autentificare cu OpenID
Hotărâre pentru aprobarea Acordului comercial și de plăți dintre Guvernul României și Guvernul Republicii Socialiste Vietnam și a scrisorilor interguvernamentale privind reglementarea contului de cliring la data de 31 decembrie 1990
  • semnat: Prim-ministru, Theodor Stolojan
  • contrasemnat: Ministrul comerțului și turismului, Constantin Fota
  • contrasemnat: Ministrul afacerilor externe, Adrian Năstase
Guvernul României hotărăște:

Art. 1. - Se aprobă Acordul comercial și de plăți dintre Guvernul României și Guvernul Republicii Socialiste Vietnam, semnat la Hanoi la 4 decembrie 1991.

Art. 2. - Se aprobă scrisorile interguvernamentale privind reglementarea contului de cliring la data de 31 decembrie 1990 și compensarea soldului favorabil părții vietnameze cu datoria acesteia față de România, provenind din creditul acordat în cadrul Convenției interguvernamentale din 17 martie 1977.


[modificare] Acord comercial și de plăți între Guvernul României și Guvernul Republicii Socialiste Vietnam

Guvernul României și Guvernul Republicii Socialiste Vietnam (denumite în continuare părți), în scopul lărgirii și dezvoltării relațiilor economice și comerciale dintre cele două țări pe baza principiilor deplinei egalități și avantajului reciproc, au convenit următoarele:
Articolul 1

Părțile își vor acorda reciproc clauza națiunii celei mai favorizate în toate problemele privind schimburile comerciale bilaterale, precum și în transporturi.

Prevederea de mai sus nu se aplică:

a) avantajelor pe care fiecare dintre cele două părți le-a acordat sau le poate acorda țărilor învecinate, în vederea facilitării traficului de frontieră;
b) avantajelor care rezultă din participarea oricăreia dintre părți la o organizație economică regională bi sau multilaterală sau zonă de comerț liber.
Articolul 2

Livrările de mărfuri și servicii între cele două țări, în cadrul prezentului acord, se vor desfășura pe bază de contracte, care vor fi încheiate, în baza reglementărilor și uzanțelor comerciale internaționale, între persoane fizice și juridice din cele două țări (denumite în continuare agenți economici), autorizate, conform legislației interne a fiecărei țări, pentru desfășurarea activității de comerț exterior.

Articolul 3

În scopul dezvoltării schimbului de mărfuri dintre cele două țări, părțile vor sprijini agenții economici în încheierea de contracte și înțelegeri.

Articolul 4

Contractele privind livrările reciproce de mărfuri și prestările de servicii vor fi încheiate de agenții economici din cele două țări în valută liber convertibilă, pe baza prețurilor mondiale.

Articolul 5

Decontările plăților reciproce pentru mărfuri și servicii dintre cele două țări se vor efectua, de la 1 ianuarie 1991, în valuta liber convertibilă contractuală, cu aplicarea condițiilor uzuale în practica internațională și în conformitate cu legislația financiar-valutară în vigoare în țările părților.

Articolul 6

În afara schimburilor comerciale cu decontare în valută liber convertibilă, agenții economici din cele două țări pot practica alte forme de comerț (barter, lohn și altele), conform legislației interne a fiecărei țări.

Evidența derulării unor astfel de operațiuni va fi ținută de către agenții economici respectivi și de băncile lor împuternicite, în conturi speciale, exprimate în valuta liber convertibilă contractuală.

Articolul 7

Mărfurile importate de agenții economici dintr-o țară în alta, potrivit prezentului acord, pot fi reexportate în terțe țări, numai cu acordul prealabil al exportatorului.

Articolul 8

Începând cu 1 ianuarie 1991, plățile pentru operațiuni necomerciale dintre cele două țări se vor efectua în valută liber convertibilă, prin transferuri directe.

