autentificare cu OpenID
Lege privind aderarea României la Protocolul asupra privilegiilor și imunităților Organizației Europene de Telecomunicații prin Satelit „Eutelsat”
  • semnat: Președintele Senatului, academician, Alexandru Bîrlădeanu notă
    Această lege a fost adoptată de Senat în ședința din 18 septembrie 1991.
  • semnat: Președintele Camerei Deputaților, Marțian Dan notă
    Această lege a fost adoptată de Camera Deputaților în ședința din 19 februarie 1992, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituția României.

Acte care menționează acest act:

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

Articol unic. - România aderă la Protocolul asupra privilegiilor și imunităților Organizației Europene de Telecomunicații prin Satelit „Eutelsat”, încheiat la Paris la 13 februarie 1987.


[modificare] Protocol asupra privilegiilor și imunităților Organizației Europene de Telecomunicații prin Satelit „Eutelsat”[1]

Statele părți la prezentul protocol,
luând în considerare Convenția asupra creării Organizației Europene de Telecomunicații prin Satelit „Eutelsat” și acordul de exploatare, deschise spre semnare la Paris la 15 iulie 1982, mai cu seamă art. IV și XVII paragraful c) din convenție,
luând notă că „Eutelsat” a încheiat un acord privind sediul, cu Guvernul Franței, la 15 noiembrie 1985,
considerând că obiectul prezentului protocol este de a facilita realizarea scopurilor „Eutelsat” și de a garanta buna executare a funcțiilor sale,
au convenit cele ce urmează:
Articolul 1
Definiții

În prezentul protocol:

a) termenul convenție desemnează Convenția privind crearea Organizației Europene de Telecomunicații prin Satelit „Eutelsat”, inclusiv anexele sale, deschisă spre semnare la Paris la 15 iulie 1982;

b) expresia acordul de exploatare desemnează Acordul de exploatare privind Organizația Europeană de Telecomunicații prin satelit „Eutelsat”, inclusiv anexele acestuia, deschis spre semnare la Paris la 15 iulie 1982;

c) expresia parte la convenție desemnează un stat față de care convenția a intrat în vigoare sau a fost aplicată provizoriu;

d) expresia parte găzduind sediul desemnează partea la convenție pe teritoriul căreia „Eutelsat” și-a stabilit sediul;

e) termenul semnatar desemnează organismul de telecomunicații sau partea care a semnat acordul de exploatare și față de care acest acord a intrat în vigoare sau a fost aplicat provizoriu;

f) expresia parte la protocol desemnează un stat față de care a intrat în vigoare prezentul protocol;

g) expresia membru al personalului desemnează pe directorul general și orice alt membru al personalului, angajat de „Eutelsat”, care este folosit exclusiv de aceasta din urmă, plătit de aceasta și supus statutului acesteia privind personalul;

h) termenul reprezentanți desemnează pe reprezentanții părților la convenție și reprezentanții semnatarilor, cuprinzând șefii delegațiilor acestora, supleanții și consilierii respectivi;

i) termenul arhivă desemnează toate dosarele aparținând „Eutelsat” sau obținute de aceasta, ca: documentele, corespondența, manuscrisele, fotografiile, programele de calculator, filmele și înregistrările;

j) expresia activități oficiale desemnează activitățile desfășurate de „Eutelsat” în cadrul obiectivelor sale, așa cum sunt definite în convenție;

k) termenul expert desemnează o persoană, alta decât un membru al personalului, numită pentru a executa o anumită sarcină pentru și în numele „Eutelsat” și pe cheltuiala acesteia;

l) expresia segment spațial al „Eutelsat” desemnează segmentul spațial asupra căruia „Eutelsat” este proprietar sau utilizator, așa cum este definit în convenție;

m) termenul bunuri desemnează orice bun ce poate forma obiectul unui drept de proprietate, inclusiv drepturile contractuale;

n) expresia director general desemnează pe directorul general al „Eutelsat”.

