autentificare cu OpenID
Lege privind aderarea României la Protocolul asupra privilegiilor și imunităților Organizației Internaționale de Telecomunicații prin Satelit „Intelsat”
  • semnat: Președintele Senatului, academician, Alexandru Bîrlădeanu notă
    Această lege a fost adoptată de Senat în ședința din 18 septembrie 1991.
  • semnat: Președintele Camerei Deputaților, Marțian Dan notă
    Această lege a fost adoptată de Camera Deputaților în ședința din 19 februarie 1992, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituția României.

Acte care menționează acest act:

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

Articol unic. - România aderă la Protocolul asupra privilegiilor și imunităților Organizației Internaționale de Telecomunicații prin Satelit „Intelsat”, încheiat la Washington la 19 mai 1978.


[modificare] Protocol asupra privilegiilor și imunităților Organizației Internaționale de Telecomunicații prin Satelit „Intelsat”[1]

Preambul
Statele părți la prezentul protocol,
luând în considerare prevederile alin. (c) din art. XV al Acordului privitor la Organizația Internațională de Telecomunicații prin Satelit „Intelsat” care stipulează că orice parte, inclusiv cea pe teritoriul căreia se află sediul „Intelsat”, acordă privilegiile, imunitățile și dispensele necesare,
considerând că „Intelsat” a încheiat cu Guvernul S.U.A. un acord asupra sediului, intrat în vigoare la 24 noiembrie 1976,
considerând că alin. (c) din art. XV al acordului referitor la „Intelsat” prevede stabilirea între părți, altele decât cea pe teritoriul căreia se află amplasat sediul „Intelsat”, a unui protocol asupra privilegiilor, imunităților și dispenselor,
arătând că scopul acestor privilegii, imunități și dispense emanând din prezentul protocol constă în asigurarea exercitării eficiente a funcțiilor „Intelsat”,
au convenit cele ce urmează:
Articolul 1
Definiții

În sensul prezentului protocol:

a) termenul acord desemnează Acordul privitor la Organizația Internațională de Telecomunicații prin Satelit „Intelsat”, inclusiv anexele sale, deschis spre semnare guvernelor, la Washington, la 20 august 1971;

b) termenul acord de exploatare desemnează acordul, inclusiv anexa acestuia, deschis spre semnare la 20 august, la Washington, guvernelor sau organizațiilor de telecomunicații desemnate de către guverne;

c) termenul acorduri ale „Intelsat” desemnează acordul și acordul de exploatare, avute în vedere la alin. a) și b) de mai sus;

d) termenul parte la „Intelsat” desemnează un stat față de care acordul este în vigoare;

e) termenul semnatar al „Intelsat” desemnează o parte la „Intelsat” sau organizația de telecomunicații stabilită de o parte la „Intelsat” față de care se află în vigoare acordul de exploatare;

f) termenul parte contractantă desemnează o parte la „Intelsat” față de care se află în vigoare prezentul protocol;

g) termenul membrii personalului „Intelsat” desemnează directorul general și membrii personalului organului executiv, numiți cu titlu permanent sau pentru o perioadă determinată de cei puțin un an și care își exercită activitatea în mod permanent în cadrul organizației, alții decât personalul administrativ aparținând acesteia;

h) termenul reprezentanți ai părților desemnează reprezentanții părților la „Intelsat”, stabilind, pentru fiecare caz, conducătorii delegației, înlocuitorii lor, precum și consilierii;

i) termenul reprezentanți ai semnatarilor desemnează reprezentanții semnatarilor „Intelsat”, stabilind, pentru fiecare caz, conducătorii delegației, înlocuitorii lor, precum și consilierii;

j) termenul bunuri include orice element, indiferent de natura lui, față de care poate fi exercitat un drept de proprietate, precum și orice drept contractual;

k) termenul arhive cuprinde toate registrele, corespondența, documentele, manuscrisele, fotografiile, filmele, înregistrările optice și magnetice aparținând „Intelsat" sau deținute de aceasta.

Capitolul I
Bunuri și operațiuni ale „Intelsat”
Articolul 2
Inviolabilitatea arhivelor

Arhivele „Intelsat”, indiferent unde s-ar afla, sunt inviolabile.

