autentificare cu OpenID
Lege pentru aderarea României la Protocolul privind privilegiile și imunitățile Organizației Internaționale de Telecomunicații Maritime prin Satelit „Inmarsat”
  • semnat: Președintele Senatului, academician, Alexandru Bîrlădeanu notă
    Această lege a fost adoptată de Senat în ședința din 18 septembrie 1991.
  • semnat: Președintele Camerei Deputaților, Marțian Dan notă
    Această lege a fost adoptată de Camera Deputaților în ședința din 19 februarie 1992, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituția României.

Acte care menționează acest act:

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

Articol unic. - România aderă la Protocolul privind privilegiile și imunitățile Organizației Internaționale de Telecomunicații Maritime prin Satelit „Inmarsat”, încheiat la Londra la 1 decembrie 1981.


[modificare] Protocol privind privilegiile și imunitățile Organizației Internaționale de Telecomunicații Maritime prin Satelit „Inmarsat”[1]

Statele participante la prezentul protocol,
luând în considerare Convenția privind Organizația Internațională de Telecomunicații Maritime prin Satelit „Inmarsat” și acordul de exploatare, deschise spre semnare la Londra la 3 septembrie 1976, și, în principal, art. 25 și 26 paragraful (4) din convenție,
ținând cont de faptul că „Inmarsat” a încheiat un acord asupra sediului cu Guvernul Regatului Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord la 25 februarie 1980,
considerând că scopul prezentului protocol constă în facilitarea realizării obiectivelor „Inmarsat”, precum și în garantarea bunei executări a funcțiilor sale,
au convenit cele ce urmează:
Articolul 1
Utilizarea termenilor

În termenii prezentului protocol:

a) noțiunea de convenție desemnează Convenția privind Organizația Internațională de Telecomunicații Maritime prin Satelit „Inmarsat”, inclusiv anexa sa, deschisă spre semnare la Londra la 3 septembrie 1976;

b) expresia acord de exploatare desemnează Acordul de exploatare referitor la Organizația Internațională de Telecomunicații Maritime prin Satelit „Inmarsat”, inclusiv anexa sa, deschis spre semnare la Londra la 3 septembrie 1976;

c) expresia parte la convenție desemnează un stat față de care convenția a intrat în vigoare;

d) expresia parte adăpostind sediul desemnează partea la convenție pe teritoriul căreia „Inmarsat” și-a stabilit sediul;

e) termenul semnatar desemnează fie o parte la protocol, fie un organism desemnat de o parte la protocol față de care acordul de exploatare a intrat în vigoare;

f) expresia parte la protocol desemnează un stat față de care a intrat în vigoare prezentul protocol;

g) expresia membru al personalului desemnează directorul general, precum și orice altă persoană activând în mod permanent în cadrul „Inmarsat” și supusă statutului privind personalul „Inmarsat”;

h) prin noțiunea de reprezentanți, în cazul părților la protocol, aparținând părții adăpostind sediul și semnatarii, se desemnează reprezentanții „Inmarsat” și, în fiecare caz, se referă la conducătorii delegației, la supleanții lor, precum și la consilierii acestora;

i) termenul arhive include ansamblul manuscriselor, al corespondenței, documentelor, fotografiilor, filmelor, înregistrărilor optice și magnetice, al înregistrărilor de date, reprezentărilor grafice, precum și al programelor de ordinatoare aparținând „Inmarsat” sau deținute de „Inmarsat”;

j) expresia activități oficiale ale „Inmarsat” desemnează activitățile desfășurate de organizație în scopul aplicării obiectului său de activitate, așa cum este definit în cadrul convenției, inclusiv activitățile sale administrative;

k) prin expert este desemnată orice altă persoană decât un membru al personalului, învestită în vederea executării unei sarcini precise pentru „Inmarsat” sau în numele și pe cheltuiala sa;

l) sintagma segment spațial al „Inmarsat” desemnează sateliții, alături de instalațiile și echipamentele de urmăriri, telemăsură, telecomandă, control și supraveghere, precum și de instalațiile și echipamentele conexe necesare funcționării acestor sateliți, al căror proprietar sau chiriaș este „Inmarsat”;

m) termenul bunuri include totalitatea elementelor susceptibile de a reprezenta obiectul unui drept de proprietate, inclusiv drepturile contractuale.