Articolul 2
Inviolabilitatea arhivelor

Arhivele „Eutelsat” sunt inviolabile, oriunde s-ar găsi și oricare ar fi deținătorul lor.

Articolul 3
Imunitatea de jurisdicție și execuție a „Eutelsat”

1. „Eutelsat” beneficiază, în exercitarea activităților sale oficiale, de imunitate de jurisdicție, în afara următoarelor cazuri:

a) când directorul general renunță în mod expres la această imunitate într-un caz deosebit;
b) când este intentată o acțiune civilă de către un terț pentru daune rezultând dintr-un accident cauzat de un vehicul sau orice alt mijloc de transport aparținând „Eutelsat” sau circulând în contul acesteia, sau în cazul încălcării regulamentului rutier privind vehiculul sau mijlocul de transport citat mai înainte;
c) existenței unei cereri de executare a unei hotărâri judecătorești definitive, privind salariile și drepturile, inclusiv pensiile datorate de „Eutelsat” unui membru sau unui fost membru al personalului;
d) în cazul unei cereri reconvenționale legate direct de o acțiune judiciară intentată de „Eutelsat”;
e) pentru executarea unei decizii arbitrale date în virtutea art. XX din convenție sau art. 20 din acordul de exploatare.

2. Pe lângă dispozițiile paragrafului 1 nici o acțiune în legătură cu drepturile și obligațiile izvorâte din convenție sau din acordul de exploatare nu poate fi intentată împotriva „Eutelsat” în fața tribunalelor părților la prezentul protocol de către părțile la convenție, semnatarii sau persoane acționând în contul acestora sau în vederea valorificării unor drepturi cedate de aceștia.

3. a) Sectorul spațial al „Eutelsat”, oriunde s-ar găsi și oricare ar fi deținătorul, este scutit de orice percheziție, constrângere, rechiziționare, confiscare, expropriere, punere sub sechestru sau orice altă formă de execuție, fie prin decizie executorie, fie administrativă sau judiciară.

b) Toate celelalte bunuri ale „Eutelsat”, oriunde s-ar găsi și oricare le-ar fi deținătorul, se bucură de imunitățile enunțate la alin. a) din acest paragraf, în afara cazurilor:

(i) unei arestări sau unei executări efectuate în baza unei hotărâri judecătorești definitive pronunțate în cadrul oricărei acțiuni intentate contra „Eutelsat” în aplicarea paragrafului 1;
(ii) oricărei măsuri luate conform legislației statului interesat, când ea este temporar necesară pentru prevenirea accidentelor privind automobile sau alte mijloace de transport aparținând „Eutelsat” sau circulând în contul acesteia, ca și anchetei al cărei obiect îl formează aceste accidente;
(iii) unei exproprieri de bunuri imobiliare pe motiv de utilitate publică și sub rezerva unei plăți prompte a unei indemnizații echitabile, cu condiția ca această expropriere să nu aducă prejudicii funcțiilor și activităților „Eutelsat”.
Articolul 4
Dispoziții fiscale și vamale

1. În cadrul activităților sale oficiale, bunurile și veniturile „Eutelsat” sunt scutite de la orice impozite directe.

2. Când „Eutelsat” efectuează cumpărări importante de mărfuri sau servicii necesare exercitării activităților sale oficiale, al căror preț cuprinde taxe sau drepturi, partea la protocol ia toate măsurile necesare în vederea anulării sau rambursării sumei taxelor și drepturilor de această natură.

3. În cadrul activităților sale oficiale, „Eutelsat” este scutită de plata taxelor vamale și a impozitelor aferente sectorului spațial al „Eutelsat” și materialelor importate sau exportate interesând lansarea de sateliți destinați să facă parte din segmentul spațial al „Eutelsat”.

4. Mărfurile dobândite de „Eutelsat” sau în contul acesteia, în cadrul activităților ei oficiale, sunt exonerate de orice interdicții și restricții la import sau export.