Articolul 3
Imunitatea de jurisdicție și de executare silită

1. În cadrul activităților sale autorizate de acordurile „Intelsat”, „Intelsat” beneficiază de imunitate de jurisdicție și de executare silită, cu excepția următoarelor situații:

a) în măsura în care directorul general renunță în mod expres la imunitatea de jurisdicție sau la cea de executare într-un anume caz special;
b} pentru activitățile sale comerciale;
c) în cazul unei acțiuni civile intentate de un terț pentru pagubele rezultând dintr-un accident provocat de un vehicul cu motor sau de un alt mijloc de transport aparținând „Intelsat” sau circulând în numele său ori în caz de infracțiune, prevăzute de reglementările circulației rutiere afectând vehiculul precizat;
d) în cazul unei popriri în urma executării unei decizii a autorităților judiciare, asupra salariilor sau remunerațiilor datorate de „Intelsat” unui membru din personalul său;
e) în cazul unei cereri reconvenționale implicate direct într-o procedură angajată de „Intelsat”;
f) în cazul executării unei decizii arbitrare, conform art. XVIII al acordului sau art. 20 din acordul de exploatare.

2. Bunurile „Intelsat”, indiferent de amplasarea lor sau de deținător, sunt scutite de:

a) orice formă de percheziție, rechiziționare, confiscare sau sechestru;
b) expropriere, cu excepția bunurilor imobiliare, bunurilor imobiliare expropriate pentru motive de utilitate publică și în urma achitării prompte a unei despăgubiri echitabile;
c) orice formă de constrângere administrativă sau de măsuri anterioare unei judecăți, excepție făcând măsurile sau constrângerile temporare pentru prevenirea accidentelor, implicând vehicule cu motor sau alte mijloace de transport aparținând „Intelsat” sau circulând în numele său, precum și anchetele provocate de respectivele accidente.
Articolul 4
Dispoziții fiscale și vamale

1. În cadrul activităților autorizate de acordurile „Intelsat”, „Intelsat” și bunurile sale sunt exonerate de orice impozit național asupra venitului, precum și de orice impozit național direct asupra bunurilor.

2. În situația în care prețul sateliților de telecomunicații achiziționați de „Intelsat”, precum și al elementelor și pieselor respectivilor sateliți susceptibili de a fi lansați în vederea utilizării în cadrul sistemului mondial, include impozite sau drepturi de o asemenea natură, încât, în mod normal, sunt încorporate, partea contractantă care a perceput impozitele sau drepturile ia măsurile adecvate în vederea renunțării sau a rambursării la „Intelsat” a impozitelor sau drepturilor identificate în aceasta.

3. „Intelsat” este exonerată de taxe vamale și alte taxe, prohibiții sau restricții impuse din rațiuni de import sau export al sateliților de telecomunicații, precum și al elementelor sau pieselor respectivilor sateliți, susceptibili de a fi lansați în vederea utilizării în cadrul sistemului mondial. Părțile contractante dispun toate măsurile adecvate, în scopul facilitării formalităților vamale.

4. Dispozițiile paragrafelor 1, 2 și 3 nu se aplică taxelor și drepturilor ce nu reprezintă, în fapt, decât remunerarea serviciilor aduse.

5. Bunurile aparținând „Intelsat”, care au beneficiat de exonerarea amintită la paragrafele 2 sau 3, nu vor fi cedate, închiriate sau împrumutate cu titlu definitiv sau provizoriu decât conform legilor interne ale părții contractante care a acordat exonerarea.

Articolul 5
Comunicații

În privința comunicărilor oficiale, precum și difuzării tuturor documentelor sale, „Intelsat” beneficiază, pe teritoriul fiecărei părți contractante, de un tratament nu mai puțin favorabil decât cel acordat altor organizații interguvernamentale fără caracter regional în materie de priorități, tarife și impozite asupra trimiterilor poștale sau a altor mijloace de telecomunicații, compatibile cu toate convențiile, reglementările și acordurile internaționale la care a aderat respectiva parte.

Nici un tip de cenzură nu poate fi exercitată asupra comunicărilor oficiale ale „Intelsat”.

Articolul 6
Restricții

În cadrul activităților sale autorizate de acordurile „Intelsat”, fondurile deținute de aceasta nu vor fi supuse nici unui control, nici unei restricții, reglementări sau moratoriu, cu condiția ca operațiunile referitoare la aceste fonduri să fie conforme cu legislația națională a părții contractante.