Articolul 2
Imunitatea de jurisdicție și de executare silită privind „Inmarsat”

1. Cu condiția să nu fi renunțat în mod expres, într-o situație particulară, „Inmarsat” beneficiază de imunitate de jurisdicție în cadrul activităților sale oficiale, cu excepția următoarelor cazuri:

a) activitățile sale comerciale;
b) o acțiune civilă intentată de un terț, generată de daunele rezultând dintr-un accident provocat de un autovehicul sau alt mijloc de transport aparținând „Inmarsat” sau circulând în numele său, sau dintr-o infracțiune privind regulile de circulație valabile pentru mijloacele de transport citate anterior;
c) poprirea salariilor și a remunerațiilor, inclusiv a sumelor destinate drepturilor de pensionare datorate de „Inmarsat” unui membru sau fost membru al personalului, în urma executării unei hotărâri judecătorești definitive;
d) o cerere reconvențională legată direct de o acțiune judecătorească intentată de „Inmarsat”.

2. În pofida dispozițiilor paragrafului 1, nici o acțiune privind drepturi și obligații în virtutea convenției „Inmarsat” nu poate fi intentată în fața tribunalelor părților la prezentul protocol de către părțile participante la convenție, semnatarii sau persoanele acționând în numele lor, sau, în sfârșit, în vederea valorificării de drepturi cedate de aceștia.

3. a) Segmentul spațial al „Inmarsat”, indiferent de amplasare și de deținător, este scutit de orice fel de percheziție, constrângere, rechiziționare, sechestru, confiscare, expropriere sau orice altă formă de executare administrativă sau judecătorească.

b) Toate celelalte bunuri ale „Inmarsat”, indiferent unde se află și în posesia cui, beneficiază de imunitățile enunțate la alin. a) din paragraful 3 doar în următoarele situații:

(i) existența unui sechestru sau a unei executări silite ca urmare a unei hotărâri judecătorești definitive pronunțate în cadrul uneia dintre acțiunile ce pot fi intentate împotriva „Inmarsat” prin aplicarea paragrafului 1;
(ii) orice măsură luată în conformitate cu legislația statului interesat, atunci când aceasta se impune în mod temporar pentru prevenirea accidentelor implicând autovehicule sau alte mijloace de transport aparținând „Inmarsat” sau utilizate în numele său, precum și în cursul anchetei al cărei obiect îl constituie aceste accidente;
(iii) o expropriere a bunurilor imobiliare în scopuri de utilitate publică, în condițiile achitării prompte a unei indemnizații echitabile, cu condiția ca respectiva expropriere să nu genereze prejudicii funcțiilor și activităților „Inmarsat”.
Articolul 3
Inviolabilitatea arhivelor

Arhivele „Inmarsat” sunt inviolabile, indiferent de amplasare și de deținător.

Articolul 4
Scutiri de taxe și impozite

1. În cadrul activităților sale oficiale, „Inmarsat” este scutită de orice impozit național direct, precum și de orice alte taxe neincluse în mod normal în prețul mărfurilor și al serviciilor. Bunurile și veniturile sale beneficiază de aceeași scutire.

2. Dacă, în cadrul activităților sale oficiale, „Inmarsat” achiziționează mărfuri sau recurge la servicii de o valoare importantă și dacă prețul acestor mărfuri sau servicii include o serie de taxe sau de impozite, părțile implicate în protocol adoptă, în măsura posibilităților, măsurile adecvate în vederea reducerii sau rambursării sumei totale reprezentând aceste taxe sau impozite (restituiri).

3. În cadrul activităților sale oficiale, „Inmarsat” este exonerată de orice impozit vamal, de orice altă taxă vamală, precum și de orice alte cheltuieli conexe privind segmentul „Inmarsat”, materialele și instalațiile vizând lansarea sateliților destinați încadrării în segmentul spațial „Inmarsat”.

4. Mărfurile achiziționate de „Inmarsat” în cadrul activităților sale oficiale sunt exonerate de orice prohibiții și restricții la import și la export.

5. Nu este acordată nici o exonerare în privința taxelor și drepturilor reprezentând remunerarea prestării serviciilor speciale.

6. Nu este acordată nici o exonerare privind bunurile dobândite sau serviciile obținute de „Inmarsat” în avantajul personal al membrilor secretariatului.