5. Nici o scutire nu e acordată pentru impozitele și drepturile care reprezintă plata serviciilor particulare aduse.

6. Nici o scutire nu este acordată pentru mărfurile dobândite sau serviciile obținute de „Eutelsat” pentru uzul personal al membrilor personalului.

7. Mărfurile scutite, în virtutea dispozițiilor prezentului articol, nu pot fi cedate, închiriate sau împrumutate, temporar sau permanent, nici vândute, decât în condițiile stabilite de partea la protocol care a acordat scutirea. Totuși, această interdicție nu se aplică transferului de mărfuri între diferitele sedii ale „Eutelsat”.

8. Plățile efectuate de „Eutelsat” în beneficiul unui semnatar, conform acordului de exploatare, sunt scutite de orice impozit național de orice parte la protocol, alta decât cea care a desemnat pe numitul semnatar.

Articolul 5
Fonduri, devize și valori

„Eutelsat” poate primi și deține fonduri, devize sau valori de orice natură și poate să dispună de ele în mod liber în cadrul oricărei activități oficiale. Ea poate deține conturi în orice monedă, în măsura necesară, pentru desfășurarea activităților sale oficiale.

Articolul 6
Comunicări și publicații oficiale

1. În ceea ce privește comunicările sale oficiale, ca și difuzarea tuturor documentelor sale, „Eutelsat” beneficiază, pe teritoriul fiecărei părți la protocol, de un tratament cel puțin la fel de favorabil ca cel acordat în general organizațiilor interguvernamentale echivalente în materie de priorități, tarife și taxe asupra trimiterilor poștale și asupra oricărui mijloc de telecomunicații, în măsura în care un astfel de tratament este compatibil cu toate celelalte acorduri internaționale la care a aderat partea la protocol.

2. În ceea ce privește comunicările sale oficiale, „Eutelsat” poate folosi orice mijloace de comunicare adecvate, inclusiv mesaje codificate sau cifrate. Părțile la protocol nu impun nici o restricție la comunicațiile oficiale ale „Eutelsat” și nici la difuzarea publicațiilor sale oficiale. Nu se exercită nici o cenzură cu privire la aceste comunicări și publicații.

3. Amplasarea și utilizarea de către „Eutelsat”, pe teritoriul unei părți la protocol, a unei stații radio, va fi autorizată și se va face potrivit legislației în vigoare pe teritoriul acelei părți.

Articolul 7
Reprezentanții părților

1. Reprezentanții părților la convenție se bucură, în timpul exercitării funcțiilor lor oficiale și în cursul călătoriilor la și de la locul unde își exercită aceste funcții, de următoarele privilegii și imunități:

a) imunitate în caz de arestare sau detenție și exceptarea de la reținerea bagajelor personale, cu excepția cazurilor de crimă gravă sau flagrant delict;
b) imunitate de jurisdicție, chiar după sfârșitul misiunii lor, pentru actele, inclusiv exprimările orale și înscrisurile, îndeplinite de ei în exercitarea funcțiilor lor oficiale; această imunitate nu acționează în cazul unei acțiuni civile intentate de un terț pentru daune rezultând dintr-un accident cauzat de un automobil sau alt mijloc de transport aparținând sau condus de un reprezentant sau în cazul unei încălcări a regulamentului de circulație rutieră punând în cauză acest vehicul și comis de el;
c) inviolabilitatea tuturor actelor și documentelor oficiale referitoare la activitățile oficiale ale „Eutelsat”;
d) exceptarea de la măsurile restrictive referitoare la emigrare și la formalitățile de înregistrare a străinilor;
e) același tratament privind restricțiile monetare și de schimb ca cel acordat reprezentanților guvernelor străine, aflați în misiune oficială temporară;
f) același tratament în ceea ce privește controlul vamal al bagajelor personale ca cel acordat reprezentanților guvernelor străine, aflați în misiune oficială temporară.