Articolul 9

Pentru reglementarea creanțelor în ruble transferabile datorate de partea vietnameză părții române, conform convențiilor de credit interguvernamentale din 1956, 1961, 1974, 1975, 1977-1979, părțile vor conveni și vor încheia un document separat.

Articolul 10

Părțile vor sprijini schimbul de informații referitoare la problemele comerciale, financiar-valutare, juridice și altele.

Articolul 11

În scopul dezvoltării în continuare a relațiilor comercial-economice dintre România și Republica Socialistă Vietnam, părțile vor sprijini organizarea activității reprezentanțelor, birourilor comerciale și centrelor de asistență tehnică, precum și participarea agenților economici la târgurile și expozițiile organizate în ambele țări, în conformitate cu legislația internă a fiecărei țări.

Articolul 12

Reprezentanții împuterniciți ai celor două părți se vor întâlni o dată pe an, alternativ la București și Hanoi, în scopul examinării stadiului îndeplinirii prevederilor prezentului acord și convenirii de noi măsuri pentru dezvoltarea relațiilor comercial-economice dintre cele două țări.

Articolul 13

Fiecare parte va facilita, în conformitate cu legislația sa internă, tranzitul pe teritoriul său al mărfurilor:

a) originare de pe teritoriul uneia dintre cele două țări și destinate țărilor terțe;
b) originare din terțe țări și destinate celeilalte țări.
Articolul 14

Prezentul acord intră în vigoare la data la care părțile își vor notifica aprobarea lui, conform legislației fiecărei țări, și va fi valabil până la data de 31 decembrie 1993.

Prevederile prezentului acord se vor aplica și după expirarea valabilității acestuia pentru toate contractele ale căror obligații au apărut în perioada valabilității lui și care nu au fost îndeplinite integral până în momentul expirării termenului de valabilitate a acordului.

În cazul în care nici una dintre părți nu va comunica celeilalte părți, în formă scrisă, cu 3 luni înainte de expirarea perioadei de valabilitate a acordului, intenția sa de a-l modifica sau denunța, valabilitatea prezentului acord se prelungește automat, de fiecare dată, cu un an.

Prezentul acord este încheiat la Hanoi la 4 decembrie 1991, în două exemplare originale, fiecare în limbile română, vietnameză și franceză, toate textele având aceeași valabilitate.

În caz de diferențe în interpretarea prezentului acord, textul în limba franceză va prevala.

Pentru Guvernul României,
Dr. Napoleon Pop
Pentru Guvernul Republicii Socialiste Vietnam,
Ta Ca


*


Președintele Delegației Guvernamentale Comerciale a Republicii Socialiste Vietnam

Hanoi, 4 decembrie 1991


Excelență,

Prin prezenta, am onoarea să vă comunic următoarele:

În conformitate cu discuțiile avute la București, în perioada 19-23 august 1991, și continuate la Hanoi în perioada 25 noiembrie - 4 decembrie 1991, privind reglementarea datoriei și obligațiilor reciproce de plăți, soldul contului de cliring în ruble transferabile, existent la 31 decembrie 1990, în conturile curente ale ambelor țări la Banca Internațională de Colaborare Economică - Moscova, confirmate de Banca Română de Comerț Exterior și de Banca de Comerț Exterior a Republicii Socialiste Vietnam (denumite în continuare bănci), s-a transferat la 1 ianuarie 1991 în conturi de lichidare în ruble transferabile, nepurtătoare de dobânzi și comisioane bancare, deschise la cele două bănci.

În conturile de lichidare se decontează livrările de mărfuri și servicii efectuate până la 30 noiembrie 1991, rezultate din contractele încheiate în cadrul Protocolului privind schimbul de mărfuri și plățile dintre Guvernul Republicii Socialiste Vietnam și Guvernul României pe anul 1990 cu termen de livrare până la 31 decembrie 1990 și neefectuate integral până la această dată, precum și contravaloarea altor obligații de plată.

Soldul conturilor pentru plăți necomerciale la data de 30 noiembrie 1991, recalculat în ruble transferabile, se va transfera în conturile de lichidare.