Capitolul II
Membri ai personalului „Intelsat”
Articolul 7

1. Membrii personalului „Intelsat” beneficiază de imunitățile, privilegiile și dispensele următoare:

a} imunități de jurisdicție, chiar și în cazul părăsirii serviciilor „Intelsat”, în privința actelor (inclusiv a înscrisurilor și exprimărilor orale) pe parcursul exercitării funcțiilor lor oficiale și în limitele atribuțiilor lor. Această imunitate nu este însă operantă în cazul unei acțiuni civile intentate de un terț pentru obținerea de despăgubiri rezultând dintr-un accident provocat de un vehicul automotor sau alt mijloc de transport aparținându-le sau condus de ei, sau în cazul unei infracțiuni privind reglementările circulației auto rutiere, comise de ei și implicând vehiculul citat anterior;
b) inviolabilitate în ceea ce plivește documentele și actele oficiale referitoare la îndeplinirea funcțiilor lor în cadrul activităților „Intelsat”;
c) exceptare de la obligațiile legate de serviciul național;
d) aceeași exceptare, pentru ei și membrii familiilor lor, de la restricțiile privind admiterea, înregistrarea străinilor și formalitățile de plecare, precum și de aceleași facilități de repatriere în perioade de criză internațională sau de cele acordate în mod normal membrilor personalului organizațiilor interguvernamentale;
e) scutirea privind orice formă de impozit național asupra venitului, asupra remunerărilor sau salariilor achitate de „Intelsat”, excluzând pensiile și alte prestări similare plătite de „Intelsat”. Părțile contractante își rezervă posibilitatea de a lua în considerare respectivele remunerări și salarii, în vederea calculării dobânzii impozitului susceptibil de a fi încasat asupra veniturilor provenite din alte surse;
f) aceleași facilități în privința restricțiilor monetare sau de schimb ca și în cazul celor acordate în mod normal membrilor personalului organizațiilor interguvernamentale;
g) dreptul de a importa cu scutire de taxe vamale (cu excepția plății serviciilor) mobilierul și efectele personale necesare, precum și un autovehicul, cu ocazia preluării funcțiilor pe teritoriul unei părți contractante, ca și dreptul de a le exporta într-o manieră similară în momentul părăsirii funcțiilor respective, cu condiția respectării legislației părții contractante implicate.

2. Bunurile aparținând membrilor personalului „Intelsat” care au beneficiat de exonerarea amintită la paragraful 1 alin. g) de mai sus nu vor fi cedate, închiriate sau împrumutate, cu titlu definitiv sau provizoriu, decât conform legilor interne ale părții contractante care a acordat exonerarea.

3. În situația în care membrii personalului beneficiază de protecția sistemului de securitate socială al „Intelsat”, „Intelsat” și membrii personalului său sunt scutiți de orice tip de contribuții obligatorii prevăzute de regimurile naționale de securitate socială, sub rezerva stabilirii cu părțile contractante interesate de acorduri, conform dispozițiilor art. 12. Prezenta dispensă nu împiedică însă participarea voluntară în cadrul unui sistem național de securitate socială, conform legislației părții contractante implicate; de asemenea, ea nu obligă o parte contractantă să acorde diverse contribuții în bani, în cadrul sistemului de securitate socială, membrilor personalului care beneficiază de scutirea amintită în prezentul paragraf.

4. Părțile contractante iau toate măsurile necesare în vederea facilitării, pe teritoriul lor, a stabilirii, șederii sau retragerii membrilor personalului „Intelsat”.

5. Părțile contractante nu au obligația să acorde cetățenilor și rezidenților lor permanenți drepturile, scutirile și dispensele enunțate la paragraful 1 alin. c), d), e), f) și g), precum și la paragraful 3.

6. Directorul general al „Intelsat” notifică părților contractante interesate numele membrilor personalului vizați în aplicarea dispozițiilor prezentului articol.

În egală măsură, directorul general notifică, fără întârziere, părții contractante care acordă dispensa prevăzută la paragraful 1 din prezentul articol, încetarea funcțiilor oficiale ale oricărui membru al personalului pe teritoriul respectivei părți contractante.