7. Mărfurile exonerate în virtutea dispozițiilor prezentului articol nu pot fi cedate, împrumutate sau închiriate, cu titlu permanent sau temporar, nici vândute, exceptându-se anumite condiții agreate de partea la protocol care a acordat exonerarea.

8. Plățile efectuate de „Inmarsat” în beneficiul semnatarilor, conform acordului de exploatare, sunt degrevate de orice impozit național de către orice parte la protocol, alta decât cea care a desemnat semnatarul.

Articolul 5
Fonduri, devize și valori

„Inmarsat” poate primi și deține fonduri, devize sau valori de orice natură și dispune de ele în vederea exercitării tuturor activităților sale oficiale. Ea poate avea conturi în orice fel de monedă, în conformitate cu necesitățile vizând satisfacerea obligațiilor sale.

Articolul 6
Comunicări oficiale și publicații

1. În scopul comunicărilor sale oficiale și al transferului tuturor documentelor deținute, „Inmarsat” beneficiază, pe teritoriul fiecărei părți, de un tratament cel puțin la fel de favorabil cu cel acordat în general organizațiilor interguvernamentale, echivalent, din punct de vedere al priorităților, tarifelor și taxelor aplicabile corespondenței și altor tipuri de telecomunicații, în măsura în care un asemenea tratament este compatibil cu toate celelalte acorduri internaționale la care a aderat partea la protocol.

2. În privința comunicărilor oficiale, „Inmarsat” poate utiliza toate mijloacele de comunicații și, în principal, să apeleze la sisteme codificate. Părțile la protocol nu impun nici o restricție privind comunicările oficiale.

La adresa acestor comunicări și publicații nu se exercită nici un tip de cenzură.

3. „Inmarsat” nu poate instala și utiliza nici un tip de emițător radio fără consimțământul părții la protocol interesate.

Articolul 7
Membri ai personalului

1. Membrii personalului „Inmarsat”:

a) beneficiază de imunitate de jurisdicție, chiar și în urma încetării funcționării lor în cadrul „Inmarsat”, în privința actelor, inclusiv a exprimărilor orale și a înscrisurilor, desfășurate de ei pe parcursul exercitării funcțiilor oficiale; această imunitate nu operează însă nici în cazul unei infracțiuni prevăzute în reglementările privind circulația vehiculelor, comise de către un membru al personalului, nici în caz de pagube provocate de un autovehicul sau alt mijloc de transport aparținând „Inmarsat” sau condus de vreun membru al personalului vizat anterior;
b) sunt scutiți de orice obligație privind serviciul național, inclusiv serviciul militar, împreună cu membrii familiilor lor cu care locuiesc;
c) beneficiază de inviolabilitatea tuturor documentelor oficiale referitoare la exercitarea funcțiilor lor în cadrul activităților oficiale ale „Inmarsat”;
d) nu sunt supuși, ei și membrii familiilor lor cu care locuiesc, măsurilor restrictive privind emigrarea, precum și formalităților de înregistrare a străinilor;
e) beneficiază, în privința controlului schimburilor, de același tratament ca și cel acordat membrilor personalului organizațiilor interguvernamentale;
f) beneficiază, alături de membrii familiilor lor cu care locuiesc, de aceleași facilitări privind repatrierea ca și membrii personalului organizațiilor interguvernamentale în perioade de criză internațională;
g) beneficiază de dreptul de a importa, în absența oricăror taxe vamale, mobilierul lor și bunurile de uz personal, inclusiv un autovehicul, cu ocazia primei stabiliri în mod oficial pe teritoriul statului interesat, precum și de dreptul de a le exporta în condiții similare la încetarea funcțiilor lor în respectivul stat, conform, în ambele cazuri, legilor și regulamentelor statului interesat. Totuși, mărfurile ce au fost exonerate în virtutea dispozițiilor prezentului alineat nu trebuie cedate, închiriate sau împrumutate, cu titlu permanent sau temporar, sau, respectiv, vândute.

2. Salariile și remunerațiile plătite membrilor personalului de către „Inmarsat” sunt exonerate de impozitul asupra venitului începând cu data la care acestea sunt supuse unui impozit perceput de „Inmarsat” în contul său personal. Părțile la protocol pot lua în considerare aceste salarii și remunerații în scopul evaluării totalului impozitului susceptibil de a fi perceput asupra unor venituri provenind din alte surse. Părțile nu au obligația de a exonera de impozitul asupra venitului pensiile sau rentele plătite foștilor membri ai personalului.

