autentificare cu OpenID
Lege pentru ratificarea Tratatului de asistență juridică în materie civilă și penală dintre România și Republica Populară Chineză, semnat la Beijing la 16 ianuarie 1991
  • semnat: Președintele Senatului, academician, Alexandru Bîrlădeanu notă
    Această lege a fost adoptată de Senat în ședința din 13 februarie 1992, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituția României.
  • semnat: Președintele Camerei Deputaților, Marțian Dan notă
    Această lege a fost adoptată de Camera Deputaților în ședința din 20 ianuarie 1992, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituția României.

Acte care menționează acest act:

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

Articol unic. - Se ratifică Tratatul de asistență juridică în materie civilă și penală dintre România și Republica Populară Chineză, semnat la Beijing la 16 ianuarie 1991.


[modificare] Tratat între România și Republica Populară Chineză privind asistența juridică în materie civilă și penală

România și Republica Populară Chineză (denumite în continuare cele două părți contractante), în dorința de a dezvolta în continuare relațiile de prietenie dintre ele și de a perfecționa și adânci colaborarea în domeniul asistenței juridice, au hotărât să încheie prezentul tratat.
În acest scop, cele două părți contractante au desemnat ca împuterniciți:
  • din partea României, Teodor Meleșcanu, subsecretar de stat la Ministerul Afacerilor Externe;
  • din partea Republicii Populare Chineze, Tian Zengpei, adjunct al ministrului afacerilor externe,
care, după schimbul deplinelor puteri, găsite în bună și cuvenită formă, au convenit asupra următoarelor:
Capitolul I
Principii
Articolul 1
Definiții

1. În sensul prezentului tratat:

a) prin cauze civile se înțeleg cauzele de drept civil, drept al familiei, drept comercial și dreptul muncii;
b) prin instituții competente se înțeleg instanțele judecătorești, procuraturile și alte organe competente în materie civilă și penală.

2. Dispozițiile prezentului tratat referitoare la cetățenii celor două părți contractante se aplică, în mod corespunzător, și persoanelor juridice înființate în conformitate cu legile părții contractante pe teritoriul căreia își au sediul, dacă în legislația internă nu se prevede altfel.

Articolul 2
Ocrotirea juridică

1. Cetățenii uneia dintre părțile contractante se vor bucura de aceeași ocrotire juridică pe care cealaltă parte contractantă o acordă cetățenilor proprii în conformitate cu legislația sa. În mod corespunzător, ei sunt îndreptățiți să intenteze acțiuni ori să prezinte cereri autorităților competente ale celeilalte părți contractante în aceleași condiții ca și cetățenii acesteia.

2. La cerere, instituțiile competente ale unei părți contractante îndrumă pe cetățenii celeilalte părți contractante pentru a-și asigura reprezentarea de care au nevoie în susținerea cauzelor lor legitime.

Articolul 3
Acordarea asistenței juridice

Cele două părți contractante își acordă reciproc, la cerere, asistență juridică în cauzele civile și penale, în condițiile prevăzute în prezentul tratat.

Articolul 4
Scutirea de cauțiune

Cauțiunea privind garantarea cheltuielilor de procedură nu va fi cerută de tribunalele competente ala uneia dintre părțile contractante cetățenilor celeilalte părți contractante pe motiv că sunt străini.

Articolul 5
Plata prealabilă a cheltuielilor de procedură

Cetățenii uneia dintre părțile contractante vor plăti anticipat cheltuielile de procedură pe teritoriul celeilalte părți contractante în aceleași condiții ca și cetățenii acesteia.

Articolul 6
Reducerea și scutirea de cheltuieli de procedură și de plată prealabilă a cheltuielilor de procedură

Cetățenii unei părți contractante pot solicita pe teritoriul celeilalte părți contractante reducerea sau scutirea de cheltuieli de procedură, precum și de plata prealabilă a cheltuielilor de procedură, în aceleași condiții ca și cetățenii acesteia.

Articolul 7
Certificatul privind reducerea sau scutirea de cheltuieli de procedură

1. Când cetățenii unei părți contractante depun cererea prevăzută la art. 6 din prezentul tratat, o dată cu aceasta vor prezenta și certificatul privind veniturile și starea lor materială, eliberat potrivit reglementărilor legale ale fiecărei părți contractante.