Capitolul III
Reprezentanți ai părților în cadrul „Intelsat”, semnatari și persoane participante la procedurile de arbitraj
Articolul 8

1. Reprezentanții părților în cadrul „Intelsat”, care participă la reuniuni convocate de „Intelsat” sau organizate sub auspiciile sale, beneficiază, în exercitarea funcțiilor lor, precum și în cursul călătoriilor spre destinație sau întoarcere, de următoarele privilegii și imunități:

a) imunitate de jurisdicție, chiar și după încheierea misiunii lor, în privința actelor, inclusiv a exprimărilor orale și înscrisurilor, îndeplinite în cursul exercitării funcțiilor lor oficiale și în limitele atribuțiilor lor. Totuși, această imunitate nu intervine în situația unei acțiuni civile intentate de un terț, solicitând despăgubiri ca urmare a unui accident provocat de un autovehicul sau de un alt mijloc de transport care le aparține sau condus de ei, sau, în sfârșit, în cazul unei infracțiuni prevăzute de regulamentul circulației rutiere, comise de ei sau afectând vehiculul citat anterior;
b) inviolabilitatea tuturor documentelor și actelor oficiale;
c) aceeași exceptare pentru ei și membrii familiilor lor, de la restricțiile în legătură cu admiterea, înregistrarea străinilor și formalitățile de plecare, ca cea similară acordată, în mod obișnuit, membrilor organizațiilor interguvernamentale. Nici o parte contractantă nu este, totuși, obligată să aplice prezenta dispoziție rezidenților ei permanenți.

2. Reprezentanții semnatarilor care participă la reuniunile convocate de „Intelsat” sau desfășurate sub auspiciile sale beneficiază, pe durata executării funcțiilor lor, precum și în cursul călătoriilor spre destinație sau întoarcere, de următoarele prerogative și scutiri:

a) inviolabilitate în privința documentelor și a actelor oficiale vizând îndeplinirea funcțiilor lor în cadrul activităților „Intelsat”;
b) o exceptare similară, atât pentru ei cât și pentru membrii familiilor lor de la restricțiile privind admiterea, înregistrarea străinilor, precum și formalitățile de plecare cu cea acordată în mod obișnuit membrilor personalului organizațiilor interguvernamentale. Nici o parte contractantă nu este, totuși, obligată să aplice prezenta dispoziție rezidenților săi permanenți.

3. Membrii tribunalului de arbitraj și martorii convocați de acesta, care participă la procedurile de arbitraj conform anexei C din acord, beneficiază, pe durata exercitării funcțiilor lor, precum și în cursul călătoriilor spre destinație sau întoarcere, de prerogativele și exceptările enunțate la paragraful 1 alin. a), b) și c).

4. Nici o parte contractantă nu este obligată să acorde cetățenilor săi sau propriilor săi reprezentanți imunitățile și privilegiile enunțate la paragrafele 1 și 2.

Capitolul IV
Renunțarea la privilegii, dispense și imunități
Articolul 9

Privilegiile, dispensele și imunitățile prevăzute în prezentul protocol nu sunt stabilite în scopul acordării unor avantaje personale beneficiarilor. În cazul în care aceste privilegii, dispense și imunități riscă să impieteze asupra unei acțiuni în justiție, precum și în toate situațiile în care pot fi anulate fără a se produce prejudicii exercitării eficiente a funcțiilor „Intelsat”, autoritățile desemnate mai jos vor dispune renunțarea la respectivele privilegii, dispense și imunități:

a) părțile contractante, privind pe reprezentanții lor și reprezentanții semnatarilor;
b) Consiliul Guvernatorilor, privind pe directorul general al „Intelsat”;
c) directorul general al „Intelsat”, privind „Intelsat” și pe ceilalți membri ai personalului;
d) Consiliul Guvernatorilor, privind persoanele participante la procedurile de arbitraj, vizate de paragraful 3 al art. 8 din prezentul protocol.
Capitolul V
Dispoziții generale
Articolul 10
Măsuri de precauție

Fiecare parte contractantă își rezervă dreptul de a dispune toate măsurile necesare în interesul propriei sale siguranțe.

Articolul 11
Cooperarea cu părțile contractante

„Intelsat” și membrii personalului său cooperează permanent cu autoritățile competente ale părților contractante implicate, în scopul de a facilita o bună administrare a justiției, de a asigura respectarea legilor și reglementărilor respectivelor părți contractante și de a împiedica orice fel de abuz la care imunitățile, dispensele și privilegiile prevăzute în prezentul protocol ar putea să dea naștere.

Articolul 12
Acorduri complementare

„Intelsat” poate încheia cu una sau mai multe părți contractante acorduri complementare în vederea aplicării dispozițiilor prezentului protocol privind prima sau, respectiv, celelalte părți contractante, precum și alte acorduri în vederea asigurării bunei funcționări.