3. Cu condiția ca membrii personalului să beneficieze de un sistem de asigurări sociale specifice „Inmarsat”, „Inmarsat” și membrii personalului său sunt exonerați de orice contribuții obligatorii prevăzute de sistemele naționale de asigurări sociale. Această scutire nu împiedică însă o participare voluntară în cadrul unui sistem național de asigurări sociale conform legislației părții la protocol interesate; în plus, ea nu obligă o parte la protocol să ofere contribuții bănești, în virtutea unui sistem de asigurări sociale, membrilor personalului exonerați prin aplicarea dispozițiilor prezentului paragraf.

4. Părțile la protocol nu sunt obligate să acorde privilegiile și imunitățile vizate la alin. b), d), e), f) și g) din paragraful 1 cetățenilor lor și rezidenților permanenți pe teritoriul lor.

Articolul 8
Directorul general

1. În afara privilegiilor și imunităților acordate membrilor personalului în cadrul art. 7, directorul general:

a) beneficiază de imunitate privind arestarea sau detenția;
b) beneficiază de imunitate de jurisdicție și executare civilă și administrativă acordate agenților diplomatici, cu excepția pagubelor provocate de un autovehicul sau alt mijloc de transport care-i aparține sau condus de el;
c) beneficiază de imunitate totală în materie penală, cu excepția cazului unei infracțiuni privind regulile de circulație, implicând un autovehicul sau alt mijloc de transport aparținându-i sau condus de el, având în vedere dispozițiile alin. a) de mai sus.

2. Părțile la protocol nu sunt obligate să acorde prerogativele vizate în prezentul articol cetățenilor lor sau altor persoane rezidente în mod permanent pe teritoriul lor.

Articolul 9
Reprezentanții părților

1. Reprezentanții părților la protocol, precum și reprezentanții părții adăpostind sediul, beneficiază, pe durata exercitării funcțiilor lor oficiale, precum și în cursul călătoriilor spre destinație sau de întoarcere, de următoarele imunități și privilegii:

a) imunitate privind orice formă de arestare și detenție provizorie;
b) imunitate de jurisdicție, chiar și după încetarea misiunii lor, în privința actelor desfășurate în exercitarea funcțiilor lor oficiale, inclusiv exprimărilor orale și înscrisurilor; totuși, această imunitate nu se aplică în cazul unei infracțiuni la regulile de circulație comise de un reprezentant, nici în cazul unor pagube generate de un autovehicul sau alt mijloc de transport aparținându-i sau condus de el;
c) inviolabilitatea tuturor documentelor oficiale;
d) exceptări, pentru ei și membrii familiilor lor cu care locuiesc, de la măsurile restrictive privind emigrarea și formalitățile de înregistrare a străinilor;
e) un tratament similar în privința controlului schimburilor valutare cu cel acordat reprezentanților guvernelor străine în cursul misiunilor lor oficiale temporare;
f) un tratament similar în privința controlului vamal exercitat asupra bagajelor personale cu cel acordat reprezentanților guvernelor străine în cursul misiunilor lor oficiale temporare.

2. Dispozițiile paragrafului 1 nu sunt aplicabile relațiilor stabilite între o parte la protocol și reprezentanții săi. În plus, dispozițiile alin. a), d), e) și f) din paragraful 1 nu sunt aplicabile relațiilor stabilite între o parte la protocol și cetățenii ei sau rezidenții permanenți pe teritoriul său.

Articolul 10
Reprezentanți ai semnatarilor

1. Reprezentanții semnatarilor și reprezentanții semnatarului părții adăpostind sediul beneficiază, pe durata exercitării funcțiilor lor oficiale, în cadrul activităților „Inmarsat” și în cursul călătoriilor lor spre destinație sau de întoarcere, de următoarele imunități și privilegii:

a) imunitate de jurisdicție, chiar după terminarea misiunii lor, în privința actelor desfășurate de ei în exercitarea funcțiilor oficiale, inclusiv a exprimărilor orale și înscrisurilor; totuși, această imunitate nu se aplică nici în cazul unei infracțiuni la regulile de circulație comise de un reprezentant, nici în cazul unor pagube provocate de un autovehicul sau alt mijloc de transport care-i aparține sau condus de el;
b) inviolabilitatea tuturor documentelor lor oficiale;
c) exceptare, pentru ei și membrii familiilor lor cu care locuiesc, de la măsurile restrictive referitoare la emigrare și de la formalitățile de înregistrare a străinilor.

