autentificare cu OpenID
Hotărâre privind adoptarea unor măsuri în legătură cu realizarea Acordului de credit dintre Guvernul României și Guvernul Republicii Turcia, semnat la Ankara la 18 martie 1987
 • semnat: Prim-ministru, Theodor Stolojan
 • contrasemnat: Ministrul industriei, Dan Constantinescu
 • contrasemnat: Ministrul economiei și finanțelor, George Danielescu
 • contrasemnat: Ministrul comerțului și turismului, Constantin Fota
Guvernul României hotărăște:

Articol unic. - Se abilitează Societatea Comercială „Romenergo” - S.A. să exercite toate drepturile și obligațiile financiare ce revin, pe plan intern, părții române din executarea Acordului de credit dintre Guvernul României și Guvernul Republicii Turcia, semnat la 18 martie 1987.

Societatea Comercială „Romenergo” - S.A. va asigura realizarea contractului de export, prevăzut în acordul menționat, privind livrarea echipamentelor și serviciilor aferente Centralei Hidroelectrice „Orta Sakarya-Yenice”, Turcia.


[modificare] Acord de credit între Guvernul României și Guvernul Republicii Turcia

Guvernul României, denumit în continuare partea română, și Guvernul Republicii Turcia, denumit în continuare partea turcă,
dorind să dezvolte relațiile economice dintre cele două părți și să realizeze acțiunile stabilite, în comun, în domeniul cooperării economice și tehnice,
au convenit următoarele:
Articolul I

Având în vedere interesul exprimat de către:

 • I.C.E. „Romenergo” București, denumit în continuare furnizorul

și

 • D.S.I. (Directoratul General al Lucrărilor Hidraulice de Stat), denumit în continuare beneficiarul pentru realizarea Centralei Hidroelectrice „Orta Sakarya-Yenice" (de 3 × 12,6 MW), în baza căruia furnizorul va livra echipamente, instalații și utilaje conform contractului convenit între furnizor și beneficiar și care urmează a se semna în termen de 30 de zile de la data semnării prezentului acord de credit,

partea română acordă părții turce un credit în valoare de 3.486.870 (trei milioane patru sute optzeci și șase de mii opt sute șaptezeci) dolari S.U.A., pentru finanțarea a 85% din valoarea F.O.B. port românesc sau din valoarea franco-frontiera română a livrărilor românești de echipamente.

Diferența de 15% din valoarea F.O.B./franco-frontiera română a livrărilor românești, reprezentând echivalentul a 615.330 dolari S.U.A., va fi plătită în dolari S.U.A. liber convertibili, în conformitate cu prevederile din contractul încheiat între furnizor și beneficiar, astfel:

 • 10%, adică 410.220 dolari S.U.A., în termen de 90 de zile de la data înregistrării contractului la Curtea de Conturi din Ankara, contra scrisorii de garanție de valoare egală emisă de Banca Română de Comerț Exterior;
 • 5%, adică 205.110 dolari S.U.A., la livrare printr-un acreditiv irevocabil, deschis în conformitate cu prevederile contractului.
Articolul II

Valoarea creditului va fi rambursată de partea turcă în 13 rate semianuale, egale și consecutive, în dolari S.U.A. liber convertibili, prima rată fiind scadentă și plătibilă la 2 ani de la ultima livrare majoră de echipamente.

Ultima livrare majoră de echipamente, în cadrul contractului, se consideră efectuată în momentul în care 95% (din valoare/tonaj brut) a furniturii a fost livrat sau este gata de livrare în portul Constanța, cu condiția ca diferența de 5% să nu afecteze punerea în funcțiune.

Articolul III

Partea turcă va plăti o dobândă asupra sumei creditului utilizat, la o rată de 6,5% per annum. Dobânda va fi calculată pe baza unui an de 365 zile și numărul real de zile trecute.

În perioada începând cu data primei livrări și terminând cu data ultimei livrări, dobânda va fi calculată de la data primelor documente de încărcare până la data ultimei livrări majore, asupra sumei utilizate a creditului, și va fi capitalizată și plătită împreună cu prima rată, adică 2 ani de la ultima livrare majoră de echipamente.