Articolul 13
Reglementarea diferendelor

Orice diferend între „Intelsat” și o parte contractantă sau între diferite părți contractante asupra modului de interpretare sau de aplicare a prezentului protocol va fi supus, în cazul în care nu este reglementat pe calea negocierilor sau într-un alt mod convenit de către părți, în fața unui tribunal alcătuit din trei arbitri. Doi dintre aceștia vor fi desemnați de către fiecare dintre părțile la diferend în următoarele 60 de zile de la data comunicării de către o parte celeilalte a intenției sale de a supune diferendul arbitrajului. Cel de-al treilea arbitru, care va fi președintele tribunalului, va fi ales de ceilalți doi. În cazul în care primii doi arbitri nu reușesc să ajungă la un acord asupra celui de-al treilea în următoarele 60 de zile de la data nominalizării celui de-al doilea arbitru, acesta va fi desemnat de secretarul general al Națiunilor Unite.

Capitolul VI
Dispoziții finale
Articolul 14

1. Prezentul protocol va fi deschis spre semnare până la 20 noiembrie 1978 părților la „Intelsat”, altele decât partea pe teritoriul căreia se află sediul organizației.

2. El va fi supus ratificării, acceptării sau aprobării. Instrumentele de ratificare, acceptare sau aprobare vor fi depuse pe lângă directorul general al „Intelsat”.

3. Prezentul protocol va rămâne deschis spre aderare oricărei părți la „Intelsat” vizată la paragraful 1 din prezentul articol. Instrumentele de aderare vor fi depuse pe lângă directorul general al „Intelsat”.

Articolul 15

Orice parte a „Intelsat”, din clipa în care și-a depus instrumentele de ratificare, acceptare, aprobare sau aderare, își poate exprima rezervele asupra oricărei dispoziții din prezentul protocol. Aceste rezerve pot fi retrase în orice moment printr-o declarație în acest sens, adresată directorului general al „Intelsat”. Cu excepția situației în care declarația nu dispune altfel, retragerea rezervelor are efect imediat după primirea, de către directorul general, a respectivei declarații.

Articolul 16

1. Prezentul protocol va intra în vigoare în a 30-a zi ce va urma datei depunerii celui de-al 12-lea instrument de ratificare, acceptare, aprobare sau aderare.

2. Pentru fiecare dintre statele care vor ratifica, accepta, aproba prezentul protocol sau vor adera la el, în urma depunerii celui de-al 12-lea instrument de ratificare, acceptare, aprobare sau aderare, protocolul va intra în vigoare în cea de-a 30-a zi după depunerea, de către respectivul stat, a instrumentului său de ratificare, acceptare, aprobare sau aderare.

Articolul 17

1. Prezentul protocol va rămâne în vigoare până la expirarea acordului.

2. Orice parte contractantă poate denunța prezentul protocol printr-o comunicare scrisă adresată directorului general al „Intelsat”. Denunțarea va intra în vigoare după 6 luni de la data la care comunicarea a fost primită de directorul general al „Intelsat”.

3. Retragerea unei părți din „Intelsat”, conform dispozițiilor art. XVI din acord, va atrage denunțarea, de către acest stat, a prezentului protocol.

Articolul 18

1. Directorul general al „Intelsat” va informa toate statele semnatare ale prezentului protocol sau care au aderat la el asupra depunerii oricărui instrument de ratificare, acceptare, aprobare sau aderare, asupra datei intrării în vigoare a prezentului protocol, precum și asupra oricăror alte comunicări în legătură cu amintitul protocol.

2. O dată cu intrarea în vigoare a prezentului protocol, directorul general al „Intelsat” îl va înregistra pe lângă Secretariatul Națiunilor Unite, conform dispozițiilor art. 102 din Carta Națiunilor Unite.

3. Originalul prezentului protocol, ale cărui texte în limbile engleză, spaniolă și franceză au aceeași valabilitate, va fi depus pe lângă directorul general al „Intelsat”, care va transmite copii autentificate părților la „Intelsat”.

Drept pentru care subsemnații plenipotențiari, împuterniciți în modul cuvenit de guvernele respective au semnat, în cunoștință de cauză, prezentul protocol.

Washington, 19 mai 1978.
  1. Traducere.