2. Dacă petiționarul nu are domiciliul sau reședința pe teritoriul nici uneia dintre părțile contractante, certificatul poate fi eliberat de misiunea diplomatică sau oficiul consular al statului al cărui cetățean este petiționarul.

Articolul 8
Modul de legătură

1. În măsura în care prin prezentul tratat nu se dispune altfel, în problemele privind acordarea asistenței juridice, instituțiile competente ale celor două părți contractante vor comunica prin intermediul organelor centrale.

2. Organele centrale menționate în paragraful anterior sunt, în ceea ce privește Republica Populară Chineză, Ministerul Justiției și Procuratura Supremă a Poporului, iar în ceea ce privește România, Ministerul Justiției și Procuratura Generală.

Articolul 9
Limba folosită

1. Comunicările scrise între organele centrale ale celor două părți contractante vor fi făcute în limba națională și vor fi însoțite de traduceri în limba engleză.

2. Cererile de asistență juridică și actele anexate se redactează în limba părții contractante solicitante și vor fi însoțite de traduceri certificate în limba părții solicitate sau în limba engleză.

3. Părțile contractante pot folosi, pentru cererile de asistență juridică, formulare redactate în limbile chineză, română și engleză, stabilite de comun acord.

4. Instituțiile competente ale unei părți contractante vor folosi limba statului lor în acordarea de asistență juridică celeilalte părți contractante.

Articolul 10
Cheltuieli privind asistența juridică

Cele două părți contractante își vor acorda gratuit asistență juridică.

Articolul 11
Protecția martorilor și experților

1. Martorul sau expertul, indiferent de cetățenia acestuia, care a fost citat prin intermediul tribunalelor sau altor instituții competente ale părții contractante solicitate, nu poate să fie tras la răspundere penală, arestat ori privat de libertate, sub orice formă, de către partea contractantă solicitantă pentru infracțiuni comise înainte de a intra pe teritoriul acesteia sau pentru mărturia sau expertiza depusă.

2. Martorul sau expertul pierde protecția acordată, potrivit paragrafului 1, dacă nu părăsește teritoriul părții contractante solicitante în termen de 30 de zile de la data la care i s-a notificat de către tribunal sau altă instituție competentă că prezența sa nu mai este necesară. În acest termen nu se include perioada de timp în care martorul sau expertul nu a putut părăsi teritoriul părții contractante solicitante pentru motive independente de voința sa.

3. Persoana citată nu poate fi obligată să depună mărturia sau să efectueze expertiza.

Articolul 12
Restituirea cheltuielilor pentru martori și experți

1. Cheltuielile de călătorie și de întreținere, precum și compensarea veniturilor nerealizate, legate de deplasarea pentru depunerea mărturiei sau efectuarea expertizei, vor fi suportate de partea contractantă solicitantă.

2. Expertul are dreptul și la onorariul de expert. Despre aceste drepturi ale martorului sau expertului se va face mențiune în citație. La cererea martorului sau expertului, partea contractantă solicitantă va plăti în avans, parțial sau integral, cheltuielile menționate.

Articolul 13
Audierea ca martor a persoanei arestate

În cazul în care este necesar ca o persoană, ce se află arestată pe teritoriul unei părți contractante, să fie audiată ca martor de către un tribunal sau o altă instituție competentă a celeilalte părți contractante, organele centrale prevăzute la art. 8 din prezentul tratat pot conveni ca această persoană să fie transportată pe teritoriul părții contractante solicitante, cu condiția de a fi menținută în stare de arest și de a fi înapoiată în cel mai scurt timp după audiere.

Articolul 14
Refuzul asistenței juridice

Acordarea asistenței juridice poate fi refuzată dacă partea contractantă solicitată consideră că prin executarea cererii s-ar putea aduce atingere suveranității, securității sau ordinii sale publice.

Articolul 15
Legea aplicabilă asistenței juridice

1. În acordarea asistenței juridice instituția competentă a părții contractante solicitate aplică legile sale naționale.