2. Dispozițiile paragrafului 1 nu sunt aplicabile relațiilor dintre o parte la protocol și propriii săi reprezentanți. Între altele, dispozițiile alin. a), d), e) și f) ale paragrafului 1 nu sunt aplicabile relațiilor dintre o parte la protocol și resortisanții săi sau persoanele care locuiesc permanent pe teritoriul său.

Articolul 8
Reprezentanții semnatarilor

1. Reprezentanții semnatarilor se bucură, pe durata exercitării funcțiilor lor oficiale în cadrul activităților „Eutelsat” și în cursul călătoriilor la sau de la locul misiunii lor, de următoarele privilegii și imunități:

a) imunitatea de jurisdicție, chiar după terminarea misiunii lor, pentru actele, inclusiv exprimările orale și înscrisurile, îndeplinite de ei în exercițiul funcțiilor lor oficiale; această imunitate nu acționează, totuși, în cazul unei acțiuni civile intentate de către un terț pentru daune rezultând dintr-un accident cauzat de un automobil sau alt mijloc de transport aparținând sau condus de un reprezentant sau în cazul unei încălcări a regulamentului de circulație rutieră care pune în cauză acest vehicul și comisă de acesta;
b) inviolabilitatea tuturor actelor și documentelor oficiale care se referă la activitățile oficiale ale „Eutelsat”;
c) exceptarea de la măsurile restrictive privitoare la emigrație și de la formalitățile de înregistrare a străinilor.

2. Dispozițiile paragrafului 1 nu sunt aplicabile relațiilor dintre o parte la protocol și reprezentantul semnatarului desemnat de ea. În plus, dispozițiile alin. c) de la paragraful 1 nu sunt aplicabile relațiilor dintre o parte la protocol și resortisanții săi sau persoanele care domiciliază permanent pe teritoriul său.

Articolul 9
Membrii personalului

1. Membrii personalului se bucură de următoarele privilegii și imunități:

a) imunitatea de jurisdicție, chiar după terminarea misiunii lor, pentru actele, inclusiv exprimările orale și înscrisurile îndeplinite de ei în exercitarea funcțiilor lor oficiale; această imunitate nu acționează, totuși, în cazul unei acțiuni civile intentate de un terț pentru daune rezultând dintr-un accident cauzat de un automobil sau alt mijloc de transport aparținând sau condus de un membru al personalului, sau în cazul unei încălcări a regulamentului de circulație rutieră punând în cauză acest vehicul și comisă de acesta;
b) scutirea, pentru ei și pentru membrii familiilor lor cu care locuiesc împreună, de orice obligații referitoare la serviciul național, inclusiv serviciul militar;
c) inviolabilitatea oricăror acte și documente oficiale referitoare la activitățile oficiale ale „Eutelsat”;
d) exceptarea, pentru ei și membrii familiilor lor cu care locuiesc împreună, de la măsuri restrictive referitoare la emigrație și de la formalitățile de înregistrare a străinilor;
e) acordarea aceluiași tratament, în ceea ce privește restricțiile monetare și de schimb, ca cel acordat în general membrilor personalului organizațiilor interguvernamentale;
f) aceleași facilități de repatriere, pentru ei și pentru membrii familiilor lor cu care locuiesc împreună, ca cele acordate membrilor personalului organizațiilor interguvernamentale, în perioadă de criză internațională;
g) dreptul de a aduce cu scutire de taxe, pe teritoriul oricărei părți la protocol, mobilierul lor și bunurile personale, inclusiv automobile, cu ocazia preluării funcțiilor lor pe teritoriul statului interesat, și dreptul de a prelua aceste articole, cu scutire de taxe, la încetarea funcțiilor lor pe acest teritoriu, în ambele cazuri conform legilor și reglementărilor adoptate de statul interesat. Totodată, mărfurile care au fost scutite în virtutea dispozițiilor prezentului alineat nu trebuie să fie donate, închiriate sau împrumutate, permanent sau temporar, sau vândute, dacă aceasta nu se face conform legilor și reglementărilor citate mai înainte.