În perioada începând cu data ultimei livrări majore și terminând cu data plății ultimei tranșe, dobânda se va calcula asupra valorii creditului utilizat.

Dobânda va fi plătită semianual, în același timp cu plata ratelor de credit.

Articolul IV

Partea română va trimite părții turce, în timp de 15 zile de la data ultimei livrări majore, o situație indicând valorile tranșelor și dobânzile respective, cu scadențele acestora.

Toate plățile tranșelor de credit și de dobândă în legătură cu acest credit se vor face în dolari S.U.A. liber convertibili, fără nici o deducere de taxe, speze, cheltuieli etc., percepute în Turcia.

Ratele și dobânzile vor fi transferate la scadențe de Departamentul Trezoreriei și Comerțului Exterior al Republicii Turcia, în dolari S.U.A. liber convertibili, în contul furnizorului la Banca Română de Comerț Exterior.

Partea turcă garantează transferul ratelor și dobânzilor aferente la scadențe în dolari S.U.A. liber convertibili, în favoarea părții române, la Banca Română de Comerț Exterior.

Partea turcă poate plăti cu anticipație orice sumă din împrumut datorată, fără primă sau penalizare.

Dobânda va fi recalculată în conformitate cu art. III, pe baza noii date de rambursare.

Articolul V

În cazul rambursării cu întârziere de către partea turcă a oricărei sume datorate ca rată de credit sau plată de dobândă, suma respectivă va purta o dobândă de 2% peste dobânda stipulată la art. III, calculată pe perioada dintre scadență și data plății efective.

Articolul VI

În vederea realizării prevederilor art. IV de mai sus, partea turcă se obligă:

a) să emită, prin Departamentul Trezoreriei și Comerțului Exterior al Republicii Turcia, o scrisoare acceptabilă părții române, în timp de 30 de zile de la data intrării în vigoare a acordului de credit, garantând irevocabil emiterea biletelor de ordin conform lit. b) de mai jos, pentru valoarea creditului utilizat și a dobânzilor aferente;
b) să emită 2 (două) seturi de bilete la ordin de către Departamentul Trezoreriei și Comerțului Exterior, în timp de 3 luni de la ultima livrare majoră de echipamente, conform art. II și III, după cum urmează:
aa) un set pentru tranșele creditului;
bb) un set pentru dobânzile aferente, calculate conform art. III.

Departamentul Trezoreriei și Comerțului Exterior va da părții române un certificat privind fiecare persoană autorizată să semneze scrisoarea mai sus menționată și biletele la ordin în numele părții turce.

Biletele la ordin vor fi păstrate de către Banca Română de Comerț Exterior.

Aceste bilete la ordin vor fi date părții române, care va restitui, în schimb, scrisoarea prevăzută la lit. a).

Articolul VII

Următoarele evenimente vor fi considerate ca nerealizare, de către partea turcă, a obligațiilor sale:

 • neîndeplinirea, de către partea turcă, a oricărei obligații de plată în cadrul acestui acord de credit, în timp de 30 de zile de la scadențele biletelor la ordin;
 • imposibilitatea părții turce de a-și îndeplini, în termen de 60 de zile, orice altă obligație a sa față de partea română în cadrul prezentului acord de credit.

În cazul în care oricare din evenimentele mai sus menționate se produc, partea română va avea dreptul de a acționa, la întreaga sa discreție, prin una din următoarele căi:

 • să declare, prin simplă notificare către Departamentul Trezoreriei și Comerțului Exterior al Republicii Turcia, că toate sumele scadente în cadrul prezentului acord de credit devin scadente și plătibile imediat, în termen de o lună;
 • să declare, prin simplă notificare către Departamentul Trezoreriei și Comerțului Exterior al Republicii Turcia, că toate obligațiile sale în cadrul prezentului acord de credit sunt anulate.
Articolul VIII

Orice dispută care ar putea apărea între furnizor și beneficiar în legătură cu contractul încheiat în cadrul prezentului acord de credit, care nu poate fi soluționată pe cale amiabilă, va fi în final reglementată la instanțele competente, în conformitate cu prevederile respective ale contractului.