2. Instituția competentă a părții contractante solicitate poate, la cerere, să aplice normele procesuale ale părții contractante solicitante, dacă acestea nu contravin legilor sale.

Articolul 16
Cererea de asistență juridică

1. Cererea de asistență juridică trebuie făcută în formă scrisă. Cererea va avea următorul conținut:

a) denumirea și adresa instituției competente solicitante;
b) denumirea instituției competente solicitate, dacă este posibil;
c) numele și prenumele părților, sexul, cetățenia, datele de naștere, profesia, domiciliul sau reședința și calitatea lor procesuală, iar la persoanele juridice, denumirea și sediul lor;
d) numele, prenumele și adresa reprezentanților părților și ale celorlalți participanți la proces, dacă este cazul;
e) cauza în care se solicită asistența;
f) obiectul cererii.

2. La cererea de înmânare de acte se vor indica adresa destinatarului și felul actelor ce urmează a fi înmânate.

3. Cererea de asistență juridică în cauzele penale va cuprinde încadrarea juridică a faptelor și descrierea situației de fapt.

4. Cererea va fi însoțită și de alte documente și date necesare soluționării acesteia.

5. Cererea de asistență juridică va purta ștampila oficială a instituției competente solicitante.

Capitolul II
Înmânarea de acte și administrarea de probe în cauzele civile
Articolul 17
Obiectul

Cele două părți contractante vor înmâna, la cerere, acte judiciare și extrajudiciare, vor audia părțile, martorii și experții, vor efectua expertize, cercetări la fața locului și constatări ale unor stări de fapt, precum și alte activități legate de administrarea probelor.

Articolul 18
Soluționarea cererilor

1. Dacă instituția părții contractante solicitate nu este competentă să soluționeze cererea, aceasta o va transmite instituției competente să o rezolve și va informa despre acest fapt partea contractantă solicitantă.

2. Dacă instituția competentă a părții contractante solicitate nu poate găsi persoana menționată în cerere, în baza adresei indicate, aceasta va lua măsuri adecvate pentru stabilirea adresei; în caz de necesitate, aceasta poate solicita părții contractante solicitante date suplimentare.

3. Dacă instituția competentă a părții contractante solicitate nu poate soluționa cererea, va înștiința partea contractantă solicitantă despre motivele pentru care cererea nu a putut fi soluționată și îi va restitui cererea și anexele.

Articolul 19
Notificarea rezultatelor privind îndeplinirea cererii

1. Partea contractantă solicitată va notifica părții contractante solicitante rezultatul privind îndeplinirea cererii. Notificarea va fi însoțită de actele probatorii obținute sau de dovada de înmânare a actelor.

2. Dovada de înmânare a actelor trebuie să cuprindă semnătura destinatarului, ștampila instituției și semnătura persoanei împuternicite să înmâneze actul, modalitatea, locul și data înmânării; dacă destinatarul refuză să primească actul, se va face mențiune despre motivul refuzului.

Articolul 20
Atribuțiile reprezentanțelor diplomatice și consulare

Oricare parte contractantă poate transmite sau înmâna acte judiciare și extrajudiciare și să ia mărturii cetățenilor săi pe teritoriul celeilalte părți contractante prin intermediul misiunilor diplomatice și oficiilor consulare, cu condiția să nu aplice nici o măsură de constrângere.

Capitolul III
Recunoașterea și executarea hotărârilor civile
Articolul 21
Obiectul recunoașterii și executării

1. Părțile contractante vor recunoaște și executa pe teritoriul lor, în condițiile stipulate în acest tratat, următoarele hotărâri, care au fost pronunțate pe teritoriul celeilalte părți contractante, după intrarea în vigoare a acestui tratat:

a) hotărârile în cauze civile patrimoniale și nepatrimoniale, pronunțate de tribunale sau alte instituții competente;
b) hotărârile judecătorești pronunțate în cauzele penale, în ceea ce privește repararea pagubelor;
c) hotărârile referitoare la cheltuielile de judecată;
d) hotărârile arbitrale.

2. În sensul prezentului tratat, termenul hotărâre include și tranzacțiile încheiate în fața tribunalelor.

