mijloacelor materiale și financiare în activitatea sportivă, cu avizul Ministerului Economiei și Finanțelor;

h) organizează și coordonează activitatea de cercetare științifică în domeniul sportului;

i) colaborează cu Ministerul Sănătății la înființarea și dezvoltarea instituțiilor medicale specializate, în vederea asigurării asistenței specifice sportivilor de performanță;

j) întreține, dezvoltă și coordonează relațiile cu organisme și organizații guvernamentale și internaționale și înlesnește contactele externe ale federațiilor sportive;

k) conduce, organizează și controlează activitatea instituțiilor subordonate Departamentului Sportului;

l) asigură o largă informare publică în vederea stimulării interesului populației pentru activitatea sportivă.

Art. 3. - Structura organizatorică a Ministerului Tineretului și Sportului este prevăzută în anexa nr. 1.

Numărul maxim de posturi este de 160, exclusiv demnitarii.

Art. 4. - În structura organizatorică a ministerului pot funcționa departamente, direcții generale, direcții, servicii, oficii și birouri.

Atribuțiile și sarcinile aparatului propriu se aprobă prin ordin al ministrului tineretului și sportului.

Art. 5. - În subordinea Ministerului Tineretului și Sportului funcționează unitățile prevăzute în anexa nr. 2.

Înființarea și desființarea unităților subordonate Ministerului Tineretului și Sportului, obiectul de activitate, precum și modificarea structurilor organizatorice, finanțarea, normativele de personal, criteriile de constituire a compartimentelor se aprobă de către ministrul tineretului și sportului, cu avizul Ministerului Muncii și Protecției Sociale și Ministerului Economiei și Finanțelor.

Federațiile, cluburile și asociațiile sportive, complexele sportive naționale, Muzeul Sportului, oficiile județene pentru tineret și sport funcționează ca instituții publice finanțate din venituri extrabugetare și subvenții de la bugetul de stat, în condițiile legii.

Editura pentru Tineret și Sport „Editis" funcționează în subordinea Ministerului Tineretului și Sportului, ca instituție publică finanțată integral din venituri extrabugetare.

Art. 6. - Federațiile sportive sunt organe de specialitate autonome, care au personalitate juridică și statut propriu. Ele conduc, organizează și răspund de activitatea sportivă din ramura respectivă.

Activitatea federațiilor se finanțează din surse proprii și din subvenții de la buget, acordate de Ministerul Tineretului și Sportului în condițiile prevazute la art. 2 lit. B. f).

Art. 7. - Începând cu data de 1 ianuarie 1992 se organizează oficiile județene pentru tineret și sport, care sunt formate din compartimente pentru tineret - încadrate cu asesori - și compartimente pentru sport.

În vederea funcționării compartimentelor pentru tineret, se suplimentează numărul actual de 319 posturi ale oficiilor județene cu 88 de posturi. În anul 1992, fondurile necesare, în acest scop, se asigură din bugetul Ministerului Tineretului și Sportului.

Art. 8. - Oficiile județene pentru tineret și sport conduc, organizează și controlează prin compartimentele pentru sport, întreaga activitate sportivă din județul respectiv.

Prin compartimentele pentru tineret, oficiile județene acordă asistență metodică și sprijin organizațiilor și fundațiilor pentru tineret.

Art. 9. - Organele administrației publice locale asigură condiții pentru organizarea și desfășurarea activităților de tineret și sportive.

Art. 10. - În limita resurselor alocate anual pentru cheltuieli de personal, Ministerul Tineretului și Sportului poate utiliza persoane în calitate de colaboratori cu contract civil, care vor fi plătite pe bază de tarife aprobate potrivit normelor legale.

Art. 11. - Ministerul Tineretului și Sportului, departamentele, organismele din structura ministerului și unitățile subordonate vor utiliza în parcul propriu un număr de autoturisme, pentru transport de persoane, stabilit în conformitate cu prevederile legale.

Art. 12. - În executarea legilor și în aplicarea prezentei hotărâri, ministrul tineretului și sportului poate emite ordine și instrucțiuni cu caracter normativ, avizate de organele în drept.


[modificare] Anexa Nr. 1

Ministerul Tineretului și Sportului


mo28-4.png


[modificare] Anexa Nr. 2

Unitățile
din subordinea Ministerului Tineretului și Sportului
A. Departamentul Tineretului

1. Centrul de Studii și Cercetări pentru Probleme de Tineret (C.S.C.P.T.)

B. Departamentul Sportului

2. Centrul de Cercetări pentru Probleme de Sport

3. Federațiile, cluburile și asociațiile sportive, complexele sportive naționale

4. Muzeul Sportului

C. Unități comune celor două departamente

5. Oficiile județene pentru tineret și sport

6. Editura pentru Tineret și Sport „Editis".