autentificare cu OpenID
Hotărâre privind organizarea și funcționarea trezoreriei finanțelor publice
 • semnat: Prim-ministru, Theodor Stolojan
 • contrasemnat: Ministrul economiei și finanțelor, George Danielescu
Guvernul României hotărăște:

Art. 1. - Începând cu anul 1992, Ministerul Economiei și Finanțelor va organiza trezoreria centrală a finanțelor publice, precum și trezorerii în cadrul direcțiilor generale ale finanțelor publice, administrațiilor financiare, circumscripțiilor fiscale orășenești și percepțiilor rurale.

Art. 2. - Prin trezoreria finanțelor publice se asigură:

 • execuția bugetului de stat, bugetului asigurărilor sociale de stat și bugetelor locale, prin încasarea veniturilor bugetare pe baza unei evidențe stricte pe fiecare plătitor, din care să rezulte obligațiile de plată, sumele încasate și debitele rămase de încasat, asigurarea finanțării cheltuielilor în limita creditelor bugetare și a destinației stabilite, încadrarea în echilibrul prevăzut de lege;
 • gestionarea mijloacelor extrabugetare și a fondurilor speciale prin conturi distincte, pe instituții și categorii de resurse;
 • gestionarea datoriei publice interne și externe prin urmărirea primirii împrumuturilor guvernamentale interne și externe, folosirea acestora potrivit destinației prevăzute în contracte, rambursarea ratelor la scadență, precum și a dobânzilor aferente;
 • constituirea de depozite la vedere și termen ale persoanelor fizice și juridice;
 • efectuarea de plasamente pe termene a disponibilităților mobilizate în conturile trezoreriei;
 • efectuarea altor operațiuni financiare în contul organelor administrației centrale de stat.

Art. 3. - Agenții economici și contribuabilii au obligația de a achita, la termenele stabilite, impozitele și taxele datorate bugetului de stat, bugetului asigurărilor sociale de stat și bugetelor locale, iar ministerele, celelalte organe centrale, consiliile județene și locale, inclusiv instituțiile publice din subordine, să efectueze operațiunile de încasări și plăți și să păstreze disponibilitățile bănești numai la trezoreria din raza căreia își au domiciliul.

Încasarea unor impozite și taxe de la populație se va putea face și prin unitățile C.E.C., în condițiile stabilite prin convenție încheiată între Ministerul Economiei și Finanțelor și Casa de Economii și Consemnațiuni.

Art. 4. - Ordonatorii de credite au obligația să dispună plăți din creditele bugetare deschise la trezorerie, din mijloacele extrabugetare și fondurile speciale numai pentru cheltuieli și acțiuni strict necesare și autorizate prin reglementările în vigoare, asigurând utilizarea economicoasă și cu maximum de eficiență a fondurilor alocate.

Documentele de plăți prezentate trezoreriei vor fi aprobate și vizate pentru controlul financiar preventiv de către ordonatorul de credite și contabilul șef al instituției publice sau de înlocuitorii acestora de drept.

Pentru cheltuielile constatate ca nelegale, neoportune și neeconomicoase, răspunderea revine persoanelor care au aprobat și vizat documentele justificative care au stat la baza operațiunilor efectuate.

Art. 5. - Ministerul Economiei și Finanțelor va lua măsurile necesare pentru organizarea și funcționarea prin trezorerie a controlului financiar preventiv, asupra:

 • încasării la termenele stabilite a impozitelor și taxelor datorate de către agenții economici și contribuabili, aplicând majorările prevăzute de lege în cazul nerespectării termenelor de plată;
 • utilizării fondurilor alocate din bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat și bugetele locale, potrivit destinației și limitei prevăzute în dispozițiile legale în vigoare;
 • constituirii mijloacelor extrabugetare și a fondurilor speciale de către instituțiile publice și utilizarea lor în limita dispozițiilor legale în vigoare.

Art. 6. - Ministerul Economiei și Finanțelor va lua măsuri pentru selectarea și încadrarea cu personal calificat a trezoreriilor, precum și pentru dotarea cu echipamente de prelucrare automată.

În anul 1992 se alocă suma de 500 milioane lei din fondurile extrabugetare constituite din diferențele favorabile din reevaluarea stocurilor, pentru achiziționarea de echipamente de calcul și alte obiecte de inventar strict necesare dotării trezoreriilor teritoriale nou înființate.

Art. 7. - Pentru desfășurarea în bune condiții a activității de trezorerie în instituțiile financiar-teritoriale, prefecturile, Primăria municipiului București și celelalte primării vor lua măsuri pentru punerea la dispoziția direcțiilor generale ale finanțelor publice județene și a municipiului București, administrațiilor și circumscripțiilor financiare, după caz, a spațiilor necesare organizării și funcționării trezoreriilor finanțelor publice.

Pentru clădirile și spațiile care au aparținut organelor fiscale, iar în prezent au altă destinație, consiliile județene și consiliul local al municipiului București vor dispune atribuirea clădirilor sau spațiilor respective direcțiilor generale ale finanțelor publice din subordinea Ministerului Economiei și Finanțelor, unde își au sediul unitățile trezoreriei.

Art. 8. - Ministerul Economiei și Finanțelor va elabora, în termen de 30 de zile, norme metodologice privind organizarea și conducerea contabilității trezoreriei finanțelor publice, modul de exercitare a controlului și desfășurarea sistemului informațional.