Articolul 22
Refuzul recunoașterii și executării hotărârilor

1. Hotărârile menționate în art. 21 din prezentul tratat, în afara celor cărora se refuză recunoașterea și executarea potrivit art. 14, nu vor fi recunoscute sau executate pe teritoriul părții contractante solicitate în următoarele cazuri:

a) hotărârile nu au efect juridic ori nu pot fi puse în executare potrivit legilor părții contractante unde s-au pronunțat aceste hotărâri;
b) tribunalele și celelalte instituții competente, care au pronunțat hotărârile, nu au avut competența asupra cazurilor în discuție potrivit legilor părții contractante solicitate;
c) persoana care a pierdut procesul, nu a participat la proces, nefiind legal citată, iar în lipsa capacității de exercițiu, pusă în imposibilitate de a fi reprezentată în mod corespunzător conform legilor părții contractante unde s-a pronunțat hotărârea;
d) dacă între aceleași părți, cu privire la același obiect, s-a pronunțat, în prealabil, o hotărâre definitivă, se află în curs de judecată sau s-a primit, în prealabil, o cerere de către tribunale sau alte instituții competente ale părții contractante solicitate, ori s-a recunoscut o hotărâre definitivă pronunțată pe teritoriul unui al treilea stat.

2. Partea contractantă solicitată va informa partea contractantă solicitantă despre motivele refuzului recunoașterii și executării.

Articolul 23
Procedura de recunoaștere și executare

1. Recunoașterea și executarea hotărârilor menționate la art. 21 din prezentul tratat vor fi soluționate în conformitate cu procedurile prevăzute de legislația părții contractante solicitate.

2. La recunoașterea și executarea hotărârilor, tribunalele se vor limita la stabilirea îndeplinirii condițiilor prevăzute de prezentul tratat.

Articolul 24
Cererea privind recunoașterea și executarea hotărârilor

1. Cererea de recunoaștere și executare a hotărârilor va fi adresată de părțile implicate tribunalelor competente, care au dat aceste hotărâri. Aceste tribunale vor trimite cererea tribunalului competent al părții contractante solicitate, conform procedurii stabilite de art. 8 din prezentul tratat. Această cerere poate fi adresată de părțile implicate și direct tribunalului competent al părții contractante solicitate.

2. Cererea va fi însoțită de următoarele acte:

a) copia hotărârii sau xerocopia certificată a hotărârii. Dacă în copie sau xerocopie nu se menționează în mod expres că hotărârea este definitivă și susceptibilă de executare, aceasta va fi însoțită de un atestat în acest sens;
b) un certificat prin care se confirmă că persoana care a pierdut procesul nu a fost prezentă la proces, dar a fost în mod legal citată, iar în caz de incapacitate de exercițiu, aceasta a avut posibilitatea de a fi reprezentată în mod corespunzător;
c) traducerea certificată în limba părții solicitate sau în limba engleză a cererii și a actelor menționate la lit. a) și b), în două exemplare.
Articolul 25
Efectele recunoașterii și executării

Hotărârile definitive, o dată recunoscute sau admise a fi executate, vor avea aceleași efecte ca și cele date de tribunalele sau alte instituții competente ale părții contractante solicitate.

Articolul 26
Cheltuielile privind recunoașterea și executarea

Cheltuielile privind recunoașterea și executarea vor fi stabilite și încasate de la persoana solicitantă de către tribunalele părții contractante solicitate, conform legilor sale.

Articolul 27
Recunoașterea și executarea hotărârilor arbitrale

Cele două părți contractante, în conformitate cu prevederile Convenției asupra recunoașterii și executării hotărârilor arbitrale străine, încheiată la New York la 10 iunie 1958, vor recunoaște și executa hotărârile arbitrale date pe teritoriul celeilalte părți.

Capitolul IV
Asistența juridică în cauzele penale
Articolul 28
Obiectul

Părțile contractante vor efectua reciproc, la cerere, înmânarea de acte judiciare și extrajudiciare, luarea de declarații învinuiților și inculpaților, audierea martorilor și experților, efectuarea de expertize, percheziții, cercetări la fața locului, precum și alte activități procesuale legate de administrarea probelor.

