autentificare cu OpenID
Hotărâre privind reorganizarea Agenției Naționale pentru Privatizare și Dezvoltarea Întreprinderilor Mici și Mijlocii
  • semnat: Prim-ministru, Theodor Stolojan
  • contrasemnat: Agenția Națională pentru Privatizare și Dezvoltarea Întreprinderilor Mici și Mijlocii, Secretar de stat, Adrian Severin
  • contrasemnat: Ministrul economiei și finanțelor, George Danielescu
  • contrasemnat: Ministrul muncii și protecției sociale, Dan Mircea Popescu
Guvernul României hotărăște:

Art. 1. - Agenția Națională pentru Privatizare și Dezvoltarea Întreprinderilor Mici și Mijlocii se reorganizează în condițiile prezentei hotărâri, ca organ central de specialitate al administrației publice, pe lângă Guvernul României, însărcinat cu coordonarea, îndrumarea și controlul la nivel național ale procesului de privatizare.

Art. 2. - Agenția Națională pentru Privatizare și Dezvoltarea Întreprinderilor Mici și Mijlocii realizează, în condițiile prevăzute de lege, programul de privatizare a societăților comerciale cu capital de stat, precum și de creare și dezvoltare a întreprinderilor private mici și mijlocii, asigurând, totodată, coordonarea acestor programe cu strategia de restructurare economică și cu politica de investiții de capital străin și asistență tehnică străină pentru obiective de privatizare.

Art. 3. - Agenția Națională pentru Privatizare și Dezvoltarea Întreprinderilor Mici și Mijlocii îndeplinește următoarele atribuții principale:

a) coordonează, îndrumă și controlează procesul de privatizare a societăților comerciale cu capital de stat;
b) elaborează orientări, strategii, criterii și studii referitoare la înfăptuirea procesului de privatizare și dezvoltare a întreprinderilor mici și mijlocii;
c) elaborează norme metodologice referitoare la organizarea și desfășurarea vânzărilor de acțiuni și active ale societăților comerciale cu capital de stat;
d) coordonează activitatea de distribuire a certificatelor de proprietate și de utilizare a acestora în condițiile prevăzute de lege;
e) asigură condițiile necesare organizării și funcționării Fondului Proprietății de Stat și Fondurilor Proprietății Private;
f) realizează corelarea asistenței tehnice și investițiilor străine cu procesele interne de privatizare a societăților comerciale cu capital de stat;
g) stabilește măsuri de natură a stimula orientarea resurselor externe de capital și a asistenței tehnice destinate privatizării societăților comerciale cu capital de stat, către sectoarele prioritare ale economiei, precum și pentru promovarea activității întreprinderilor private mici și mijlocii;
h) acordă asistență de specialitate agenților economici români în procesul de privatizare, precum și întreprinderilor private mici și mijlocii, în vederea dezvoltării și diversificării activității lor;
i) promovează politicile și întreprinde măsurile necesare protecției întreprinzătorilor privați;
j) coordonează, în condițiile legii, desfășurarea unitară a activității de concesionare și subconcesionare de servicii publice, unități de producție și terenuri;
k) autoriză, în colaborare cu instituții și organisme specializate, activitatea de evaluare, brokeraj și licitație, în limita de competență prevăzută de lege;
l) urmărește aplicarea dispozițiilor legale privind modularea și restructurarea societăților comerciale susceptibile de privatizare; întocmește și aplică programe concrete în acest sens, până la crearea Fondului Proprietății de Stat;
m) colaborează cu camerele de comerț și industrie și alte organisme neguvernamentale, în vederea înfăptuirii procesului de privatizare și dezvoltării întreprinderilor private mici și mijlocii;
n) realizează atribuțiile prevăzute de Legea nr. 15/1990 privind reorganizarea unităților economice de stat ca regii autonome și societăți comerciale, de Legea nr. 58/1991 privind privatizarea societăților comerciale, precum și orice atribuții stabilite în condițiile legii.

Art. 4. - Agenția Națională pentru Privatizare și Dezvoltarea Întreprinderilor Mici și Mijlocii, în vederea îndeplinirii atribuțiilor ce-i revin potrivit legii, colaborează cu ministerele de resort, cu celelalte organe centrale și locale ale administrației publice, cu organisme financiar-bancare, precum și cu orice alte organizații din țară și străinătate.

Art. 5. - Structura organizatorică și numărul de posturi necesare desfășurării activității Agenției Naționale pentru Privatizare și Dezvoltarea Întreprinderilor Mici și Mijlocii sunt prevăzute în anexa la prezenta hotărâre.

Agenția Națională pentru Privatizare și Dezvoltarea Întreprinderilor Mici și Mijlocii, în cadrul numărului total de posturi și al fondurilor aprobate, are dreptul să înființeze direcții teritoriale în țară.

Art. 6. - Fondurile în lei și echivalentul în lei al plafonului valutar necesar desfășurării activității Agenției Naționale pentru Privatizare și Dezvoltarea Întreprinderilor Mici și Mijlocii se stabilesc prin bugetul anual al administrației centrale de stat.

Cheltuielile de protocol se efectuează în limita plafonului total alocat, pe baza aprobării președintelui Agenției Naționale pentru Privatizare și Dezvoltarea Întreprinderilor Mici și Mijlocii.

Art. 7. - Agenția Națională pentru Privatizare și Dezvoltarea Întreprinderilor Mici și Mijlocii are dreptul să presteze activități lucrative în domeniul său de competență, cum ar fi: servicii de consultanță, editarea și difuzarea de buletine informative, brokeraj, evaluări de societăți comerciale și active, întocmirea unor studii de fezabilitate și caiete de sarcini, precum și altele asemenea.

Pentru activitățile prevăzute la alin. 1, Agenția Națională pentru Privatizare și Dezvoltarea Întreprinderilor Mici și Mijlocii are în structura organizatorică un oficiu organizat la nivel de direcție generală, ale cărui cheltuieli de funcționare și investiții se acoperă, în condițiile legii, din veniturile extrabugetare realizate.

Funcțiile și nivelurile de salarizare pentru personalul oficiului sunt cele prevăzute în anexa nr. 10 la Hotărârea Guvernului nr. 307/1991.

Art. 8. - Agenția Națională pentru Privatizare și Dezvoltarea Întreprinderilor Mici și Mijlocii este condusă de un președinte și doi vicepreședinți. Funcția de președinte și de vicepreședinte își păstrează echivalarea stabilită anterior intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

Președintele reprezintă Agenția Națională pentru Privatizare și Dezvoltarea Întreprinderilor Mici și Mijlocii în raporturile cu alte organizații și instituții din țară și străinătate.

În realizarea atribuțiilor Agenției Naționale pentru Privatizare și Dezvoltarea Întreprinderilor Mici și Mijlocii, președintele emite, potrivit legii, ordine și instrucțiuni.

Art. 9. - Agenția Națională pentru Privatizare și Dezvoltarea Întreprinderilor Mici și Mijlocii își desfășoară activitatea pe baza regulamentului de organizare și funcționare, aprobat de președinte, prin care se stabilesc atribuțiile și normele de funcționare ale departamentelor și celorlalte compartimente din structura organizatorică.

Art. 10. - Hotărârea Guvernului nr. 823/27 iulie 1990 privind organizarea Agenției Naționale pentru Privatizare și Dezvoltarea Întreprinderilor Mici și Mijlocii, precum și orice alte dispoziții contrare se abrogă.


[modificare] Anexă

Agenția Națională pentru Privatizare și Dezvoltarea Întreprinderilor Mici și Mijlocii


MO37_92.png