2. Salariile și alte drepturi bănești plătite membrilor personalului de către „Eutelsat”, sunt scutite de impozit pe venit începând de la data la care acești membri ai personalului sunt supuși unui impozit prelevat de „Eutelsat” asupra salariilor și drepturilor lor în contul său; părțile la protocol pot lua aceste salarii și drepturi în considerație pentru evaluarea totalului impozitului de prelevat asupra veniturilor emanând din alte surse. Părțile la protocol nu trebuie să exonereze de plata impozitului pe venit pensiile sau rentele plătite foștilor membri ai personalului.

3. Cu condiția ca membrii personalului să posede un regim de asigurări sociale proprii „Eutelsat”, oferind prestațiile adecvate, „Eutelsat” și membrii personalului său sunt scutiți de orice contribuții obligatorii prevăzute de sistemele naționale de asigurări sociale, sub rezerva încheierii de acorduri cu părțile la protocol vizate, conform art. 21 din prezentul protocol, sau ca alte dispoziții pertinente să fie în vigoare pe teritoriul acestei părți la protocol. Această scutire nu împiedică o participare voluntară la un sistem național de asigurări sociale conform legislației părții la protocol interesate. Ea nu obligă, de asemenea, o parte la protocol să depună sume sub forma unei asigurări sociale, în beneficiul membrilor personalului care sunt scutiți prin aplicarea dispozițiilor prezentului paragraf și care nu sunt participanți voluntari, potrivit celor sus-menționate.

4. Părțile la protocol nu sunt obligate să acorde privilegiile și imunitățile prevăzute la alin. b), d), e), f) și g) ale paragrafului 1 resortisanților lor sau persoanelor care locuiesc permanent pe teritoriul lor.

Articolul 10
Directorul general

1. În afara privilegiilor și imunităților acordate membrilor personalului, prevăzute la art. 9 din prezentul protocol, directorul general se bucură de:

a) imunitatea de arestare și de detenție, în afara cazului de flagrant delict;
b) imunitatea de jurisdicție și de execuție civilă și administrativă acordată agenților diplomatici și imunitate totală față de jurisdicția penală; aceste imunități nu se aplică în cazul unei acțiuni civile intentate de un terț pentru daune rezultând dintr-un accident cauzat de un autovehicul sau alt mijloc de transport care-i aparține sau condus de el, sau în cazul unei încălcări a regulamentului de circulație rutieră în care este antrenat vehiculul lui, sub rezerva dispozițiilor alin. a) de mai sus;
c) același tratament în materie de control vamal al bagajelor personale ca cel acordat agenților diplomatici.

2. Părțile la protocol nu sunt obligate să acorde imunitățile și tratamentul vizate în prezentul articol cetățenilor săi sau rezidenților permanenți pe teritoriul lor.

Articolul 11
Experții

1. Experții, pe timpul exercitării funcțiilor lor legate de „Eutelsat” și în timpul călătoriilor la și de la locul misiunii lor, se bucură de următoarele privilegii și imunități:

a) imunitatea de jurisdicție, chiar după terminarea misiunii, pentru actele, inclusiv exprimările orale și înscrisurile, îndeplinite în exercitarea funcțiilor oficiale; această imunitate nu acționează totuși, în cazul unei acțiuni civile intentate de un terț pentru pagube rezultând dintr-un accident cauzat de un autovehicul sau alt mijloc de transport aparținând sau condus de un expert, sau în cazul unei încălcări a regulamentului de circulație, care vizează acest vehicul și comisă de el;
b) inviolabilitatea oricăror acte și documente oficiale care au legătură cu activitățile oficiale ale „Eutelsat”;
c) același tratament privind restricțiile monetare și de schimb ca cel acordat membrilor personalului organizațiilor interguvernamentale;
d) exceptarea de la măsurile restrictive privind emigrarea și formalitățile de înregistrare a străinilor.