Articolul 29
Executarea cererilor și informarea asupra rezultatelor îndeplinirii acestora

Prevederile art. 18 și 19 se aplică și în cauzele penale.

Articolul 30
Comunicări privind hotărârile penale

Fiecare parte contractantă va comunica celeilalte părți contractante date privind hotărârile penale definitive de condamnare și va transmite, la cerere, copii ale acestor hotărâri pronunțate de tribunalele sale împotriva cetățenilor celeilalte părți contractante.

Articolul 31
Transferul sumelor de bani și al bunurilor dobândite în mod ilicit

1. Fiecare parte contractantă va transfera, la cerere, celeilalte părți contractante, sumele de bani și bunurile dobândite în mod ilicit de un infractor pe teritoriul celeilalte părți contractante, descoperite pe teritoriul său. Aceasta nu va afecta drepturile legitime ale părții contractante solicitate sau ale terților asupra banilor și bunurilor menționate mai sus.

2. În cazul în care sumele și bunurile dobândite în mod ilicit se dovedesc a fi indispensabile judecării unei alte acțiuni penale aflate în curs de soluționare pe teritoriul său, partea contractantă solicitată poate amâna un astfel de transfer.

Articolul 32
Refuzul asistenței juridice în cauzele penale

1. În afara motivelor prevăzute în art. 14 din prezentul tratat, partea contractantă solicitată poate refuza îndeplinirea cererii de asistență juridică în cauze penale, dacă, potrivit legislației sale, faptele invocate în cerere nu constituie infracțiune.

2. Partea contractantă solicitată va comunica părții contractante solicitante motivele refuzului asistenței juridice.

Capitolul V
Alte prevederi
Articolul 33
Schimbul de informații în domeniul legislației

Părțile contractante se vor informa, la cerere, asupra legislației în vigoare ori care a fost în vigoare în statele lor, precum și asupra aplicării acesteia în practica judiciară.

Articolul 34
Scutirea de legalizare

Documentele întocmite sau certificate de tribunale ori alte instituții competente ale uneia dintre părțile contractante, pentru a fi folosite în fața tribunalelor și altor instituții competente ale celeilalte părți contractante, nu vor fi supuse cerinței legalizării, dacă acestea sunt prevăzute cu sigiliul oficial.

Articolul 35
Transmiterea actelor de stare civilă

În aplicarea prevederilor prezentului tratat, instituțiile competente ale unei părți contractante transmit gratuit, la cererea celeilalte părți contractante, copii ale certificatelor de stare civilă, conform procedurii prevăzute în art. 8, dacă aceasta nu contravine legislației naționale.

Articolul 36
Transmiterea bunurilor și transferul sumelor de bani

În aplicarea prevederilor prezentului tratat, referitoare la recunoașterea și executarea hotărârilor, se vor respecta reglementările legale ale părții contractante care execută hotărârea privind transmiterea bunurilor și transferul sumelor de bani.

Capitolul VI
Dispoziții finale
Articolul 37
Soluționarea diferendelor

Orice diferend rezultat din aplicarea prezentului tratat se va soluționa pe cale diplomatică.

Articolul 38
Ratificarea și intrarea în vigoare a tratatului

Tratatul se supune ratificării și va intra în vigoare în cea de-a 30-a zi de la data efectuării schimbului instrumentelor de ratificare. Instrumentele de ratificare vor fi schimbate la București.

Articolul 39
Valabilitatea tratatului

1. Prezentul tratat se încheie pe o perioadă nedeterminată.

2. Tratatul își va înceta valabilitatea după trecerea unui an de la data notificării, în scris, a denunțării de către oricare dintre părțile contractante.

Drept pentru care, plenipotențiarii celor două părți contractante au semnat prezentul tratat la Beijing la 16 ianuarie 1991, în limbile română și chineză, ambele texte având aceeași valabilitate.

Pentru România,
Teodor Meleșcanu,
subsecretar de stat la Ministerul Afacerilor Externe
Pentru Republica Populară Chineză,
Tian Zengpei,
adjunct al ministrului afacerilor externe