Articolul IX

Valabilitatea acordului de credit și a prevederilor sale se va aplica contractului menționat la art. I până la completa sa realizare.

Articolul X

Acest acord de credit va intra provizoriu în vigoare la data semnării și definitiv la data ultimei notificări a aprobării sale de către autoritățile competente ale ambelor părți.

Încheiat la Ankara la data de 18 martie 1987, în două exemplare originale în limba română și în limba engleză, ambele fiind egal autentice. În caz de interpretare diferită, textul în limba engleză va fi considerat ca referință.

Pentru Guvernul României,
Constantin Virgil Dinu
Pentru Guvernul Republicii Turcia,
Falih Selekler


*


Ankara, 18 martie 1987


Stimate domn,

În cursul tratativelor pentru încheierea Acordului de credit dintre Guvernul României și Guvernul Republicii Turcia, privind finanțarea a 85% din valoarea F.O.B. a livrărilor românești de echipamente pentru realizarea C.H.E, „Orta Sakarya-Yenice”, delegația turcă a solicitat ca plata ratelor scadente ale creditului menționat să se facă în cadrul unui aranjament bancar româno-turc.

Ținând seama de hotărârea Comisiei mixte economice româno-turce din iulie 1986 privind încetarea, începând cu 1.01.1987, a valabilității aranjamentului bancar existent anterior, reprezentanții celor două părți au convenit asupra următoarelor:

Anual, în perioada rambursării ratelor de credit, cele două părți vor hotărî, în cadrul Comisiei mixte economice româno-turce, asupra includerii plății acestor rate în cadrul unui aranjament bancar româno-turc, dacă un astfel de aranjament va fi în vigoare la acea dată.

Vă rog să binevoiți a confirma acordul Guvernului Republicii Turcia cu conținutul acestei scrisori.

Vă rog să primiți asigurarea înaltei mele considerațiuni.

Constantin Virgil Dinu,
consilier economic al Ambasadei României din Ankara,
șeful delegației guvernamentale a României


Domnului Falih Selekler,

director general adjunct al relațiilor economice externe din Departamentul Trezoreriei și Comerțului Exterior,
șeful delegației guvernamentale a Republicii Turcia


*

Ankara, 18 martie 1987

Stimate domn,

Am onoarea a vă confirma primirea scrisorii Domniei voastre din 18 martie 1987, cu următorul conținut:

„În cursul tratativelor pentru încheierea Acordului de credit dintre Guvernul României și Guvernul Republicii Turcia, privind finanțarea a 85% din valoarea F.O.B. a livrărilor românești de echipamente pentru realizarea C.H.E. „Orta Sakarya-Yenice”, delegația turcă a solicitat ca plata ratelor scadente ale creditului menționat să se facă în cadrul unui aranjament bancar româno-turc.

Ținând seama de hotărârea Comisiei mixte economice româno-turce din iulie 1986 privind încetarea, începând cu 1.01.1987, a valabilității aranjamentului bancar existent anterior, reprezentanții celor două părți au convenit asupra următoarelor:

Anual, în perioada rambursării ratelor de credit, cele două părți vor hotărî, în cadrul Comisiei mixte economice româno-turce, asupra includerii plății acestor rate în cadrul unui aranjament bancar româno-turc, dacă un astfel de aranjament va fi în vigoare la acea dată.

Vă rog să binevoiți a confirma acordul Guvernului Republicii Turcia cu conținutul acestei scrisori."

Prin prezenta scrisoare am onoarea să vă confirm acordul Guvernului Republicii Turcia cu conținutul scrisorii Domniei voastre, reprodusă mai sus.

Primiți, vă rog, asigurarea deosebitei mele stime.

Falih Selekler,
director general adjunct al relațiilor economice externe din Departamentul Trezoreriei și Comerțului Exterior,
șeful delegației guvernamentale a Republicii Turcia
Domnului Constantin Virgil Dinu,

consilier economic al Ambasadei României din Ankara,
șeful delegației guvernamentale a României