2. Dispozițiile paragrafului 1 nu sunt aplicabile relațiilor stabilite între o parte la protocol și reprezentanții săi. În plus, dispozițiile alin. c) din paragraful 1 nu sunt aplicabile relațiilor stabilite între o parte la protocol și cetățenii săi sau rezidenții permanenți pe teritoriul său.

Articolul 11
Experți

1. Experții, pe durata exercitării funcțiilor lor oficiale în cadrul activităților „Inmarsat” și în cursul călătoriilor spre destinație sau de întoarcere din misiune, beneficiază de următoarele imunități și privilegii:

a) imunitate de jurisdicție, chiar și după terminarea misiunii lor, în privința actelor desfășurate pe parcursul exercitării funcțiilor lor oficiale, inclusiv a exprimărilor orale și înscrisurilor; totuși, această imunitate nu se aplică nici în cazul unei infracțiuni la regulile de circulație, comise de un expert, nici în cazul unor pagube provocate de un autovehicul sau de alt mijloc de transport aparținându-i sau condus de el;
b) inviolabilitatea tuturor documentelor lor oficiale;
c) un tratament similar în privința controlului schimburilor valutare cu cel acordat membrilor personalului organizațiilor interguvernamentale;
d) exceptări, pentru ei și membrii familiilor lor cu care locuiesc, de la măsurile restrictive privind emigrarea și formalitățile de înregistrare a străinilor;
e) facilități similare în privința bagajelor personale cu cele acordate experților aparținând altor organizații interguvernamentale.

2. Părțile la protocol nu sunt obligate să acorde imunitățile și privilegiile vizate la alin. c), d), și e) din paragraful 1 cetățenilor lor sau rezidenților permanenți pe teritoriul lor.

Articolul 12
Comunicarea către părți a numelor funcționarilor și experților

Cel puțin o dată pe an, directorul general al „Inmarsat” aduce la cunoștința părților la protocol numele și naționalitățile membrilor personalului și ai experților cărora li se aplică dispozițiile art. 7, 8 și 11.

Articolul 13
Ridicarea privilegiilor și imunităților

1. Privilegiile, exonerările și imunitățile prevăzute în prezentul protocol nu sunt acordate persoanelor pentru a putea beneficia de ele în scopul unui avantaj personal, ci pentru a le permite să se achite în mod eficient de funcțiile lor oficiale.

2. În măsura în care, conform avizului autorităților menționate mai jos, privilegiile și imunitățile acordate sunt de natură să împiedice o bună administrare a justiției și în toate cazurile în care ele pot fi ridicate fără a compromite scopurile pentru care au fost acordate, respectivele autorități au dreptul și datoria de a ridica aceste imunități și privilegii:

a) părților la protocol, privind pe reprezentanții lor și reprezentanții semnatarilor;
b) consiliului, privind pe directorul general al „Inmarsat”;
c) directorului general al „Inmarsat”, privind pe funcționari și experți;
d) adunării convocate, la nevoie, în sesiune extraordinară în legătură cu „Inmarsat”.
Articolul 14
Asistența acordată personalului

Părțile la protocol dispun toate măsurile necesare în vederea facilitării intrării, sejurului, precum și plecării de pe teritoriul lor a reprezentanților, membrilor personalului și experților.

Articolul 15
Respectarea legilor și a reglementărilor

„Inmarsat” și toate persoanele, beneficiind de imunități și privilegii în virtutea prezentului protocol, respectă legile și reglementările părților la protocol interesate și colaborează în mod permanent cu autoritățile lor competente, în scopul asigurării respectării legilor și reglementărilor respective.

Articolul 16
Precauții

Orice parte la protocol își rezervă dreptul de a lua toate precauțiile necesare în interesul propriei sale siguranțe.