La 20 decembrie 1991 băncile vor închide conturile de lichidare și își vor confirma reciproc soldul până la 30 decembrie 1991.

Soldul conturilor de lichidare în favoarea părții vietnameze, confirmat de băncile de comerț exterior din cele două țări, se va compensa, la data de 30 decembrie 1991, cu restul datoriei, în echivalent din creditul acordat în cadrul Convenției de credit dintre Guvernul Republicii Socialiste Vietnam și Guvernul României din 17 martie 1977, conform prevederilor scrisorilor din 22 iulie 1986, anexate la Acordul privind schimbul de mărfuri și plățile pe perioada 1986-1990 dintre Republica Socialistă Vietnam și România.

Vă rog să aveți amabilitatea de a-mi confirma acceptul dumneavoastră cu cele de mai sus.

Profit de această ocazie să vă asigur de înalta mea considerație.

Din împuternicirea Guvernului Republicii Socialiste Vietnam,
Ta Ca
Excelenței Sale
Domnul Dr. Napoleon Pop
Președintele delegației guvernamentale comerciale a României


*


Președintele delegației guvernamentale comerciale a României

Hanoi, 4 decembrie 1991


Excelență,

Am onoarea de a vă confirma primirea scrisorii dumneavoastră, cu data de 4 decembrie 1991, cu următorul conținut:

„Prin prezenta, am onoarea să vă comunic următoarele:

În conformitate cu discuțiile avute la București, în perioada 19-23 august 1991, și continuate la Hanoi în perioada 25 noiembrie - 4 decembrie 1991, privind reglementarea datoriei și obligațiilor reciproce de plăți, soldul contului de cliring în ruble transferabile, existent la 31 decembrie 1990, în conturile curente ale ambelor țări la Banca Internațională de Colaborare Economică - Moscova, confirmate de Banca Română de Comerț Exterior și de Banca de Comerț Exterior a Republicii Socialiste Vietnam (denumite în continuare bănci), s-a transferat la 1 ianuarie 1991 în conturi de lichidare în ruble transferabile, nepurtătoare de dobânzi și comisioane bancare, deschise la cele două bănci.

În conturile de lichidare se decontează livrările de mărfuri și servicii efectuate până la 30 noiembrie 1991, rezultate din contractele încheiate în cadrul Protocolului privind schimbul de mărfuri și plățile dintre Guvernul Republicii Socialiste Vietnam și Guvernul României pe anul 1990, cu termen de livrare până la 31 decembrie 1990 și neefectuate integral până la această dată, precum și contravaloarea altor obligații de plată.

Soldul conturilor pentru plăți necomerciale la data de 30 noiembrie 1991, recalculat în ruble transferabile, se va transfera în conturile de lichidare.

La 20 decembrie 1991 băncile vor închide conturile de lichidare și își vor confirma reciproc soldul până la 30 decembrie 1991.

Soldul conturilor de lichidare în favoarea părții vietnameze, confirmat de băncile de comerț exterior din cele două țări, se va compensa, la data de 30 decembrie 1991, cu restul datoriei, în echivalent, din creditul acordat în cadrul Convenției de credit dintre Guvernul Republicii Socialiste Vietnam și Guvernul României din 17 martie 1977, conform prevederilor scrisorilor din 22 iulie 1986, anexate la Acordul privind schimbul de mărfuri și plățile pe perioada 1986-1990 dintre Republica Socialistă Vietnam și România.

Vă rog să aveți amabilitatea de a-mi confirma acceptul dumneavoastră cu cele de mai sus."

Vă confirm acordul cu conținutul scrisorii menționate mai sus.

Vă rog să acceptați asigurarea înaltei mele considerațiuni.

Din împuternicirea Guvernului României,
Dr. Napoleon Pop
Excelenței Sale,
Domnul Ta Ca,
Președintele delegației guvernamentale comerciale a Republicii Socialiste Vietnam