2. Părțile la protocol nu sunt obligate să acorde privilegiile și imunitățile prevăzute la alin. c) și d) de la paragraful 1 resortisanților lor sau persoanelor domiciliind permanent pe teritoriul lor.

Articolul 12
Arbitrii și alte persoane care participă la procedurile de arbitraj

De fiecare dată când un diferend este supus unui arbitraj conform dispozițiilor art. XX din convenție, privilegiile și imunitățile acordate arbitrilor și altor persoane participante la procedurile de arbitraj sunt specificate într-un acord special între părțile la arbitraj și partea pe teritoriul căreia trebuie să se desfășoare procedura arbitrală.

Articolul 13
Notificarea numărului membrilor personalului și experților

Directorul general informează partea la protocol vizată când un membru al personalului sau un expert preia sau când îi încetează funcțiile pe teritoriul acestei părți. În plus, directorul general notifică periodic tuturor părților la convenție numele și naționalitățile membrilor personalului cărora li se aplică dispozițiile art. 9 din prezentul protocol.

Articolul 14
Renunțarea

1. Privilegiile și imunitățile prevăzute în prezentul protocol sunt acordate persoanelor care beneficiază de ele nu în avantajul personal, ci în scopul de a le permite să se achite eficient de funcțiile lor oficiale.

2. Când privilegiile și imunitățile sunt de natură să împiedice justiția și în toate cazurile când pot fi ridicate fără să compromită scopurile pentru care acestea au fost acordate, autoritățile menționate mai jos au dreptul și datoria să ridice aceste privilegii și imunități;

a) părțile la protocol, pentru reprezentanții lor și reprezentanții semnatarilor lor;
b) adunarea părților „Eutelsat”, convocată, când este cazul, în sesiune extraordinară, pentru „Eutelsat”;
c) Consiliul semnatarilor „Eutelsat”, pentru directorul general;
d) directorul general, pentru membrii personalului și experți.
Articolul 15
Intrarea, șederea și plecarea

Părțile la protocol iau toate măsurile adecvate pentru a facilita intrarea, șederea și plecarea reprezentanților, membrilor personalului și experților de pe teritoriul țărilor părți la protocol.

Articolul 16
Respectarea legilor și regulamentelor

„Eutelsat” și toate persoanele care beneficiază de privilegiile și imunitățile prevăzute în prezentul protocol respectă legile și regulamentele părților la protocol interesate și cooperează în orice moment cu autoritățile competente ale acestora, pentru a asigura respectarea legilor și regulamentelor și pentru a împiedica orice abuz privind privilegiile și imunitățile prevăzute de prezentul protocol.

Articolul 17
Securitatea

Fiecare parte la protocol își rezervă dreptul de a lua măsurile pe care le consideră necesare, în interesul propriei securități.

Articolul 18
Reglementarea diferendelor

Orice diferend între „Eutelsat” și o parte la protocol sau între două sau mai multe părți, care are legătură cu interpretarea sau aplicarea prezentului protocol, care nu este soluționat prin negocieri, va fi, la cererea oricărei părți la diferend, supus arbitrajului conform art. XX și anexei B la convenție.

Articolul 19
Clauza de arbitraj în contractele scrise

La momentul încheierii contractelor scrise, altele decât cele elaborate conform statutului personalului sau decât cele în care directorul general a renunțat în mod expres la imunitatea de jurisdicție a „Eutelsat”, „Eutelsat” este obligată să prevadă recurgerea la arbitraj. Clauza de arbitraj furnizează mijlocul de a stabili legea și procedura aplicabile, componența tribunalului, modul de desemnare a arbitrilor ca și sediul tribunalului. Executarea hotărârii de arbitraj este guvernată de reglementările în vigoare în țara pe teritoriul căreia aceasta va avea loc.