Articolul 17
Rezolvarea diferendelor

Orice diferend între părțile la protocol sau între „Inmarsat” și o parte la protocol în legătură cu interpretarea sau aplicarea protocolului este rezolvat pe calea negocierilor sau printr-o altă procedură de rezolvare agreată. În situația în care diferendul nu este rezolvat într-un interval de 12 (douăsprezece) luni, părțile interesate, de comun acord, pot supune respectivul diferend spre soluționare în fața unui tribunal compus din trei arbitri.

Fiecare dintre părțile interesate alege un arbitru, iar cel de-al treilea, reprezentând și pe președintele tribunalului, este ales de primii doi. În cazul în care primii doi arbitri nu reușesc să ajungă la un acord asupra alegerii celui de-al treilea, într-un interval de 2 luni de la data la care au fost învestiți, acesta din urmă este desemnat de președintele Curții Internaționale de Justiție. Tribunalul adoptă reguli proprii de procedură, iar deciziile sale sunt definitive pentru părțile în diferend.

Articolul 18
Acorduri complementare

„Inmarsat” poate încheia cu orice parte la protocol acorduri complementare destinate materializării dispozițiilor prezentului protocol, privind respectiva parte, în vederea asigurării bunului mers al „Inmarsat”.

Articolul 19
Semnare, ratificare și adeziune

1. Prezentul protocol este deschis spre semnare la Londra, de la 1 decembrie 1981 până la 31 mai 1982 inclusiv.

2. Toate părțile la convenție, altele decât partea adăpostind sediul, pot deveni părți la prezentul protocol prin:

a) semnare fără rezerva ratificării, acceptării sau aprobării;
b) semnare sub rezerva ratificării, acceptării sau aprobării, urmată de ratificare, acceptare sau aprobare; sau
c) aderare.

3. Ratificarea, acceptarea, aprobarea sau aderarea se efectuează prin depunerea instrumentului adecvat pe lângă depozitar.

4. Rezervele la prezentul protocol pot fi efectuate în conformitate cu dreptul internațional.

Articolul 20
Intrarea în vigoare și durata protocolului

1. Protocolul intră în vigoare în a 30-a zi consecutivă datei la care zece dintre părțile la convenție au îndeplinit dispozițiile art. 19 paragraful 2.

2. Prezentul protocol încetează de a mai fi în vigoare o dată cu încetarea valabilității convenției.

Articolul 21
Intrarea în vigoare și durata pentru părți

1. Prezentul protocol produce efecte pentru părțile care au îndeplinit dispozițiile art. 19 paragraful 2 după intrarea sa în vigoare, în a 30-a zi consecutivă datei semnării sau depunerii unui instrument pe lângă depozitar de către statul interesat.

2. Orice parte la protocol poate anula prezentul protocol adresând o notificare scrisă depozitarului. Anularea produce efecte juridice după 12 (douăsprezece) luni de la data la care depozitarul a fost încunoștințat sau la expirarea oricărei perioade mai îndelungate care poate fi specificată în preaviz.

3. Orice parte la protocol încetează de a mai fi învestită cu această calitate la data la care încetează să mai fie parte la convenție.

Articolul 22
Depozitar

1. Directorul general al „Inmarsat” este depozitarul prezentului protocol.

2. Depozitarul informează în timp util și prioritar toate părțile participante la convenție în legătură cu:

a) orice semnare a protocolului;
b) depunerea oricărui instrument de ratificare, acceptare, aprobare sau aderare;
c) data intrării în vigoare a prezentului protocol;
d) data la care un stat a încetat să mai fie parte la prezentul protocol;
e) orice alte comunicări legate de prezentul protocol.

3. O dată cu intrarea în vigoare a prezentului protocol, depozitarul trimite o copie autentificată de pe original Secretariatului Organizației Națiunilor Unite, în vederea înregistrării și publicării conform art. 102 din Carta Națiunilor Unite.

Articolul 23
Texte valabile

Prezentul protocol este întocmit într-un singur exemplar în limbile franceză, engleză, spaniolă și rusă, toate textele având aceeași valabilitate, și este depus pe lângă directorul general al „Inmarsat”, care va trimite o copie autentificată tuturor părților la convenție.

În deplină cunoștință de cauză, subsemnații, deplin împuterniciți în acest sens de către guvernele respective, au semnat prezentul protocol.

Încheiat la Londra la 1 decembrie 1981.
  1. Traducere.