autentificare cu OpenID
Hotărâre privind autorizarea funcționării în România a filialei asociației „Handicap International”
  • semnat: Prim-ministru, Theodor Stolojan
  • contrasemnat: Secretariatul de Stat pentru Handicapați, Rodica Munteanu notă
    Nota civvic.ro: În original scrie „Secretarul de stat pentru handicapaţi", ceea ce pare eronat.
  • contrasemnat: Ministrul sănătății, Mircea Maiorescu
Guvernul României hotărăște:

Art. 1. - Se autoriză funcționarea pe teritoriul României a filialei Asociației „Handicap International”, persoană juridică franceză de drept privat, fără scop patrimonial, cu sediul în orașul Lyon, str. Gerland nr. 18, 69007, Franța.

Art. 2. - Filiala Asociației „Handicap International” va funcționa conform statutului prevăzut în anexa la prezenta hotărâre, cu respectarea legislației române, și va desfășura în România acțiuni de sprijin, ajutor și cooperare, în scopul recuperării și integrării socio-profesionale a handicapaților fizic.

Art. 3. - Pentru realizarea scopului prevăzut în statut, filiala va beneficia de toate drepturile consacrate de legislația română.


[modificare] Anexă

Statutul
filialei din România a Asociației „Handicap International”
Articolul 1
Denumirea

Asociația „Handicap International”, persoană juridică de drept privat, fără scop lucrativ, cu sediul în orașul Lyon, str. Gerland nr. 18, 69007, Franța, înființează o filială pe teritoriul României, cu denumirea: Asociația „Handicap International” - Filiala România-București.

În toate actele, facturile, anunțurile și publicațiile ce emană de la filială se va înscrie denumirea acesteia, urmată de numărul de înregistrare în registrul instanței judecătorești, numărul de cont bancar și sediul filialei.

Articolul 2
Sediul

Sediul filialei din România a Asociației „Handicap International” este în municipiul București, str. Popa Nan nr. 7-9, sectorul 2. Sediul poate fi schimbat în alt loc din România, pe baza hotărârii consiliului de conducere al filialei.

Filiala poate avea birouri situate în alte localități din România.

Articolul 3
Scopul

Filiala din România a Asociației „Handicap International" are drept scop să desfășoare în România acțiuni de sprijin, ajutor și cooperare, în vederea recuperării și integrării socio-profesionale a handicapaților fizic. În acest scop, filiala va contribui la formarea personalului specializat în domeniul recuperării medico-sociale a persoanelor handicapate, asigurând reintegrarea socială a acestora.

Principalele acțiuni pe care filiala le va desfășura în realizarea scopului său sunt:

a) înființarea de ateliere mobile pentru fabricarea de aparataj pentru proteze, în zonele unde este nevoie;
b) înființarea de centre fixe pentru aparataj;
c) înființarea de centre medicale complete pentru readaptare și reeducare funcțională;
d) formarea personalului de specialitate local;
e) trimiterea de specialiști pentru a asigura punerea în funcțiune a elementelor prezentate la lit. a)-c);
f) organizarea de conferințe, expoziții, manifestări ce permit să se facă cunoscute activitățile asociației și ale filialei sale în România;
g) editarea de cărți, a unui buletin informativ, precum și realizarea unor documente audio-vizuale, pe specificul asociației;
h) orice alte activități care pot fi utile în ajutorarea persoanelor handicapate fizic.

În realizarea obiectului său, filiala va colabora cu Secretariatul de Stat pentru Handicapați, Ministerul Sănătății, cu alte autorități publice, precum și cu persoane juridice române și străine care desfășoară activități similare cu cele ale Asociației „Handicap International".

Articolul 4
Durata

Durata filialei Asociației „Handicap International" este nelimitată.

Articolul 5
Componența

Filiala Asociației „Handicap International" poate fi alcătuită din persoane fizice și persoane juridice, legal constituite, care aderă la scopul asociației și la prevederile prezentului statut.

Orice activitate politică sau religioasă în cadrul filialei este interzisă.

Articolul 6
Organele de conducere

Organul de conducere al filialei Asociației „Handicap International" este consiliul de conducere, alcătuit din directorul de program, coordonatorul de program și coordonatorul logistician. Consiliul de conducere decide asupra oricăror probleme care privesc activitatea filialei.

Filiala este administrată de un birou executiv, format dintr-un administrator și un logistician. Persoanele din biroul executiv sunt numite și demise de consiliul de conducere. Biroul executiv exercită atribuțiile organului administrativ, prevăzute în Legea nr. 21/1924.

Consiliul de conducere exercită controlul asupra activității și gestiunii biroului executiv.

Organele de conducere ale filialei se subordonează consiliului de conducere al Asociației „Handicap International" și reprezentanților legali ai acestuia.

Articolul 7
Patrimoniul

Patrimoniul filialei Asociației „Handicap International" se compune din fonduri de rulment și fonduri de rezervă. Aceste resurse patrimoniale pot cuprinde: cotizațiile membrilor filialei, veniturile din bunurile acesteia, donații, daruri de mână, împrumuturi, imobile și alte asemenea, destinate să servească exclusiv realizării obiectului de activitate al filialei.

Filiala are deschis un cont curent la o bancă comercială din România și își organizează propria contabilitate, potrivit prevederilor legii române.

Articolul 8
Dizolvarea

Dizolvarea filialei se poate decide de către Adunarea generală extraordinară a Asociației „Handicap International".

Lichidarea patrimoniului filialei se va face de către lichidatori abilitați de această adunare, în vederea realizării activului și a plății pasivului. Activul net va fi vărsat unei persoane juridice al cărei obiectiv este asemănător cu cel al Asociației „Handicap International".

Articolul 9
Dispoziții finale

În toată activitatea sa, filiala din România a Asociației „Handicap International" va respecta legile române.

Dispozițiile prezentului statut se completează cu prevederile Legii nr. 21/1924 pentru persoanele juridice.