Articolul 20
Reglementarea diferendelor referitoare la daune, la răspunderea delictuală, răspunderea membrilor personalului sau experților

Orice parte la convenție poate supune unui arbitraj, conform prevederilor art. XX și anexei B la convenție, orice diferend:

a) privitor la o pagubă produsă de „Eutelsat”;
b) implicând orice altă responsabilitate necontractuală a „Eutelsat”;
c) privind pe un membru al personalului sau un expert pentru care cel interesat poate să invoce imunitatea de jurisdicție, dacă această imunitate nu este retrasă.
Articolul 21
Acorduri complementare

„Eutelsat” poate încheia cu orice parte la protocol acorduri complementare sau alte aranjamente pentru ca prezentul protocol să producă efecte cu privire la numita parte sau pentru a asigura bunul mers al „Eutelsat”.

Articolul 22
Semnarea, ratificarea, aderarea și rezervele

1. Prezentul protocol este deschis spre semnare, la Paris, de la 13 februarie 1987 până la 31 decembrie 1987.

2. Toate părțile la convenție, altele decât partea pe teritoriul căreia se află sediul, pot deveni părți la prezentul protocol, prin:

a) semnarea fără rezerva ratificării, acceptării sau aprobării;
b) semnarea sub rezerva ratificării, acceptării sau aprobării, urmată de ratificare, de acceptare sau de aprobare;
c) aderare.

3. Ratificarea, acceptarea, aprobarea sau aderarea se efectuează prin depunerea instrumentului adecvat pe lângă depozitar, așa cum este definit la art. 25 din prezentul protocol.

4. Rezerve la prezentul protocol pot fi făcute în conformitate cu dreptul internațional și pot fi retrase în orice moment printr-o declarație în acest scop adresată depozitarului.

Articolul 23
Intrarea în vigoare și durata protocolului

1. Prezentul protocol intră în vigoare la 30 de zile după data la care cinci părți la convenție îndeplinesc condițiile prevăzute la art. 22 paragraful 2 al protocolului.

2. Prezentul protocol încetează de a mai fi în vigoare în momentul în care convenția își încetează valabilitatea.

Articolul 24
Intrarea în vigoare și durata cu privire la un stat

1. Prezentul protocol produce efecte cu privire la un stat care îndeplinește condițiile prevăzute la art. 22 paragraful 2 din prezentul protocol, după ce el a intrat în vigoare, în termen de 30 de zile de la data semnării fără rezerve, de la ratificare, acceptare sau aprobare sau de la depunerea unui instrument de ratificare, de acceptare, de aprobare sau de aderare transmis depozitarului.

2. Orice parte la protocol poate denunța prezentul protocol adresând o notificare scrisă depozitarului. Denunțarea produce efecte la 12 luni după data la care depozitarul a primit notificarea sau la expirarea oricărei perioade mai lungi care poate fi specificată în notificare.

3. O parte la protocol încetează de a mai fi parte la protocol la data la care ea încetează de a fi parte la convenție.

Articolul 25
Depozitarul

1. Directorul general este depozitarul prezentului protocol.

2. Depozitarul informează, în special, toate părțile la convenție, de îndată:

a) asupra oricărei semnări a prezentului protocol;
b) asupra depunerii oricărui instrument de ratificare, de acceptare, de aprobare sau de aderare;
c) asupra datei de intrare în vigoare a acestui protocol;
d) asupra datei la care un stat a încetat să mai fie parte la prezentul protocol;
e) asupra oricăror alte comunicări având legătură cu prezentul protocol.

3. La intrarea în vigoare a prezentului protocol, depozitarul transmite o copie certificată, conformă cu originalul, Secretariatului O.N.U. pentru înregistrare și publicare, conform art. 102 din Carta O.N.U.

Articolul 26
Copii certificate

Prezentul protocol este redactat într-un singur exemplar în limbile franceză și engleză, aceste două texte având aceeași valabilitate, și este depus la depozitar, care transmite o copie certificată a acestuia tuturor părților la convenție.

Drept pentru care subsemnații, autorizați legal în acest scop de către guvernele respective, au semnat prezentul protocol.

Paris, 13 februarie 1987.
  1. Traducere.